ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 2
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 2 תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 1. ועכשיו נבאר את התורה breslev.eip.co.il/?key=32 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ג - אקרוקתא הנה מי ששומע נגינה ... יודע מתי יום ומתי לילה, רק על ידי זה כשהיה לומד תורה שבכתב, היה יודע שהוא יום, וכשלמד תורה שבעל פה, היה יודע שהוא לילה' נמצא, שהתורה שבעל פה היא בחינת לילה וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה "במחשכים ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריב - זֶה בְּחִינַת מְחָאַת כַּף אֶל כַּף
... נתגלה, בבחינת: "וביד הנביאים אדמה" ונתקים: "ותמונת ה' יביט" גם מחאת כף זה בחינת: "וידי אדם מתחת כנפיהם" כי הכנפים הם הדבורים, בבחינת "ובעל כנפים יגיד דבר" גם נכלל התפילה בתוך תורה שבכתב ותורה שבעל פה שהם שני ידים יד כותבת ויד חותמת כח הדבור בא על ידי התקשרות לצדיקים כמובא 'פה אתקריאת מסטרא דצדיק' [עיין לענין כל הנ"ל בתיקון יח] [מסימן ר"ט עד כאן, לשון רבנו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יט - תְּפִלָּה לַחֲבַקּוּק
... רואים שגם בהמה זוכרת שבמקום זה נשכה כלב והיא בורחת משם ועל כן אמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'דברים שבעל פה, אי אתה רשאי לאמרם בכתב' ויש דברים בגו כי באמת זה המקרא "כתב זאת זכרון בספר" הנ"ל נאמר על תורה שבכתב שצריכין דוקא לכתבה [כל זה שמעתי מפיו הקדוש בעת שכתבתי לפניו תורה הנ"ל, ולא באר ענין זה היטב] וזה סוד מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה ...
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 1
תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 1 breslev.eip.co.il/?key=32 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ג - אקרוקתא עיקר התורה הנ"ל הוא: והתקון הוא שיוכל לשמע נגינה מכל אדם ... עולים בקנה אחד זה עם זה? ז"א מדובר 2 הפירושים הם בעצם פירוש אחד? כיצד הם נכנסים וכלולים זה בזה? תשובה: כדי להבין את העניין הזה, יש להבין מהו העניין של תורה שבכתב אל מול תורה שבעל פה? ומדוע תורה שבעל פה היא דווקא בחינת לילה? ואיך זה מאפשר לשמוע נגינה מכל אדם? וכולי. ***** ונקדים מספר הקדמות לגבי תורה שבכתב ותורה שבעל פה: כאן breslev.eip.co.il/?key=484 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריב - זה בחינת מחאת כף אל כף מבואר שעל ידי מחיאת כף אל כף, על ידי זה נכללת התפילה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. ותורה שבכתב היא בחינת יד כותבת ותורה שבעל פה היא בחינת יד חותמת. כאן breslev.eip.co.il/?key=332 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סא - על ידי אמונת חכמים מבואר כי התורה בכללותה יוצאת מחוכמה עילאה. ועל ידי המחלוקת, על ידי זה נוצרים ספרים שהם בחינת תורה שבעל פה. ועל ידי תורה שבעל פה, יש שלמות לתורה שבכתב. כי אין שלמות לתורה שבכתב, אלא על ידי תורה שבעל פה. כאן breslev.eip.co.il/?key=205 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כוח - יש חלוקים בין התורות מבואר כי יש לעכו"ם שליטה רק בתורה שבכתב, אך לא