ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ספר המידות - עצבות
... עצבות, יתן מתנה לצדיק תדיר. יב. על ידי עצבות בא שרפה. יג. עצבות סימן לאיזה חלאת, שממשמש לבוא. יד. על ידי עצבות הקדוש ברוך ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ה - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה
... לזה הוא שצריכין לחתר ולמצא המים, שמשם גדלה האמונה ואלו המים הם בחינת עצות שמשם גדלה האמונה בבחינת: "אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחק אמונה אמן" שעל ידי העצות גדלה האמונה ועצות הם בחינת עמק הלב הינו כשנתקלקל ונופל האמונה עד שאין מועיל אפילו קול צעקה, שהוא ... וזהו אמר, ראשי תבות: אש מים רוח, שמשם הרפואה הינו מפני מה עקר הרפואה על ידי אמונה כי צריך להקדים אמונה בתחלה, ואחר כך זוכין לרפואה והשיב: כבריתו של עולם, ברישא חשוכא והדר נהורא הינו, כי זה הוא בחינת בריאת העולם ... ידי שנלקטין ונבררין נפילת האמונה שמשם יניקת אמונתם על ידי זה נחלש כח אמונתם ואזי הם חוזרים לאמונתינו הקדושה ונעשין גרים ולפעמים נעשין גרים בכח ולפעמים נעשין גרים בפעל הינו או שנעשין גרים ממש בפעל שבאין עכו"ם ... היתה חזקה בתחלה אזי אחר כך כשמשברין אותה ומעלין האמונה הנפולה דקדשה משם ונעשין גרים אזי נעשין גרים בפעל ממש וכשהאמונה כזביות לא היתה חזקה כל כך בתחלה אזי כשנשברת ומהפכין אותה אל הקדשה אזי אין נעשה ממנה רק ... שבעה רועים, שהם בחינת תפילין שמשם נעשין בחינת המלאכים כנ"ל והשפע כשיורדת, מקבל אותה תחלה המלאך הממנה שם ואחר כך יורדת דרך השדים השוכנים באויר שהם מקבלים את השפע בדרך מעבר לבד ואין יונקים ממנה רק כדי חיותם ... שצריך לקשרם, לתקן פגם המרכבה הנ"ל שמשם באין האהבות הנפולות כנ"ל ועל כן קדם השנה נתתקן מקדמונים לומר קשור המרכבה דהינו: מימיני מיכאל, ומשמאלי גבריאל וכו' כי על ידי קשור המרכבה נצולין מטומאה הנ"ל. יג. וזה בחינת: ... וסלק ענני וכסי ליומא' [דהינו שמשא] [בג' איתא וסליק אבקא, אך המכוון שהאבק כסה על אור החמה כמו ענן. וע' בחידושי מהרי"ט כתובות, שכתב שם וז"ל ונראה דה"ק דכי מכסי יומא במערבא מחמת עננים וכו' הוו אמרי קמו ממתיבתא ... על מחא וזהו 'וכסי ליומא, דהינו שמשא' הינו בחינת תפילין דמכסין על מחא שהוא בחינת שמשא בחינת משה, בחינת: 'פני משה כפני חמה' כי משה הוא הדעת, וכנ"ל וכשנתתקן המח בבחינת משה, בחינת תפילין כנ"ל אזי גם בבחינת הסתלקות משה, דהינו כשנסתלקין המחין אזי גם הרשימה שנשאר ... ידי שאהבתו חזקה כל כך להשם יתברך שמשליך ומגלגל עצמו ברפש וטיט בשביל עבודתו יתברך ועושה עבדות כעבד ממש בשביל אהבתו יתברך אזי זוכה להשיג גם מה שבחינת משה בחייו דהינו בעת קיום המחין אין יכולין להשיג דהינו 'צדיק ורע ... כשאביו רואה אהבתו החזקה כל כך עד שמשליך עצמו לעבדות גמור בשביל אהבתו אזי הוא מגלה לו גם מה שאין נמסר אפילו לבן כי אפילו הבן, שהוא מחפש בגנזיא דמלכא אף על פי כן יש מקומות שגם הבן אסור לכנס לשם הינו שיש השגות, שגם ... אתו 'העבד אתו' דיקא הינו בחינת בן שמשליך עצמו לעבדות שמסלק כל חכמתו ועושה מעשה עבד וזהו: בנו העבד אתו, הינו בן שעושה מעשה עבד כנ"ל על ידי זה 'וחמלתי עליו' כי על ידי זה השם יתברך מרחם עליו מחמת שרואה אהבתו חזקה כל ...
