נושאים בתורת ברסלב
אברהם אהבה אהרון אור אור ה אורח אותיות אחדות איבר אין סוף איש איש הישראלי אכילה אלוהים אלול אלקות אמונה אמת אסתר אפיקורסות אצילות אריה אריך אנפין אריכות ימים ארץ ארץ ישראל אשה בגדים בהמה בושה בזיון בחינת בחינת אין בחירה בטחון ביטול בינה בית הבחירה בית המדרש בית המקדש בכיה בלבול בני ישראל בנים בעל השדה בעלי תשובה בראשית בריאה ברית ברסלב בת קול גאוה גאולה גבור גבורה גדלה גדלות גוי גוף גזל גיהנום גימטריא גלגול גלות גן עדן גנב גרון גרים גשמי גשמים דבקות דוד דמיונות דמים דמעות דעת דרגה האבות הבורא הבעל שם טוב הדעת הוד הויה הזמן הטבע הידיעה היכל המדמה המקום המתקת הדינים הצלחה הקדוש ברוך הוא הקדמות הרהור השבת השגות השגחה השכל השם יתברך השתדלות התבודדות התחזקות התנוצצות זהב זוהר זווג זכות אבות זעיר אנפין זקנים זריז חדושין חדש חוץ לארץ חזק חטא חטם חיים חיצוני חכמה חלום חלל חמץ חסד חסיד חסרון חסרון הדעת חקירות חרב חרון אף חשך טבע טהור טהרה טוב טומאה טלית טמא טעות ידים יהדות יהודי יהושע יום יום כפור יוסף יחוד ים סוף יסוד יסודות יסורים יעקב יצחק יציאת מצרים יצירה יצרים יראה ירח ירידה ישות ישראל יתרו כבוד כהן כופר כלול כלל כסא הכבוד כסף כעס כפירות כתר לבוש לבנה לילה ליצנות למדן למוד לעתיד לשון הקדש לשון הרע מאמין מדות מדות רעות מוהל מוות מוח מוכיח מזבח מזון מחלקת מחמת מחשבה מחשבות מלאך מלחמה מלכות מלכות דסטרא אחרא מלכות דקדשה ממון ממשל מנהיג מנחה מעשה בראשית מעשים טובים מעשים רעים מפרסם מצוה מציאות מצרים מקיף מרדכי מריבה משא ומתן משגע משה משיח משכן משפט מתן תורה נביא נגון נגינה נגלה נדה נהר נופל נחש ניאוף ניצוץ נכלל נסיון נסים נסיעה נסתר נפילה נפש נצח נקדה נשואין נשמה נשמות סוכות סטרא אחרא סיבוב סיבות ספירות ספק סתר עבד עבודה זרה עבודת אלילים עבודת השם עברה עוונות עולם עולם הבא עולם הזה עזות עין עכו"ם עם הארץ עם ישראל עמלק ענווה עניות עצות ערבית עשיה עשיר עתיקא פאר פגם פושע פלא פנחס פנים פנימי פסח פרט פרנס פרעה פשיטות צדיק צדיק האמת צדקה ציצית צער צרוף קבלה קבלת התורה קדושה קדש קדשא בריך הוא קול קליפות קלפות קלקול קלקל קרבן ראש השנה ראש חדש רבי נחמן רגלים רוח רוח הקדש רוח חיים רוח טובה רוח רעה רוח שטות רוחות רוחני רופא רחמים רחמנות רפואה רצוא ושוב רצון רקוד רשימו רשע שאלה שבועות שבטים שדה שופר שחרית שטות שכחה שכינה שליח שלמה המלך שלמות שלש רגלים שמחה שמים שמיני עצרת שמירת הברית שמש שערות שעשוע שפלות שפע שקר שרש שרש ה שתיקה תאוות תבונה תודה תוכחה תורה תורה שבכתב תורה שבעל פה תינוק תכלית תלמיד חכם תמימות תענוג תפארת תפילה תפילין תקוה תקון תשובה
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
בחירה: תקציר◄ ... הלא משה רבנו עליו השלום היה עוסק גם כן בזה בהנהגת העולם לקרב בני אדם לה' השיב הלא גם משה רבנו עליו השלום שגה בזה כי גם משה נענש על שקרב את הערב רב. ואמר כי העקר העבודה שיש בכל דבר מה שמניחין לאדם על הבחירה שלו הינו שנשאר הדבר על דעתו. ואין בזה מצוה הינו שאין מצוין אותו על אותו הדבר שום מצוה ואין אומרים לו כלל לעשות כן. רק שנשאר הדבר על דעתו שיעשה כפי מה שיבחר לו. וזה בחינת הוסיף יום אחד מדעתו הנאמר