ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ספר המידות - צדיק
... מתלמידו, כאלו גוזלו מנחלת אבותיו, ואפלו עברין שבמעי אמן מקללין אותו ומנקבין אותו ככברה. ואם למדו זוכה לברכות כיוסף, וזוכה ומלמדה לעולם הבא. נא. מי שאינו מהנה תלמיד חכם מנכסיו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. נב. המלגלג על דברי חכמים, הוא נענש מיתה. נג. קרבת הצדיקים טוב בעולם הזה ובעולם הבא. נד. הצדיק בדבורו יכול לפסק לזה גן עדן ... כך מקרב את עצמו לצדיק אחר, התורה ששמע מהצדיק הראשון מטרידין אותו. עו. לפעמים הצדיק נפטר, כדי שיכריע איזה דין למעלה. עז. איזהו בן עולם הבא, זה שחולקין לו כבוד מחמת חכמתו. עח. על ... אומר תורה לעם, מתר לו לחבב תורתו בעיניהם קדם שיאמר. פה. אפלו זווג ראשון מתהפך בתפלה. פו. בעולם הזה כל הרוצה לקרב את עצמו מקרב, אבל בעולם הבא אין מקרבין אלא המקרבין מכבר. פז. צדיק ... משתכח. קו. אין להטריח את השם יתברך כשיכולין להועיל על ידי דבר אחר. קז. לפעמים על ידי נחת רוח אחד ומעט שעושין לצדיק, על ידי זה זוכין לעולם הבא. קח. מי שיש לו אמונה שלמה בשם יתברך, ... כן העשירים סומכים אותו ולפי סמיכתם אותו כן יכל להחזיר הרשעים בתשובה. קנט. היסורין שבאין על הצדיקים. בשביל כדי שלא יהרהרו הרשעים לעולם הבא על הטוב. שיתן הקדוש ברוך הוא לצדיקים. ... צדיק כאלו שאל בקוסמים. קפג. על ידי החכמה ה' עמו גם אימתו מטלת על הבריות. קפד. מי שסומך את הצדיק בכל מיני סמיכות, הוא סמוך וקרוב לו לעולם הבא. קפה. מי שמתגרה בצדיק, לסוף הוא נתפס ... את המרבה. ה. כל אדם מציר בזיו פניו גן עדן שלו. ו. על פי רב היראים פרנסתם בא על ידי טלטולים. ז. לפעמים הצדיק בא לטלטולים, כדי שיבא לעולם הבא יזכר המקומות שהיו בהם, ועל ידי זה יבואו ...
פושט את גופו המצורע ולובש גוף קדוש מגן עדן
... האדם... אך הצדיק האמת, הוא פושט את גופו המצורע ולובש גוף קדוש מגן עדן, היינו שהוא זוכה לגלות את החוכמה העילאה שיש בכל דבר, ואז ממילא כל הגוף כולו דהיינו כל העולמות כולם, מקושרים לשורשם... שזו בחינת גן עדן והעולם הבא וכולי... ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קכט - אֶרֶץ אכֶלֶת יוֹשְׁבֶיהָ
... אוכלת יושביה', שהיושב שם נאכל אצלה, ונתהפך למהותה הקדוש ועל כן אפילו 'המהלך ארבע אמות בארץ ישראל, מבטח לו שהוא בן עולם הבא' כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה שם. וזהו גם כן ענין המבאר במקום אחר על פסוק: "בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי" שכלל הענין ...
שיחות הר"ן - אות רמ - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
... בודאי לא יעלה כי אם דבר שבוש אם כן כשאתה מבטל שעה אחת מלמודך, אתה אובד עולם הבא בשביל דבר שבוש בשביל גדול אחד או שנים אבל כשתעשה משא ומתן ותגזל חלילה את חברך בהמשא ומתן איזה דבר שבוש גדול אחד או שנים על ידי איזה אנס, מחמת שאי אפשר לזהר ...
לדון לכף זכות - מהו שורש העניין?
... כמו הארץ שכולם דורכים עליה והיא מצמיחה וכולי... וזה גם סוד העניין של המתקת הכעס ברחמים שהביא רבי נחמן מברסלב, שהוא בחינת שעשוע העולם הבא וכולי... * עוד מאמר בעניין לדון לכף זכות. ...
חיי מוהר"ן - תמט - עבודת השם
... אחר שבועות בסמוך ספר זאת מעשה: אחד מאנשי שלומנו היה הולך כמה שנים עם מחשבה של עולם הבא, והיה רוצה לדבר עמו מזה ולא אסתיעא מלתא. ומי ידע מזה כי מי הוא נביא שידע מחשבתו. והוא היה הולך עם מחשבה זו כמה שנים. בשבועות הזה והוא היה בכאן על שבועות ...
לימוד ליקוטי מוהר"ן! איך ללמוד ולהבין את הספר ליקוטי מוהר"ן? - חלק 1
... מוהר"ו וספר המדות והספורי מעשיות והשיחות שלו, האמירה לבד מסגלת להנשמה כמו אמירת ספרי הזהר והתקונים . וכמו שאמר רבנו שגם בני אדם השומעים התורה של הצדיק האמת ואינם מבינים אותה, לעתיד בעולם הבא יבינו. כי עקר התורה שלו היא להנשמות שלנו... כאשר אדם מנסה ללמוד רשימת מילים בשפה אחרת ...
