ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ה - בַּחֲצוֹצְרוֹת וְקוֹל שׁוֹפָר
... בעבי מטרא אשתמע קלא לבריתא ודא אינון רעמים' ועקר הרעמים הם מגבורות כמו שכתוב: "ורעם גבורותיו מי יתבונן" ובשביל זה אנו מברכין: שכחו וגבורתו וכו' והגבורות הם בחינת כח וגבורה שאדם מוציא את הקול בכח גדול והקול הזה פוגע בעבי מטרא הינו בחינת מחין, שמשם יורדין טפין טפין כמו שכתוב בזוהר . "באר מים חיים ונוזלים מן לבנון" 'מן ... בו יראה, קולו נעשה רעמים כי רעם מסטרא דיצחק כמו שכתוב: "ורעם גבורותיו" ועל ידי זה דבריו נשמעין הינו משתמע קלא לבריתא כי תמן תליא שמיעה כמו שנאמר: "ה', שמעתי שמעך יראתי" וזה פרוש: "גבורי כח עושי דברו לשמע בקול דברו" איתא בזוהר 'זכין למשמע קלין מלעילא' הינו על ידי הגבורות נעשה רעמים ועל ידי זה הלב שומע והינו: "והגות לבי תבונות" וכמו שכתוב: "ונתת לעבדך לב שומע" וגם דבריו נשמעין לבריתא וזהו: "לשמע בקול דברו" וזה בחינת קול השופר דא שופר של איל, אילו של יצחק בחינת: "ורעם גבורותיו" וזהו "אשרי העם יודעי תרועה" 'יודעי' דיקא שיפגע הקול במח, בחינות עבי מטרא ויהיה בבחינת רעמים ומי ששומע תקיעת שופר מאיש ירא וחרד בודאי לא ידאג ... קולו נשמע גם ישמר יראתו, שממנו תוצאות הקול כמו שכתוב: "ורעם גבורותיו" שלא יהיה לו יראה חיצונית וזה: 'אם אין חכמה אין יראה' אם אין יראה אין חכמה וזהו: 'ירד גבריאל ונעץ קנה בים' פרוש: מהשתלשלות הגבורות הינו יראה חיצונית נעץ קנה בים החכמה קנה דא בחינת קול היוצא מהקנה הינו על ידי השתלשלות הגבורות שהיא בחינת סוספיתא דדהבא, יראה חיצונית נשאר הקול נעוץ באטימת השכל ולא ישתמע לבריתא ועקר לשמר מחו שלא יחמיץ וזהו: "גער חית קנה", כדאיתא בזוהר קנה ... מצה בחינת מחין על ידי זה נעשה רעמים ה. ותדע, שצריך לשתף הגבורות בחסדים שמאלא בימינא כמו שכתוב: "בגבורות ישע ימינו" כי עקר התגלות על ידי החסדים כמו שכתוב: "שב לימיני" וכן צריך לשתף האהבה עם היראה כדי שיתעבד רעמים וזה מסטרא דימינא, מחא חורא ככספא וזה ... "לפנות בקר" דא בקר דאברהם בחינת: "אברהם אוהבי" "לאיתנו" דא גבורות הינו בחינת: "קול רעמך בגלגל" וזהו: "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה" כי עקר התגברות על ידי האהבה כמו שכתוב: "שב לימיני" וכו' וזהו פרוש: "אל ... כמו שכתוב: "כבוד חכמים ינחלו" 'הרעים' דא בחינת רעמים הינו הגבורות בחינת רעמים צריך לשתף עמהם אהבה כדי שיפגעו בכבוד בבחינת חכמה שיתעבד מהם רעמים ותתגבר על אויביך כמו שכתוב: "שב לימיני" וכו' וזה פרוש: אמר רבה בר ... הוי חזינן דקדמה לה ספינתא לחץ ספינתא לשון חשיבות דא בחינת גבורה יראה כמו שכתוב: "יראת ה' היא אוצרו", שהיא עקר החשיבות שיצא לשון צרה כמו שכתוב "ואכלה אתם כרגע", ותרגומו: 'ואשצי יתהון' תלתא יומא ולילותא דא בחינת ... דא מחא כמו שכתוב: "ונוזלים מן לבנון" מסגא שתין פרסי דא בחינת גבורות, ששים גבורים, ורעם גבורותיו וכי שדי פרשא גירא 'פרשא': דא בחינת חסד שהוא מוציא לאור תעלומות, דברים המצמצמין הוא מפרש אותם גירא דא: "שלח חצך ותהמם" דא בחינת: "שב לימיני" ... קמקומא דמיא וכו' הינו בחינת: קול רעמך בגלגל שיתין זה בחינת גבורות הפוגעין בגלגלתא ונעשה ממנו רעמים ואשתמע קלא. זה בחינת הקול מעורר הכונה בחינת: לא נבראו רעמים וכו' והדר אמר שעקר התגברות הגבורות אינו אלא על ידי חסדים וצריך לאכללא שמאלא בימינא, כנ"ל ואף על פי כן צריך לאקדמא את היראה כי בעל אבדה מחזיר על אבדתו [כמו שאמרו רבותינו, זכרונם ... האי גלדנא דימא וכו' ג'י'ל'דנ'א הוא בחינת שם אג"לא שהוא בחינת גבורות כי הוא ראשי תבות: א'תה ג'בור ל'עולם א'דני, כמובא כי גלדנא הוא אותיות אג"ל, ושם אדנ"י בשלמות הינו שם אגל"א, כנ"ל וזה פרוש: בחצצרות וקול שופר וכו' ...
