ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות יח
... העולם שמחה גדולה ורקודין ומחולות והוא לא היה שמח כלל רק ישב שם בהכנעה גדולה ובלב נשבר ושאל הרב רבי זאב הנ"ל את האיש שהיה עמו. מה זה ועל מה זה, שהוא בעצבות מן ראש השנה עד עתה ? ה' יודע אם טוב הדבר וגם בשמחת תורה עשו הקפות ברקודין ושמחה כנהוג בפרט שהיו שם אנשים חסידים והוא זכרונו לברכה, היה גם כן בבית הכנסת ולא רצה לעשות שום הקפה, רק ...
רבי נחמן מברסלב הוא האלוהים?
... הוא בחינת אדם לשבת על הכסא, שהוא האדם העליון, שהוא האדם הקדמון שהוא מעל עולם האצילות שהוא השי"ת. ורבי נחמן מברסלב עושה ראש השנה, כי הוא נכלל בבחינת מקומו של עולם, כמובא בח"ב תורה א עיי"ש. ואפילו מובא (אבניה ברזל סז') בשם רבי נחמן מברסלב ...
חיי מוהר"ן - רה - נסיעתו וישיבתו באומן
... בדברי צחות שקורין ווערטיל הינו שמחמת שהוא שכן ראוי שלא יהיה חולה. ונתבהלו השומעים ונפלא בעיניהם מאד. כי כשיצא מפיו הדבור הקדוש יצא בכל מיני חן אמת וקדוש מאד. אחר כך זכינו לשמע תורה נוראה בראש השנה על זה והוא מחבר להשיחה של הבתים הנ"ל. ועין לקוטי ...
חיי מוהר"ן - מא - שיחות השיכים להתורות
... מוהר"ן - מא - שיחות השיכים להתורות אות מא קדם שאמר התורה הגדולה תקעו אמונה בלקוטי תנינא בסימן ה' בראש השנה תק"ע, דבר עמנו קדם אותו ראש השנה וספר שהרבה אנשים קבלו לפניו בקובלנא רבה על חסרון אמונה וכמה סובלי חלאים היו מהם שקבלו גם כן לפניו על חסרון אמונה אחר כך אמר התורה הנ"ל שמדבר מכל זה. גם קדם ראש השנה הנ"ל בעת החזרה מהטיול היה משיח עמנו מענין המגני ארץ שקרא אותנו הזקן הידוע וכו' וגם זה נזכר בהתורה ההיא עין שם באות ז'. ואז ראיתי מרחוק נפלאות ה' אשר עדין אני רחוק מלהשיגם אפס קצתם. גם בראש השנה קדם שאמר התורה הנ"ל הלך לומר תשליך ונפל על הרפש ואחר כך נכלל זאת בהתורה בדרך נפלא שלא נשמע מעולם, עין שם באות ט"ו ומה שמובא שם שצריך לגלגל עצמו בכל מיני רפש וטיט כדי לעשות נחת רוח לאביו שבשמים, ומה שזוכין על ידי זה עין שם. ואחר ראש השנה ספר מאיש שנפטר ובא אליו והגביה עצמו עד החמה. כמבאר במקום אחר אות מב הדברים הנכתבים אחר התורה ...
איך לזהות מפורסמים של שקר?
... - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מ - מי שיודע מארץ ישראל מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל הוא יכול להכיר באחר אם היה אצל צדיק על ראש השנה אם לאו ואם אותו הצדיק הוא גדול במעלה או קטן ואם הוא צדיק אמתי אם לאו או אם הוא בעצמו ...
