ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ספר המידות - ביטחון
... ג. בטחון בא על ידי יראת שמים. ד. על ידי אמונה יבא לבטחון. ה. מי שאין לו בטחון, הוא דובר שקרים. ו. על ידי שקרים אינו יכול לבטח באמת. ז. מי שבטוח בהשם יתברך, הקדוש ברוך הוא מצילו מכל צרות ובפרט מהריגה. ח. על ידי בטחון אין אדם צריך לחברו גם אין אדם מכלימו. ט. על ידי בטחון ...
שיחות הר"ן - אות סד
... לפעמים עושים דבר שעל ידי זה זוכין לגדלה והתנשאות וכיון שעלה לא ירד ומצינו במלכי ישראל שבשביל דבר אחד זכו למלוכה עד דור רביעי כמו שכתוב: "בני רבעים ישבו לך על כסא ישראל" ודבר זה באמת קשה להבין על כל פנים זה הדור רביעי מכרח שיפסק אצלו ... שום דבר אפילו אם יעשה אותו הדבר שעשה אבי זקנו לא יועיל לו שתמשך מלכותו יותר לדורות שאחריו ואפילו אם יעשה מה שיעשה לא יועיל מאחר שכבר נגזר שאצלו יפסק המלוכה והוא דבר תמוה מאד והבן ובאמת אין אנו מבינים דרכי ה' על כל פנים נמצא שלפעמים אחד ...
תורת א"י של רבי נחמן מברסלב. מה עניינה?
... דברים מסוימים לגבי הבורא וכולי, למרות שהוא אינו יודע כלל מהשגות אמיתיות באמת. וזו בחינת הרבה צפו לדרוש במעשה מרכבה ולא ראו אותה מימיהם, היינו אלו שדורשים במעשה ... שהיא כולה אך ורק טוב, ושם כל התורה היא רק מלמעלה למטה. היינו כי הצדיק האמת שזוכה להיכנס לארץ ישראל וזוכה להשיג את התורה של ארץ ישראל, הוא דייקא זוכה להשיג את ... וממילא דברי התורה שלו מעורבים טוב ורע. אך לעומת זאת יש את התורה של הצדיק האמת, שהיא כולה אך ורק טוב בלבד. כי הצדיק האמת הוא אך ורק מי שתיקן את חטא אדם הראשון בשלמות, וזוכה לאכול מעץ החיים, שהוא השכל ...
סיפורי מעשיות - מעשה ז - מעשה מזבוב ועכביש
... והקיץ המלך והסתכל תכף על הדף שהגן עליו מאיזה נמוס של איזה אמה הוא וראה שכתוב בו הנמוס של ישראל והתחיל להסתכל [על הדף] בדרך אמת והבין האמת לאמתו וישב עצמו, שהוא עצמו בודאי יהיה ישראל רק מה עושין להחזיר למוטב כלם להביאם להאמת? וישב עצמו שילך ויסע לבקש חכם שיפתר לו החלום כהויתו ולקח עמו שני אנשים ונסע להעולם לא כדרך המלך, רק כאיש פשוט והיה נוסע מעיר לעיר וממדינה למדינה ושאל, איך נמצא חכם שיוכל לפתר חלום כהויתו והודיעו לו ששם ושם נמצא חכם כזה ונסע לשם ובא אל החכם, וספר לו האמת, איך שהוא מלך וכבש מלחמות וכל המעשה שהיה כנ"ל ובקש ממנו לפתר חלומו והשיב לו: אני בעצמי איני יכול לפתר רק שיש זמן באותו יום באותו חדש ואזי אני מקבץ כל סממני ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קא - עַל יְדֵי אֲמִירַת תִּקּוּן חֲצוֹת יְכוֹלִין לְפָרֵשׁ שִׂיחָתוֹ
... כן על פי רב קשה להאדם לקים העצה בעצמה על כן העקר הוא תפילות ותחנות ובקשות, יהיה איך שיהיה על כל פנים ידבר בפיו באיזה בחינה שהוא ויבקש מהשם יתברך תמיד שיוציא אותו מחשך לאור ויחזירהו בתשובה שלמה באמת ואל יתן דמי לו עד שיענהו ואף על פי שהוא קורא וצועק להשם יתברך זה זמן רב מאד ועדין הוא רחוק מאד מאד אף על פי כן אם יהיה חזק ואמיץ בתפילות ובקשות בודאי סוף כל סוף יענהו השם יתברך ויקרבו לעבודתו באמת בודאי בלי ספק, רק חזק ואמץ וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'שתפילה צריך חזוק' כמו שכתוב: "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'" ופרש רש"י 'ואם לא ...
