ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
קושיות וסתירות בספרי רבי נחמן מברסלב
... מי שיודע את השאלות האלו ובכל זאת מאמין בהשי"ת, רק הוא באמת מאמין בהשי"ת. ומי שמבין את השי"ת בשכלו... הרי שהוא בכלל לא מאמין בהשי"ת... אלא הולך אחרי שכלו. כי האמונה היא איפה שאין שכל. ואם יש לאדם שכל עם האמונה שלו... הרי שאין לו אמונה אלא שכל... וברגע שהאדם חושב שהוא מבין ... לו קושיות על השי"ת... ובכל זאת מאמין... רק הוא באמת עובד את ה. וגם כאן יש חילוק. כי מי שיש לו קושיות שלא באות מהחלל הפנוי... הרי שהוא עדיין לא באמת מאמין בהשי"ת. כי הקושיות שלו... הן רק מחוסר שכל... אך מי שיש לו את הקושיות של החלל הפנוי... ובכל זאת מאמין... לזאת יקרה אמונה שלמה וכולי... ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קפו - מַה שֶּׁמְּסַפְּרִין מוֹפְתִים מֵהַצַּדִּיקִים
... הצדיק על ידי זה נתגלין מופתים כי באמת הצדיק בודאי מלא מופתים וכשהוא מאמין בהצדיק ונותן עיניו ולבו על דברי הצדיק על כל דבור ודבור, כי מאמין שכל דבריו אמת וצדק, ובכונה מכונת אזי אחר כך, כשבא לביתו, כל מה ...
צדיק ורע לו רשע וטוב לו - מידה כנגד מידה?
... עצמו בלבד. וזו המידה כנגד מידה, כי צדיק אמיתי הוא זה שטוב לו ורשע הוא זה שרע לו. וככל שיש לאדם יותר אמונה, כך טוב לו יותר בתוכו, גם אם נדמה כלפי חוץ שרע לו, וגם אם הוא אומר שהוא לא מאמין. כי אין טוב ללא אמונה. והטוב כולו שורשו באמונה בלבד. וראה גם כיו"ב כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=125 - מדוע העולם ...
חקירות ופילוסופיה. מדוע להתרחק מהן?
... במה להאמין? הרי גם אדם שמאמין במשהו, זה הכל תמיד תוצאה של חקירה. ז"א אף אחד לא נולד עם אמונה. ורק החקירות של האדם מביאות אותו ... בלי חקירות אף אחד לא היה מאמין בשום דבר. ורק השכל של האדם אומר לו להאמין. וזו אינה אמונה כלל אלא רק שכל שאנשים קוראים לו אמונה. ... כזה יודה על האמת שהוא לא מאמין אלא רק משתמש בשכלו, ואדם כזה ימשיך לחפש בשכלו את האמת עד שהוא ימצא אותה באמת. אך מי שמפחד לחפש את ... נשאל את האדם, מדוע אתה מאמין דווקא ב X ולא ב Y? וממילא נבין שיש שם שכל מסויים שבגללו דווקא הוא בוחר להאמין. וממילא זהו רק שכל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נז - אֵימָתַי יָבוֹא בֶּן דָּוִד
... המיתה באה על ידי מכה אשר לא כתובה בתורה כי דברים שלא נכתבו בתורה נמסרו לחכמים ואנחנו מצוים לשמע מהם ויש מי שמזלזל דבריהם ואין מאמין דבריהם מחמת שנדמה לו שמדאוריתא אינו כן ועל ידי זה נחלה במכה שאין לו ... יסורים של אהבה, ולא פגם בידים בשביל זה היה יכול לחיות ולקום מחליו וזהו,: "ומשך אבירים בכחו יקום ולא יאמין בחיין" כי על ידי שאין מאמין בתלמידי חכמים הנקראים חיים כמה שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה "ובניהו בן יהוידע בן איש חי" 'צדיקים אפילו במיתתם נקראים חיים' על ידי זה, הוא נופל בחולאת אשר לא יאמין בחייו הינו שאין שום אדם מאמין שיחיה מחלי זה כי אין רפואה למכתו כנ"ל ותקונו שיקים אמונה הנפולה, ויאמין ... לנדר נדר" כי על ידי הנדר, הוא עולה לשרש שהחכמים משרשים שם הינו בחינת 'פליאות חכמה' ויודע ומכיר מעלות החכמים ועל ידי זה הוא שב ומאמין בהם וזהו בחינת: "אודה שמך כי עשית פלא" ועל ידי זה: "עצות מרחק אמונה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה מ - אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל
... רבנו, זכרונו לברכה] איתא בעשרה מאמרות: "אלה מסעי בני ישראל בשביל שחטאו באלה אלקיך ישראל בשביל זה יסעו בני ישראל" נמצא כל הנסיעות של אדם, הוא בשביל קלקול האמונה הינו בחינת עבודת אלילים כי אם היה מאמין באמונה שלמה שיכול הקדוש ברוך הוא להזמין לו כל צרכו לא היה נוסע שום נסיעה ...