חיי מוהר"ן - רסא - גדולת נוראות השגתו
... מעט גדלתו כי על ידי עצם ההתנגדות והמחלקת יוכל להבין האמת בהפך ממש ויתפלא על עצם גדלתו בלי שעור כי אין כאן ממצע כנ"ל והבן היטב האמת לאמתו אות רסג בשנת תקס"ג שהוא ראש השנה הראשון שהיה בכאן בברסלב אז הייתי אצלו על ראש השנה וכל עשרת ימי תשובה עד אחר יום כפור. ואחר יום כפור נסעתי לביתי ורבי יודל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם
... וזה תשרי בגימטריא שתי פעמים חות"ם עם הב' תבות ועל כן בתשרי שמחת ישראל כי עזות הוא על ידי השמחה כנ"ל כי "חדות ה' היא מעזכם" וגם המקרא הזה נאמר על ראש השנה [השמטות השיכים להתורה הזאת] וזה: "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה" 'עקב' בחינת רגלין, ורגלין הם בחינת המוכיחים כנ"ל ולהם מגלים ...
חיי מוהר"ן - קכו - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו
... לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו אות קכו דרכנו היה להיות אצלו על ראש השנה ועל שבת חנוכה ועל חג השבועות ובאלו השל שה זמנים היינו אצלו תמיד מיום שקבע דירתו פה ברסלב. והיה מצוה ומזהיר להיות אצלו באלו השל שה זמנים והיה תמיד אומר תורה נפלאה באריכות גדולה באלו הזמנים. הינו בראש השנה היה אומר התורה בין השמשות בין יום ראשון לשני, והתחיל בין השמשות ונכנס הרבה לתוך ליל שני של ראש השנה. ובשבת חנוכה אמר התורה בסעדה שלישית, ובשבועות היה אומרה גם כן כמו בראש השנה בין השמשות של יום שני דשבועות ונכנס הרבה לתוך ליל שני. אך ביותר ויותר הזהיר להיות אצלו על ראש השנה. ואמר שעל ראש השנה הוא רוצה שיהיו כל אנשי שלומנו כלם כאחד אצלו, איש לא יהיה נעדר. וגדל האזהרה שהזהיר להיות אצלו על ראש השנה אין לשער והכפיל באזהרה זו כמה פעמים ואמר שכל ענינו הוא ראש השנה. גם בראש השנה האחרון באומין דבר עמנו גם כן מזה מעלת מי שזוכה להיות אצלו על ראש השנה ואמר בזו הלשון: מה אמר לכם אין דבר גדול מזה. ואמר ואם אצל הצדיקים אחרים אינו כל כך חיוב להיות אצלם דיקא על ראש השנה יקשה עלי עוד קשיא אחת [איז נאך אקשיא]. כלומר שאינו רוצה לתרץ ולומר הטעם רק כאומר שבלא זה יש כמה קשיות עליו ויהיה עוד קשיא זו גם כן, מה שהוא מקפיד מאד להיות אצלו על ראש השנה יותר משאר כל הצדיקים. כי אף על פי שאצל כל הצדיקים היו נוסעים על ראש השנה אבל שום אחד מהם לא הקפיד ולא הזהיר כל כך כמותו. ועוד מבאר במקום אחר [סימן ת"ג] מה שצוה לעשות כרוז וכו' ואמר אז שכל מי שזוכה להיות אצלו על ראש השנה ראוי לו לשמח מאד, אכלו מעדנים וכו'. ועוד שלש פעמים בשנה אמר תורה בקביעות. הינו שהיה נוסע לטשערין ולטיראויצע פעם אחת בחרף וישב שם על השלש סעדות ...
ארץ ישראל - איזה טעם יש לה?
... כאן מבואר breslev.eip.co.il/?key=217 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מ - מי שיודע מארץ ישראל מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל הוא יכול להכיר באחר אם היה אצל צדיק על ראש השנה אם לאו ואם אותו הצדיק הוא גדול ...
ראש השנה / התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל?