יראת הרוממות - מהי? חלק 2
... הרוממות - מהי? חלק 2 * יראת הרוממות - מהי ? חלק 1. מצד האמת באמת, מי שמפחד מהשי"ת שיעניש אותו, זה נובע רק מפגם אמונה. ראה כאן ... כאן באורך forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=47 - לעיון: תפילה לתועלת עצמו היא עצת היצר הרע. שאכן מצד האמת זאת טעות... ודרך אגב, אם תסתכל בכל המקורות שיש שם, תראה שרבי נחמן מברסלב אמר שכדי ... צריך ללכת מהתחלה על הסוף, שזה תיקון המחשבה והכל יתוקן ממילא. * מה ההבדל בין יראת הרוממות לאהבה? * מצד האמת, אין הבדל. זה כמו שתשאל מאחר שהרע היה כלול בטוב לפני הבריאה, אז מה היה ההבדל בין ...
איך ניתן לצאת מהחלל הפנוי בשלום?
... רבי נחמן מברסלב כי צדיק שהוא בחינת משה הוא צריך דייקא לעיין בשאלות האלו. כי על ידי שהאדם משלים את דעתו, על ידי זה הוא זוכה לבחינת משה, דהיינו שלמות הדעת. ועל ידי זה הוא יכול לעבור בשלום עם אמונה בחלל הפנוי. כי באמת, אמונה היא שכל מאוד גדול, שהיא השכל שיש מעל החוכמה ומעל הכתר. ורק מי ...
חיי מוהר"ן - קצא - נסיעתו וישיבתו באומן
... היתה לי יכלת להביא זאת בתוך השיחה שיהיה לה איזה ענין ושיכות. ואמר גם אתם אינכם חכמים ואתם סבורים שהענין הוא אודות רנ"נ. באמת זה אינו אחד מאלפי אלפים ורבי רבבות מהענין שבא בשבילו. ואמר שגם בחרף העבר כשדבר שרוצה לנסע על המדינה עקר ... בכל מה שעשה בפרט בענין נסיעתו לאומין להסתלק שם עמק עמק מי ימצאנו אות קצג אמר אלו הרשעים הגדולים כשנכנסים להצדיק האמת ההכנעה בעלמא שהם מכניעין עצמן קצת לפניו לילך אליו ולכבדו מזה בעצמו נעשה תקון גדול מאד במקום שנעשה כי לפי גדל רשעתם הגדולה מאד כשהם מכניעין עצמם הכנעה בעלמא לפני הצדיק האמת. מזה נעשה תקון גדול מאד כי ישראל אומרים בכל יום כמה פעמים כי גדול ה' מכל אל הים ולא נעשה מזה רעש גדול כל ... הקדוש שאינו מסכים על אלו הלומדים והגדולים שרוצים דיקא להמציא חדשות כגון איזה דין חדש או איזה הנהגה חדשה וכונתם אינה על האמת לאמתו רק להמציא חדשות. ואמר שהיא תאוה אצל הגדולים להמציא חדשות דיקא ולא היה דעתו מסכים על זה כלל כי אין אנו צריכין להמציא חדשות רק העקר שיהיו כונתו אל האמת לאמתו ...
ראש השנה / התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל?
... חיות לעולם כמו שראש השנה נותן חיות לכל השנה. וגם, כאשר האדם ורק כאשר האדם נכלל בבחינת מקומו של עולם, רק אז הוא באמת יכול לעשות ראש השנה. כי רק הוא יכול לשפוט את כל העולם לכף זכות, כפי שהתבאר בתורה הנ"ל. וכשרבי נחמן מברסלב אמר להיות אצלו על ראש השנה, ... היא שעל האדם להגיע לשלמות הדעת ולהיות צדיק כמוהו ממש, ועל ידי זה יש את בחינת אילו ידעתיו הייתיו, ואז האדם באמת נמצא אצל רבי נחמן מברסלב בבחינת ראש השנה. כי כל העניין של רבי נחמן מברסלב הוא רק ראש השנה, דהיינו הראש וההתחלה של העולם, דהיינו להכלל ... ידי זה לזכות להכלל בא"ס כמבואר. ועל ידי זה גם הוא זוכה להיות בשורש הנשמות כמו רבי נחמן מברסלב, ואז הוא ורק הוא באמת נמצא בשלמות אצל רבי נחמן מברסלב בראש השנה. כי הוא נמצא עם רבי נחמן מברסלב באותו המקום ממש, בשורש הנשמות. אלא מאי? שההשתלשלות של זה ... על כך ולהיות בראש השנה. כי בשורש העניין, זה מרמז על העניין שהאדם צריך להשיג את מה שיש מעל השכל דייקא, למרות שבאמת אי אפשר להשיג את מה שיש מעל השכל, כי אחרת זה לא היה מעל השכל. וכדי להשיג את זה, לשם כך צריך אמונה שלמה וכולי. וזאת היתה הטעות של משה ...
חיי מוהר"ן - שלו - מעלת המתקרבים אליו
... כאלה. פעם אחת אמר רבנו זכרונו לברכה קדם שבועות תקס"ז כשנודע לו מפטירת איש אחד שהיה קצת ממקרביו ענה ואמר מי יודע מה נעשה עמו שם אבל אם היה זוכה להתקרב כמו המקרבים אמתיים שלי. ועכשיו הולך לקראת שבועות מסתמא היה ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0469 שניות - עכשיו 04_12_2023 השעה 12:48:20 - wesi2