ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
חיי מוהר"ן - שצב - ענין המחלוקת שעליו
... ממעשיות כאלו [כלומר כמו ענין המעשיות והיסורים שעוברים עליו] כי אברהם אבינו היה גם כן מקרב בני הנעורים להשם יתברך. כי היה מגיר גרים כידוע. ודרכו היה שהיה בא בתוך ... למי מבניו יניח ספריו וחכמתו עד שנסכם אצלו להניח הכל ליצחק אבינו ומסר לו הכל. ואחר כך היה יצחק גם כן הולך בדרך זה והיה מגיר גם כן גרים הרבה וחבר גם כן ספרים הרבה מאד ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נז - אֵימָתַי יָבוֹא בֶּן דָּוִד
... נ"ט שם גם כן מחק באות ו' אחר וזה פרוש בית והון וכו' שהאבות היו מגירים גרים וכו' שם מחק כמה וכמה תבות וכן בשאר מקומות באותה התורה. וכן היה בכמה וכמה תורות שנתן להעתיקם כנ"ל] שיך לאות א' וב' 'המבזה ...
ספר המידות - צדיק
... לקרב בני אדם, כי הצדיק שאין לו שונאים אין יכל לקרב, כמו בעת ביאת המשיח ישבו בשלום ואין מקבלים גרים. יח. יש שני צדיקים שאחד דבוריו הם כחרישה, והשני דבריו כקצירה, או אחד, דבריו כהקמת הברית לזווג, והשני דבריו הם הממשיכין את הזרע ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ס - כְּשֶׁיֵּשׁ מִלְחָמוֹת בָּעוֹלָם, הַשֵּׂכֶל מְחַיֵּב שֶׁיִּהְיֶה יַקְרוּת
... זכרונם לברכה: 'כל המונע תלמידו מלשמשו, כאלו מונע ממנו חסד' שנאמר: "למס מרעהו חסד" ויש בכל אחד חסדים וגבורות חסדים מצד האב וכו' ורבי עקיבא לא היה לו מצד האב חסדים כי היה בן גרים, ולא היה לו זכות אבות כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, שלא רצו למנותו נשיא לרבי עקיבא משום דלית לה זכות אבות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יד - לְהַמְשִׁיךְ שָׁלוֹם בָּעוֹלָם
... ה' מכל האלוהים", כדין אסתלק ואתיקר שמא דקדשא בריך הוא' נמצא, זהו כבודו כשבני אדם שהם מחוץ לקדשה מקרבין את עצמן לפנים מהקדשה הן גרים שמגירין הן בעלי תשובה שגם הם היו מבחוץ וכשמקרבין ומכניסים אותם לפנים זהו כבודו ועכשו הכבוד בגלות כי עקר הכבוד אצל ... "אז יטו כלם לעבדו שכם אחד" "אז יאמרו בגוים לכו ונלכה באור ה'" וכבוד נקרא אור כמו שכתוב: "והארץ האירה מכבודו" ג. ואי אפשר לקרב את הגרים עם בעלי התשובה אלא על ידי תורה כמו שכתוב: "יפוצו מעינותיך חוצה" שצריך להשקות אותם שהם מבחוץ להודיע להם הדרך ילכו בה ... ה'" הינו כשהעכו"ם מודין ומשבחין לה אזי "על השמים כבודו" אזי נתעלה הכבוד מהחשך ואי אפשר לבוא להתעוררות התשובה הן לרשעי ישראל, הן לגרים אלא על ידי התורה שמאירין להם אל מקום שהם שם כמו שכתוב: "יפוצו וכו' חוצה" 'חוצה' דיקא כי התורה הם ששים רבוא אותיות כנגד ששים רבוא נשמות ויש לכל הנשמות שרש למעלה במחשבה דקדשא בריך הוא כי 'ישראל עלו במחשבה תחלה' ועל ידי