ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ו - קְרָא אֶת יְהוֹשֻׁעַ
... "וכבדתו מעשות דרכיך" הינו שזוכה לכתר כי לית כבוד בלא כף ואז ימין ה' פשוטה לקבל תשובתו [וזה סוד כונת אלול] ה. ועל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת חיריק כמובא בתקונים "ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר" דא חיריק וזה בחינת: "והארץ הדם רגלי" 'הדם' זה בחינת דמימה וזה בחינת הנקדה ... על ידי דם לה', נעשה אל"ף ונעשה אדם לשבת על הכסא כי הוא"ו שבתוך האלף הוא רקיע, כלליות הגונין, הינו הבושה, כנ"ל והנקדה התחתונה היא השתיקה והדמימה כמו שכתוב: "והארץ הדם רגלי" וזה בחינת חיריק, בחינת: "ותחת רגליו" והנקדה העליונה הוא כסא דמתכסיא בחינת תשובה, בחינת: "כבוד אלהים ... בחינת מחלקת ובזיונות כמו שכתוב: "כי ינצו אנשים" הינו שאין משגיחין על מחלקת ובזיונות שמבזין אותן ושומעים חרפתן ואינם משיבים ועל שם השתיקה נקראים חכמים כי: 'סיג לחכמה שתיקה' [כי השתיקה היא בחינת כתר כי על ידי השתיקה זוכין לתשובה שהיא בחינת כתר, כנ"ל] וזה לשון דשמטין כמו שכתוב: "שמוט כל בעל משה ידו" הינו שלא יתבע עלבונו וזה בחינת: 'סיג לחכמה שתיקה' 'סיג' דיקא זה בחינת כתר שהוא בחינת סיג וגדר סביב סביב שמסבב ומכתיר ומעטיר את החכמה וזה הכתר, שהוא בחינת סיג נעשה מהשתיקה, כנ"ל וזה פרוש משמניהו מלשון: "שמנת עבית" [כלומר: מחמת שאוחזין עצמן בבחינת:שמנת עבית] הינו בשביל זה שומעין חרפתן ואינם משיבים כי זה ... ישרון" [בחינת השמן לב וכו', ואזניו וכו', פן יראה וכו' שהתשובה צריך להיות בשלשה תנאים אלו] ונגדי נחלי דמשחא מתחותיהו הינו על ידי השתיקה זוכין לכבוד אלקי שהוא בחינת שמן כמו שכתוב: "אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משחך" וזה בחינת: "מלך הכבוד" ואמינא להו: אית לי מיניכו חולקא ... היצר הרע, שהוא בחינת דם לה', שהוא בחינת תשובה הראשונה, שהוא בחינת כבוד עולם הזה, זה בחינת נקדה התחתונה, שנעשית מבחינת הדמימה והשתיקה, מבחינת דם לה' וכל זה הוא בחינת חיריק דס"ג וכו', שהוא בחינת בקי בשוב, כנ"ל ותשובה השניה שעושה על תשובתו הראשונה, שהוא בחינת כבוד העולם ... תנועותיו וכפי התחזקותו בעבודתו יתברך כן גורם ליחד השמות למעלה וממשיך על עצמו הקדשה משם והבן היטב והנה מבאר לעיל שעל ידי הדמימה והשתיקה ששותקין לחברו כשמבזין אותו על ידי זה זוכה לתשובה, שהיא בחינת כתר כנ"ל, עין שם כי 'סיג לחכמה שתיקה' כנ"ל כי צריכין לזהר מאד לדון את כל אדם לכף זכות ואפילו החולקים עליו ומבזין אותו צריך לדונם לכף זכות ולשתק להם ועל ידי זה נעשה בחינת ... חיב כל כך במה שמבזה אותו כי לפי דעתו וסברתו נדמה לו שראוי לו לבזות אותו וכו' על ידי זה נעשה בחינת כתר הינו כנ"ל שעל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת כתר, כנ"ל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רנא - עַל יְדֵי מִלְחָמוֹת הַיְנוּ מַחֲלקֶת
... שעל ידי המלחמות, הינו מחלקת, על ידו חשבו רעות בלב על ידי זה באים מחשבות רעות, הינו כפירות כנ"ל והתקון לזה למסר המלחמה לה' שה' ילחם המלחמה כנ"ל וזה בחינת שתיקה הינו שצריך לשתק להם רק לסמך על ה' שהוא ילחם בשבילנו וזה בחינת: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" ועל ידי השתיקה זו נתעלה המחשבה כי נתבטלין מחשבות רעות של כפירות כנ"ל וזה בחינת 'שתק, כך עלה במחשבה' שעל ידי השתיקה נתעלה המחשבה כנ"ל אך כשגם הם שותקים אזי יכולים, חס ושלום, לקלקל התקון שנעשה על ידי שתיקתו וזה בחינת "על גבי חרשו חורשים" לשון שתיקה בחינת "ואתם תחרישון" הינו ששתיקתם עולה על גבו כנ"ל וזהו 'האריכו למעניתם', זה בחינת הצדקה שלהם, בחינת ...
