נושאים בתורת ברסלב
אברהם אהבה אהרון אור אור ה אורח אותיות אחדות איבר אין סוף איש איש הישראלי אכילה אלוהים אלול אלקות אמונה אמת אסתר אפיקורסות אצילות אריה אריך אנפין אריכות ימים ארץ ארץ ישראל אשה בגדים בהמה בושה בזיון בחינת בחינת אין בחירה בטחון ביטול בינה בית הבחירה בית המדרש בית המקדש בכיה בלבול בני ישראל בנים בעל השדה בעלי תשובה בראשית בריאה ברית ברסלב בת קול גאוה גאולה גבור גבורה גדלה גדלות גוי גוף גזל גיהנום גימטריא גלגול גלות גן עדן גנב גרון גרים גשמי גשמים דבקות דוד דמיונות דמים דמעות דעת דרגה האבות הבורא הבעל שם טוב הדעת הוד הויה הזמן הטבע הידיעה היכל המדמה המקום המתקת הדינים הצלחה הקדוש ברוך הוא הקדמות הרהור השבת השגות השגחה השכל השם יתברך השתדלות התבודדות התחזקות התנוצצות זהב זוהר זווג זכות אבות זעיר אנפין זקנים זריז חדושין חדש חוץ לארץ חזק חטא חטם חיים חיצוני חכמה חלום חלל חמץ חסד חסיד חסרון חסרון הדעת חקירות חרב חרון אף חשך טבע טהור טהרה טוב טומאה טלית טמא טעות ידים יהדות יהודי יהושע יום יום כפור יוסף יחוד ים סוף יסוד יסודות יסורים יעקב יצחק יציאת מצרים יצירה יצרים יראה ירח ירידה ישות ישראל יתרו כבוד כהן כופר כלול כלל כסא הכבוד כסף כעס כפירות כתר לבוש לבנה לילה ליצנות למדן למוד לעתיד לשון הקדש לשון הרע מאמין מדות מדות רעות מוהל מוות מוח מוכיח מזבח מזון מחלקת מחמת מחשבה מחשבות מלאך מלחמה מלכות מלכות דסטרא אחרא מלכות דקדשה ממון ממשל מנהיג מנחה מעשה בראשית מעשים טובים מעשים רעים מפרסם מצוה מציאות מצרים מקיף מרדכי מריבה משא ומתן משגע משה משיח משכן משפט מתן תורה נביא נגון נגינה נגלה נדה נהר נופל נחש ניאוף ניצוץ נכלל נסיון נסים נסיעה נסתר נפילה נפש נצח נקדה נשואין נשמה נשמות סוכות סטרא אחרא סיבוב סיבות ספירות ספק סתר עבד עבודה זרה עבודת אלילים עבודת השם עברה עוונות עולם עולם הבא עולם הזה עזות עין עכו"ם עם הארץ עם ישראל עמלק ענווה עניות עצות ערבית עשיה עשיר עתיקא פאר פגם פושע פלא פנחס פנים פנימי פסח פרט פרנס פרעה פשיטות צדיק צדיק האמת צדקה ציצית צער צרוף קבלה קבלת התורה קדושה קדש קדשא בריך הוא קול קליפות קלפות קלקול קלקל קרבן ראש השנה ראש חדש רבי נחמן רגלים רוח רוח הקדש רוח חיים רוח טובה רוח רעה רוח שטות רוחות רוחני רופא רחמים רחמנות רפואה רצוא ושוב רצון רקוד רשימו רשע שאלה שבועות שבטים שדה שופר שחרית שטות שכחה שכינה שליח שלמה המלך שלמות שלש רגלים שמחה שמים שמיני עצרת שמירת הברית שמש שערות שעשוע שפלות שפע שקר שרש שרש ה שתיקה תאוות תבונה תודה תוכחה תורה תורה שבכתב תורה שבעל פה תינוק תכלית תלמיד חכם תמימות תענוג תפארת תפילה תפילין תקוה תקון תשובה
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
