ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסב - עַל יְדֵי הִתְחַדְּשׁוּת הַתּוֹרָה נַעֲשֶׂה נְהָרוֹת
... כמו שכתוב: "בחכמה יבנה בית" וזה המעין בתחלה הוא צר וקטן ואחר כך מתרחב ומתפשט יותר ויותר, עד שנעשה ממנו נהרות והכל באים לשתות מאלו הנהרות על כן מי שרוצה לחדש חדושין דאוריתא שיש בהן ממש הוא צריך לבכות מקדם כי כשנעשין נהרות הנ"ל והכל באים לשתות מהם אזי יבואו גם כן קליפות וסטרא אחרא, חס ושלום, לשתות ... צריך לבכות מקדם ואזי עושה על ידי הבכי נהרות, בבחינת: "מבכי נהרות חבש" שעל ידי הבכי מתקן נהרות ומשם שותין די ספוקם כל הקליפות וסטרא אחרא ואחר כך כשעושה נהרות מחדושין דאוריתא שמחדש אחר כך אזי יכול להמשיכם רק למקומות שצריך, שלא ישתו ממנו זרים ועל כן חבור ההלכות והחדושין נקרא מסכת זה בחינת "ושקוי ...
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 4
... שהוא גם סובב כל עלמין והוא גם ממלא כל עלמין, שזה דבר והיפוכו כמובא. כי הצדיק האמת ההנאה הגשמית שלו מקבלת את חיותה מהאותיות שיש בכל דבר. כפי שהסביר וביאר רבי נחמן מברסלב באורך כאן breslev.eip.co.il/?key=63 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יט - תפלה לחבקוק וזה סוד העניין של הצדיק האמת שיורד אל תוך התאוות ומכניע אותן, כפי שהובא כאן ...
שיחות הר"ן - אות ו
... בידו מה שהוא חפץ כל אחד כפי שטותו ותאוותו ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום כי אין מי שימלא תאוותו אצלו גם נדמו כל התאוות של העולם כמו עמודי אור הנכנסין בבית מן אור החמה כנראה בחוש שהם נדמין לעמודים מחמת הזריחה של החמה וכאלו רוצים לתפס אותן העמודי אור שתופסים וחוטפים ואין בתוך היד כלום כך הם כל התאוות של עולם הזה ...
אמת - הדרך לפתור את כל הבעיות
... לפי מדרגתו כי 'חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת' והוא יסוד הכל כי אמת הוא ראש תוך סוף וכיון שהוא במדרגת אמת אזי כביכול נתלבש בו אור השם יתברך בעצמו, אשר חותמו אמת ואז נאמר עליו: "ה' אורי וישעי" וכיון שה' אור לו יוכל למצא פתחים הרבה לצאת מהחשך והגלות שהוא סגור שם כי באמת יש שם פתחים הרבה, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'הבא לטמא פותחין לו, יש ... הולך, ולא יראה הפתחים לצאת והוא אסור וקשור שם, ולא יתנו לו לצאת עד אשר יזכה לדבר דבורי אמת לפני ה' אזי הדבורים מאירים וה' אור לו כנ"ל ואזי: "פתח דבריך יאיר מבין פתיים" כי הדבורים המאירים, הינו דבורי אמת כנ"ל הם מראין לו הפתח ... אך צריך שיהיה האמת אמת גמור ברור ... כל ימיו שיזכה פעם אחד כל ימי חייו לדבר דבור אחד של אמת לפני ה' כראוי ויש בזה כמה מדרגות ומי שזוכה לבחינות אמת האמתי אזי ה' אור לו ואזי הוא מאיר בעצמו, כי נתלבש בו אור ה' אך מי שעדין לא הגיע למדרגה עליונה של אמת ועל כל זה הוא במדרגה של אמת אף כי אינו מאיר בעצמו, מאחר שלא הגיע לאמת הנכון על כל זה האמת ...
ספר המידות - צדיק
... פט. דברים שאתה שומע מפי הצדיק, הם מועילים יותר, ממה שאתה לומד בספרים. צ. אדם מבין יותר, כשרואה פני המדבר. צא. על ידי דבור קל של הצדיק נפתח אור גדול, אז בנקל לבני אדם להשיג חכמות רמות. צב. מי שאינו נוהג כשורה, מתר להשתעבד בו. צג. לפעמים הצדיק מנשא את האדם ואחר כך משפילו וזה לטובת האיש. צד. יש צדיק נקרא טוב, ויש ... עיל ידי הפרנסה שמפרנסין את הצדיק נמחל להם כל עוונותיהם כמו הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. חלק שני א. על ידי ספורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אור של משיח בעולם ודוחה הרבה חשך וצרות מן העולם. ב. גם זוכה לבגדים נאים. ג. בשבעת ימי אבלות של הצדיק, הקדוש ברוך הוא משפיע על המתאבלים עליו מאור הגנוז מששת ימי בראשית. ד. אל תתמה על החפץ, שהאדם הוא בריה קטנה ובו תלוי כל העולמות, כי כן בכל מקום שהשכינה שרויה, מועט מחזיק את המרבה. ה. כל אדם מציר בזיו פניו גן עדן שלו. ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נה - אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר קוֹבֵר מֵתִים הָיִיתִי
