ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יג - לְהַמְשִׁיךְ הַשְׁגָּחָה שְׁלֵמָה
... גלא יותר משעור גבהו השליכנו למעלה עד לרקיע, אי נמי, הבלא דרקיע נפיש עד מהלך קרוב לת"ק שנה שיש מן הרקיע לארץ מרבעתא שכיבא דכוכבא זוטא כוכב קטן שבקטנים בזרא בית זרע ארבעים ... בחינת ארבעין חיותא שהם ארבעים יום של התורה ואי דלינן טפי, הוה מקלינן מהבלא כי: "יש הבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע אלהם כמעשה הרשעים" וכו' ועל ידי ההבל הזה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יז - וַיְהִי הֵם מְרִיקִים שַׂקֵּיהֶם
... פאר ועל ידם נתגלה יראה כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה: 'מנין שהתפילין הם עז לישראל, שנאמר: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך"' נמצא, שעל ידי התגלות ההתפארות שמתפארין ישראל עמו יתברך על ידי זה נופל יראה כמו כן על ידי התגלות ההתפארות של השם יתברך שמתפאר בישראל ... כתוב אשר הגיד מרדכי" כנ"ל ואזי כשבאים אלו העכו"ם ומוצאים שם הפך אמונתם מזה נעשים גרים בבחינת: "ורבים מעמי הארץ מתיהדים" ו. אך מאין בא שאלו דיקא ימצאו בספריהם הפך אמונתם ויחזרו ויכירו אמונת ישראל והאחרים אינם מוצאים כלל ונשארים באמונתם אך דע, שזה מחמת בחינת הטוב הכבוש תחת ... על פגם עבודה זרה כי שדי הוא בחינת שיש די באלקותי לכל בריה ואין צריך לשום עבודה אחרת "להפנות אליך כל רשעי ארץ" זה בחינת הגרים "יכירו וידעו כל יושבי תבל" זה בחינת שלמות הדעת שנעשה על ידי זה כנ"ל וזה: "והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך" שעל ידי בחינת כסף תועפות הינו בחינת "הון ...
ארץ ישראל. מדוע?
ארץ ישראל. מדוע? אמר רבי נחמן מברסלב כי בא"י הוא יכול להשיג את הכל עם לבושים ובחו"ל רק בלי לבושים. breslev.eip.co.il/?key=559 אחר כך אמר הייתי יכול לפעל מבקשי וחפצי ועניני שאני רוצה לפעל בארץ ישראל הייתי יכול לפעל גם פה על ידי תפילות ובקשות ותחנונים לבד ולא הייתי צריך לנסע לארץ ישראל. רק החלוק שכשאזכה להיות בארץ ישראל אזכה לקבל השגתי על ידי לבושים אבל כאן בחוץ לארץ לא אוכל לקבל השגתי על ידי לבושים רק בלא לבושים. וזה החלוק שבין קדשת שבת לקדשת יום טוב ... האור מלבש בלבושין וביום טוב האור בלא לבושין כידוע ולכאורה, בלי לבושים טוב יותר. הלא כן? מה ההסבר? התשובה היא די פשוטה: בלי שאדם מגיע להשגה של ארץ ישראל, הוא לא יכול להשיג את התורה למרות הלבושים, אלא רק דרך לבושים. אך כאשר אדם מגיע לארץ ישראל, נפתח בפניו עולם חדש, שאז מתגלים לו כל סודות התורה ואז הוא יכול להשיג את התורה ... הבריאה. ובכל דבר בעולם מלובשת התורה הזו. והיא התורה הנצחית שקמדה לבריאת העולם, שבה נברא העולם, ושתתגלה לעתיד לבוא. וכל זמן שהאדם לא זוכה להגיע לארץ ישראל בשלמות, דהיינו שאינו זוכה להכלל בא"ס שזו בחינת אמונה בשלמות, שהיא בחינת ארץ ישראל וכולי, הרי שהאדם הזה לא יודע את סודות התורה האלו, והרי שהוא אינו יכול להשיג את ... אינו זוכה להשיג את סתרי התורה המלובשים בבריאה, והוא אינו זוכה לראות את התגלות הבורא בכל דבר אפילו בעשרה כתרי דמסאבותא. ומשום כך רצה משה להגיע לארץ, כדי להשיג את הבחינה הזו של השגת סודות התורה שמלובשים בבריאה, אפילו במקומות הנמוכים ... גדולים יותר... אך, לא עלתה בידו של משה להשיג זאת בחייו. אך רבי נחמן מברסלב זכה למה שזכה, וזכה להתגבר על כל המניעות, ומסר את נפשו, וזכה להגיע לארץ ישראל