במשה שזאת ... ומשאירין לאדם בלי מצוה ואזהרה, ואין מצוין עליו שיעשה כן רק הדבר תלוי בדעתו ובחירתו כמו משה רבנו עליו השלום שהוסיף יום אחד מדעתו בלי מצוה [ועין בלקוטי א' סימן ק"צ מזה]. ובזאת הבחינה היא עקר העבודה והבחירה כי נשאר מספק תמיד איך הוא רצון השם יתברך מאחר שלא צוה עליו איך לעשות. ואמר כי כנגד רצון השם יתברך אינו נמצא אצלו שום כבדות ויגיעה בשום עבודה ובשום ענין שבעולם. ואפילו כל היסורים שבעולם רחמנא לצלן כפי מה ... לבלות זמן ויגיעה לעזר לצדיק גופני בעבודת ה' הינו שהוא עדין מלבש בתוך הגוף בזה העולם כשרוצין לעזר לו להעלותו ולהרימו למדרגתו הוא קשה יותר מלעזר ולהעלות אלף אלפים רשעים ברוחניות, דהינו לתקן נשמתם. כי בעל בחירה קשה מאד לפעל אצלו לנתקו מבחירתו להנטותו לדרך האמת כי אפילו הגדול שברשעים מאחר שהוא כבר נסתלק לעולמו יכולים לעשות עמו מה שרוצים וכל מה שיצוה עליו יעשה אפילו אם הוא רשע גדול מאד. ולהפך אפילו הצדיק הגדול שהוא עדין בתוך הגוף ויש לו בחירה קשה מאד לפעל עמו להנטותו אל האמת מאיזה דרך וענין שצריכין להשיבו מזה. [והכלל כפי מה שנשמע מדבריו הוא שהוא עוסק לתקן נשמות שנפלו מימים קדמונים לאלפים ולרבבות וכמבאר במקום אחר מזה, וזה עקר עבודתו. על כן עולה בדעתו להשליך לגמרי הנהגת העולם אבל אף על פי כן הוא מספק כי בודאי אם יעזר למי שהוא בעל בחירה להשיבו לה' הוא בודאי דבר גדול מאד אשר אין לשער]. אחר כך דבר עמי מענין מקום ישיבתו ואמר שאומין טוב לפניו מאד אם ירצה לישב באיזה מקום יותר טוב לפניו פה ואמר שגם לענין הסתלקותו כשימלאו ימיו ושנותיו לארך ימים ... יש וכו' הינו כי גם בתוך הסוספיתא יש גם כן איזה ניצוצות יקרות שעדין לא נזדככו כידוע. ואחר כך ספר לי חלום מענין החתנה כמבאר במקום אחר [לעיל ספורים חדשים אות י"ג]. ואמרתי לו אז אבל הלא אם עוזרין לבעל בחירה כמה מעלות טובות וכו' פועלין בזה. השיב בודאי זה אין צריכין לומר [והפליג בתנועותיו הקדושים שבודאי כן הוא שפעלה זאת בודאי יקרה מאד בלי שעור כשזוכין לפעל עם הבעל בחירה לנתקו ממקומו]. אך אמר זה: שכחת מה שמבלין הזמן וכונתו הקדושה היתה שבודאי אם יפעלו עם הבעל בחירה בודאי יקר בלי שעור אבל צריכין לבלות זמן הרבה על זה לעסק עמו והדבר תלוי בספק אם יפעלו עמו כי לבעל בחירה קשה מאד לעזר וכו' ובזה הזמן היו יכולים להעלות אלפים ורבבות נשמות המתים וכנ"ל שנקל לעזר לאלפים וכו' על כן הוא מספק בזה הרבה ועקר בחירתו בזה שאינו יכול לתת עצות בנפשו שזהו בחינת הוסיף משה יום אחד מדעתו ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... אמתיים שהיו צדיקים קדושים בעלי השגה ורוח הקדש אף על פי כן אי אפשר לתרץ הקשיא על ידי תרוצים כנראה בחוש שהתשובה נשאר מעל, וצריכין רק לסמך על אמונה. וכן על שאר קשיות כיוצא באלו כגון הידיעה והבחירה שמובא גם כן שרוצים לתרצה ומי שיש לו עינים יראה שאין יכולין להבין התרוץ כלל בשכלנו. על כן אין לנו לכנס בזה כלל לתרץ קשיות כאלו. וכן הקשיא המובאה בעץ החיים בתחלתו שרוצה בעל ה"שערי גן עדן" לתרצה ומי שיש לו שכל כל שהוא יראה שהתרוץ הוא ולא כלום כי סוף כל סוף מסים שם שלמעלה משם אסור ... התרוץ, שאסור לנו להרהר כלל מה לפנים ומה לאחור, ולמה לנו לכנס בחקירות של עולם התהו כאלו, ולבסוף