בתורה שבעל פה. כמו כן מבואר שם כי בחינת תורה שבעל פה נמצאת בכל אחד ואחד ישראל. וכאן breslev.eip.co.il/?key=2417 - שיחות הר"ו - אות רסא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן מבואר כי תורה שבכתב היא בחינת שם הוויה כפי שהוא נכתב, והוא בחינת שמש. ותורה שבעל פה היא בחינת שם אדנות כפי שהוא נקרא, וכן היא בחינת שם אלוהים, והיא בחינת לבנה. ומבואר שם כי בעולם הזה התורה שבכתב ושבעל פה הן רחוקות אחת מהשניה, כי שם הוויה לא נקרא כפי שהוא נכתב. אך בעולם הבא יהיה יחוד קוב"ה ושכינתיה, ואז יהיה חיבור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ואז ממילא יהיה שלמות גם לתורה שבכתב כנ"ל. כאן breslev.eip.co.il/?key=594 - קיצור ליקוטי מוהר"ן - ח"א - ג - אקרוקתא מבואר כי על ידי לימוד תורה שבעל פה בלילה, על ידי זה יכול לשמוע נגינה מכל אדם. ... - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יב - תהלה לדוד מבואר כי תורה שבעל פה היא השכינה! גם מבואר שם כי תלמיד חכם נקרא דייקא כשלומד תורה שבעל פה ולא רק תורה שבכתב. גם מבואר שם כי השכינה בגלות כאשר לומדים תורה שבעל פה שלא לשם שמים. גם מבואר שם כי הצדיק האמת יודע מאיזה צירופי הלכות שבתורה שבעל פה, נעשו הביזיונות שהוא מקבל ... כמובא. והיינו שהשכל של השי"ת מלובש כולו במעשה הבריאה. כי את השי"ת אי אפשר להשיג ישירות, אלא דווקא באמצעות הצמצומים השונים של הבריאה. והנה הבריאה היא בחינת התורה שבכתב, כי אותה כתב השי"ת. אך שלמות התורה שבכתב הוא דייקא על ידי תורה שבעל פה. היינו כי למרות שהשי"ת ברא את הבריאה והיא כולה הספר של השי"ת, אף על פי כן, השי"ת עצמו נסתר בתכלית ההסתרה בתוך הבריאה. ומדוע הסתיר ... הבריאה, ממילא יש בבריאה 2 בחינות. בחינת סם חיים ובחינת סם המוות. בחינת טוב ורע וכולי. ומי שזכה נעשה לו סם חיים ומי שלא זכה נעשה לו סם המוות. כי עיקר שלמות התורה שבכתב, היינו שלמות הבריאה, הוא דייקא על ידי תורה שבעל פה שהיא לא נכתבה אלא היא רק בעל פה. פירוש: כי באמת השכל של השי"ת מלובש בכל דבר. דהיינו סודות התורה שמלובשים בכל ... מהמובאות הנ"ל: כאן breslev.eip.co.il/?key=484 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריב - זה בחינת מחאת כף אל כף מבואר שעל ידי מחיאת כף אל כף, על ידי זה נכללת התפילה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. ותורה שבכתב היא בחינת יד כותבת ותורה שבעל פה היא בחינת יד חותמת. מחיאת כף אל כף, היינו על ידי אמונה שלמה שבה האדם כולל את בחינת אחרי הבריאה בבחינת לפני הבריאה. כי פתיחת ... הבריאה. ועניין מחיאת כף אל כף, היינו הכללת הבריאה בלפני הבריאה. ובחינת לפני הבריאה היא בחינת תפילה. וכאשר כולל את הבריאה בלפני הבריאה, על ידי זה יש שלמות לתורה שבכתב דהיינו לבריאה. על ידי שלמות התורה שבעל פה. היינו על ידי התגלות סודות התורה שמלובשים בבריאה. ועל ידי זה התורה נכללת בבחינת תפילה. כי התורה היא בחינת בריאה. והתפילה היא בחינת לפני הבריאה. ועל ידי אמונה שלמה, על ידי זה נכללות כל הבחינות של התורה בבחינת תפילה שהיא לפני הבריאה. ותורה שבכתב היא בחינת יד כותבת, היינו מה שכתוב ומה שגלוי. אך התורה שבעל פה היא בחינת יד חותמת, כי היא נסתרת בחינת חותם שמסתיר את מה שכתוב. וכן היא חתומה