ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
שיחות הר"ן - אות קלד
... יש אחד שיש לו הרבה נרות נפלאים כאלו שדולקים ומאירים לעולם ועד ואינם נכבים לעולם והוא זוכה לחפש בגנזיא דמלכא תמיד לעולמי עד ולנצח נצחים אשרי לו והנה מזה מובן שגם אנשים כשרים פשוטים זוכים בעולם הבא לחפש בגנזיא דמלכא אבל החפוש שלהם הוא רק לפי שעה כפי המצוות שלהם ובודאי גם זה הוא זכיה גדולה ונפלאה מאד מאד כי אפילו כשמחפש בגנזיא דמלכא איזה שעה יוכל גם כן למצא שם אוצרות נפלאים שיוכל לחיות בהם חיי עולם הבא לנצח אבל חייו יהיה רק כפי מה שימצא באותה השעה אבל מי שזוכה שנרות מצוותיו מאירין ודולקין יותר ויותר בודאי ימצא רב טוב בגנזיא דמלכא יותר ויותר וכן כל ... הגדול זוכה לחפש תמיד בגנזיא דמלכא ונרות שלו לא יכבו לעולם ועד ועוד יש בזה דברים בגו ודי בזה ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות א
... ונסע למז'בוז' ובמז'בוז' נתודע לו מן השמים שהוא צריך לנסע לקאמיניץ ונסע לקאמיניץ וכל נסיעותיו היו בפשיטות כדרך אנשים פשוטים בלי שום התנשאות ובלי שום פרסום אף על פי שאז כבר היה מפרסם בעולם אף על פי כן הזהיר מאד לאנשיו שנסעו עמו שיזהרו לבלי להודיע בשום מקום שהוא נוסע ולא ... העיר ומצאו שם ואחר כך נכנס הוא זכרונו לברכה, עם האיש הנ"ל לתוך כמה וכמה בתים ועשו להם איזה שיכות לכנס שם ובקצת בתים צוו לתן להם יין שרף וכיוצא בזה והיו בתוך הרבה בתים מאד ואין שום אדם בעולם יודע כונתו מה עשה שם ואחר כך נסע משם לביתו ואחר כך, אחר שלן שם רבנו זכרונו לברכה ...
שיחות הר"ן - אות קצז - גדולות נוראות השגתו
... הר"ן - אות קצז - גדולות נוראות השגתו בענין הצדיק הנ"ל שנפטר אמר שאפילו איש פשוט מחיב להרגיש החסרון כי בודאי כל אחד מרגיש מה שנחסר דבר מן העולם אך כל אחד מרגיש החסרון באיזה מרה שחורה כי זה מרגיש בהפרנסה שאין ... עתה כסדר וכיוצא בזה [וחשב לדגמא כמה דברים כאלו מה שכל אחד מרגיש החסרון באיזה ענין משנה] אבל מי שיש לו עינים פקוחות הוא רואה ממש שנכבה נר מן העולם ונעשה חשך והלא מצינו כמה שנויים שנעשו בעולם בעת הסתלקות הצדיקים כמו שמצינו בגמרא מועד קטן שכיב וכו' שפעו מרזבי ... מצד הצדיק שנסתלק בודאי יכול להיות שיהיה עמודא דנורא בעת הסתלקותו כי נסתלק ראש כזה ראש באמת בפרט ראש של ישראל כי אפילו כשמת ראש ושר של אמות העולם נעשין גם כן שנויים בשמים בין הכוכבים מכל שכן וכל שכן ראש של ישראל ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כט
... עד שיהרג אבל כשהתחיל לציר בדעתו צער המלך ראה שצער המלך יגדל מאד כי צער המלך יהיה תמיד כי הוא יודע שהמלך אוהב אותו מאד ויהיה לו געגועים גדולים אחריו וצער גדול מאד לעולם והיה לו רחמנות על צער של המלך יותר מצערו וחשב ... להרגה ואני אתגרה בו עד שיכעס עלי ויבזה אותי ויכה אותי ברבים ויגיע לי מזה בושה גדולה ויהיה נחשב כמו מיתה ואחר כך יקחו את הגזלן החיב מיתה בלא זה וימיתוהו כדינו והעולם יהיו סוברים שבשביל שבזה עבד המלך החביב נהרג ...
