ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ספר המידות - לימוד
... גדול תלמוד תורה מהקרבת תמידין. כא. האומר: שמועה זו נאה וזו אינה נאה, מאבד הונה של תורה. כב. מיגמר בעתיקא קשה מחדתא. כג. השוכח דבר אחד מתלמודו, גורם גלות לבניו ומורידין אותו מגדלתו. כד. תלמיד חכם, שאין תוכו כברו נקרא תועבה. כה. תלמיד חכם בני עירו מצוין לעשות מלאכתו. כו. בשביל ביטול תורה נעשה ...
חיי מוהר"ן - שנה - מעלת תורתו וספריו הקדושים
... מאד עד שאינה יכולה להתלבש כי אם דרך אסמכתא בעלמא והבן. ואמר שמה שמתיגע כל כך קדם התורה הוא מחמת שקשה לו מאד להוריד השגות התורה שלו בלבושים ודבורים שיוכל לאמרה ולגלותה על כן צריך יגיעות גדולות לזה. ועין במקום אחר מזה כי דרכו זכרונו לברכה היה קדם התורה שהיה יושב עמנו כמו שעה ושתים ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה מח - עַל אֲשֶׁר מְעַלְתֶּם בִּי
... לשונות" כי כשלשונות של עכו"ם גוברים, חס ושלום אזי השכינה היא ריב עם קדשא בריך הוא "שמעו הרים ריב" 'דאיהי ריב על בנהא בגלותא' כי בארץ ישראל איהי רבי, שנתהפך אתון רי"ב ונעשה רב"י ועקר ארץ ישראל על ... שכם אחד וזה: "אם תיטיב שאת", ראשי תבות שפת אמת תכון לפתח חטאת רובץ, ראשי תבות רחל למפרע בחזרת אנפין בחינת ריב שהיא ריב בגלותא, דמתגברין אמין דעלמא, ריב לשונות אשר פיהם דבר שוא וכו' וזה פרוש במי ...
תורה או תפילה? מה גדול יותר?
... על ידי התפילה הוא זוכה להכלל בא"ס, ואז הוא זוכה לגלות תורה חדשה של עתיקא וכולי. אצל אדם רגיל לעומת ... וכולי, עד שלבסוף זוכה להכלל בא"ס, וזוכה לגלות תורה חדשה וכולי, ואז אין אצלו חילוק בין תורה ...
חיי מוהר"ן - תכא - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
... יסודו על פי ענין השמיטות. ופעם אחד אמר רבנו ז"ל בפרוש על ענין זה שאינו כן ואנו חפצנו לשמע ממנו יותר ענה ואמר: מה יהיה אם אגלה לכם יותר זאת גם כן וכי לא אמרתי לכם מה שיש בו די, ולא רצה לגלות. אבל זאת אמר בפרוש, שאינו כן כמו הסוברים ענין השמיטות כנ"ל וגם דעת האר"י ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה צח - לְעִנְיַן הִתְחַזְּקוּת בְּהִתְבּוֹדְדוּת וּתְחִנּוֹת וּבַקָּשׁוֹת
... שנדמה להאדם שאין לו לב אף על פי כן כשידבר הרבה דברי התעוררות ותחנות ובקשות וכיוצא זהו בעצמו שמדבר הוא בחינת התגלות התעוררות לבו ונפשו להשם יתברך בבחינת "נפשי יצאה בדברו" שהדבור בעצמו הוא התגלות הנפש והלב ולפעמים על ידי שידבר הרבה אף על פי שיהיה בלא לב כלל אף על פי כן יבוא אחר כך על ידי זה להתעוררות גדול בלב ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה פד - עִקָּר הִתְחַבְּרוּת וּדְבֵקוּת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַך הוּא עַל יְדֵי הַתְּפִלָּה
... בחינת מלכות, בחינת אני היא בגלות בתוך מלכות הרשעה, כמו שכתוב: "ואני בתוך הגולה" וכשהיא רוצה לצאת אזי מתאחזת בה מלכות הרשעה הינו גדלות שגדלות היא ממלכות הרשעה, ... כנגד מלכות הרשעה לצאת מגלותא "תנו עז לאלהים על ישראל גאותו" כד הגאוה, הינו מלכות הרשעה גוברת על ישראל התקון לזה שתתפללו בכח ותחזקו את אלהים, הינו בחינת אני ... פרוש, כי המלכות כד איהי בגלותא אזי אומרת: "אל תראוני שאני שחרחרת" כי היא מלבשת בלבושין אכמין, בלבושין דקלפין ומכסה בהם כי היא קן דילה וכד אדם מתפלל בכח ומוציא אותה מגלותא מכסויין דילה ונעשית קן להקדוש ברוך הוא וזה פרוש. 'למקני' לשון קן נכסין לשון כסויין ועקר כונתך יהיה, שתתקן השכינה כדי לזוגה עם ...