ומוסתרת. וגם מובא ... ידי אמונת חכמים מבואר כי התורה בכללותה יוצאת מחוכמה עילאה. ועל ידי המחלוקת, על ידי זה נוצרים ספרים שהם בחינת תורה שבעל פה. ועל ידי תורה שבעל פה, יש שלמות לתורה שבכתב. כי אין שלמות לתורה שבכתב, אלא על ידי תורה שבעל פה. התורה כולה יוצאת מחוכמה עילאה, כי כל הבריאה יוצאת מבחינת לפני הבריאה. וגם התורה של משה רבנו, היא רק צמצום ולבוש גשמי של התורה דעתיקא. ... את מה שיש ביד אנושי להשיג. ואז זוכה לגלות את סודות התורה, דהיינו התורה שבעל פה שמלובשת בעולם הזה. כי היא לא כתובה, אלא רק מלובשת. ועל ידי זה נעשה שלמות לתורה שבכתב היינו לבריאה. כי שלמות הבריאה היא כאשר היא מקושרת ללפני הבריאה. וגם שלמות התורה של משה רבנו, היא רק כאשר היא נכללת בבחינת תורת ה ממש, דהיינו כאשר האדם מבין את ... וזאת הבחינה היא שלמות התורה שבעל פה. **** כאן breslev.eip.co.il/?key=205 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כוח - יש חלוקים בין התורות מבואר כי יש לעכו"ם שליטה רק בתורה שבכתב, אך לא בתורה שבעל פה. כמו כן מבואר שם כי בחינת תורה שבעל פה נמצאת בכל אחד ואחד ישראל. כי כל השליטה של העכו"ם דהיינו הגאווה והכפירות, הוא רק בתורה שבכתב, היינו בבחינת העולם הזה, שבו הכל נמצא בהסתרה. אך גם העכו"ם אין להם שליטה בבחינת תורה שבעל פה, היינו בבחינת סודות התורה שנמשכים כולם מלפני הבריאה ששם הכל טוב, ... - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יט - תפלה לחבקוק **** וכאן breslev.eip.co.il/?key=2417 - שיחות הר"ו - אות רסא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן מבואר כי תורה שבכתב היא בחינת שם הוויה כפי שהוא נכתב, והוא בחינת שמש. ותורה שבעל פה היא בחינת שם אדנות כפי שהוא נקרא, וכן היא בחינת שם אלוהים, והיא בחינת לבנה. ומבואר שם כי בעולם הזה התורה שבכתב ושבעל פה הן רחוקות אחת מהשניה, כי שם הוויה לא נקרא כפי שהוא נכתב. אך בעולם הבא יהיה יחוד קוב"ה ושכינתיה, ואז יהיה חיבור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ואז ממילא יהיה שלמות גם לתורה שבכתב כנ"ל. כי בעולם הבא יתגלו סודות התורה שיש בכל דבר, ואז יתבטל כל הרע שאוחז בתורה שבעל פה, שהוא בחינת סתרי התורה שנמצאים בעמקי הקליפות וכולי. * תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד - חלק 2. ...
להתקרב לצדיק / לקרוא מהספר ועוד - חלק 1
... לאמרם בכתב' ויש דברים בגו כי באמת זה המקרא "כתב זאת זכרון בספר" הנ"ל נאמר על תורה שבכתב שצריכין דוקא לכתבה [כל זה שמעתי מפיו הקדוש בעת שכתבתי לפניו תורה הנ"ל, ולא באר ענין זה היטב] והעניין הוא כדלקמן: ... על עצמו: ויש דברים בגו כי באמת זה המקרא "כתב זאת זכרון בספר" הנ"ל נאמר על תורה שבכתב שצריכין דוקא לכתבה היינו שיש תורה שצריך דווקא לכותבה, שהיא התורה שבכתב. ולכאורה יש כאן קושיא מאוד גדולה. כי מילא התורה שבעל פה, באמת אסור לכותבה כדי שלא ירד מדרגה לדרגה כנ"ל. אך לפי זה מדוע בעצם יש לכתוב את התורה שבכתב. האם שם זה יורד מדרגה לדרגה? הרי תורה שבכתב צריך לקרוא אותה דייקא מהכתב ולא בעל פה, שזה בדיוק ההפך מדברי רבי נחמן מברסלב הנ"ל. ואם כן יש כאן קושיא רצינית ... את דעתו בצורה גלויה. שאלו המקומות שבהם יש לעולם קצת השגה בדברי הצדיק. והיינו תורה שבכתב. ואלו הם דברי התורה שאותם הצדיק מגלה לכל העם בצורה גלויה וכולי. ובקצרה: 1 - דעתו של הצדיק עצמו לא ניתנת לדרוש. 