בשלמות, וגילה תורה חדשה וכולי. כי בארץ ישראל משיגים את התורה גם באמצעות לבושים. **** ובאמת, התורה שמושגת באמצעות הלבושים ... ברגע שהאדם זוכה להשיג אותם בתוך הצמצומים השונים, התורה שמלובשת שם היא סתרי תורה ממש, והיא גבוה בהרבה מהתורה שלא מלובשת שם. לסיכום: רק בהשגה של ארץ ישראל ניתן להשיג את סודות התורה שמלובשים בבריאה בכל דבר. אך בחו"ל התורה נמוכה יותר. ... טוב ורע. כי אפילו כל המצוות שאדם עושה בימי החול, הם כולם בחינת עצבות כמובא, שהוא כולו מעורב טוב ורע, בחינת ששה סדרי משנה וכולי. אך התורה של ארץ ישראל היא בחינה אחרת לגמרי. כי התורה של ארץ ישראל היא בחינת שבת שכולה אמונה וכולה אך ורק טוב. ומשום שהתורה של חו"ל היא מעורבת טוב ורע, משום כך האדם לא זוכה להשיג את הסודות שמלובשים בבריאה בתוך תכלית הרע. ורק מי שזוכה להשיג את התורה של ארץ ישראל, רק אצלו נופל כל הרע לגמרי, והוא זוכה להשיג את הסודות שיש בתוך הרע. וכל התורה של חו"ל היא נמשכת מבחינת אחרי החטא של אדם הראשון, שאכל מעץ הדעת טוב ורע, בחינת קליפת נוגה שהיא מעורבת טוב ורע כמובא. אך התורה של ארץ ישראל, היא כולה טוב, והיא נמשכת מהשכל של אדם הראשון לפני החטא... ששם היה כולו טוב... ...
חיי מוהר"ן - פג - סיפורים חדשים
... ותספרו לבניכם. אחד היה שוכב על הארץ וסביבו היו יושבים עגול וסביב העגול ... להאחד העומד שם ואוחז חרב משמים לארץ. ואמרו את מי נשלח. והתיעצו לשל ח ... וראיתי אותו מאים עומד משמים לארץ וחרבו בידו משמים לארץ, ולה כמה פיות. הינו פה אחד הינו חד ... חזר המעשה כשהיה שהיה אחד שוכב על הארץ כנ"ל וסביבו עגולים וכו' ורצו ... הנוראה הנ"ל. זה שהיה שוכב על הארץ ואחר כך ראה והנה איננו והשיבו לו ... במשנה אחר פת במלח תאכל וכו' ועל הארץ תישן. ואפשר לזה מרמז מה שכתוב לעיל שהיה שוכב על הארץ וסביבות הנ"ל כמה עגולים וכמה בלי ... כח כדי שיוכלו לחזר זה מרמז שיבואו לארץ ישראל, כי הם צריכין לקבל ממנו איזה כח לענש הרשעים כדי לבוא לארץ ישראל והבן היטב. וזה שאמרו לזה ... ונעשה מעשה הנ"ל שהיה אחד שוכב על הארץ וכו' אז נשמרו השררות ולא השליכו ... צדקנו במהרה בימינו ויביאנו לשלום לארץ ישראל הקדושה ואז יתקן הכל במהרה ...
חיי מוהר"ן - מא - שיחות השיכים להתורות
... אחר כך אמר התורה הנ"ל שמדבר מכל זה. גם קדם ראש השנה הנ"ל בעת החזרה מהטיול היה משיח עמנו מענין המגני ארץ שקרא אותנו הזקן הידוע וכו' וגם זה נזכר בהתורה ההיא עין שם באות ז'. ואז ראיתי מרחוק נפלאות ה' אשר עדין אני רחוק ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לו
... הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לו פעם אחד שלח מלך אחד שלשה אנשים למדינה עם דבר סתר למלך אחר ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עה - יְבָרְכֵנוּ אֱלקִים וְיִירְאוּ אתוֹ כָּל אַפְסֵי אָרֶץ
... מוהר"ן ח"א - תורה עה - יברכנו אלקים וייראו אתו כל אפסי ארץ [לשון החברים] יברכנו אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ דהנה, יש מדת נצחון ומחלקת ומלחמה ומהיכן בא מדה זו ? מדמים שעדין לא עבד בהם השם יתברך כמו שכתוב: "ויז נצחם" ופרש רש"י: 'דמים' 'ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה ... אותיות ונתפזרו לכמה ניצוצות ועל ידי העלאת מיין נוקבין של תורה ותפילה נעשה צרוף מהניצוצות, ונעשה עולם וזה "ונתתי שלום בארץ" כי מהארציות נתעלה הניצוצות, ונעשה שלום וזהו "ולאמר לציון עמי אתה", אל תקרי