ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קכז - הַבְּגָדִים הֵם בְּסוֹד הַחַשְׁמַ"ל, שֶׁהוּא שְׁמִירָה
... מוהר"ן ח"א - תורה קכז - הבגדים הם בסוד החשמ"ל, שהוא שמירה הבגדים הם בסוד החשמ"ל, שהוא שמירה ועל כן הבגדים יהיו שלמים תמיד ולא קרועים כי הוא קלקול השמירה הבגדים בעצמן תובעין את האדם אם לא נזהר בשמירתן לכבדן כראוי ולהחזיקן בנקיות [גדל אזהרה זאת לשמר את הבגדים מכתמים עין לעיל בסימן כ"ט] ...
סיפורי מעשיות - מעשה יא - מעשה מבן מלך ובן השפחה שנתחלפו
... והם בורחים בתוך כך נעשה לילה ודבר כזה עדין לא עבר עליו שיצטרך ללון יחידי בלילה בתוך עבי היער כזה ושמע קול נהמת החיות שהומים כדרכם ונתישב בדעתו ועלה על איזה אילן ולן שם ושמע קול החיות ששואגים כדרכם בבקר הסתכל, וראה והנה הבהמות ... עד שבא בתוך עבי היער מאד שהיה שם חיות שאינם מתיראים מאדם כלל, כי הם רחוקים מן הישוב ושוב נעשה לילה ושמע קול נהמת החיות ונתירא מאד וירא והנה עומד שם אילן גדול ... שם יחד שיהיה להם צותא חדא ודברו ביניהם שאפילו כשיבואו לישוב, יהיו גם כן ביחד בצותא חדא ולנו שם שניהם ושמעו קול נהמת החיות שהומים ושואגים מאד לפנות בקר שמע קול צחוק גדולה מאד מאד, על פני כל היער שהיתה מתפשטת קול הצחוק על כל היער כי היתה צחוק גדולה מאד מאד עד שהיה האילן מזדעזע ומתנענע מן הקול והוא נתבהל ונתפחד מאד מאד מזה ואמר לו השני: [הינו ... האילן ששכב שם מקדם] שוב אין אני מתפחד כלל מזה כי כבר אני לן כאן זה כמה לילות ובכל לילה סמוך אל היום נשמע קול הצחוק הזה עד שכל האילנות רועשים ומזדעזעים ונתבהל מאד ואמר לחברו הדבר נראה שזהו מקום הידועים [של השדים] כי בישוב לא נשמע קול צחוק כזה, כי מי שמע קול צחוק על כל העולם? ואחר כך נעשה תכף יום והסתכלו ... ואמר: אראה ואתישב איך לנהג עם זה בלילה בא האדם היער הנ"ל ונתן להם לאכל ולשתות, ולנו שם לפנות בקר שמעו קול הצחוק הגדולה מאד כנ"ל, עד שכל האילנות היו רועשים ומזדעזעים כנ"ל והסיתו [הינו העבד הסית את בן המלך האמת, שהוא אדונו] לשאל את אדם היער מה זאת ושאלו: מה קול הצחוק הגדולה הזאת סמוך לבקר? השיב לו: זהו צחוק, ... שהלילה שואלת את היום: מדוע כשאתה בא, אין לי שם? ואזי היום שוחק ועושה צחוק גדולה ואחר כך נעשה יום וזהו קול הצחוק הנ"ל ונפלא בעיניו כי זהו ענין פלא, שהיום שוחק מן הלילה בבקר חזר האדם היער והלך לו והם היו אוכלים ושותים שם בלילה חזר ובא, ואכלו ושתו ולנו בלילה שמעו קול החיות, שכלם שואגים והומים בקולות משנות שכל החיות והעופות כלם נתנו בקולם האריה היה שואג והלביא הומה בקול אחר והעופות מצפצפים ומקשקשים בקולם וכן כלם הומים בקולות ובתחלה נזדעזעו מאד, ולא הטו אזנם אל הקול מחמת הפחד אחר כך הטו אזנם ושמעו, שהוא קול נגינה וזמרה נפלאה ונוראה מאד והטו אזנם יותר ושמעו, שהוא קול זמרה ונגינה נפלא מאד מאד שהוא תענוג נפלא ועצום מאד ... יכולים ועקר ממשלתם בלילה והלבנה עושה להם טובה כזו, שמאירה להם על כן הסכימו שיעשו נגון חדש לכבוד הלבנה וזהו קול הנגינה שאתם שומעים [דהינו שכל החיות והעופות מנגנים ...
גשר צר מאוד - לא לפחד כלל - חלק 2
... ועובר על הכל בשלום... על ידי אמונה שלמה וכולי... **** והעניין הנ"ל הוא הסוד של בחינת "גבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו". ראה כאן ...