חיי מוהר"ן - רלח - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה'
... ברכת המוציא בסעדת ליל שבת קדש וגם כל המסבין על שלחנו ברכו ברכת המוציא ואכלו את פתם. ותכף אחר שאכל פרוסת המוציא עלה במחשבתו למקום שעלה והתדבק בו יתברך בדבקות גדול וביראה נוראה. וישב בשתיקה ובעינים פקוחות ובדבקות עצום ונפלא כל הלילה ולא הושיטו שום מאכל על השלחן כי נבהלו מפניו מאד והיו מתיראין לבלבל אותו. ובתוך כך האיר השחר ותנץ החמה וברכו ברכת המזון ונפטרו ...
ישמע בזיונו - ידום וישתוק
... אומר רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=35 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ו - קרא את יהושע כי עיקר התשובה היא, כשישמע בזיונו ידום וישתוק, כי על ידי השתיקה וכולי, נעשה בחינת חיריק וכולי. מה פשר העניין של בחינת חיריק הזאת? ראה ... להפוך את עצמו לבחינת "מה", דהיינו שכשישמע בזיונו ידום וישתוק. ורצונו של אדם זהו כבודו. וכשהולך לאדם נגד רצונו, זהו בזיונו, ואז צריך האדם לשתוק. ועל ידי השתיקה, האדם נעשה לבחינת חיריק, היינו האדם מבטל את ישותו בתכלית, ונשאר ממנו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ס - דַּע שֶׁיֵּשׁ שְׁבִילֵי הַתּוֹרָה, שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם הִתְבּוֹנְנוּת גָּדוֹל
... קוין הנ"ל בחינת: 'מורא שמים', 'ומורא הרב', 'ומורא אב ואם' נמצא שעל ידי רבי שמעון, ורבי אלעזר בנו, ורבי אבא תלמידו נשלם היראה שעל ידי זה בא אריכות ימים בחינת תקוני עתיק כנ"ל. אשתיקו, שמעו קלא הינו שאותן שהיו בבחינת שתיקה, בחינת אלמים ולא היו יכולים לדבר על ידי בחינת שנה כנ"ל 'שמעו קלא' ...
חיי מוהר"ן - שנה - מעלת תורתו וספריו הקדושים
... במקום אחר מזה כי דרכו זכרונו לברכה היה קדם התורה שהיה יושב עמנו כמו שעה ושתים והיה מתיגע מאד בכמה תנועות וגניחות. ואף על פי שישב בשתיקה היה נכר מתנועותיו שיש לו יגיעות גדולות מאד. ואחר כך פתח פיו והתחיל לומר. ופעם אחת ראיתי בעיני בשעה שהתחיל ...
תורה או תפילה? מה גדול יותר?
... הקב"ה אין חילוק בין תורה לתפילה. התורה של הצדיק, היא התורה דעתיקא סתימאה, דהיינו התורה שקדמה לבריאת העולם, ושתתגלה לעתיד לבוא, והתורה הזאת היא אחת עם התפילה. התפילה של הצדיק האמת היא כולה שתיקה מעל הדיבור ומעל המחשבה. תפילה שהיא כולה דבקות בלבד, ללא דיבור וללא מחשבה וכולי. ואצל הצדיק האמת, גם לימוד התורה שלו, הוא כולו דבקות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה טו - אֵלּוּ הַמִּתְפָּאֲרִין עַצְמָן בְּשֶׁקֶר בִּגְדוֹלוֹת וְנִפְלָאוֹת
... עלי אמו" כי הוא מתנהג בפשיטות, ואינו מדבר גדולות וכל עבודתו הוא בבחינת שתיקה כי אין יוצא מפיו גדולות ונפלאות והוא רק כגמול עלי אמו וזהו בחינת 'גמלא' ו'זוטרי גנובתה' זה בחינת נביא ומורה שקר הוא הזנב, כמו שכתוב הינו אלו הצבועים ...
תכלית הידיעה שלא נדע - ידיעה שלמה
... שעובר בשלום בחלל הפנוי. דהיינו שמי שזוכה לידיעה שלמה, אין לו תשובות לשאלות של החלל הפנוי, אבל גם אין לו את השאלות האלו. כי יש לו שכל כ"כ גדול ששם אין את השאלות האלו. כמו כן יוזכר גם עניין השתיקה שלפני הבריאה שאין שם שום דיבור *** ...
סיפורי מעשיות - מעשה יג - מעשה משבעה קבצנים / מעשה בשבעת הקבצנים / מעשה בשבעה קבצנים
... אלו הדבורים מעטים ויהיה כלול בהם כל השבחים והבקשות שלהם וכל דבריהם כלם, בתוך איזה דבורים מעטים שלי נמצא שהדבור שלי הוא מעט מחזיק את המרבה ואחד אמר שהשתיקה שלו היא בחינת מעט מחזיק את המרבה כי יש עליו מקטרגים הרבה ובעלי לשון הרע שמלשינים עליו הרבה מאד וכל מה שמלשינים ודוברים ומקטרגים עליו בלשון הרע הרבה הוא בשתיקתו מתרץ הכל על ידי מה שהוא שותק לבד [כי הוא עושה רק איזה שתיקה והוא תרוץ על הכל] נמצא, ששתיקתו הוא מעט מחזיק את המרבה ואחד אמר שהוא בחינת מעט מחזיק את המרבה כי יש עני אחד והוא סגי נהור [עיוור] והוא [הינו העני] ...
1 2 3 4
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0313 שניות - עכשיו 04_12_2023 השעה 11:15:04 - wesi2