סיפורי מעשיות - מעשה יב - מעשה מבעל תפילה / מעשה בבעל תפילה
... עצמו אצל כל אחד ואחד אצל זה היה נדמה כסוחר, ואצל זה כעני וכו' כנ"ל ותכף נמלט משם ויהי היום והיה גבור, שנתקבצו אליו כמה גבורים והיה הגבור עם גבוריו הולך וכובש מדינות ולא היה רוצה כי אם הכנעה וכשהיו בני מדינה מכניעים עצמן תחתיו ... ואם לאו היה מחריבם והיה הולך וכובש ולא היה רוצה שום ממון, רק הכנעה שיהיו תחתיו והיה דרכו של הגבור שהיה שולח למדינה גבוריו כשהיה עדין רחוק ממנה הרבה חמשים פרסאות שיכניעו עצמן תחתיו והיה כובש מדינות כנ"ל והסוחרים של המדינה של עשירות הנ"ל שהיו סוחרים במדינות אחרות כנ"ל באו למדינתם, וספרו מהגבור הנ"ל ונפל עליהם פחד גדול ואף על פי שהיו מרצים להכניע עצמן תחתיו אך ששמעו, שהוא ... [דהינו מי שיש לו ממון מעט, שהוא חיה אצלם] והקריבו לקרבן לאלקות הנ"ל וכיוצא באלו העבודות כנ"ל והגבור הנ"ל היה הולך ומתקרב אליהם בכל פעם והתחיל לשלח אליהם גבוריו מה הם רוצים, כדרכו כנ"ל והיה עליהם פחד גדול, ולא היו יודעים מה לעשות ויעצו אותם ... כן ישיב אותם מטעותם זה והלך לשם, ובא אל השומרים והתחיל לדבר עם שומר אחד כדרכו וספר לו השומר מהגבור הנ"ל, שיש להם פחד גדול מפניו וכו' כנ"ל ושאל אותו הבעל תפילה: ומה אתם רוצים לעשות? ... רק עקר התכלית לעסק בתורה ותפילה וכו' ולא שמעו אליו, כי כלם נשקעו מאד בזה מימים רבים וספרו לו מהגבור ושהם רוצים לשלח אל המדינה, שהם כלם אלקות וכו' כנ"ל ושחק מהם גם כן ואמר להם, שהוא ... לעזר לכם כלל כי אתם בני אדם, והם בני אדם, ואינם אלוק כלל רק שיש יחיד יתברך שמו וכו' ועל ענין הגבור אמר להם [בלשון תמה, כדרך שמתמיה אדם ואומר] האם אינו זה הגבור [הידוע לי] ? ולא הבינו דבריו אלו וכן היה הולך מאחד לחברו ומדבר עמהם כנ"ל ועל ענין הגבור אמר לכל אחד כנ"ל אם אינו זה הגבור וכו' כנ"ל ולא הבינו דבריו ונעשה רעש בעיר, באשר שנמצא אחד, שמדבר כזאת שעושה שחוק מאמונתם ואומר, שיש יחיד וכו' ובענין הגבור הוא אומר כנ"ל והבינו, שבודאי הוא הבעל תפילה, כי כבר היה נתפרסם אצלם כנ"ל וצוו לחפש ... כל כך כנ"ל עד שזה שדבר כנגד דעתם וטעותם, היה נחשב למשגע ושאלו אותו. מה זה שאתה אומר על ענין הגבור [בלשון תמה] אם אינו זה הגבור כנ"ל? השיב להם: שאני הייתי אצל מלך אחד, ונאבד אצלו גבור ואם הגבור הנ"ל הוא אותו הגבור, יש לי הכרות עמו ויתר מזה. מה שאתם בטוחים במדינה הנ"ל, שהם כלם אלקות, זהו שטות כי ... מי ראוי להשיאה לו וגם אני הייתי שם בין בעלי העצה כי המלך היה אוהב אותי והיתה עצתי שיתנו לה את הגבור באשר שהגבור עשה לנו כמה טובות, שכבש כמה מדינות על כן ראוי שיתנו לו את הבת מלכה לאשה והוטבה עצתי מאד, והסכימו כלם לזה והיתה שמחה גדולה שם על שמצאו חתן להבת מלכה והשיאו אותה עם הגבור וילדה הבת מלכה ולד ואותו התינוק היה יפה תאר מאד מאד שלא היה יפי של מין אנושי כלל ... היה גם כן מעצמו חכם אך המלך הראה לו דרך, איך יעלה ויקבל חכמה ועל ידי זה היה חכם נפלא מאד וכן הגבור היה גבור מעצמו והמלך הראה לו דרך איך יעלה ויקבל גבורה ועל ידי זה היה גבור נפלא ונורא מאד כי יש חרב שהיא תולה באויר העולם ויש להחרב הזאת שלשה כחות כשמגביהין ... החרב במקום שהיא על ידי זה מגיע להשונאים כנ"ל דהינו על ידי כל חד וחד הכח שיש לה והמלך הראה להגבור הדרך שיש להחרב הנ"ל ומשם קבל גבורתו הגדולה וגם אני, הראה לי המלך הדרך לענין שלי וקבלתי משם מה שאני צריך וכן היה ...