זווג הנשמות נבראים נשמות גרים וכשנתעוררים הנשמות על ידי אותיות התורה שהוציא מפיו ומתנוצצים זה לזה זה בחינת זווג שזה מקבל הארה מזה ועל ידי הזווג של התנוצצות הנשמות שבמחשבה נבראים נשמות גרים גם הפושעי ישראל כל זמן ששם ישראל נקרא עליו [כי נקרא 'פושעי ישראל' נמצא ששם ישראל נקרא על כל פנים עליו עדין מאחר שנקרא ... רמז על המשכת הנשמות לבניהם זה מכנה בשם פרסה שלמה והתנוצצות שהנשמות מתנוצצין ומאירין ומעוררין את הפושעי ישראל בתשובה ומולידין נשמות גרים זה מכנה בשם פלגא כי עדין הם רחוקים מהקדשה מאד ויכול להיות להם מניעות רבות וצריך להם יגיעות רבות כדי להפשיט מהם הבגדים ... בכסות נקי' 'כסות נקי' הינו להשליך הבגדים הצואים כי זה עקר כבוד השם יתברך "אם תוציא יקר מזולל" להחזיר בני אדם בתשובה ולהמשיך נשמות הגרים וגרים שמתגירין הם באים תחת כנפי השכינה ובשביל זה נקרא גר צדק וזה שמובא בזוהר 'כסות נקי, דא כנפי מצוה' הינו שכינה הנקראת מצוה בבחינות: "כל מצותיך צדק" וזהו: 'וכבדתו' שזה עקר כבודו שיכניס גרים תחת כנפי השכינה כנ"ל ו. וכל אחד לפי בחינתו יכול לידע העלאת הכבוד לשרש היראה לפי הכבוד שמכבד את יראי השם כן עלה הכבוד ... העולמות י. וזה פרוש: תקעו לשון שלום כמו שכתוב: "ותקעתיו יתד במקום נאמן" בחדש שופר בהתפארות חדש הינו התעלות כבודו על ידי התקרבות הגרים או בעלי תשובה בכסא זה בחינת יראה שהוא שרש הכבוד וכסא לשון התכסיא שזה בחינת: 'דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך' שזה ... דא פתחא עלאה בחינת יראה הינו להחזיר הכבוד לשרשו דהינו ליראה כנ"ל ואימתי עולה הכבוד ? כשמחזירין בני אדם בתשובה ועושין בעלי תשובה וגרים שזה עקר כבודו כנ"ל וזהו שזמן הדלקת נר חנוכה שהוא הארת הכבוד הוא 'משעת יציאת הכוכבים, עד שתכלה רגל מן השוק' 'יציאת הכוכבים' זה בחינת: "מצדיקי הרבים ככוכבים" דהינו שהם מצדיקי הרבים ועושין בעלי תשובה וגרים שעל ידי זה מאיר הכבוד וחוזר לשרשו שהוא היראה כנ"ל ועל ידי זה זוכין לשלום ונתבטל המחלקת כנ"ל וזהו: 'עד שתכלה רגל מן ... מאיר הכבוד על ידי נר חנוכה כנ"ל] לעיל וזהו: ולפני כבוד ענווה כי על ידי ענווה זוכין לכבוד, כמבאר לעיל שעקר התעלות הכבוד הוא על ידי גרים ובעלי תשובה שעושין וזה זוכין על ידי תורת חסד וכו' ולתורה אי אפשר לזכות כי אם על ידי ענווה וכו', כמבאר לעיל נמצא שאי ...
ספר המידות - חדושין דאוריתא
... ד. כשאחד מבני ישראל נתפס בתפיסה, על ידי זה לפי בחינתו נסתמו מעינות החכמה מחכמי הדור, ולהפך כשיוצא מהתפיסה. ה. על ידי חדושין דאוריתא נתוסף גרים. ו. כשאדם רוצה להשיג איזהו השגה בתורה, אזי נתעורר עליו קטרוג גדול, ואז הוא בסכנה גדולה וצריך להתלבש את עצמו בקלסתר פנים של אברהם ואז נצול מהקטרוג. ז. מחדשי אוריתא צריכים ללמד ...
