ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כ
... או שלשה ימים תהיה המלחמה ומן הסתם יהרגו הרבה בעיר הזאת ומה לכם לצרה הזאת על כן יתיר לי מעלת כבוד תורתו לילך לשכר ספינה עבורכם בשבת כי פקוח נפש דוחה שבת וכן היה והלך ה [סוכן הנסיעות] ושכר ספינה עבורם ונתן אדרוף אחד דינר ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קסח - כְּשֶׁבָּא לָאָדָם גַּדְלוּת, סִימָן שֶׁיָּבוֹא לוֹ צָרָה חַס וְשָׁלוֹם
... שיבוא לו צרה חס ושלום כמו שכתוב: "לפני שבר גאון" וכן כשהוא שפל סימן שיבוא לכבוד גדול כמו שכתוב: "ולפני כבוד ענווה" ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נה - אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר קוֹבֵר מֵתִים הָיִיתִי
... החכמי פילוסופיא שיוכל לבם להכיל את שכלם שלא יחטיא אותם בבחינת: "בלבי צפנתי" וכו' וזה נעשה על ידי כונת הלב שבתפילה מתקן את לבם. ולהפך כל הבזיונות והחרפות, להפך לכבוד כי כשאדם עומד בהיכל המלך ומבטל את עצמו מכל וכל ואין רואה שום דבר, אלא את המלך רואה בודאי כששומע איזהו חרפה ובזוי הוא מפרש את החרפה והבזוי לפרוש של כבוד להמלך כי איך אפשר שיבוא אחד לתוך היכל המלך, ויבזה את המלך אלא בודאי אלו דברים הם דבורי כבוד ומתבונן בהדבורים איך לפרש ולצרף אותם, שיתהוו מהם כבוד להמלך ואין לחשב, שמא אלו החרפות עליו נאמרים זה אינו, כי מי הוא, הלא ישותו נתבטל, ואין כאן אלא המלך בעצמו וזהו: "ובהיכלו כלו אומר כבוד" כל האמירות, צריך לצרפם להתהוות מהם כבוד ובשעת התפילה האדם עומד בהיכל המלך "אדני שפתי תפתח", אדני זהו היכל בכן צריך לעשות מכל הבזיונות, צרופי כבוד להמלך ח. ועל ידי תפילה כתקונו, מתנוצץ אור זכות אבות בבחינת 'חלה זכות אבות' וזה נעשה על ידי תפילות כתקונו כי חלה זכות אבות, על ידי: "ויחל משה את" וכו' על ידי בחינת ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כא
... כמו אחד שמוכן לילך בדרך ושאל אותו האיש ואמר לו אני איני יודע להתפלל אפילו תפילה הסדורה מאנשי כנסת הגדולה מכל שכן עכשו בעת צרה הזאת אבל כבוד תורתו יודע להתפלל בעד כלליות ופרטיות, מפני מה אין אתם מתפללין עכשו ? והשיב: שעכשו ...
סיפורי מעשיות - מעשה י - מעשה מבערגיר [סוחר] ועני
... אצלו והיו אצלו נכנסים ויוצאים פעת אחת באתה אצלו אשת העני הנ"ל, ונתן לה מה שנתן ונשתנה צורתו ונבהל ונשתומם מאד שאלה אותו העניה הנ"ל אבקש מחילה מכבודכם תגידו לי מה זאת, שבכל עת אשר אנו באים אצלכם, משתנים פניכם מאד? ספר לה כל אותו הענין, שחלם לו כנ"ל ומאותו היום לבו ...
