ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 2
... את התורה breslev.eip.co.il/?key=32 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ג - אקרוקתא הנה מי ששומע נגינה ממנגן רשע קשה לו לעבודת הבורא. = כי כל העולם הזה הוא בחינת ניגון. ומי ... את הטוב שיש בכל דבר. ראה בהרחבה כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=100 כי הנה קול הנגינה נמשכת מן הצפרים = הציפורים הם המוחין של האדם דהיינו שלמות הדעת של האדם. הנגינה שיש לאדם בחיים שלו, דהיינו רמת ההנאה של האדם בחייו, זה נמשך מהציפורים ... הוא בבחינת ציוץ שהוא השמעת קול בעלמא ולא בבחינת דיבור כמובא. נמצא, מי שהוא כשר נמשכת הנגינה שלו מן השתי צפרים חיות טהורות שהשתי צפרים הנ"ל, יונקים מאתר דנביאים ... נבואה, שהוא בירור המדמה וכולי. לכך נקרא המנגן חזן מלשון חזון, הינו לשון נבואה כי לוקח הנגינה מאתר דנביאים ינקין = וכמובא שהחזן הוא זה שיודע למצוא את הטוב שברע, ... לפני הבריאה ששם כולו טוב, ועל ידי זה הרע נעלם לגמרי וכולי. וכשהמנגן הוא רשע אזי הוא לוקח הנגינה שלו מצפרים אחרות שבקלפה וכתוב בזוהר: כי הצפרים שבקלפה יונקין מדדי ... ליליא כדין כרוזא כריז: "כצפרים האחוזות בפח, כהם יוקשים בני אדם". והתקון הוא שיוכל לשמע נגינה מכל אדם = היינו כדי שאדם יוכל להשיג את התכלית בכל דבר גם בענייני העולם ...
סיפורי מעשיות - מעשה יג - מעשה משבעה קבצנים / מעשה בשבעת הקבצנים / מעשה בשבעה קבצנים
... על זה מאותה המדינה כי יש מדינה שהם בקיאים מאד בחכמת הנגינה [שקורין מוזיקה] וכלם עוסקים שם בחכמה זו ואפילו בנים קטנים ואין שם קטן שלא יכול לנגן על ... שבאותו המדינה הוא חכם גדול במדינה אחרת באותו החכמה של נגינה והחכמים והמלך שבאותו המדינה והמקהלות זמר הם חכמים מפלגים מאד מאד באותו החכמה פעם אחת ישבו החכמים של אותו המדינה והיה כל אחד מתפאר בנגינה שלו זה היה מתפאר שהוא יודע לנגן על כלי שיר פלוני וזה התפאר שיודע לנגן על כלי שיר פלוני ... טוב יותר מקולות שלכם! והא ראיה כי אם אתם חכמים כל כך בקול נגינה אם כן הושיעו את אותן שתי מדינות ואלו השתי מדינות הם רחוקים זה מזה אלף פרסאות ובאלו שתי ... הם רחוקים זה מזה אלף פרסאות ועל כן אם אתם חכמים כל כך בנגינה אראה אם תוכלו להושיע את אותן שתי המדינות או שתוכלו לכון לעשות את קולם [הינו שהם יכונו ... אינך יכול לנגן לפניה כי אם נגון אחד כי יש יוד [עשרה] מיני נגינה והנגינה היא הרפואה שלה ואתה אינך יכול לנגן כי אם נגון אחד מהעשרה הנ"ל ענו ... מיני דפיקין ואני יכול לרפאות אותה על ידי כל העשרה מיני נגינה ועל כן אני רופא אותה נמצא שיש לי כח כזה בידי כנ"ל ועתה אני נותן לכם זאת במתנה ונעשה שם ... לאחז בידיו, זה בחינת: "מי אסף רוח בחפניו" [שזה בחינת נגינה כמבאר במקום אחר] ועשרה מיני נגינה, ועשרה מיני דפיקין זה מבאר כבר כל זה שמענו בפרוש אך מי ומה ואימת, זה עמק עמק הינו שגוף ...