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 5
... מאחדות הפשוט ללא שום שינוי. וכן הוא אצל הצדיק, שהוא אוחז בממון שהוא בחינת קליפות / דינים / גבורות / הקדמות וכולי, אך בו זמנית הוא גם כולו אוחז בשורש שהוא כולו טוב וכולי... * וראה גם כאן breslev.eip.co.il/?key=40 - ליקוטי מוהר"ן ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכ - יֵשׁ כַּמָּה דְּבָרִים יְקָרִים בָּעוֹלָם
... מוהר"ן ח"א - תורה רכ - יש כמה דברים יקרים בעולם דע כי יש כמה דברים יקרים בעולם החכם הוא יקר מאד וכן גבור וכן עשיר ומושל דהינו מי שיש לו איזה התנשאות. ודע שאצל ...
הר של אש - מעשה מבעל תפילה
... - מעשה מבעל תפילה סיפר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=59 - סיפורי מעשיות - מעשה יב - מבעל תפילה והודיע המלך להגבור המלך זה השי"ת. והגיבור היינו ... עליהן. היות שבדרך, שהוא עולה אל החרב הנ"ל הדרך שעולה אל החרב, היינו הדרך להשיג את השכל הנקנה שבו נמתקת היראה של מידת הגבורה והדין. דהיינו השגת האין סוף. ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ל - מֵישְׁרָא דְּסַכִּינָא
... שעומד להתפלל בבחינת: "מי ימלל גבורות ה', ישמיע כל תהלתו" תהלתו, לשון: "ובמלאכיו ישים תהלה" הינו ערבוב ובלבולים שאז משמיעין את עצמן דיקא בשעה שעומד להתפלל ולמלל גבורות ה' והוא בשתי בחינות או שבאים להתתקן מחמת שרואים שמתפלל בכונה כראוי על כן באים להתתקן כי עכשו הוא הזמן שיכולין להתתקן כי יש בהם ניצוצות קדושים שצריכין ... המלכות שלו כי יש "קול ענות גבורה, וקול ענות חלושה" כפי בחינת המלכות של כל אחד ועל כן שאול שהיה רודף את דוד על שראה בו שימלך מצינו שם במקרא כשנזדמנו יחד שאול ודוד אמר לו שאול לדוד "הקולך ...
יראת הרוממות - מהי? חלק 2
... למעלה בשורש (באותו הקשר שם של היצר הרע של הצדיק). אז תשאל מה שייך דינים בשורש. בפרקטיקה, מאחר שבשורש החסד והגבורה הם אחד, ממילא צריך לאחד אותם, דהיינו להגיע למצב שבו לא יהיה הבדל בין דין לרחמים. ורבי נחמן מברסלב כותב שרק זה נקרא שלמות ...
ביטחון אמיתי דקדושה ובטחון דסטרא אחרא
... הבטחון העצמי של האדם נובע ממה שהוא אמת, רק אז זה בטחון עצמי אמיתי. וראה גם כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=164 - עקר הגבורה הוא בלב ...
גשר צר מאוד - לא לפחד כלל - חלק 1
... הזה. כך שיש לבאר את העניין הזה. והעניין הזה של הגשר הצר מאוד מאוד, מרומז גם במעשה ממלך ענו כאן breslev.eip.co.il/?key=53 - סיפורי מעשיות - מעשה ו - ממלך עניו כי שם מובא: והנה גבור אני יודע שהוא גבור מחמת שסביב מדינתו הולך הים ועל ... שהוא מרמז על העניין הנ"ל, שאי אפשר לעבור שם... אך מוכרחים לעבור שם... ** והעניין הזה מרומז גם כאן breslev.eip.co.il/?key=59 - סיפורי מעשיות - מעשה יב - מבעל תפילה והודיע המלך להגבור היות שבדרך, שהוא עולה אל החרב ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ס - כְּשֶׁיֵּשׁ מִלְחָמוֹת בָּעוֹלָם, הַשֵּׂכֶל מְחַיֵּב שֶׁיִּהְיֶה יַקְרוּת
... אומר תורה וזהו: 'אני אומר ליוחאי אבא' כי כל חדושי התורה שמגלין על ידי זה מגלין חסדים כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה: 'כל המונע תלמידו מלשמשו, כאלו מונע ממנו חסד' שנאמר: "למס מרעהו חסד" ויש בכל אחד חסדים וגבורות חסדים מצד האב וכו' ורבי עקיבא לא היה לו מצד האב חסדים כי ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0625 שניות - עכשיו 04_12_2023 השעה 10:54:29 - wesi2