שיחות הר"ן - אות קפו - גדולות נוראות השגתו
... הפחד שרואה חלשות גדולות רחמנא לצלן] וכן היה שבאותה השנה היה חלשות גדולות רחמנא לצלן כשהיה יקרות בעולם בשנה אחת ואחר כך בימי הקיץ בעת גדול התבואה היה נראה להעולם שיהיה זול ואמר הוא שלא יהיה זול באותו השנה כי היקרות הרחיב זמנו על שתי שנים וכן היה שגם שנה שניה היה יקרות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מט - לְפִי גַּדְּלוּת הַשֵּׁם יִתְבָּרַך וְעצֶם רוֹמְמוּתוֹ יִתְבָּרַך
... השם יתברך ועצם רוממותו יתברך בתנועה קלה בעלמא ובהסתכלות בעלמא, שאינו כראוי לפי כבודו יתברך היה ראוי לבוא על האדם מה שראוי, חס ושלום חס ושלום אך השם יתברך מלא רחמים וכל העולם מלא רחמנות, והוא רוצה מאד בהעולם על כן צריך לחזק עצמו מאד בעבודתו בכל מה שיוכל אף אם ... מאד בלי שעור כי בודאי לא יעזב אותו אף אם עבר מה שעבר ולהבא לא יעשה עוד ויהיה שב ואל תעשה על כל פנים הן במחשבה והן במעשה כי גם המחשבה של אנשים כאלו היא גם כן עשיה כי גם בעולם העשיה יש מחשבה וצריך להיות שב ואל תעשה במעשה ובמחשבה ...
מה עושים בעולם הבא כל היום?
... עושים בעולם הבא כל היום? חוזרים בתשובה. איפה רבי נחמן מברסלב אומר דבר כזה? ומה פשר העניין? ואיך זה קשור לעניין המקיפים ... כאן breslev.eip.co.il/?key=35 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ו - קרא את יהושע כי בעולם הבא חוזרים בתשובה כל היום. ועיקר השכר הוא שחוזרים בתשובה. וככל שהאדם היה יותר צדיק בעולם הזה, כך הוא זוכה לזכות לחזור בתשובה גדולה יותר בעולם הבא. והעניין הוא, כי באמת עיקר האדם הוא השכל. והשכר האמיתי שהשכל רוצה הוא לדעת את מה שהוא אינו יודע. והשכר לעתיד לבוא, הוא שידעו את מה שלא יודעים כאן בעולם הזה, כגון המבוכות של הידיעה והבחירה, וסוד הצמצום של הבריאה / השאלות הבאות מהחלל הפנוי וכיו"ב. ועיקר השכר לעתיד לבוא, הוא שיתגלה דעת כ"כ גדול, שבו כל השאלות יעלמו מן העולם ועל ידי זה יחיו חיים טובים באמת. כי הסבל של האדם שורשו בשאלות ובספקות שיש לאדם. כי כל הצער כולו שורשו בשאלות ... זוכה להכלל באין סוף, ואז האדם זוכה לשכל הנקנה, שבו הוא יודע את כל מה שהוא לא ידע בעולם הזה. ועל ידי זה שהאדם יודע את כל מה שאפשר לדעת, על ידי זה הוא זוכה לחיות חיים טובים באמת, כי כבר אין לו יותר ... מגלה הלכה והנהגה חדשה, על ידי זה הרצון שלו נשלם, ועל ידי זה האדם חי טוב יותר. ובעולם הבא תהיה שלמות הדעת. אך עדיין יש מקיפים גם מעל השכל. ולכל מקיף יש מקיף אחר וכולי. כי גם אחרי שהאדם זוכה ... וכולי, עדיין גם שם יש דרגה מעל דרגה וכולי. וגם שם יש דעת מעל דעת וכולי. ולכן השכר בעולם הבא יהיה שבכל פעם יחזרו בתשובה מחדש. כי בכל פעם האדם יגלה תשובות חדשות, וישיב את דעתו לשורשה בכל פעם מחדש. ...
חיי מוהר"ן - תקי - עבודת השם
... מכמה צדיקים אמתיים גדולים. ואמר שזה יש לו קצת כח להנהיג העולם רק החסרון שהוא אינו בר אבהן. וכן ספר עוד מאיזה צדיקים שאין יכולין להנהיג העולם. ענה ואמר שהענין הוא כמו שאיתא במדרש לענין האותיות בשעת בריאת העולם. שבאו האותיות לפני השם יתברך וכל אחד רצה שיברא בו השם יתברך את העולם. והשיב השם יתברך לכל אחד ואחד שבאותיות נאה אתה ויפה אתה מאד. ואף על פי כן איני רוצה לברא בך את העולם וכו' כמו כן יש לענין הצדיקים שיש בהם נאים ויפים מאד ואף על פי כן אינם יכולים להנהיג העולם אות תקטו הזהיר שלא לאכל בהלעטה הינו במהירות כדרך גרגרן ... שיאמרו כל אחד [באמת לה' זה היינו מקוים]. כלומר שגם בעולם הזה זכו להשיג אותו כך כמו שהם רואין אותו עתה ותמיד היו ... ההתחלה זמן רב אות תקיט פעם אחת אמר לי כל מה שאתה רואה בעולם הוא רק בשביל הבחירה כי כל העולם ומל או לא נברא רק בשביל הבחירה ...