עמי אלא עמי בשתפי וכו' כי הוא גם כן כמו בורא במלולו שמים וארץ כנ"ל ובחינה זאת נעשה בכל יום, עד ביאת משיח, עד "וביום ההוא יעמדו רגליו על הר הזיתים" שהוא בחינת רגלין ותורה ותפילה, הם גם כן בחינת עמידה 'תורה' כמו שכתוב: "ואתה פה ... ופחד, הוא פחד יצחק, הוא יראה וזה פרוש הפסוק: "יברכנו אלהים וייראו אותו" כלומר כי הברכה כשיהיה בבחינת יראה "כל אפסי ארץ" כלומר כל ארציות נעשים אפס, כמה שכתוב: "והיו לבשר אחד" ובתורה ותפילה יש שני גונים מחשבה וצעקה והוא בחינת משה ודוד כי הצעקה בחינת: "חכמות בחוץ תרנה" ובמחשבה בחינת ... וכל אשר מצאה ידי להבין מדברים אלו בעזר ה' יתברך, הכרחתי לחזר ולכתבם במהדורא תנינא] יברכנו אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ כי יש מדת נצחון ומחלקת ומלחמה ומדה זאת באה מדמים שעדין לא עבד בהם את השם יתברך כי עקר מדת הנצחון הוא מהדמים כמו שכתוב: "ויז נצחם", ופרש רש"י: 'דמים' וצריך כל אחד ... בראן מחדש וזהו מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה "ולאמר לציון עמי אתה", 'אל תקרי עמי אלא עמי בשתפי, מה אנא בורא שמים וארץ במלולי, אף אתה כן' וכו' כי בודאי הוא בורא שמים וארץ בדבורי תורה ותפילה כי חוזר ומחדש ומתקן העולמות הנפולין כנ"ל וזה בחינת: "ונתתי שלום בארץ" כי מהארציות נתעלין הניצוצות, ונעשה שלום שזהו עקר תקון הבריאה כנ"ל על כן צריכין לדבר רק דבורים קדושים, ולא דברים אחרים כדי להעלות הניצוצות הנ"ל, לתקן כל העולמות כי ... כלי מחזיק ברכה אלא השלום' וייראו אתו, הינו יראה, שעל ידי זה נתבטל הגוף לגמרי, על ידי דבורי תורה ותפילה כנ"ל כל אפסי ארץ, הינו שכל הארציות נעשים אפס ואין, כי נתבטלים לגמרי כנ"ל אזי זוכין לברכה, שהוא בחינת שלום, בחינת 'יברכנו אלהים' וכנ"ל ובתורה ותפילה יש שני גונים מחשבה וצעקה וכו' [גם ...
גדולת נוראות השגתו - חיי מוהר"ן - חלק 1
... - סתרי תורה בעמקי הקליפות. מה הם? שמעתי מפיו הקדוש בימי חנכה תקס"ג ענה ואמר אני אילן נאה ונפלא מאד עם ענפים נפלאים מאד ולמטה אני מנח בארץ ממש זאת בחינת מה שמובא בסיפורי מעשיות, על הקבצן שהוא כולו בבחינת מעל המקום, אך עדיין יש לו שייכות גם לבחינת המקום. ובפשיטות: הצדיק כולו כלול בא"ס לגמרי, אך תוך כדי זה הוא גם נמצא בארץ ממש, דהיינו בעולם הזה / עולם המעשה וכולי. ויש בזה גם רמז על בחינת לפני הבריאה, שהיא בחינת אילן עם ענפים ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ז - וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים
... ועקר אמונה בחינת תפילה בחינת נסים אינו אלא בארץ ישראל כמו שכתוב: "שכן ארץ ורעה אמונה" ושם עקר עליות התפילות כמו שכתוב: "וזה שער השמים" ובשביל זה כשפגם אברהם "במה אדע" ובזה פגם בירשת ארץ שהיא בחינת אמונה, בחינת תפילה היה גלות מצרים ודוקא יעקב ובניו ירדו מצרים כי הם בחינת שנים עשר נסחאות ... שהם מצרים לישראל וכשפוגמין באמונה, בתפילה, בארץ ישראל הוא יורד לגלות וזה שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה 'אין משיח בן דוד בא, אלא עד שתכלה פרוטה מן הכיס' ... בנסים ומכסים כל הנסים בדרך הטבע כי עקר הנסים בארץ ישראל כי 'ארץ ישראל שותה תחלה' ושתיתה מהתהומות שהם לשון: "ותהם כל העיר" שעל דבר נסי תמהין העולם וזהו: "תהום אל ... יתגלו כל החכמות כשלחן ערוך כמו שכתוב: "ומלאה הארץ דעה" [עד כאן לשון רבנו, זכרונו לברכה] [השמטות השיכים להתורה הזאת]. התפילה הוא בחינת אמונה, והוא ...