... זאת ועל ידי מה יכולין להמשיך את קדשת ארץ ישראל על ידי התנוצצות אור זכות אבות 'באתר דאית תמן אבות אית תמן שכינתא' "וזכרתי את בריתי יעקב וכו' והארץ אזכר" כשמתנוצץ אור זכות אבות, אזי נתגלה קדשת ארץ ... מביטים למרחוק, בבחינת: "המה יביטו יראו בי" ועל ידי הצל כהו מאור עיניו ונחשכים שאין הארס שלהם יכול להזיק אבל הצדיקים שמאור עיניהם בזמן הזה קטן, בבחינת: "מי עור כמשלם" ועל ידי הצל נתחזק מאור עיניהם כדרך חלושי הראות שאינם יכולים לראות היטב כשאור חזק וגדול וצריכים לצל כדי שיוכלו ... "ותאחז במשפט ידי", בחינת "מרום משפטיך" כנ"ל כי על ידי זה כהו מאור עיני הרשע בבחינת: "שגו בראיה, על ... פקו פליליה" זהו בחינת משפט שזוכה בדין על ידי זה שגו בראיה, נחשך מאור עיניו כנ"ל. ועל ידי הצל נתחזק מאור עיניו של הצדיק כנ"ל ויכול לראות ... מכל הבזיונות, צרופי כבוד להמלך ח. ועל ידי תפילה כתקונו, מתנוצץ אור זכות אבות בבחינת 'חלה זכות אבות' ... התפילה בחינת דריכת הקשת, בחינת התפילה והן תלת גונין דקשת, שהם אור האבות המתנוצץ כנ"ל על ידי זה, ... שלש פרסאות הינו בחינת התפילה, שהם שלש תפילות ועל ידם מתנוצץ אור שלשת אבות, שהם בבחינת רגלי הכסא כדי להמשיך אור ארץ ישראל, שהיא בחינת צבי הנ"ל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פה - פּוֹסְעִים בּוֹ פְּסִיעָה קְטַנָּה
... כמובא והמחין הם ארבע, חכמה בינה חסד וגבורה והם מלבשים בנצח הוד יסוד דבינה כאור שבעת הימים שהם סוד שין של שלשה ראשין ושין של ארבעה ראשין [עד כאן לשונו ז"ל] ...
מעלת המתקרבים אליו - חיי מוהר"ן
... לא נברא אלא לצוות לזה הינו בחינת עצות, לתן לו עצות כנ"ל. כי תרי"ג מצוות נקראין תרי"ג עטין דאוריתא וזה לצוות לשון עצות כנ"ל. ואמר שכל זה הוא רק בחינת עצות אבל העבודה בעצמה של הצדיק האמתי זה גבוה ונעלם מאד. ואפילו מלאך ושרף אינו יודע זאת כי אם ... מה אני עוזר לו. השיב, מה זה נוגע אליך] והבנתי כונתו שרצונו לומר [אתה כן פועל] כי יש גם בחינת אור חוזר, שזהו העיקר, שהאדם מתחזק על ידי הדיבורים שהוא מאיר בחברו וכולי. ***** גם אמר לי [אותך כבר לקחתי מהעולם הזה] ראה כאן: breslev.eip.co.il/?key=427 ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה לח - לִפְעָמִים הַגָּדוֹל הוֹלֵך וְנוֹסֵעַ לְהַקָּטָן, וְלִפְעָמִים לְהֵפֶך
... כי הוא צריך לקבל ממנו אך לפעמים אורו של הגדול הוא גדול מאד מאד עד שאי אפשר להקטן לקבל מן הגדול במקומו מחמת רבוי האור הגדול מאד על כן מכרח הגדול להוריד ולהכניע עצמו אצל הקטן ולילך אחריו כדי שעל ידי זה יתמעט ויתגשם האור קצת כדי שיוכל הקטן לקבלו נמצא כשהגדול צריך לילך להקטן, זהו מגדל עצם מעלתו מאד כנ"ל ומשה רבנו, עליו השלום, היה גדול במעלה כל כך עד שאפילו לפני גדולים ... ולהכניע עצמו נגדם, כדי שיוכלו לקבל אורו כנ"ל . 'בכל מקום שאתה מוצא גדלתו, שם אתה מוצא ענותנותו' שבכל מקום שיש גדלות ביותר שם צריך ענווה וקטנות, כדי שיוכלו לקבל האור כנ"ל והנה כשהקטן בא לפני הגדול כדי לקבל ממנו ואזי הגדול מאיר בו ועקר הדבר לעשות ממחין דקטנות מחין דגדלות דהינו להאיר בהקטן, להגדיל דעתו שיתגדל מקטנותו ... זה הגרעון וההפסד של הגדול שצריך לבטל אורו לפי שעה כנגד התקון שנעשה בהקטן, שהוא מתקנו ומגדילו כי ביטול וקטנות הגדול הוא רק לפי שעה ואחר כך חוזר למעלתו, והוא מתקן ומגדיל את הקטן לגמרי כנ"ל. ויש ... קטנות והכנעת הגדול אצל הקטן כדי לקבל אורו כנ"ל כי הכל לפי הענין. לפעמים הוא בתנועה בעלמא ולפעמים צריך לילך ולנסע אליו והכל לפי הענין כמו נר שכבה כשיש בו קצת אור, עדין יכולין להדליקו רק על ידי מה שמקרבין אותו קצת לנר הדולק דהינו שאוחזין אותו למטה אצל נר הדולק כידוע בחוש וזה מחמת שיש בו עדין קצת אור אבל כשאין בו שום אור אין יכולין להדליקו מרחוק כי אם כשמקרבין אותו ממש להאור או להפך וכו' ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קעז - וַיּאמֶר י"י סָלַחְתִּי כִּדְבָרֶיך
... אם ראשי פרקים כי בשעת אמירת אלו הדברים הנוראים, לא זכינו שיבארם לנו היטב, כדרכו תמיד רק אמרם במהירות בדרך רמז בעלמא ורמז לנו כאן כל הכונות של קדיש המבארים בכונות האר"י זכרונו לברכה, וכנ"ל ואין אתנו יודע עד מה באור הדברים האלה]. ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0313 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 04:48:12 - wesi2