מחלוקת שבין הצדיקים
... שבין הצדיקים breslev.eip.co.il/?key=34 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ה - בחצוצרות וקול שופר וזה פרוש: "אזן שמעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין" לשון תלונה ומריבה כשאתה שומע מריבות שבין הצדיקים תדע, שזה משמיעין אותך תוכחה על שפגמת בטפי מחך שעל זה נאמר: "כל באיה לא ... חכמתך ובודאי אם לא היה נפגם מחך לא היה נשמע לך מריבות שבין הצדיקים ואין המריבה אלא בשבילך כדי שתשוב ממות לחיים, מחמץ למצה, מחי"ת לה"א ותשוב מיראה רעה, מקול פגום, מחכמה פגומה ליראה טובה, לקול טוב, לחכמה טובה ********* יש לבאר עניין זה, כי המחלוקות שבין הצדיקים, זו בחינת הקושיות שיש על הצדיק. דהיינו כאשר יש לאדם קושיות על הצדיק, זו בחינת מחלוקת שבין הצדיקים. ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ב - אֱמר אֶל הַכּהֲנִים
... דפרדשקא, כי פרדשקא בגימטריא תרפ"ו] ג. ומי שזכה לחרב הזה צריך לידע איך ללחם עם החרב שלא יטה אותה לימין או לשמאל ושיהא קולע אל השערה ולא יחטא. וזה אי אפשר אלא על ידי בחינת משפט כי משפט הוא עמודא דאמצעיתא הינו שקולע עם כלי זינו אל המקום הצריך ואינו מטה לימין ולא לשמאל, אלא לאמצע וזה בחינת: ... ירים, שמעשיר לעני נמצא, שאוחז על ידי זה במדת משפט. ובשביל זה צריך להפריש צדקה קדם התפילה כדי שיוכל לכלכל דבריו במשפט שיהא קולע אל השערה ולא יחטא וזה שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה 'למה נתן יעקב את הבכורה ליוסף ... את הבכורה שהוא בחינת תפילה כמו שכתוב: "ואני נתתי לך שכם" 'אני' דיקא, שהוא בחינת משפט. ה. ועקר של המחשבות זרות הם על ידי קלקול המשפט כי משפט הוא בחינת עינין כמו שכתוב: "ויבאו אל עין משפט" זה בחינת: "עין יעקב" ועל ידי קלקול משפט בא קלקול לעינין, כמו שכתוב: "כי השחד יעור עיני חכמים" זה בחינת מחשבות זרות שבתפילה, שהם ...
חיי מוהר"ן - רמא - גדולת נוראות השגתו
... שמעתי בשמו שאמר מתי יש לי התבודדות ואמר שבשעה שכל העולם עומדים סביביו והוא יושב בתוכם אז יש לו התבודדות. כי הוא יכול לצעק בקול דממה דקה וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. וגם אנכי שמעתי מפיו הקדוש בעצמו שיש לו קול דממה דקה שיכול לעמד בין העם והמון אנשים ויצעק בקול דממה דקה מסוף העולם ועד סופו, וכל האנשים סביביו לא ישמעו כלל. וכן לענין רקודין אמר שכשהוא יושב בין העולם הוא יכול לרקד רקוד נפלא מאד וגם פעם אחת שמעתי ... והוא מרקד מאד ובתוך כך באו כלי זמר של חתנה. אחר כך באיזה זמן דבר עמנו וגלה גם לנו קצת ענין זה שנוכל לעמד בין אנשים ולצעק בקול דממה דקה וכו' כמבאר במקום אחר אות רמב מענין שיכול לעשות אנדאסעניא [ערעור] ולשל ח הדבר להקיסר בעצמו וכו'. ואמר אז שזה מה שאתם רואים שלפעמים אני כותב איזה ...
ספר המידות - קליפה
... פסוק: "ה' רמה ידך בל יחזיון". ג. בחרבות קליפות שכיחים. ד. הנר מכניע שליטת הקליפות. ה. מזלו של אדם שומר את האדם מלהיות נזוק. ו. השבעה קולות שאמר דוד על המים, בדבורן מכניעין הרוח רעה. ז. מזיקין מצויים בבורות כמו שמצויין בשדות. ח. מקום שאין בני אדם מצויין, שכיחים שם שדים אפילו ביום, אבל בעיר ...
שיחות הר"ן - אות קנא
... בכל יום ויום שהעור התפאר שאין לו שום הסתכלות בזה העולם כלל ועל כן הוא עור ממש מזה העולם וכן החרש שאין שומע שום קול מזה העולם וכו' ועל כן הוא חרש וכו' וכו' וכן כל דבור ודבור של זאת המעשה שהם כלם חדושים נפלאים גם לפי פחיתות דעתנו אף על פי שאין אנו מבינים אותם כלל וכל ההתגלות הזאת הכל היה על ...
שיחות הר"ן - אות קסג - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה'
... לך עמי לטיל והלך עמו חוץ לעיר והלך בין העשבים ענה רבנו, זכרונו לברכה ואמר. אם היית זוכה לשמע את קול השירות והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סה - וַיּאמֶר בּעַז אֶל רוּת
... להיות צופין ורואין במקום שצריך: "שדה צופים" אבל כשאין עושין רצונו יתברך חס ושלום אזי נתחשכים עיניו, חס ושלום כי בכי הוא קלקול הראות, כמו שכתוב: "ושבו העבים אחר הגשם" ודרשו רבותינו, זכרונם לברכה: 'זה הראות שהולך אחר הבכי' וכשעיניו מאירות וצופות, בבחינות 'שדה צופים' ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה נוצר ב 0.7227 שניות - עכשיו 04_12_2023 השעה 12:51:25 - wesi2