מה היה החטא של משה רבנו?
... היה החטא של משה רבנו? כיצד רבי נחמן מברסלב מבאר כאן breslev.eip.co.il/?key=68 את החטא של משה שמנע ממנו להכנס לארץ? ומדוע בעצם החטא של משה מנע ממנו בהכרח להכנס לארץ? ז"א מדוע החטא הזה עצמו של משה, הוא בחינת פגם ארץ ישראל? תשובה: ראשית נצטט את לשון רבי נחמן מברסלב עצמו: וכשמתפלל קדם הדרוש צריך להתפלל בתחנונים ויבקש מאת הקדוש ברוך הוא מתנת חנם ולא יתלה בזכות ... חנם כנ"ל והכאה אחת כי מי שדוחק את השעה, שעה דוחקתו ונסתלק קדם זמנו דהיינו בפשיטות, שמשה רבנו ביקש לזכות להגיע לארץ ישראל בזכות המצוות והמעשים טובים שלו, ולא במתנת חינם לגמרי. ומעין זה מובא גם: breslev.eip.co.il/?key=31 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ב - אמר אל ... בחינת עבודה זרה כנ"ל ולא משום דנפישי מיא הינו לא תאמר שבשביל זה לא מטי לארעא דהינו שאין יכולין להגיע ולשוב לארץ ישראל משום דנפישי מיא מחמת שהעכו"ם הם רבים בחינת "רבים הגוים האלה" שהם בחינת מים רבים אלא משום דרדיפי מיא שהם רודפים אחר הכבוד שהוא בחינת מים בחינת "אל הכבוד הרעים, ה' על מים רבים" על ידי זה אין יכולין להגיע ולחזר לארץ ישראל הינו על ידי רדיפת הכבוד והגדלות כי עקר אריכת הגלות שאין יכולין לשוב לארצנו הוא רק מחמת עוון הגדלות ורדיפת הכבוד כנ"ל ******** ושורש העניין הוא, כי משה רבנו רצה להגיע לארץ ישראל, מאותה הסיבה בגללה רצה רבי נחמן מברסלב להגיע לארץ ישראל, היינו כדי להיות יהודי. כמ"ש כאן breslev.eip.co.il/?key=554 - חיי מוהר"ן - א - שיחות השיכים להתורות ואמר בזו הלשון מי שרוצה להיות יהודי, דהינו לילך מדרגא לדרגא אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל וכשמנצחין המלחמה אז נקראין איש מלחמה כי קדם שמנצחין המלחמה אז אל יתהלל חוגר כמפתח רק כשמנצחין המלחמה אז הוא איש מלחמה וגם כאן breslev.eip.co.il/?key=68 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כ - תשעה תקונין יקירין הינו כשבא לבחינת ארץ ישראל אזי נקרא גבר תקיף. כי קדם שבא לבחינת ארץ ישראל אזי "אל יתהלל חגר כמפתח" אבל אחר כך כשנוצח אז נקרא איש מלחמה **** כי ארץ ישראל היא בחינת שלמות האמונה. בשלמות שאין שלמות אחריה. דהיינו השגת השכל שיש מעבר לחלל הפנוי. והנה משה עצמו ביקש הראני נא את כבודך. אך הקב"ה סירב ... ומשה לא זכה לכך בחייו, אלא רק במותו, כאשר הוא הסתלק בבחינת רעווא דרעווין, שזו בחינת השגת הא"ס. ומשה רצה להגיע לארץ ישראל, כדי לזכות לדעת מדוע צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. כמובא על השאלה שהוא שאל לגבי רבי עקיבא וכולי. ראה כאן: breslev.eip.co.il/?key=335 - ליקוטי ... האמונה בשלמות שאין שלמות אחריה. ומשה ביקש לזכות לבחינה ולשכל הנ"ל בכוח מעשיו ומצוותיו. ולכן הוא לא זכה להגיע לארץ. כי ארץ ישראל, היא שלמות האמונה. ומאחר שלא ראוי לאדם לבקש שכר על מעשיו, כי זהו פגם האמונה כנ"ל, לכן ממילא הוא לא זכה להכנס לארץ ולא זכה לדעת בחייו מדוע צדיק ורע לו רשע וטוב לו וכולי כנ"ל. אך רבי נחמן מברסלב לעומת זאת זכה להגיע לארץ ישראל. כי הוא גילה את סוד העניין, שהוא שצריך למסור את נפשו ברחמים ובתחנונים... ועל ידי זה זוכה להתגלות התורה הנצחית, שהיא התורה דעתיקא סתימאה ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0391 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 04:40:38 - wesi2