חיי מוהר"ן - פג - סיפורים חדשים
... לברכה הקדוש והנורא מאד אשר אין ערך אליו. ואי אפשר לספר בשבחו הקדוש שלא לפגם בכבודו חס ושלום כי כל המוסיף גורע. משל למלך שמקלסין אותו וכו' וכל מה שנמצא בדברינו איזה שבח על רבנו זכרונו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נז - אֵימָתַי יָבוֹא בֶּן דָּוִד
... למקום בשלש עשרה מדות והם גורעין ומוסיפין ודורשין ואף שכתוב בהתורה כך, הם גורעים ממנה אות או תבה ובמקום אחר מוסיפין ובזה דורשין אותה, כפי מה שיודעין, כמו שנמסרה להם ועל כן כשפוגם בכבוד תלמיד חכם, אין רפואה למכתו כח הרפואה שמקבלין מהתורה אי אפשר לקבל כי אם על ידי חכמי הדור, כי להם נמסרה לדרש והם יודעים להרכיב אותיות התורה כנ"ל שזה עקר ... תלוי בחכמי הדור שעל ידי שהם יודעים לדרש את התורה ולהרכיב אותיות התורה כנ"ל על ידי זה מקבלין כח כל ההרכבות של כל העשבים, שמקבלים כח מהתורה. על כן העקר שיהיה לו אמונת חכמים, ולהזהר בכבודם, לירא מהם מאד ואף אם נראה לו מהם דבר שאינו מפרש בתורה כך לפי דעתו ונדמה לו שהם עושים, חס ושלום, כנגד התורה הוא צריך להאמין שבודאי הם עושים נכונה על ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה א - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֶּסֶא לְיוֹם חַגֵּנוּ
... שצריך לאחז עצמו בשרשי הנשמות, החצובות מתחת כסא הכבוד שהיא בחינת: "אם כל חי" וזה בחינת מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת מה לילוד אשה בינינו אמר להם: לקבל תורה בא ... אני מתירא, שלא ישרפוני בהבל פיהם אמר לו: אחז בכסא כבודי וכו' הינו שנתן לו השם יתברך עצה לאחז ולהתקשר בשרשי הנשמות שהם בחינת כסא הכבוד, אם כל חי, כנ"ל שעל ידי זה יהיה נצול מן קנאת המלאכים כנ"ל וזה בחינת: ויבן ה' אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם וכו' ויבן ראשי תבות: ותקעתיו יתד ... כנ"ל הצלע, שהיא בחינת חוה אם כל חי בחינת כסא הכבוד, שרשי הנשמות כנ"ל שעל ידי זה יש כח לעמד בממשלה זו כנ"ל אשר לקח מן האדם, הינו האדם העליון כמו שכתוב: "ועל הכסא דמות כמראה אדם" וכו' ויביאה אל ... מדה אחת משלש מדות הנ"ל על כן צריכין לזהר מאד בכבוד יום טוב ולקבל השלש רגלים כראוי כי על ידי מצות השלש רגלים על ידי זה זוכין לתקן השלש מדות הנ"ל כי 'בפסח נתתקן תאוות ממון' כמו שכתוב: "וה' נתן את ... כסא" דהינו התקשרות לשרשי הנשמות, שהם בחינת כסא הכבוד כנ"ל יד. ואזי יכולין לעשות ראש השנה כי כשאדם יושב לדבר בחברו זה בחינת ראש השנה, שהוא יומא דדינא, שהוא יושב ודן את חברו וצריך לזהר מזה מאד ... השנה, שהוא יומא אריכתא כנ"ל ומי שאוחז בבחינת כסא הכבוד, בבחינת שרשי הנשמות הוא גם כן בחינת מקומו של עולם, בבחינת: "וכסא כבוד ינחילם, כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל" דהינו על ידי בחינת כסא הכבוד, שרשי הנשמות על ידי זה הוא מקומו של עולם, בחינת: 'וישת עליהם תבל' ועל כן הוא יכול לעשות ראש השנה כנ"ל וזה פרוש: תקעו בחדש שופר זה בחינת הממשלה ...
חיי מוהר"ן - קיד - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו
... תכף לזלאטיפאליע ונכנס להעיר בלי שום ידיעה מאנשי הקהלה כי לא שאל את פיהם מקדם כלל רק שכר לו דירה שם וקבע דירתו שם פתאום. אבל אף על פי כן קבלו אותו אנשי הקהלה בכבוד גדול. ובראש השנה נתקבצו שם ... רבים בערך מאה אנשים ויותר והוא זכרונו לברכה, לא הכין בשבילם כלל כי היה בעצמו כאורח שם כי נכנס שם סמוך לראש השנה מאד. וקבלו אנשי הקהלה את כל האורחים אצלם בכבוד גדול והפצירו לרבנו זכרונו ... מטיראוויצע שהיה מאנשי רבנו זכרונו לברכה, שאל את פיו הקדוש מדוע לא שלחתם אותי מקדם לתוך העיר זלאטיפאליע והייתי מדבר עם הנגידים דשם והיו מקבלים אתכם לתוך העיר בכבוד גדול כראוי. השיב לו רבנו זכרונו לברכה אם הייתי רוצה להמתין הייתי נכנס לתוך העיר זלאטיפאליע עם עגלת צב בכבוד גדול מאד אך איני יכול להמתין ... התחיל הזקן הנ"ל לחל ק עליו ואמר מה שאמר וכו' תאלמנה שפתי שקר הרוצים להכחיש את הידוע. כי אדרבה כשחזר רבנו זכרונו לברכה מארץ ישראל היה בבית הזקן הנ"ל, וקבלו בכבוד גדול וכמבאר לקמן בענין נסיעתו לארץ ישראל. וכידוע שגם אחר כך היתה אהבה גדולה ביניהם כמקדם, ונהג הזקן בו כבוד גדול ביותר עד שנכנס רבנו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קיט - מֵעִנְיַן יִסּוּרֵי עוֹלָם הַזֶּה
... פעמים דברנו מזה, והיינו רואים בעינינו כל זאת ואפילו מי שנדמה עליו שיש לו העולם הזה בשלמות ויש לו כל התענוגים. עשר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגלת מלכים וכו' אם ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה נוצר ב 0.7188 שניות - עכשיו 04_12_2023 השעה 12:13:48 - wesi2