לא יתרצו כלום, ומי יודע אם ישוב בשלום. טוב לשאר תכף באמונה לבד כי חקירות כאלו כמו הידיעה והבחירה וכיוצא בהן, ובפרט הקשיות שבתחלת עץ החיים אי אפשר לתרצם בשכל אנושי כלל ואסור לכנס בהם כלל רק צריכין לידע שאי אפשר לתרצם בשכל אנושי בשום אפן רק לסמך על אמונה לבד כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכיו מדרכינו ומחשבותיו ממחשבותינו. ועין נפלאות בדברי רבנו זכרונו לברכה בסימן כ"א על מאמר ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... גוי וכולי. דהיינו בשורה התחתונה, מצד האמת ביחס לגדולת השי"ת אין חילוק בין הצדיק הכי גדול לבין הגוי הרשע הכי גדול, כי ביחס להשי"ת שניהם צריכים לחזור בתשובה וכולי. דייו לעבד להיות כרבו, היינו שרצון השי"ת שתהיה בחירה דייקא וכולי... **** אמר שאצלו הרצוא אינו שום עבודה אצלו ועקר העבודה והיגיעה אצלו היא בחינת השוב. כלומר כי בעבודת השם יש בחינת רצוא ושוב וזאת הבחינה היא אצל כל אדם אפילו אצל הפחות שבפחותים. כי כל אדם מתעורר לפעמים לעבודתו יתברך בפרט בשעת התפילה שלפעמים מתלהב לבו מאד, ואומר איזה דבורים בהתלהבות גדול, וזאת הבחינה היא בחינת רצוא. ואחר כך נפסק ההתעוררות וההתלהבות ולא נשאר לו רק הרשימו וזה בחינת ושוב. ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... החלל הפנוי נעלמות. היא השכל הנקנה שאליו זוכים רק אחרי שאדם מוציא את שכלו מכוח אל הפועל בשלמות. כך שככל שיש לאדם יותר שכל, כך הוא מעמיק יותר ויותר. וכאשר הוא משתמש דייקא בשכלו ומוציא את כל שכלו מכוח אל הפועל, אז דייקא הוא זוכה לשכל על אנושי, שהוא בחינת שלמות האמונה, שבו אין לאדם שום שכל עצמי כלל, ואפילו אין לו בחירה חופשית וכולי. וכדי לזכות לאמונה הזאת שהיא מעל השכל, לשם כך חייב שכל כדי להוציא את השכל מכוח אל הפועל בשלמות. ואחרי שהאדם מוציא את השכל מכוח אל הפועל, אז הוא זוכה שההבדל בין דעתו לבין דעתו של הבורא מתבטלת. והוא זוכה להא ההולדה, דהיינו ה 5 דברים שהם מעל השכל כמובא. ואצל אדם כזה, השכל שלו הוא תוצאה של אמונה. ז"א אצל האדם הרגיל האמונה היא תוצאה של שכל. אבל אצל האדם השלם, השכל נובע ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... באותו עניין של כי לא יראני האדם וחי: אמר רבי נחמן מברסלב כי על ידי האחדות שבין הצדיקים יכול למסור את נפשו ולהשאר בחיים (התבאר כאן בפורום). נמצא שעל ידי הבחינה הזאת אפשר לראות את הבורא ולהשאר בחיים. ** כמו כן יותר מפעם אחת אמר רבי נחמן מברסלב שהוא לא רוצה לבטל את הבחירה לאנשים. וביטול הבחירה נמשך מבחינת העתיד לבוא, שאז כולם יראו באצבע וכולי... נמצא שביטול הבחירה ובחינת לא יראני האדם וחי הם אחד. ולעתיד לבוא יהיה השלום המופלא... ויראו כולם את הבורא וישארו בחיים על ידי האחדות כנ"ל. * והנ"ל הוא גם בחינת מ"ש רבי נחמן מברסלב במ"א כי על ידי... אפשר להשיג את מה שמשה בחייו לא השיג... ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... אחת וגם בחירה וידיעה וכיו"ב - כיצד? שאלה: רציתי לשאול שאלה פשוטה בספרי רבי נחמן מובא בהמון מקומות העניין הזה שהאמת היא אחת, ושאין שני אמת ואין הרבה אמת ואין ממוצע, אלא שהאמת היא אחת בלבד וכולי. ומצד שני מובא גם העניין הזה של הבחירה והידיעה או השאלות של החלל הפנוי, שיש בהן סתירות של 2 הפכים, ואף על פי כן שניהם אמת. והשאלה שלי היא כיצד יכול להיות ששני הדברים האלו אמת למרות שהם סותרים זה את זה, אם מצד שני אנחנו אומרים שהאמת היא אחת? תודה מראש. ** כיצד אוכל לדעת בוודאות כי הדברים האלו אינם סותרים? ז"א איך הגעת למסקנה שהעיניים של השכל שלנו מוגבלות? על סמך מה? ... לגמרי נשמע חשוד כאשר מישהו מבקש ממך לא לחקור... זה מראה שהוא מאמין במשהו שקרי ולא רוצה שיגלו את זה... אז מדוע בעצם לקבל משהו שהוא נגד השכל? ובכלל לעצם השאלה, אם נניח שבאמת הבחירה והידיעה שניהם אמת למרות שהם סותרים זה את זה, אז כיצד מצד שני אנחנו אומרים שהאמת היא אחת? מה המשמעות של אמת אחת, אם אנחנו תוך כדי זה אומרים ששני הפכים הם אחד? האם האמת היא באמת אחת? או שאולי 2 הפכים שניהם אמת? מהי האמת? תשובה: ראשית למיטב הבנתי אין שום הבדל בין גוף ללא גוף. ז"א מה שהאדם אינו מבין בגוף, הוא לא יבין אותו גם ללא ... שני אמת. זה דבר הגיוני לגמרי. עצם הגדרת האמת, היא כדבר אחד. כי אם יש 2 אמת, אז אף אחד מהם הוא אינו האמת. דבר נוסף. צריך לעשות הפרדה בין השאלות של החלל הפנוי לבין השאלה של הבחירה והידיעה. למרות שהדברים דומים, הם אינם זהים. העניין הוא כדלקמן: לגבי הבחירה והידיעה אכן יש רק אמת אחת בלבד. ז"א או בחירה או ידיעה. וכפי שרבי נחמן עצמו אמר שמי שיבין את השכל של הבחירה והידיעה, תתבטל אצלו הבחירה. כי אי אפשר שיהיה גם בחירה וגם ידיעה. הסיבה שיש בחירה חופשית, היא רק כי האדם לא מבין את השורש של הסתירה בין הבחירה לידיעה. מי שמבין את השורש הזה, הבחירה שלו מתבטלת לגמרי. ראה את הציטוט המקורי כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=76 לגבי החלל הפנוי יש כאן עניין אחר לגמרי. העניין הוא כי אכן האמת היא אחת. ואכן בשכל אנושי יש כאן סתירה. ואכן באמת מצד האמת עליך לחפש תמיד את האמת האחת, כי אין שני אמת. יחד עם זאת, יש שכל אחר שקוראים לו "השכל הנקנה". בשכל הנקנה הזה הסתירה הנ"ל של 2 ... שהאדם יעזוב את הגוף המקיף הזה כן יכנס? הרי זה אותו השכל ממש! בשורה התחתונה אין הבדל בין גוף ללא גוף. וכשתזכה להגיע למה שרבי נחמן מברסלב הגיע 10 שנים אחרי שהוא כבר הבין את הבחירה והידיעה, אז תבין מה פשר מה שהוא אמר... וראה גם כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=113 לגבי "ולא יראני האדם ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... ועיקר השכר הוא שחוזרים בתשובה. וככל שהאדם היה יותר צדיק בעולם הזה, כך הוא זוכה לזכות לחזור בתשובה גדולה יותר בעולם הבא. והעניין הוא, כי באמת עיקר האדם הוא השכל. והשכר האמיתי שהשכל רוצה הוא לדעת את מה שהוא אינו יודע. והשכר לעתיד לבוא, הוא שידעו את מה שלא יודעים כאן בעולם הזה, כגון המבוכות של הידיעה והבחירה, וסוד הצמצום של הבריאה / השאלות הבאות מהחלל הפנוי וכיו"ב. ועיקר השכר לעתיד לבוא, הוא שיתגלה דעת כ"כ גדול, שבו כל השאלות יעלמו מן העולם ועל ידי זה יחיו חיים טובים באמת. כי הסבל של האדם שורשו בשאלות ובספקות שיש לאדם. כי כל הצער כולו שורשו בשאלות שיש לאדם על המציאות, מדוע המציאות היא כך ולא אחרת. וכל השאלות כולן, שורשן בכך שהאדם רחוק מדעתו של הבורא, שנבדלת מדעתו של האדם ב 5 