ספר המידות - מריבה
... עליו שונאים, כדי שיוכל לקרב בני אדם, כי הצדיק שאין לו שונאים, אין יכול לקרב, כמו בעת ביאת המשיח ישבו בשלוה, ואז אין מקבלים גרים. יט. על ידי הרהורי עבודה זרה שונאים באים ונתרוממים על אדם. כ. ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עב - לִּרְאוֹת אֶת עַצְמוֹ עִם הַצַּדִּיק הָאֱמֶת
... אמר למשה: "ואתה תחזה" 'ואתה' דיקא כי ידע יתרו בגדל קדשתו שהוא יכול לחזות ולהסתכל על כל אחד ולחלק להם הגדלה והשררה על ידי הסתכלות לבד כנ"ל וגם יתרו היה גר, והגרים באים מקדשת הזווג של הצדיקים כמו שכתוב "ואת הנפש אשר עשו בחרן" ואיתא שאברהם ושרה בעת שהיו עקרים, הולידו מזווגם נפשות הגרים ועל כן יתרו שהיה גר, שהוא בא מקדשת הזווג של צדיקים על כן הוא יודע גדל יקר קדשת הצדיקים שלגדל קדשתם נעשה מזווגם נפשות הגרים מכל שכן קדשת פרישותם ועל כן הוא יודע, שלגדל קדשת ופרישות משה הוא יכול לחזות בעם ועל ידי ראיתו לבד יתן להם הגדלה כנ"ל ועל כן יתרו דיקא אמר למשה: 'ואתה תחזה' וכו', כנ"ל ...
רוח הסערה שהפכה מישוב למדבר - בבעל תפילה - חלק 2
... מוגדר כאיש היער. כי באמת הצדיק הוא דווקא גר במקום ישוב. ושאר בני העולם הם דייקא גרים ביער. אך הרוח הסערה הפכה את הכל. והוא בחינה אחת עם מ"ש כאן ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ה - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה
... העבודה זרה וכיוצא כמו שכתוב "אמלאה החרבה", כשזה קם זה נופל וכו' כי עקר קיום וחזוק אמונות כזביות הוא מנפילת האמונה הקדושה וכשמעלין האמונה הנפולה, מזה נעשין גרים כי על ידי שנלקטין ונבררין נפילת האמונה שמשם יניקת אמונתם על ידי זה נחלש כח אמונתם ואזי הם חוזרים לאמונתינו הקדושה ונעשין גרים ולפעמים נעשין גרים בכח ולפעמים נעשין גרים בפעל הינו או שנעשין גרים ממש בפעל שבאין עכו"ם ומתגירין או שנעשה רק בכח שעל ידי שמעלין אמונה הנפולה ונחלש אמונתם ... מקטר ומגש לשמי" וזה תלוי כפי חזק האמונה כזביות שהיה מתחלה הינו כשהאמונה כזביות היתה חזקה בתחלה אזי אחר כך כשמשברין אותה ומעלין האמונה הנפולה דקדשה משם ונעשין גרים אזי נעשין גרים בפעל ממש וכשהאמונה כזביות לא היתה חזקה כל כך בתחלה אזי כשנשברת ומהפכין אותה אל הקדשה אזי אין נעשה ממנה רק גרים בכח ה. והנה הכלל, שעל ידי שמעלין אמונה הנפולה על ידי זה נעשין גרים ומחמת שאלו הגרים נעשין מלקיטת נפילת האמונה על כן הם מזיקין לישראל, בבחינת: 'קשים גרים לישראל כספחת' ספחת הינו מכות, בחינת מכות מפלאות הנ"ל שנעשין על ידי נפילת האמונה כנ"ל ומחמת שאלו הגרים נעשין מלקיטת נפילת האמונה על כן הם קשים כספחת כנ"ל ואלו הגרים הם מכניסין גאוה בישראל כי אמרו רבותינו, זכרונם לברכה: "במסתרים תבכה נפשי מפני גוה" 'מפני ... ומושלים על עם דל והם מתגאים על הדור בחנם כי לא נתן להם גדלה מן השמים כלל רק הם מתגאים מעצמם על הדור בחנם והם מקבלין חרב הגאוה, בבחינת "ואשר חרב גאותך" על ידי הגרים הנ"ל, שהם מכניסין גאוה בישראל כנ"ל ומושלים על עם דל בחנם ויש להם כח אפילו להעניש את מי ... להכניע עצמו תחת ממשלתם וכל זה על ידי חרב הגאוה הנ"ל ובאמת אין זה נקרא מעניש, אלא