בחירה: תקציר◄ ... כאש לוהט רשפי רשפי שלהבת ומי שהיה מאזין ומקשיב לדבריו באמת ובתמימות היה כל דבור ודבור שלו פורח ונכנס בקרבו כלבת אש ממש עד שכל אחד מהשומעים היו נמשכין על ידי דבוריו להשם יתברך בהתקשרות נפלא והתלהבות גדולה להשם יתברך באמת ועל פי רב היה נדמה לנו באותו שעה שעמדנו לפני הדרת קדשתו הנורא שבודאי לא יהיה לנו עוד שום בחירה כי בודאי בהכרח להיות כרצון השם יתברך ואי אפשר לפרד עוד מהשם יתברך מכל שכן לשנות רצונו יתברך לעבר חס ושלום אפילו איזה דבר קל בעלמא כי הלב היה נמשך מאד מאד להשם יתברך על ידי דבוריו הקדושים אשר אי אפשר לשער ולערך גם עכשו כל מי שיעסק בספרי רבנו הקדוש והנורא זכר צדיק וקדוש לברכה ויעין ויסתכל בהם באמת ובתמימות ודאי יתלהב לבו מאד להשם יתברך כי כל דבריו כגחלי ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... להם משה לקבל את התורה ענו הם "כל אשר דבר ה'" כלומר כל אשר ידבר ה' אנו מכרחים לעשות כי מאחר שיצא הדבור מפי ה' לעשות זאת המצוה הרי אין שום בחירה והרי אנו מכרחים במעשינו וזה "כל אשר דבר ה' נעשה" בודאי כי אין שום בחירה שלא לעשות מאחר שיצא מפי ה' ועל זה נאמר תכף "וישב משה את דברי העם אל ה'" שהשיב להקדוש ברוך הוא טענת ישראל מיד השיב לו הקדוש ברוך הוא "ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך" דיקא "בעבור ישמע העם בדברי עמך" דיקא הינו שלא אדבר הדברות רק עמך לבד כמו שכתוב: "אנכי ה' אלקיך, לא יהיה לך" וכו' וכן כלם ולא לנכח לישראל והם רק ישמעו בדברי עמך ועל ידי זה יהיה להם כח הבחירה לעשות כרצונם ועל זה נאמר "ויגד משה את דברי העם אל ה'" הינו שמשה טען את דברי העם אל ה' הינו מה שטענו העם תחלה, טען הוא עתה אל ה' על עצמו כי תקנת את ישראל שיהיה להם הבחירה על ידי שלא תדבר רק עמי לבד אבל את עצמי לא תקנת כי מעתה לא יהיה לי כח הבחירה מאחר שתדבר עמי וזה "ויגד משה את דברי העם אל ה'" הינו מה שדברו העם וטענו תחלה טען הוא עתה אל ה' כי מה תהא עלי, כי לא יהיה לי בחירה השיבו ה' "ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר" ולא צוה לו השם יתברך רק שני ימים 'ומשה הוסיף יום אחד מדעתו' וכון לדעת הקדוש ברוך הוא, כי כן היתה דעתו יתברך כמו שבאמת לא נתנה תורה עד שלשה ימים ובזה היה תלוי בחירת משה לקבל את התורה או שלא לקבל כי לא היה אפשר לקבל את התורה רק אחר שלשה ימים כמו שהיה באמת ואם לא היה מוסיף יום אחד, לא היה מקבל את התורה והשם יתברך לא אמר לו רק שני ימים והוא הבין מדעתו ובחר לו לקבל את התורה והוסיף יום אחד שעל ידי זה היה קבלת התורה ובזה היה תלוי עקר הבחירה של משה במה שהוסיף יום אחד ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... אין שיך אלא כשיש טמאה, כמו שכתוב: "וטהרתם מכל טמאותיכם" אבל כשכלו אחד, אין שם בחינת חשבנות רבים, שהוא עקר הרע והטומאה כנ"ל כי הטהרה הוא בחינת הממצע בין הקדש והטומאה שעל ידו נתתקן הטומאה כמו שכתוב: "וטהרתם מכל טמאותיכם" והוא בחינת הבחירה שהוא ממצע בין שני דברים וזה אין שיך קדם הבריאה, שאז היה כלו אחד כי באחד אין שיך בחירה, שהוא בחינת הטהרה וכשהוציא הקדוש ברוך הוא את הבריאה מן הכח אל הפעל אזי נתהוה תכף בחינת הטהרה כי כשהוציא מן הכח אל הפעל, היו שני דברים בחינת האחד והבריאה ואז שיך בחירה שהוא בחינת הטהרה שהוא ממצע בין האחד, כי הוא סמוך לו ועדין לא הגיע לחשבנות רבים, שהיא הרע והטומאה אך הוא רשם וסימן על ההשתלשלות שיוכל להשתלשל ויגיע עד שיהיה רע וטמאה ועל כן כתוב בזוהר שעקר אחיזת הטומאה, מסטרא דשמאלא כי הטהרה מרמזת שיש טמאה