סיפורי מעשיות - מעשה יב - מעשה מבעל תפילה / מעשה בבעל תפילה
... אצלם הממון כנ"ל והיה להם עבודות וקרבנות וקטרת שהיו עובדים בהם את האלקות הנ"ל [דהינו בעלי הממון הרבה כנ"ל] ובודאי אף על פי כן היתה המדינה מלאה מרציחה וגזלה כי מי שלא היה מאמין בעבודות הנ"ל היה רוצח וגזלן, כדי שיהיה לו ממון כי עקר היה אצלם הממון כנ"ל כי על ידי הממון יכולים לקנות כל דבר אכילה ומלבושים, ועקר חיות האדם על ידי הממון [כן היתה סברתם ... על פי שהיו מרצים להכניע עצמן תחתיו אך ששמעו, שהוא ממאס בממון, ואינו רוצה ממון כלל, וזה היה הפך אמונתם על כן היה בלתי אפשר אצלם להכנע תחתיו כי היה אצלם כמו שמד מאחר שאינו מאמין כלל באמונתם דהינו בממון ונתיראו מאד מלפניו והתחילו לעשות עבודות ולהקריב קרבנות לאלקותם הנ"ל והיו לוקחים חיה [דהינו מי שיש לו ממון מעט, שהוא חיה אצלם] והקריבו לקרבן ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה לא - אִית לָן בֵּירָא בְּדַבְרָא
... שהן ארבע', וסמיך לה 'פשט העני' כי עקר התנוצצות אור הצדקה ושלמותה אינה אלא בשבת כי עקר החשיבות הצדקה היא האמונה בבחינות: "והאמין בה'" וכו' ושבת היא אמונה שמאמין בחדוש העולם וביחודו ואמונה היא מקור הברכות בבחינות: "איש אמונות רב ברכות" בבחינות: "ויברך אלהים את יום השביעי" ואין שלמות להברכות אלא עד שיקבלו ממקור הברכות בשביל זה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יד - לְהַמְשִׁיךְ שָׁלוֹם בָּעוֹלָם
... הוא זוכה לשלום הכללי יא. זאת התורה שיך על פסוקים אלו: "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו" וכו' "טוב ה' לכל" זה בחינת תפילה שמאמין בה' שהקדוש ברוך הוא טוב לכל הן לרפואה, הן לפרנסה, הן לכל הדברים כשמאמין כך בודאי יהיה עקר השתדלותו בתר קדשא בריך הוא ולא ירדף אחר תחבולות רבות כי מי שאין מאמין בהקדוש ברוך הוא צריך להשתדל אחר תחבולות רבות למשל, כשצריך לרפואה צריך להשתדל אחר עשבים רבים ולפעמים אלו עשבים הצריכים לו אינם בנמצא במדינתו והעשבים הנמצאים ...
ספר המידות - אמונה
... לו. מי שאין לו אמונה אינו מקבל מוסר. לז. מי שאין מאמין בדברי הצדיק לסוף שאין נהנה מהדבר אף על פי שהוא רואה. לח. מי שאין לו אמונה, בודאי חקות הקדוש ברוך הוא אצלו נמאס. ... ג. אין הקדוש ברוך הוא עושה מופתים אלא לזה שהוא מאמין בשני עולמות. ד. על ידי אמונה נתבטלין הגזרות, שאמות גוזרין עלינו. ה. דע, שיש לכל עשב ועשב כח מיחד לרפאות איזה ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0547 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 05:12:09 - wesi2