2 - ... רק למי שזוכה לשמוע אותם ישירות מהשי"ת עצמו. 3 - ויש את הבריאה עצמה שהיא בחינת תורה שבכתב, שבה לכולם יש השגה וכולי. ***** והתירוץ על הקושיא הנ"ל לגבי זה שתורה שבכתב צריך דייקא לכתוב אותה, וזה למרות שהיא בכוח המדמה, הוא כדלהלן: כי באמת מצד האמת אין קיום לתורה שבעל פה בלי תורה שבכתב. היינו בלי שיהיה עולם, אין קיום לסודות התורה שמלובשים בעולם. ואכן התורה שבכתב היא בחינת כוח המדמה, היינו שמי שאינו זוכה לשלמות התורה שבעל פה, הוא אכן יכול לטעות בצורה שבה הוא מפרש את התורה שבכתב. כי באמת התורה שבכתב היא כולה בחינת המדמה. דהיינו שמי שאינו זוכה להתגלות סודות התורה שבבריאה, הרי שכוח המדמה שלו אינו מבורר. כי כל הבריאה היא בבחינת כוח המדמה ביחס לשכל שהוא בחינת לפני הבריאה כמובא. אך שלמות התורה שבכתב, דהיינו בירור כוח המדמה, דהיינו תיקון הבריאה, הוא נעשה דייקא על ידי תורה שבעל פה, היינו על ידי התגלות הסודות ... שבעל פה. ********* וראה בהרחבה כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=110 שהתורה שבכתב היינו בחינת הבריאה. ותורה שבעל פה, היינו ביאור הבריאה, דהיינו סודות התורה וכולי. עיין שם באורך... * להתקרב לצדיק / ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ג - אַקְרוּקְתָּא
... וארבעים לילה, לא היה יודע מתי יום ומתי לילה, רק על ידי זה כשהיה לומד תורה שבכתב, היה יודע שהוא יום, וכשלמד תורה שבעל פה, היה יודע שהוא לילה' נמצא, שהתורה שבעל פה היא בחינת לילה וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה "במחשכים ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סא - עַל יְדֵי אֱמוּנַת חֲכָמִים
... עלאה נפקת' ואין יכולה לקבל מחכמה עלאה, כי אם כשיש לה שלמות ושלמות התורה, היא על ידי תורה שבעל פה כי תורה שבכתב אין לה שלמות, כי אם על ידי תורה שבעל פה ועל כן על ידי הספרים ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כח - יֵּשׁ חִלּוּקִים בֵּין הַתּוֹרוֹת
... בחינת תורה שבעל פה 'שבשביל זה נתנה תורה שבעל פה מחמת שצפה שיהיו ישראל בגלות ויעתיקו האמות לעצמן תורה שבכתב על כן נתן לנו תורה שבעל פה שזה אינם יכולים להעתיק, מחמת שהוא בעל פה' נמצא שעקר ההבדל והיתרון של ישראל על האמות הוא ...
גשר צר מאוד - לא לפחד כלל - חלק 2
... עליו ומקשר אותם לשורשם. כי הוא יודע איזו תורה שבעל פה מלובשת שם... כפי שהתבאר באורך כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=150 - תהילה לדוד - ליקוטי מוהרן ח"א תורה יב וגם כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=110 - תורה שבכתב / שבעל פה / סודות התורה ועוד וסוד העניין הוא, כי הצדיק האמת לוקח את כל דברי האפיקורסות שיש ...
מחלוקות שבין החכמים ותאוות ממון
... וזו בחינת משה רבנו, שאצלו לא היו מחלוקות כלל. כי כל המחלוקות הן בחינת תורת שבעל פה. ומשה הוא בחינת התורה שבכתב. ומשה הוא בחינת השורש של התורה שבעל פה. ואצל משה לא היו מחלוקות כלל. וכל ...
1 2
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0508 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 04:47:32 - wesi2