והוא סימן שישתלשל עד שיהיה טמאה ועל כן אפשר לזכך ולהעלות הטומאה לטהרה כי היא בעצמה נשתלשלה מטהרה כמו שכתוב: "וטהרתם מכל טמאותיכם" נמצא שעקר אחיזת הטומאה, מבחינת הטהרה, שהוא בחינת הבחירה כנ"ל והטהרה הוא בחינת שמאל, בחינת לוי בחינת: "וטהרת את בני לוי" ולוי הוא בחינת שמאל כידוע ועל כן עקר אחיזת הטומאה הוא מבחינת שמאלא כי שמאל הוא בחינת הטהרה, שמשם עקר אחיזת הטומאה כנ"ל. וכל זה, הינו בחינת שמאל, בחינת טהרה, בחינת הבחירה שמשם עקר השתלשלות הטומאה, שהוא הרע וההתנגדות, בחינת שקר כנ"ל אחר הבריאה, אחר שיצא הבריאה מכח אל הפעל שאז היה כביכול שני בחינות, דהינו האחד והבריאה וכנ"ל נמצא שעקר אחיזת השקר, שהיא הטומאה וכו' הוא מחמת הרחוק מאחד כנ"ל, הינו מבחינת אחר הבריאה וכנ"ל. ועל ידי השגחת השם יתברך אפילו אחר הפעלה, שהוציא הקדוש ברוך הוא ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקצירבחירה וידיעה לפני ואחרי - האומנם? שאלה: רבי נחמן אמר בכמה מקומות שאין תשובה לשאלת הבחירה והידיעה ואי אפשר להבין זאת בשכל אנושי ומי שיבין זאת תתבטל אצלו הבחירה. אך שמעתי תירוץ די פשוט על השאלה הזאת, והוא כי לפני שהאדם עושה את מעשיו עליו לדעת שיש לו בחירה. אך שניה אחרי שהוא עשה את מעשיו עליו לדעת שהכל בהשגחה פרטית ושאין לו בחירה כי זה כבר קרה. כך שלא ברור לי מדוע רבי נחמן אמר שאין לשאלה הזאת תשובה בשכל אנושי. אשמח לדעת את האמת. האם באמת יש שאלה? מהי השאלה? והאם אפשר לדעת תשובה? תודה תשובה: הנושא הוא די פשוט. אין תשובה בשכל אנושי לשאלה של הידיעה ושל הבחירה. וכל מי שאומר אחרת שיש תשובה, הרי שהוא בסך הכל לא מספיק חכם כדי להבין את השאלה. ומיד נסביר את העניין כולו. העניין הוא כדלקמן: יש 2 סוגי אנשים בעולם. 1 - יש אנשים שמאמינים שיש בחירה ומאמינים שיש ידיעה. 2 - ויש אנשים שיודעים ומבינים בשכלם שיש בחירה ויודעים ומבינים בשכל שיש ידיעה. והנה, האנשים ששכלם אינו חזק והם רק מאמינים שיש בחירה + ידיעה, גם הם מבינים שיש סתירה בין 2 האמונות האלו שלהם. ואז הם מתרצים את האמונות האלו בצורות שונות ומשונות, כגון לפני ואחרי וכל מיני סיפורים אחרים שונים ומשונים. אך כל הדבר הזה אפשרי, רק משום שהם מאמינים ב 2 דברים הפוכים. ואז הם ממציאים אמונה שלישית כדי לפשר בין 2 האמונות שלהם. לעומת זאת, מי שמבין בשכלו את עניין הבחירה והידיעה, מבין שאין כאן שום שכל לתרץ את העניין הזה. וההבדל הוא יחיד בלבד. אם האדם מאמין שיש בחירה ומאמין שיש ידיעה, או אפילו יודע דבר אחד אבל מאמין רק בהפך השני, הרי שאצל אדם כזה תופסים כל מיני תירוצים של כזב. אך מי שמבין בשכלו את 2 הצדדים השונים, ואינו מאמין באף אחד מהם, אלא מבין את שניהם, הוא דייקא מבין את השאלה, וממילא הוא מבין שאין לזה תשובה. וכעת ננסה להבהיר עוד קצת את עניין הבחירה והידיעה. כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=81 התבאר כי יש לעשות הפרדה ברורה בין שאלת הבחירה והידיעה לבין השורש של השאלה הזאת. פירוש: על שאלת הבחירה והידיעה יש תשובה אחת. מצד האמת אפשר בקלות להוכיח את אחד מהצדדים. עם טיפה מאמץ שכלי + טיפה ריכוז + טיפה רצון לדעת את האמת, אפשר