סיפורי מעשיות - מעשה א - מעשה מאבידת בת מלך [ערוך] / מעשה מאבדת בת המלך / מעשה בבת מלך שאבדה
... וראה, שישב שם המלך בעטרה עם הכתר על ראשו והיו שם כמה חיילים וגם כמה משוררים שניגנו בכלי נגינה לפניו והיה שם נאה ויפה מאד והמלך ואף אחד מהם לא שאלוהו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה סג - יַעֲקב אָבִינוּ, כְּשֶׁשָּׁלַח אֶת בָּנָיו
... היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למטה" כי זהו עקר הנגון ללקט ולברר הרוח טובה, כמבאר במקום אחר ועל כן על ידי הנגון נצול מרוח הבהמיות כי נתברר רוח האדם מרוח הבהמה על ידי הנגון כנ"ל ויש חלוקים רבים בנגינה כי יש נגון שלם ויש נגון שהוא בכמה בבות, ויכולים לחלקו לבבות וענינים ודע, שהמלך יש לו כל הנגון כלו בשלמות אבל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה לא - עַל יְדֵי הַנְּגִינָה אָדָם נִכָּר
... מוהר"ן ח"ב - תורה לא - על ידי הנגינה אדם נכר על ידי הנגינה אדם נכר, אם קבל עליו על תורה וסימן "בכתף ישאו" ודרשו רבותינו, זכרונם לברכה: 'אין ישאו אלא ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סד - וַיּאמֶר ה' אֶל משֶׁה בּא אֶל פַּרְעה
... בחינת הנגון העליון של ראש אמונה הנ"ל שעל ידו נתבטל כל המבוכות של חלל הפנוי כנ"ל וזה הנני מביא מחר ארבה, ראשי תבות אכן רוח הוא באנוש בחינת נגינה, שהוא בחינת רוח הינו, שאז יתגלה הנגון והזמר של ראש אמונה כנ"ל ועל ידו יתבטלו כל האפיקורסית אפילו של חלל הפנוי כנ"ל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קעח - צָרִיך דַּוְקָא וִדּוּי דְּבָרִים
... בזוהר . 'זכין למשמע קלין מלעילא' הינו על ידי "עושי דברו", שמתקנין הדבור על ידי זה 'לשמע בקול דברו', שנתעורר הקול להתיחד בדבור, וזכין למשמע קלין וכו' [ויש בזה עוד דברים נפלאים בענין שמיעת קול נגינה וקול כלי זמר] וזה "ששון ושמחה ימצא בה, תודה וקול זמרה" הינו שנמצא בתוך הששון ושמחה תודה, ...
ספר המידות - נגינה
... המידות - נגינה חלק שני א. כשהצדיקים נתפרסמים בעולם, על ... השבר הזה. ג. על ידי הנגונים שיש בהם קול בכיה, יכולים להוציא השבויים, בחינת מוציא אסירים בכושרות. ד. על ידי הנגינה אדם נכר, אם קבל עליו על תורה. ה. מה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - ע"י צדקה מקררין חמימות תאוות ממון
... מקבל ליה בחדוה דנגונא דליואי זה בחי' משא ומתן באמונה ששמח בחלקו ואין אץ להעשיר כי נגינה זה משא ומתן כ"ש שאו זמרה ותנו תוף וחדוה זה ששמח בחלקו וזה בחי' קטורת לשון קשר שמקשר חימום הלב עם הרוח [וזה] שמן וקטורת ישמח לב וזה בחי' ...
שיחות הר"ן - אות רעג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
... בעטלירס שם מרמז קצת מעלת הנגון כי מבאר שם שעקר רפואת הבת מלכה שנפלה חלשות הוא על ידי נגון, הינו על ידי עשרה מיני נגינה כמו שמבאר שם עין שם והבן מאד עד היכן הדברים מגיעים כי גם הנשמה הקדושה של כל אחד מישראל היא נקראת בת מלך כידוע והיא מנחת במקום ... שנפלה לשם ולהוציא ממנה כל העשרה מיני חצים ולידע כל העשרה מיני דפיקין כדי שידע איך צריכין לרפואתה ולנגן כל העשרה מיני נגינה כי עקר רפואתה על ידי נגון ושמחה והבן שם עוד דברים מתוך דבר והעקר להוציא משם עצות טובות לשוב להשם יתברך באמת כי 'לא המדרש הוא העקר ...
1 2 3
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0938 שניות - עכשיו 04_12_2023 השעה 12:43:50 - wesi2