שיחות הר"ן - אות קנג
... ונוראותיו העצומים שהוא חומל על עמו ישראל בכל עת שמתוך העלמה והסתרה כזאת נתהפך לרצון כזה שבתחלה לא היה יודע כלל באמת ומתוך אינו יודע כזה בא לידי התגלות כזה ואם באמת אין אנו יודעין כלל בענינו הקדוש בפרט בענין האינו יודע שלו שהוא ענין עמק ונסתר מאד ואמר בעצמו שהאינו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סב - עַל יְדֵי אֲכִילָתָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל, נַעֲשֶׂה יִחוּד
... התשובה שהיה קשה עליו ההתחלה שיצא מהפך להפך ובכל יום חוזר לאחוריו, לקבל כח מהתחלה ומחמת שאלו השרים הנ"ל, הם סמוכים להדבור וכשמתגברים, אזי ממשכין את הדבור לגלות מצרים בחינת מצר הגרון, בחינת: "נחר גרוני" ואינו יכול לדבר שום דבור לפני השם יתברך ועל ידי התענית ... שהשכינה מבקשת רחמים מהשם יתברך, על אלו הרחוקים ידבר נא עבדך דבר באזני אדני, ולא ישמע עוד אמצעי ואל יחר אפך בעבדך, על העבר כי כמוך כפרעה פרעה, לשון התגלות כי אתה אינך ידוע לבני אדם אלא מהגלוי ומחמת שאינך ידוע אלא מהגלוי לפיכך טעו כל אחד לפי טעותו אבל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ד - וּבְיוֹם הַבִּכּוּרִים
... בחינת אהרון צריך לקבלו על ידי הכלי שהוא בחינת יראה סטרא דלוי וזה בחינת: "בגבורות ישע ימינו" ה. ועקר היראה נעשה על ידי התגלות הרצון בבחינת: "רצון יראיו יעשה" שעל ידי התגלות הרצון נעשה יראה הינו על ידי שנתגלה ... ושלום אין שיך יראה כלל כי אין שכר וענש כלל, חס ושלום מאחר שהכל מתנהג רק כפי חיוב הטבע, חס ושלום נמצא שעקר היראה על ידי התגלות הרצון. ו. והתגלות הרצון הוא על ידי ימים טובים כי כל ... מכריז וקורא את הרצון בבחינת מקרא קדש כנ"ל ועל כן הימים טובים נקראים רגל, שהיא בחינת יראה כנ"ל כי על ידי יום טוב, שהוא התגלות הרצון על ידי זה נעשה יראה כנ"ל אך ... של יום טוב שמכריז וקורא את הרצון כמו כן יש לו שמחת יום טוב כי כשנתגלה הרצון, שהכל ברצונו יתברך אזי יודעים שכל השעבודים והגלות וכל ההכבדות של העכו"ם, שהם מכבידים ... דהינו, שנתגלה שיש אלהים שופט ברצונו ויש פרי לצדיק ובהם ינקם ועל ידי זה: "ישמח צדיק" וזה בחינת שמחת יום טוב על ידי התגלות הרצון שנתגלה ביום טוב על ידי קול ... שאגתם עולה ומתגבר על קול הקריאה של יום טוב שקורא את הרצון ואזי נשבת שמחת יום טוב, חס ושלום כי עקר שמחת יום טוב על ידי התגלות הרצון כנ"ל . שאגו צרריך בקרב ... הפך מצח הרצון וזהו: "שבע רגז" הפך הרצון כנ"ל אבל כשהזקנים כראוי בחינת: 'זקן זה קנה חכמה' וכו' כנ"ל על ידי זה מתגבר התגלות הרצון, בבחינת: "זקן ונשוא פנים" ... לרצון ואזי כשנכנע מצח הנחש ונתגלה בחינת מצח הרצון אזי נכנעים ונופלים קול החיות רעות ונשמע קול הקריאה של יום טוב שהוא התגלות הרצון כנ"ל ואזי כשנתגלה הרצון, ... כמו ראות פני אלהים שהוא בחינת "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה'" דהינו ימים טובים, שעל ידם נתגלה הרצון [ועקר התגלות הרצון על ידי ימים טובים הוא על ידי ... החיות של מצח הנחש שיונק מזקני הדור כנ"ל ודע, שאפילו כשמכניעין וסותרין דעות חכמי הטבע ומשפילין אותם אף על פי כן אם אין התגלות הרצון חזק ותקיף דהינו שעדין יש ספק ... על ידי זה נכנעו ונפלו קול שאגת החיות רעות הדורסים וטורפים רבים מבני עמנו כנ"ל ואזי נשמע קול הקריאה של יום טוב, שהוא התגלות הרצון ואזי: 'ישמח צדיק כי חזה נקם' ... החסד כנ"ל וזה גם כן בחינת פרחו, בחינת: "והנה פרח מטה אהרון לבית לוי" הינו בחינת השפעת החסד על ידי היראה שנעשה על ידי התגלות הרצון כנ"ל יב. וזה בחינת רפואות כי ... "יקרה היא מפנינים" מלפני ולפנים, עין שם] שבחינת חכמה מושכת ומוציאה הקלקול מלפני ולפנים מכל מקומות הפנימיים רגל שהוא התגלות הרצון על ידי זה נעשה בחינת הדחת וכבוס הדמים כדי שיוכלו הדמים לסבב סיבובם כסדר . "עין רוגל" עין כובס, כמו שפרש רש"י שם הינו שעל ידי רגל ויום טוב שהוא התגלות הרצון על ידי זה נעשה בחינת הדחת ... שאינם כתקונו כנ"ל ונשמע קול הקריאה של יום טוב, שמגלה את הרצון כנ"ל מקרא קדש יהיה לכם הינו קול הקריאה של יום טוב שהוא התגלות הרצון שזה בחינת: "מקרא קדש" כנ"ל שהוא נשמע עתה על ידי הצדקה שמכניע את מצח הנחש, חכמת הטבע כנ"ל ואזי על ידי התגלות הרצון, כל מלאכת עבדה לא תעשו כי על ידי התגלות הרצון נעשה יראה ועל ידי יראה נשפע ... יניקת מצח הנחש, שיונק מזקני הדור ואזי נשמע קול הקריאה של יום טוב, שמגלה את הרצון ואזי נתגלה יראה כי עקר היראה על ידי התגלות הרצון ועל ידי היראה נעשה כלי וצנור ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0352 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 05:14:39 - wesi2