שיחות הר"ן - אות קמא
... ותדעו שאלו העשרה קפיטל תהלים מועילים מאד מאד לתקון קרי והם תקון גמור ומועיל מאד מאד ויש מי שיקרה לו על ידי רבוי אכילה ושתיה או על ידי חלשה ועיפות או על ידי שאינו שוכב כראוי, וכל זה אינו כלום [והוא כמו תינוק שמשתין בשנה] גם יש ששומרים אותו מלמעלה ונצול ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ד - אָנכִי ה' אֱלהֶיךָ
... הרע שנחקק על עצמותיו ו. וזה בחינת החזרת המלכות לשרשה כי שרש המלכות הוא אש כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה . 'למה טעה נבט ? שראה שיצא אש מאמתו' והתורה נקראת אש, שמשם המלכות כמו שכתוב: "הלוא כה דברי כאש" וכתיב: "בי מלכים ימלכו" ועקר התורה ... מות" כי חמתו של הקדוש ברוך הוא בשביל המלכות שהשפיל על ידי עוונותיו "ואיש חכם יכפרנה" הינו בחינת תלמיד חכם, בחינת משה הוא יכפר לו וזהו: "ועבר על פשע לשארית" 'למי שמשים עצמו כשירים' נמצא, כשבא לפני תלמיד חכם ומוציא כל צרופיו לפני התלמיד חכם והתלמיד חכם הוא בחינת משה שמשים עצמו כשירים כמו שכתוב: "והאיש משה ענו מאד" ועל ידי זה נקרא איש חכם כמו ... מינה שיתין מחוזא רמז על שני מדות רעות של חי מדבר שעל ידו בא עניות כנ"ל ועל ידי צדקה מתקן אותם וימשיך שפע וזה: 'אכלו מיניה' ו'שיתין מחוזא' רמז על בחינת ששים גבורים, שמשם בא פרנסה כמו שאמרו 'גבורות גשמים' ומלחו מינה שיתין מחוזא זה רמז על תקון ...
ספר המידות - כעס
... מי שהוא כעסן, בידוע שהוא אוהב כבוד, ואפילו כל המצוות שעושה, אינו עושה אלא בשביל כבוד. כט. הכועס על עני מכבד, כאלו הקניט את השם יתברך. ל. גם נתאלם. לא. ונעשה מצרע. לב. מי שמשבר את מדת הכעס, יזכה לשם טוב. לג. לפעמים בא כעס על ידי משא כבדה. לד. על ...
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 2
... עצמו כמו: הב לנא חיי ומזונא, או שאר תועלת ואתי פושקנצא ובלעה פרש רבנו שמואל, עורב ואמרו חכמינו, זכרונם לברכה 'מי שמשחיר פניו כעורב ומי שנעשה אכזרי על בניו כעורב' הינו שמתפלל בלי שום כונת תועלת עצמו ואינו חושב לכלום את עצמו ונתבטל כל עצמותו וגשמיותו ונתבטל כאלו אינו בעולם כמו שכתוב: "כי ... ויתב באילנא שזוכה לבחינות תורה שבנסתר כמו שכתוב: "ישת חשך סתרו" שסתרי תורה אדם זוכה להם על ידי חשך הינו מסירת נפש שמשחיר פניו כעורב כי הם בחינת חשך על שם עמק המשג ... הינו מבחינת שהיה מתחלה בנסתר עכשו נתגלה על ידי התפילה וקדשא בריך הוא ואוריתא כלא חד ואז על ידי התפילה נתגלה אוריתא, הינו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ז - וַיְהִי מִקֵּץ - כִּי מְרַחֲמָם יְנַהֲגֵם
... תלמידים הרבה על ידי זה הוא זוכה להשיג את המקיפים דהינו שמשיג ומבין מה שלא היה יכול להשיג מתחלה על כן הוא צריך לעשות סיג לדבריו ... זכרונם לברכה 'הנני לכהנה' זה בחינת חנכת הבית כי משה שמש בשבעת ימי המלואים כמו שכתוב: "משה ואהרון בכהניו" גם כהן הוא בחינת ... 'והוא כהן' זה בחינת כהנה כנ"ל שהוא בחינת כלליות בן ותלמיד שמשם נמשך הפרנסה על ידי המלכות, כנ"ל. יב. וזה בחינת מזג הראה כשהראה היא ... כנפיהם" זה בחינת כנפי הראה ששם סובב הרוח, בחינת מקיפים שמשם נמשך בחינת הארת הידים כנ"ל וזה בחינת: "רוח איש יכלכל מחלהו" 'רוח ... החיים הנ"ל שהוא בחינת: "סובב סובב הולך הרוח" בחינת מקיפים שמשם נמשך פרנסה וכלכלה בחינת: יכלכל וכו' כנ"ל יג. ועל כן כשמעינים ... בהחדוש כי כשחוזרים את החדוש, אזי נתעורר ונתגלה ים החכמה שמשם מקבל המלכות את הפרנסה ואזי בא בחינת המלכות להמשיך פרנסה ועקר היראה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קב - אַתָּה תִּהְיֶה עַל בֵּיתִי
... מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו' כדי לגלות מלכותו ועל ידי זה, נכפפין הקליפות תחת השכינה ובאיזה ענין נתגלה מלכותו כשמשפיע רב טוב לישראל אז מודים כל אחד ...
חיי מוהר"ן - תעג - עבודת השם
... זה ועושה חסד למשיחו שהשם יתברך עושה חסד למי שמשיח ומספר מזה. עוד שמעתי על פסוק:קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול אשימנו. גם על פסוק: "ויסב אלהים את העם ... תפא הלבנה באתה בקבלנא לפני החמה באשר שהחמה משמשת עקרה ביום ובימות החמה והיא צריכה לשמש בחרף, ובלילות הארכים ובקר והיתה החמה מפיסתה שתעשה לה מלבוש וקראו לכל החיטים הגדולים והחשובים, לעשות לה מלבוש ורצו גם ...
חיי מוהר"ן - רל - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה'
... רבים לילך באותו הדרך ומחמת יגיעות כאלו הוא בדאגה על פי רב. ואמר אז שגם רבי שמעון שיך לזה הינו לבחינת פנוי הדרך אות רלו גם כבר שמענו שמחמת שמשפחתו באה ממלכות בית דוד כידוע להעולם. על כן על פי הרב הם הולכים בלב נשבר ואין רגילים בפנים שוחקות. כי דוד המלך ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0732 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 03:52:10 - wesi2