דברים כמובא. וחזרה בתשובה ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... מה טוב בכל דבר בעולם, זה נקרא להכלל באין סוף בשלמות. אדם הראשון לפני שהוא חטא, הוא לא הבדיל בין טוב לרע, והוא היה כלול בא"ס בשלמות. זה כל העניין כולו. ועכשיו נסבך את זה קצת... להכלל בא"ס, היינו להשיג בשכל אנושי את מה שיש מעל לשכל אנושי, דהיינו להבין לדוגמא את סוד החלל הפנוי / הצמצום / הבחירה והידיעה וכולי. להכלל בא"ס פירושו להבין מדוע הבורא ברא את הבריאה, מנקודת מבטו של הבורא. להכלל בא"ס היינו להבין מה היה לפני הבריאה. להכלל בא"ס היינו להבין את השורש של כל הדברים בעולם, כיצד הם משתלשלים מהבורא בכל רגע ורגע, וכיצד הבורא מצמצם את עצמו לכל דבר ודבר. להכלל בא"ס, פירושו להבין כיצד הזמן והמקום הם ישות אחת. להבין כיצד העבר / הווה / עתיד הם ישות אחת, להבין כיצד מקומות שונים הם מקום אחד וכיו"ב. להכלל בא"ס, היינו להיות ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... מת זה מקרב אותו לתכלית שלו, מאחר שהוא עוזב את הגוף, בהנחה שהוא לא חוזר לעוד גלגול כאן בגוף גשמי. אך בכל מקרה, האדם יכול לסיים את התיקון שלו כבר כאן בתוך גוף גשמי, והגוף הגשמי לא מפריע לנשמה בשום צורה, בדיוק כפי שהעולם לא מפריע לשלמות של השי"ת בשום צורה. וראה בהרחבה כיו"ב, כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=122 - בחירה חופשית - מתי נבין את הסוד הזה? * לפי המיתוס של גבר תיקון = מוות, לפי זה גם המשיח עצמו צריך להיות בכלל אדם מת, וגם כל מי שיחזור בתשובה שלמה מיד ימות. וזה ברור שלא יהיה כך, אלא כולם ימות כדרך כל האדם בזמנם... האם אדם הראשון לפני שהוא חטא, האם הוא היה אדם מת? הרי הוא כבר היה מתוקן, והוא היה חי... אז כפי שאמרתי אין קשר בין הדברים... למרות שבמיתוס של גמר התיקון = מוות, בתוך זה מסתתר סוד, והוא שכאשר האדם נכלל בא"ס, אז אכן ישותו מתה. ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...

בחירה: תקציר◄ ... בשורשה הוא מבחינת לפני הבריאה ששם אין דיבור כלל. כנ"ל לגבי התבודדות, שגם כאשר אדם מתגבר על תאווה, גם זו בחינת התבודדות, כי הוא מבודד את עצמו מהעולם הזה. והצדיק האמת שהוא אינו נמצא בעולם הזה כלל, אלא הוא נמצא מחוץ למקום ממש, והוא אין ממש, הוא נמצא בהתבודדות כל הזמן באופן רצוף ללא שום שינוי. שזו בחינת ביטול הבחירה. שבה הכל נכלל בא"ס, שזו כמובן שלמות ההתבודדות. התבודדות = בדד = לבד = נפרד = אחד = לפני הבריאה = נכלל בא"ס. ועכשיו נבאר בצורה פשוטה יותר: על ידי התבודדות עם כל הפירושים של התבודדות (גם לימוד תורה של חשבון נפש יכול להכלל בכך), על ידי זה האדם זוכה להשלים את שכלו ולעלות מדרגה לדרגה. ואז כאשר האדם משיג בשכלו את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז ורק אז ... ◄לקריאת המשך המאמר על בחירה - לחץ כאן...באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה במאמרים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאןקבל תכנים נוספים שיעניינו אותך...
האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב

© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.

דף זה הופיע ב 0.1406 שניות
עכשיו 25_07_2014 השעה 11:57:06
wesi2