איך לזהות מפורסמים של שקר?
... כדבריכם, כדי להיות מסוגל להבדיל בין צדיק לבין נוכל? וכי בלי זה אי אפשר להבדיל בכלל? * התשובה היא די פשוטה, למרות שרוב ככל אנשי העולם בוחרים להתעלם ממנה. העניין הוא כי אחרי חטא אדם הראשון, כל השכל של כל בני האדם עלי אדמות בכל הדורות, הוא שכל משובש ופגום. ולא משנה כמה נדמה לאדם שהוא חכם / צדיק / ... אך מצד האמת באמת, אמת וטוב אמיתי זה רק השי"ת עצמו בלבד. ואדם הראשון בטרם חטא ובטרם נפגמה דעתו, הוא היה חי בגן עדן, וגן עדן הוא עולם האמת ועולם שכולו טוב. אך מיד ברגע שחטא אדם הראשון, מיד באותו הרגע נפגמה דעתו והוא נזרק מגן עדן אל הגהנום שנקרא העולם הזה, שהוא עולם השקר ועולם התמורות וכולי וכולי. וגם מה שנראה לאדם כאמת ברורה, הוא אך ורק לבוש והסתרה של השי"ת עצמו שהוא ורק הוא האמת עצמה. וכל זמן שלא חזר האדם בתשובה שלמה, דהיינו כל זמן ... אדם הראשון ולא תיקן את חטא עץ הדעת ולא זכה לאכול מעץ החיים שהוא השכל הנקנה שהוא חיים לנצח, עד אז האדם הזה יהיה אשר יהיה, הוא חי בעולם הדמיונות, בעולם השקר, בגהנום, בהיכלי התמורות, בעמקי הקליפות, בהסתרה ובדמיונות. ולא משנה מה יעשה האדם, כל זמן שהשכל של האדם הוא לא זהה לחלוטין לשכל של השי"ת, הרי שהשכל שלו פגום ... אמונה, הרי שמוחו פגום והרי שיש לו שכל אנושי משובש. וכל זמן שהאדם לא יודע את מהות השי"ת וכל זמן שהאדם לא יודע מה היה לפני בריאת העולם וכיצד העולם נברא ומדוע העולם נברא וכולי, כפי מה שהשי"ת עצמו יודע את הידיעות האלו, הרי שהשכל של האדם הזה פגום. וכל זמן שהאדם לא הגיע לתכלית הידיעה ולידיעה שלמה, וכל זמן שהאדם יכול לדעת יותר ... הרי שעליו לזכור שבכל רגע הוא פתאום יכול לגלות שכל מה שנדמה לו כטוב הוא רע וכל מה שנדמה לו כאמת הוא שקר ולהפך. כי באמת, בשכל של העולם הבא כשיבוא המשיח, אז כל השכל כולו יתהפך. ואז ידעו את האמת באמת. אך השכל של העולם הזה הוא כולו פגום וכולי. ועל האדם להשלים את דעתו ואת שכלו, ולעלות מדרגה לדרגה, עד שהוא יזכה כבר כאן בגוף הגשמי כאן בעולם הזה, לזכות לכל מה שיזכו כל שאר העולם בתכלית הסופית בסוף העולם וכולי. בשורה התחתונה, כל זמן שהשכל של האדם לא יודע את הכל, הרי שפתאום הוא יכול לגלות אפילו פרט אחד קטן שיהפוך אצלו את כל התמונה על פיה וכולי. ונסכם במ"ש רבי נחמן ... - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עב - לפעמים בא לאדם הרהור תשובה כי באמת יש רוח שטות של עברה שהוא חכם גדול יותר מכל העולם ואף על פי כן הוא רוח שטות עיין שם. כך שגם אם כולם משוגעים, זה לא הופך את השגעון שלהם לאמת וכולי... ...
שיחות הר"ן - אות נ
... ואיך ימסר חייו בידם שהוא תלוי בחוט השערה שכאשר הדוקטור שוגה איזה תנועה בעלמא כחוט השערה הרי הוא מקלקל חייו וממיתו בידים וכאשר רואין בחוש רב הפעמים שרבים מאד מתים מן העולם על ידי הדוקטורים כי יש ... להפסד ! והבן הדבר היטב כי הוא זכרונו לברכה, ספר הרבה עם דוקטורים גדולים והיה יודע הדבר על בריו והזהיר מאד להתרחק מהם מאד ואי אפשר לבאר כל מה שספר בענין זה ואמר שכבר היה בעולם מלך אחד שהרג כל הדוקטורים שבמדינתו מאחר שהם מזיקים מאד את בני אדם ואמר בדרך צחות, שעל מלאך המות הוא קשה מאד להמית בעצמו כי כל העולם תלוי בו וקשה וכבד עליו ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0410 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 04:43:29 - wesi2