ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סה - וַיּאמֶר בּעַז אֶל רוּת
... ממנו אזי סותם את עיניו ומצמצם ומכוץ הראות כדי לכון הראות אל הדבר הרחוק שרוצה לראות וזה מחמת כי הראות הוא משרת ושליח של המח להביא הדבר שרואה לתוך המח כי עקר הראיה היא הידיעה דהינו לידע מהות הדבר שרואה והידיעה היא במח וכשרוצה המח לידע זה הדבר שעומד כנגדו אזי הוא שולח את הראות והראות ... הנערים", לשון צותא והתחברות שצריך לצות ולחבר הראות כנ"ל והעינים נקראים נערים, כי הם משרתי השכל כנ"ל כי הראות הוא שליח ומשרת להשכל כנ"ל וזהו לבלתי נגעך בחינת נגעי הנפש כי כשהראות נתפזר, ורואה כל מה שלפניו הינו שאינו סותם וסוגר עיניו מחזו דהאי עלמא כנ"ל זהו בחינת נגעי הנפש וצריך לצות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רפב - צָרִיך לָדוּן אֶת כָּל אָדָם לְכַף זְכוּת
... ודע שמי שיכול לעשות אלו הנגונים דהינו ללקט הנקדות טובות שנמצא בכל אחד מישראל אפילו בהפושעי ישראל כנ"ל הוא יכול להתפלל לפני העמוד כי המתפלל לפני העמוד, הוא נקרא שליח צבור וצריך שיהיה נשלח מכל הצבור דהינו שצריך שיקבץ כל נקדה טובה שנמצא בכל אחד מהמתפללין וכל הנקדות טובות יהיו נכללין בו, והוא יעמד ויתפלל עם כל הטוב הזה וזהו שליח צבור וצריך שיהיה בו בחינה גבוה כזו שעל ידי זה, יהיו כל הנקדות תאבים אליו ויהיו נכללין בו ומי שיכול ... אדם לכף זכות, אפילו את הקלים והרשעים כי משתדל לחפש ולבקש למצא בכלם נקדות טובות כנ"ל שעל ידי זה נעשין נגונים כנ"ל זה הצדיק שאוחז במדרגה זאת, הוא יכול להיות חזן ושליח צבור דהינו להתפלל לפני העמוד כי הוא יש בו בחינה זו הצריכה להשליח צבור ההגון באמת שצריך שיהיה בו בחינה שיהיו כל הנקדות טובות תאבים אליו ויהיו נכללין בו כנ"ל כי הוא ... לידע כל זה וזהו סוד מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה במשנה 'באמת אמרו החזן רואה היכן התינוקות קוראים' החזן, דהינו מי שיכול לעשות הנגונים הנ"ל שהוא יכול להיות חזן ושליח צבור להתפלל לפני העמוד כנ"ל היכן התינוקות קורין הינו אצל איזה צדיק הם מקבלין הבל פיהם שעל ידו הם ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קנו - מַה שֶּׁמְּדַבְּרִים בֵּינוֹ לְבֵין קוֹנוֹ הוּא בְּחִינַת רוּחַ הַקּדֶשׁ
... מאד יסד מזה ספר תהלים וכן כל אחד לפי בחינתו הוא בחינת רוח הקדש כמו שכתוב: "לך אמר לבי", כמו שפרש רש"י: 'לך בשבילך ובשליחותך' "אמר לי לבי" שכל הדברים שהלב אומר הם דברי השם יתברך ממש והוא בחינת רוח הקדש וצריך לחדש תמיד, לבקש בכל פעם בתחנונים ודברי רצויים חדשים ולזכות לזה, ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נו - וּבְיוֹם הַבִּכּוּרִים
... משם הרבה, ויהיה הפגם גדול מאד על כן הוא מסתיר ומלביש שם תורה גבוה דיקא סתרי תורה, שהיא תורת ה' בעצמה [עיין לעיל סי' כ"ב אות י'] כדי שלא יוכלו הקליפות לינק משם הרבה "ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא השליח, אני ה' ולא" וכו' כי בארץ מצרים ששם מקום הקליפות מאד על כן שם דיקא מלבש ומסתר השם יתברך בעצמו הינו תורת ה' ממש, ...
להתקרב לצדיק / לקרוא מהספר ועוד - חלק 1
... ולזכך את דעתו, ולזכות להכלל בא"ס לגמרי, ולהבין באמת את השי"ת, ולקבל תשובות לכל השאלות וכולי... ואל לו לאדם להסתפק בכך שהוא עושה את מה שנדמה לו שבורא עולם רוצה ממנו, לפי מה שהאדם הבין באמצעות השליחים של הבורא וכולי. אלא על האדם לחקור ולדרוש ולזכות בעצמו לקבל את התורה בעצמו מהשי"ת עצמו, בלי מתווכים / פרשנים וכולי. כי מה שנקרא אצל האדם תורת ה', זה רק על שם המושאל. כי ...