ראש השנה / התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל? אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=202 "ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל" ... מקומות אמר רבי נחמן מברסלב על עוד דבר שאין דבר אחר שגדול יותר ממנו, והוא על ראש השנה שלו. כמובא כאן: breslev.eip.co.il/?key=568 - חיי מוהר"ן - תג - גודל יקרת ראש השנה שלו breslev.eip.co.il/?key=558 - חיי מוהר"ן - קד - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו breslev.eip.co.il/?key=562 - חיי מוהר"ן - קפה ... היום יש לו התבודדות, כי הוא כל הזמן כלול בא"ס, בגלל שלמות דעתו. וזה כמובן עניין ראש השנה של רבי נחמן מברסלב, כי כאן breslev.eip.co.il/?key=178 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה א - תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו ביאר רבי נחמן מברסלב כי כל עניין ראש השנה שלו הוא שהאדם יבנה את ירושליים, דהיינו שלמות היראה, שהיא שלמות האמונה, דהיינו לאחוז בשורש הנשמות, על ידי שהאדם נכלל בבחינת מקומו של עולם, ואז הוא יכול לעשות ראש השנה. כי כאשר האדם נכלל בא"ס, הוא נותן חיות לעולם כמו שראש השנה נותן חיות לכל השנה. וגם, כאשר האדם ורק כאשר האדם נכלל בבחינת מקומו של עולם, רק אז הוא באמת יכול לעשות ראש השנה. כי רק הוא יכול לשפוט את כל העולם לכף זכות, כפי שהתבאר בתורה הנ"ל. וכשרבי נחמן מברסלב אמר להיות אצלו על ראש השנה, בשורש פנימיות כוונתו היא שעל האדם להגיע לשלמות הדעת ולהיות צדיק כמוהו ממש, ועל ידי זה יש את בחינת אילו ידעתיו הייתיו, ואז האדם באמת נמצא אצל רבי נחמן מברסלב בבחינת ראש השנה. כי כל העניין של רבי נחמן מברסלב הוא רק ראש השנה, דהיינו הראש וההתחלה של העולם, דהיינו להכלל בא"ס שזו בחינת לפני הבריאה שהיא הראש של כל הבריאה. וכל העניין של רבי נחמן מברסלב הוא רק להכלל בא"ס. וכדי לזכות להיות אצל רבי נחמן מברסלב בראש השנה, על האדם להשלים את דעתו, ועל ידי זה לזכות להכלל בא"ס כמבואר. ועל ידי זה גם הוא זוכה להיות בשורש הנשמות כמו רבי נחמן מברסלב, ואז הוא ורק הוא באמת נמצא בשלמות אצל רבי נחמן מברסלב בראש השנה. כי הוא נמצא עם רבי נחמן מברסלב באותו המקום ממש, בשורש הנשמות. אלא מאי? שההשתלשלות של זה בעולם העשייה היא להיות אצלו פיזית בראש השנה. כי כאשר נדמה לאדם שהוא זה הגוף שלו. ונדמה לו ג"כ שהצדיק זה הגוף שלו. אז הוא צריך שהגוף שלו יהיה באותו המקום שבו נמצא הגוף של הצדיק, בראש השנה. אך כאשר האדם מבין שהוא זאת הנשמה שלו והצדיק הוא השכל שלו, אז להיות אצל הצדיק בראש השנה, הוא כמובן עניין אחר לגמרי גבוה יותר... והבן היטב וע"פ הנ"ל יובן מ"ש רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=2382 - שיחות הר"ו - ... לציית את הצדיק בכל דבר, מלבד בדבר אחד, שהוא אם הצדיק אומר לך שלא להיות אצלו על ראש השנה, עליך להתעקש על כך ולהיות בראש השנה. כי בשורש העניין, זה מרמז על העניין שהאדם צריך להשיג את מה שיש מעל השכל דייקא, למרות שבאמת אי אפשר להשיג את מה שיש מעל השכל, כי אחרת ... צריך להתעקש ולהמשיך להתפלל ולהכנס לארץ ישראל. אך הוא לא זכה לכך. כי ארץ ישראל וראש השנה הם עניין אחד ממש, כמובא כאן breslev.eip.co.il/?key=217 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מ - מי שיודע מארץ ישראל וגם כאן ... breslev.eip.co.il/?key=483 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריא - מה שהעולם נוסעין על ראש השנה לצדיקים שראש השנה הוא בחינת קדושת המחשבה, דהיינו השכל הנקנה, שהוא קודש הקודשים, ושהוא דייקא קדושת המחשבה של השכל האנושי המצומצם וכולי ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0371 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 05:39:17 - wesi2