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 1
... כי יש מי שעובד כל ימיו ורודף אחר תאוות עולם הזה כדי למלאות בטנו וכרסו בתאוות עולם הזה ויש מי שעובד ומשתדל, כדי לזכות לעולם הבא וגם זהו נקרא מלוי בטן שרוצה למלאות בטנו ותאוותו עם עולם הבא וזהו בחינות, "חלקם בחיים וצפונך תמלא בטנם" 'חלקם בחיים וצפונך' הינו הן אותן שבוחרין חלקם בחיים דהינו למלאות תאוותם בחיים חיותם בעולם הזה והן אותן שבוחרין ברב טוב הצפון, דהינו עולם הבא וזהו 'וצפונך', שבוחרין בטוב הצפון, דהינו עולם הבא ושניהם הם בחינת מלוי בטן כנ"ל ... רק שזה הבוחר בעולם הבא הוא חכם יותר שבוחר בעולם עומד, הקים והנצחי, וממאס עולם הזה, שהוא עובר וכלה וגם באמת בודאי טוב יותר הרבה לעבד ה' אפילו אם עובד בשביל עולם הבא אך אף על פי כן גם זה נקרא בחינת מלוי בטן כנ"ל וכאן רבי נחמן מברסלב מרמז בעצם על רוב אנשי העולם, שלא יבצר שהם נגועים או בתאוות העולם הזה או בתאוות העולם הבא. כי רוב אנשי העולם גם אלו שעובדים את השי"ת רובכם ככולם עובדים את השי"ת בגלל תאוות העולם הבא כלשהי. וכל אלו ששוברים את תאוותיהם... ושנדמה להם שכבר אין להם תאווה כלשהי, הרי שזה הכל נובע רק בגלל שיש להם תאווה אחרת של העולם הבא וכיו"ב. ובכלל תאוות העולם הבא, כלולות גם כל שאר התאוות הרוחניות, כגון כבוד וכיו"ב. ותאוות כבוד היא אפילו של האדם אל מול עצמו! היינו אפילו אם יש לאדם הרהור ... מהתאווה, רק בגלל שהוא נהנה מהכבוד שיש לו בגלל שהוא התרחק מהתאווה. ויש גם את אלו שמתרחקים מהתאוות, בגלל שהבטיחו להם שכר עולם הבא ומעלות רוחניות ורוח הקודש וכיו"ב. ויש כאלו שמתרחקים מהתאווה, משום הגאווה שלהם, דהיינו שהתאווה בזויה בעיניהם ולא מכבודם ללכת ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה יט - עִקָּר הַתַּכְלִית וְהַשְּׁלֵמוּת הוּא רַק לַעֲבד הַשֵּׁם בִּתְמִימוּת גָּמוּר
... מפיו הקדוש בעצמו ועין בהשמטות מזה] עקר התכלית והשלמות הוא רק לעבד השם בתמימות גמור, בלי שום חכמות כלל כי יש מחקרים שאומרים שעקר התכלית והעולם הבא הוא רק לדעת כל דבר כמות שהוא כגון לידע הכוכב כמו שהוא, לידע מהותו, ומפני מה עומד במקום ההוא כי יש משכיל ומשכל ושכל דהינו הכח המשכיל והשכל בעצמו והדבר המשכל וזהו התכלית והעולם הבא אצלם שיהיה נעשה אחד מהמשכיל והמשכל והשכל והם מבלים ימיהם על זה בעולם הזה לחקר ולהשיג המשכלות, שזהו התכלית אצלם וזהו בעצמו העולם הבא לדעתם רק שבעולם הזה שמלבשין בגוף אין להם תענוג כל כך מן החקירות ובעולם הבא שיתפשטו מהגוף יתענגו מאד מזה ולדעתם הרעה עקר השגת התכלית הוא על ידי חקירות וחכמות חיצוניות שלהם אבל באמת, אצלנו עקר השגת ...
שיחות הר"ן - אות כג
... גדול עליו אבל מי שיש לו עינים ורואה גדל הרחמנות שיש על הנשמות שבעולם הבא כי שם בעולם הבא נמצאים בני אדם שהולכים ערמים ממש ואי אפשר לרחם עליהם כלל כי בעולם הזה כשהאדם ערם בלא מלבוש אזי אפשר לקבץ נדבות עבורו ולעשות לו קאפטין אבל בעולם הבא מי שהולך ערם אי אפשר לרחם עליו כלל כי שם אין מועיל שום רחמנות כי איזה מלבוש הוא צריך ? הלא הוא רק מלבוש של תורה ומצוות ולזה אין מועיל שם רחמנות אבל מי ... אצלו איזה מלבוש להתלבש עצמו שוב שמעתי שיחתו הקדושה מעין זה, שאמר בעולם הבא מנחין כמה בני אדם בחוץ והם צועקים בקול מר, תנו לנו מה לאכל ובאין אצלם ואומרים להם: הרי לכם אכילה ושתיה אכלו ושתו והם משיבים לא לא, אין אנו צריכים אכילה ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0938 שניות - עכשיו 04_12_2023 השעה 12:12:08 - wesi2