בשניה אחת להבין ש... (תגלה לבד). יחד עם זאת כאשר אומרים שאין תשובה לשאלה של הבחירה והידיעה, מתכוונים לומר משהו אחר. והוא כי אין תשובה בשכל אנושי לשורש של שאלת הבחירה והידיעה. ומהו השורש הזה? השורש הוא הצמצום של האין סוף בתהליך הבריאה. בחירה = פירושו שהנברא נפרד מהבורא, שזהו העולם, בריאת העולם, שהוא החלל הפנוי שבו הבורא אינו נמצא. וידיעה = פירושו שהנברא אינו יכול להתקיים ללא הבורא, שהנברא הוא אחד עם הבורא, שהבורא ממלא את כל המקום, שאין עוד מלבדו וכולי. זהו שורש השאלה של הבחירה והידיעה. דהיינו הבחירה אפשרית רק משום כך שהנברא נפרד מהבורא. והידיעה פירושו שהנברא אינו נפרד מהבורא. ומי שמבין את השאלה בצורה הנ"ל, ממילא הוא מבין את הקשקוש של התירוצים השונים על שאלת הבחירה והידיעה. כי מצד האמת, בוודאי שיש אמת, והאמת היא אחת בלבד. ואין שני אמת ולא הרבה אמת. ובוודאי או שיש בחירה או שאין בחירה. ואין כאן 2 אמת, ולכן יש כאן משהו שהוא נוגד את השכל האנושי. אלא, שכל מי שרק מאמין בבחירה ו / או בידיעה, ממילא הוא מתרץ כל מיני תירוצי כזב. אך מי שמבין את שורש העניין, מבין שאין כאן תשובה בשכל אנושי. וכפי שאמרתי. לשאלת הידיעה והבחירה בפירוש הפשוט שלה, בהחלט שיש לה תשובה חד משמעית וברורה שאינה נגד השכל. היינו בקלות אפשר להוכיח ש... ולא גם בחירה וגם ידיעה אלא רק... (תגלה לבד). אלא רק על השורש אין תשובה... ואם האדם ממשיך להתעמק על השורש של הצמצום, בסופו של דבר אם הוא מתחזק באמונה, הוא זוכה לשכל הנקנה ולהכלל בא"ס לגמרי וכולי. ראה גם כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=137 - הפכים ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... רמזים הרבה על ידי זה להתחזק באמונה שלמה בפשיטות, להאמין שמל א כל הארץ כבודו, והשם יתברך עמנו ואצלנו בכל עת. שים לבך היטב לדברים האלה באמת עד שימשך אימתו ופחדתו עליך אות תטו בענין הקשיא של הידיעה והבחירה, כבר מבאר בהספר לקוטי מוהר"ו בהתורה בהעל תך בסימן כ"א שזהו בחינת שכל המקיף שאינו נכנס לתוך השכל הזה עד לעתיד, עין שם. וספר רבנו זכרונו לברכה שכבר היה לו תרוץ נכון על זאת הקשיא. והתרוץ היה בברור גמור כדרכו תמיד שאינו אומר דבר שישאר בו פקפוק, רק דברים הברורים ומחורין ... ממנו הכתב ועתה נשכח ממנו [כדרכו תמיד שכל מה שכבר חדש, הסיח דעתו ממנו ואינו עוסק עוד בזה, רק הוא רוצה בכל פעם חדשות לגמרי וכו'. כמבאר במקום אחר]. פעם אחת שמעתי מפיו הקדוש שאמר שזה אי אפשר להשיג איך הבחירה היא בתוך הידיעה ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... כדי לעלות אל השכל העל אנושי, לשם כך צריך בוודאי להיות חכם בשכל אנושי. כי השכל העל אנושי הוא אין סופי וגדול וכולי... וביחס לשכל הנקנה הזה, ביחס אליו השכל של בני האדם הוא כולו שטות הבל ורעות רוח. דהיינו הוא אינו האמת אלא רק צמצום של האמת ושל השכל העל אנושי. ומה ההבדל בין השכל הנקנה לשכל רגיל? נשיב בפשיטות: הבחירה החופשית מהותה היא ההפרדה בין טוב לבין רע. וזה קיים רק בשכל אנושי רגיל שבו מבדילים בין טוב לרע. השכל האנושי הוא השכל של אדם הראשון אחרי שהוא חטא, שהוא מבדיל בין טוב