מזיק כי הן מזיקי עלמא לישראל כספחת' בחינת ספיחים שגדלים מאליהם הינו שעל ידי הגרים נוטלין גאוה מנהיגי הדור שגדלים מאליהם ומתגאין מעצמן על הדור בחנם כי לא נתן להם גדלה מן השמים כלל כנ"ל ועל כן נקראים גרים, על שם "יגירהו על ידי חרב" כי על ידי הגרים נעשה חרב הגאוה כנ"ל. ו. ועל ידי הגאוה של אלו המנהיגי הדור על ידי זה הם מגבירים תאוות ... אחרא בחינת החתים בשרו מזבו כי על ידי חרב הגאוה דקדשה מתגברים על תאוות ניאוף בבחינת: "חגור חרבך על ירך" אבל על ידי חרב הגאוה של אלו המנהיגים הנ"ל שמקבלים מהגרים כנ"ל מתגבר, חס ושלום, תאוה זו כנ"ל ז. ולהנצל מזה הוא על ידי המגנים שבדור כי יש מגני ארץ, ... כי התפילין נעשין על ידי תקון תאוות ניאוף שהיא בחינת: "אשת איש נפש יקרה תצוד", כנ"ל ועל כן נקראין התפילין פאר כי נעשין על ידי תקון הגאוה וההתפארות, שמביאין הגרים כנ"ל וזה בחינת: "ומשה היה רעה" משה הוא הדעת בחינת מחין, תפילין הוא רועה דקדשה, הפך "רעה ... עמלק, שעל ידו בא הטומאה הנ"ל בבחינת "אשר קרך בדרך" . "וירא את הקיני" "וירא את עמלק", שהם סמוכים זה לזה בתורה כי טמאה הנ"ל, שהיא טמאת עמלק היא באה על ידי גרים, ככל המבאר למעלה וזה בחינת מראה בחלום [כמו שקורין זאת הטומאה מראין] מראה ראשי תבות: רשע ... כי הרב הוא משגיח על חלקי האמונה של כל אחד ואחד לקבצם ולהעלותם בבחינת: "עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי" 'לשבת עמדי' בחינת ישיבה, בחינת: "ארץ נושבת" וכנ"ל ועל כן הגרים שנעשין על ידי קבוצי האמונה, כמבאר לעיל על כן הם נקראים על שם ישיבה כמו שכתוב "וירא את הקיני ויאמר איתן מושבך" אית"ו תני"א דמסיע לך כמובא בתקונים כי למוד הישיבה הוא מסיע לגרים כי הם נתגירין על ידי בחינת הישיבה כנ"ל כי על ידי רבי עם תלמידים שהוא בחינת ישיבה על ידי זה נעשין גרים, על ידי שנתקבצין ונתלקטין חלקי האמונה כנ"ל נמצא שבחינת אמונה נתתקן על ידי רבי עם תלמידים ... זהו בחינת תקון הברית שמסלקין ומעלין בחינת החתים בשרו לבחינת מחין תפילין כנ"ל "והיתה הקשת בענן", בחינת תקון הברית כנ"ל ענן ראשי תבות "נדיבי עמים נאספו", בחינת גרים כי על ידי תקון הגרים נעשה תקון הברית כנ"ל ואזי כשנעשה תקון הברית דהינו שמעלין בחינת החתים בשרו לבחינת מחין ... במדבר זה בחינת תקון האמונה שהאמינו בו יתברך והלכו אחריו במדבר ותקנו בחינת "ארץ לא זרועה", דהינו נפילת האמונה כנ"ל והוה אטמא דבשרא בהדן 'אטמא בשרא' זה בחינת גרים, שהם ערלי בשר שעל ידם בא בחינת 'החתים בשרו', כנ"ל 'אטמי בשרא' בחינת ערלי בשר ובחינת החתים בשרו, כנ"ל כי על ידי עלית האמונה הנפולה נעשין גרים שעל ידם מתגבר, חס ושלום, חותם דסטרא אחרא בחינת החתים בשרו, כנ"ל ופתחינן הינו שתקננו ... חרדת הגוף, בחינת: "וקר רוח איש תבונה" הינו בחינת איש תבונות שעל ידו נתתקן האמונה כנ"ל בחדש שופר הינו בהתפארות חדש דהינו התפארות וגאוה חדשה שנתגלה הינו בחינת גרים שהם מכניסין גאוה בישראל שנעשין על ידי שמעלין האמונה הנפולה כנ"ל בכסא ליום חגנו זה בחינת ...
1 2 3
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1094 שניות - עכשיו 04_12_2023 השעה 12:14:09 - wesi2