חיי מוהר"ן - נח - שיחות השיכים להתורות
... זכרונו לברכה שיסע אליו. הינו שהבעל שם טוב זכרונו לברכה יסע להחולה. וכן הוה. ובא האיש השליח הנ"ל להבעל שם טוב זכרונו לברכה וספר לו כל הנ"ל שזה האיש הוא חולה, ושבקש ממנו שיסע אליו ונסע אליו הבעל שם טוב זכרונו לברכה. בדרך שאל האיש השליח להבעל שם טוב זכרונו לברכה, איך ששמעתי מכם שכשאדם עושה תשובה שלמה בודאי לא ימות קדם זמנו. וזה האיש החולה כמדמה שעשה תשובה שלמה באמת ... ועדין לא בא בימים כל כך, ומפני מה לא יתרפא מחליו. השיב הבעל שם טוב זכרונו לברכה להשליח אמת כך אמרתי ובודאי כן הוא וזה האיש החולה הנ"ל גם כן עשה תשובה שלמה באמת על כל חטאיו. וזה שלא נתרפא עדין הוא מחמת שלא התודה חטאיו ...
סיפורי מעשיות - מעשה ט - מעשה מחכם ותם / מעשה החכם והתם
... השלוחים ובאו לשם ונתנו האגרות להם: החכם להחכם, והתם להתם והתם, תכף שהגיע לו האגרת אמר להתם השליח שהביאו. הלא איני יודע מה כתוב בו, קרא אותו לפני! השיב לו: אני אספר לך בעל פה מה שכתוב בו שהמלך ... בשבילי! ושאלה אותו: על מה ולמה? ולא היה לו פנאי להשיבה כלל ותכף נזדרז בשמחה והלך ונסע עם השליח תכף ונכנס וישב בתוך העגלות צב ומצא שם הבגדים הנ"ל ושמח יותר ויותר בתוך כך נשלחו מסירות על מושל ... החכם הראשון חברו של התם שאחר שהשתומם והתמיה עצמו מאד כנ"ל ענה בעצמו דברים אלו ואמר להחכם השליח] תדע מה שאני אומר דעתי שבהכרח הדבר מובן ומברר, שאין מלך בעולם כלל וכל העולם טועים בשטות הזה, ... שכל בני העולם ימסרו עצמן לסמך על איש אחד, שהוא המלך? בודאי אין מלך בעולם כלל השיב החכם השליח הנ"ל הלא אני הבאתי לך אגרת מהמלך! שאל אותו החכם הראשון הנ"ל האתה בעצמך קבלת האגרת מיד המלך בעצמו ... ברורים ומבררים שבודאי אין מלך כלל כי הלא אפילו אתה לא ראית את המלך מעולם שוב שאל החכם השליח: אם כן מי מנהיג המדינה? השיב החכם הראשון. זאת אני אספר לך הברור, כי ממני תשאל, כי אני בקי בזה כי ... זמן מיחד ועם זה השררות חולקין עצמן כל בני המדינה בזה אחר זה והתחילו דבריו לכנס באזני החכם השליח עד שהסכימו וגזרו, שבודאי אין מלך בעולם כלל שוב ענה החכם הראשון המתן עד הבקר, אברר לך עוד בברור ... בבקר [החכם, שהוא חברו של התם אנו קוראים אותו תמיד בשם החכם הראשון] והקיץ את חברו החכם השליח ואמר לו בוא עמי אל החוץ, ואראך הדבר בברור, איך העולם כלו בטעות ובאמת אין מלך כלל וכלם בטעות גדול ...
חיי מוהר"ן - קב - סיפורים חדשים
... להלבישו במלבוש שלי. וכי לא ראיתם שלפעמים שר גדול שולח את עבדו לאיזה שר אחר ונתעכב העבד קצת מלילך בשליחותו. ושאל אותו השר מדוע לא הלכת עדין בשליחותי השיב העבד כי אין לי מלבוש ... ואי אפשר לילך לשם במלבוש בזוי. ענה השר ואמר. קח מהרה מלבוש אחד ממלבושי ולבוש אותו ורוץ מהרה להשר בשליחותי. כך מחמת שאני צריך לשל ח זה המת בשליחותי על כן אני נותן לו אחד ...
סיפורי מעשיות - מעשה ב - מעשה ממלך וקיסר / מעשה במלך וקיסר
... שם והביטו וראו גם כן כמראה אדם על האילן והתישבו להתקרב לשם ושלחו איש עם ספינה קטנה לשם והם היו מביטים בתוך הים כדי לכון את השליח שלא יטעה מן הדרך כדי שילך מכון אל האילן הנ"ל והלך לשם, וראה, שיושב שם אדם, והגיד להם והלך בעצמו [בן הסוחר הנ"ל] וראה, שיושבת שם [הינו הבת קיסר הנ"ל, שהיתה יושבת שם כנ"ל] ואמר לה ...
ספר המידות - תפילה
... חברו, על ידי זה נופל לתפיסה, ותקון לתפיסה שיפרנס איזהו בעלי חיים. ב. התפילה מעלה [מועילה], כשפניו כלפי מעלה. ג. מי שמבקש רחמים על בני דורו, זוכה לגלוי שכינה. ד. על ידי שירות ותשבחות ממשיכין שכינתו למטה. ה. תפילת שליח צבור יש בה בחינת מלחמה. ו. מי שמקים "יהי ממון חברך חביב עליך כשלך", על ידי זה זוכה להתפלל בכונת הלב. ז. אמירת תהלים סגלה להוריד גשמים. "תהלם" ל'מטר ...
1 2 3
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0879 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 04:42:03 - wesi2