לרע. לעומת זאת, בשכל הנקנה, שבו האדם מתקן את חטא אדם הראשון לגמרי, בשכל הזה אין הבדל בין טוב לרע, כי האדם משיג את שורש הטוב שיש בכל דבר, וכולי. ושם באמת גם אין בחירה חופשית בין טוב לרע, אלא שם יש עניין אחר לגמרי... * לימוד תורה גם הוא ביטוי של שימוש בשכל, אך כמובן לא רק. הבורא נמצא בכל דבר בבריאה. ושימוש בשכל היינו הבנת כל התהליכים שקיימים בבריאה באשר הם. להשתמש בשכל היינו לחקור ולהבין ולגלות את השכל שמסתתר מאחורי כל תהליך בעולם באשר הוא, הן תהליכים אישיים של האדם מול עצמו, והן תהליכים חברתיים, תהליכים מדעיים וכיו"ב. ככל שהאדם מבין טוב יותר את ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... כולה היא בחינת צמצומים שונים של האין סוף, שנמשכים מהדעת של אדם הראשון אחרי שהוא חטא בעץ הדעת, ואחרי שדעתו הצטמצמה לטוב ורע. כי טוב ורע הוא כולו צמצום, שבו הרע נפרד מהטוב והטוב נפרד מהרע. שזה נמשך מבחינת אחרי הבריאה שיש שם בחירה בין טוב לרע. לעומת זאת התורה של ארץ ישראל, היא כולה אך ורק טוב ממש, כי היא כולה מנשכת האין סוף, שהוא בחינת לפני הבריאה, ששם הכל טוב והכל רע, כי באין סוף לא שייך רע כלל, כי שורש הרע הוא כולו טוב, ולפני הבריאה היה כולו טוב וכולו אחד. והתורה של חו"ל היא כולה מלמטה למעלה. פירוש: כי כל זמן שאדם לא זוכה להשיג את התורה של ארץ ישראל, ולא זוכה לברר את כוח המדמה שלו ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... אמונה. וכמובן שזה בסדר גמור, כי על האדם ללכת לפי מדרגת השכל שלו... וכולי... ראה כיו"ב כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=137 - הפכים בברסלב. forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=87 - בחירה וידיעה לפני ואחרי - האומנם? forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=81 - אמת אחת וגם בחירה וידיעה וכיו"ב - כיצד? * ועוד דבר לגבי "האלוהים שלו מת". זה לא בהכרח רע. פירושו, כי עיקר העניין של לחזור בתשובה על תשובה, היינו שבכל פעם תפיסת האלוהים של האדם מתה, ובמקומה מגיעה תפיסת אלוהות חדשה יותר, נכונה יותר, ואמיתית יותר. ז"א אלוהים האמיתי יהיה קיים בכל מקרה למרות כל השאלות. כך שאם ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... אחת וגם בחירה וידיעה וכיו"ב - כיצד? שאלה: רציתי לשאול שאלה פשוטה בספרי רבי נחמן מובא בהמון מקומות העניין הזה שהאמת היא אחת, ושאין שני אמת ואין הרבה אמת ואין ממוצע, אלא שהאמת היא אחת בלבד וכולי. ומצד שני מובא גם העניין הזה של הבחירה והידיעה או השאלות של החלל הפנוי, שיש בהן סתירות של 2 הפכים, ואף על פי כן שניהם אמת. והשאלה שלי היא כיצד יכול להיות ששני הדברים האלו אמת למרות שהם סותרים זה את זה, אם מצד שני אנחנו אומרים שהאמת היא אחת? ... לא לחקור ולחפש אותה?! זה לגמרי נשמע חשוד כאשר מישהו מבקש ממך לא לחקור... זה מראה שהוא מאמין במשהו שקרי ולא רוצה שיגלו את זה... אז מדוע בעצם לקבל משהו שהוא נגד השכל? ובכלל לעצם השאלה, אם נניח שבאמת הבחירה והידיעה שניהם אמת למרות שהם סותרים זה את זה, אז כיצד מצד שני אנחנו אומרים שהאמת היא אחת? מה המשמעות של אמת אחת, אם אנחנו תוך כדי זה אומרים ששני הפכים הם אחד? האם האמת היא באמת אחת? או שאולי 2 הפכים שניהם ... האמת היא אכן אחת. אין שני אמת. זה דבר הגיוני לגמרי. עצם הגדרת האמת, היא כדבר אחד. כי אם יש 2 אמת, אז אף אחד מהם הוא אינו האמת. דבר נוסף. צריך לעשות הפרדה בין השאלות של החלל הפנוי לבין השאלה של הבחירה והידיעה. למרות שהדברים דומים, הם אינם זהים. העניין הוא כדלקמן: לגבי הבחירה והידיעה אכן יש רק אמת אחת בלבד. ז"א או בחירה או ידיעה. וכפי שרבי נחמן עצמו אמר שמי שיבין את השכל של הבחירה והידיעה, תתבטל אצלו הבחירה. כי אי אפשר שיהיה גם בחירה וגם ידיעה. הסיבה שיש בחירה חופשית, היא רק כי האדם לא מבין את השורש של הסתירה בין הבחירה לידיעה. מי שמבין את השורש הזה, הבחירה שלו מתבטלת לגמרי. ראה את הציטוט המקורי כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=76 לגבי החלל הפנוי יש כאן עניין אחר לגמרי. העניין הוא כי אכן האמת היא אחת. ואכן בשכל אנושי יש כאן סתירה. ואכן באמת מצד האמת ... גדול, האם אתה חושב שאחרי שהאדם יעזוב את הגוף המקיף הזה כן יכנס? הרי זה אותו השכל ממש! בשורה התחתונה אין הבדל בין גוף ללא גוף. וכשתזכה להגיע למה שרבי נחמן מברסלב הגיע 10 שנים אחרי שהוא כבר הבין את הבחירה והידיעה, אז תבין מה פשר מה שהוא אמר... וראה גם כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=113 לגבי "ולא יראני האדם ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... אחד וכולא קודש כי אפילו טהרה אין שייך כי לשון טהרה שייך כשיש טומאה וכשהוציא את ישראל מכח אל הפועל אזי יצאו מבחי' אחד כי נתפסים במנין כי שייך לומר שם שניים והם נחשבים במספר בפני עצמם ומפעולה הזאת שהוא הוציא אל הפועל נעשה הבחירה כי הבחירה שייך בשני דברים ועכשיו שהם שניים אב ובן שייך בחירה וזה בחי' טהור כי הטהרה היא בין הקדושה ובין הטומאה ויכולין לעלות ע"י הטהרה מטומאה לקדושה ע"י שהוא בוחר בטוב וגם ח"ו להיפך להיפך וזה בחי' כעצם השמים לטוהר כי הטהרה היא בחי' שנעשה מספר בפני עצמו שהוציא אותנו מכח אל הפועל ודע שע"י השגחה שהקב"ה משגיח עלינו עי"ז אנחנו באחדות עמו בבחי' כוח ... דובר שקרים לא יכון לנגד עיני עי"ז האדם יורד לתוך הרע הגמור הרחוק מאמת הרחוק מאחד בתכלית הריחוק וזה בחי' אבני שיש טהור אבן זה בחי' כוח אב ובן כחדא כתרגומו משם רועה אבן ישראל ושיש טהור הוא בחי' ישות בחי' פועל ומשם הטהרה שהיא הבחירה ומי שרוצה להגיע ולהמשיך האחדות לתוך הישות שיהי' עכשיו [*אחר] הפעולה כמו קודם הפעולה עצה על זה שישמור עצמו משקר שהוא בחי' מים מים כנ"ל כי ע"י השקר מסיר השגחתו ואז הוא רחוק מאחד ואז הוא בעצמו בחי' פועל וזה שמא תסכנו בעצמיכם בעצמיכם דייקא וזה מה רב טובך אשר צפנת ליראיך מחמת זה זוכים לטוב ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה במאמרים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאןקבל תכנים נוספים שיעניינו אותך...
האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב

© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.

דף זה הופיע ב 0.3135 שניות
עכשיו 28_08_2014 השעה 04:01:19
wesi2