ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה צא - וַיְדַבֵּר אֱלקִים אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לֵאמר
... ומספרים שיחת חלין, היא יקרה מאד מאד וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה: 'שיחתן של תלמידי חכמים צריכין למוד' כי הצדיק האמת בונה עולמות החרבין ומגביה חכמה תתאה ומקשרה לחכמה עלאה על ידי שיחתו וספורי דבריו, שמדבר עם המון עם כי השכל של המון עם שאינם מקשרים אותו להשם יתברך הוא נפרד מחכמה עלאה אבל הצדיק האמת מקשר השכל של ההמון אפילו השכל והחכמה של הרשע להשם יתברך וזה ענין מה שהצדיקים מדברים עם אנשים שאינם הגונים או אפילו עם עכו"ם [אך כשמדבר ... המצרי] כי כשהצדיק מדבר עם רשעים והצדיק מגביה שכלו ומקשרו להשם יתברך אזי מעלה ומקשר שכלם ממקום שהם להשם יתברך כי הצדיק האמת מצמצם שכלו ומדבר עמם בחכמה נפלאה ובמלאכה גדולה ומקשר כל הדבורים להשם יתברך ועל ידי זה מביאם לידי תשובה וזה בחינת "והם תכו לרגלך ישא ... אחד לפי מקומו במקום שהוא והוא נושא אותן הדבורים ונותן אותם להשם יתברך כי הוא מקשרם לשרשם, לבחינת חכמה עלאה נמצא שהצדיק האמת מקשר חכמה תתאה עם חכמה עלאה ובשביל זה כשהצדיק נפטר מן העולם, חס ושלום אזי יש צער גדול להשם יתברך כי השם יתברך אינו רוצה במיתתן של רשעים ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קצב - דִּבּוּר אֱמֶת שֶׁיּוֹצֵא מִפִּי הַצַּדִּיק הָאֱמֶת
... מוהר"ן ח"א - תורה קצב - דבור אמת שיוצא מפי הצדיק האמת דע שדבור אמת שיוצא מפי הצדיק האמת אפילו במלי דעלמא הוא יקר מדברי תורה של צדיק אחר כי בהדברי תורה של האחר יכול להיות שם תערובות הרבה אבל זה הדבור היוצא מפי הצדיק האמת הוא רק אמת לבד וכיון שהוא רק אמת ואין בו שום תערובות אין יקר ממנו ומי ששומע דבור מפי הצדיק האמת שהוא דבור אמת ובפרט כשרואה אותו אז: "והיו עיניך רואות את מוריך" הוא מקבל ...
חיים נצחיים? ובילע המוות לנצח?
... והמהלך בדרך יחידי ועוד בעניין החיים נצחיים: breslev.eip.co.il/?key=249 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עב - לראות את עצמו עם הצדיק האמת ולעתיד, שיעמדו בתחיה ויחיו חיים נצחיים עקר מה שיהיה נחיה ויקום בתחיה הוא השפלות של כל אחד כי השפלות של כל אחד ואחד יהיה נחיה לעתיד, ויקום בתחיה בבחינת: ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קפא - כְּשֶׁמִּתְקַשְּׁרִים בְּקֶשֶׁר אֵיזֶה אֲנָשִׁים עַל אִישׁ אֶחָד
... "כל הנפש הבאה לבית יעקב" וכשמפילין איזה אדם, עקר הנפילה שנופל הוא לתאוות ניאוף, השם יצילנו כל הדברים שדוברין על הצדיק האמת ועל אנשיו הם טובות גדולות מאד בגשמי וברוחני וכמו שאיתא ...
לעלות מדרגה לדרגה ללא מאמץ
... עבודות קשות כנ"ל ויש כמה בחינות בקטני אמונה כי יש אפילו צדיקים שהם קטני אמנה כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה על פסוק. "כי מי בז ליום קטנות" 'מי גרם לצדיקים' וכו' ****** וסוד העניין הוא, כי הצדיק האמת זוכה להשיג את התכלית בכל דבר, והוא תמיד ובכל רגע ורגע כבר נמצא בתכלית הסופית של ... מדרגה לדרגה בכל רגע מחדש. וכמו שרבי נחמן מברסלב אמר על עצמו, שאפילו הבל פה הוא לא מוציא ללא התחדשות. כמובא כאן breslev.eip.co.il/?key=566 - חיי מוהר"ן - שמ - מעלת תורתו וספריו הקדושים *** ואצל הצדיק האמת שזכה לעשות תשובה שלמה, הוא לא צריך לחפש מצוות, כי המצוות מחפשות אותו. כמבואר כאן ...
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 4
... תאוותיו, גם לא בשבת וכולי... *** אך הצדיק האמת דייקא, רק הוא זוכה לאכילת שבת בשלמות. והאמת היא שהצדיק האמת ממשיך את קדושת השבת לששת ימי המעשה, כי אצל הצדיק שעשה תשובה שלמה שהיא בחינת שבת, אצלו כל האכילות שלו הן בחינת אכילת שבת. כי הצדיק האמת למרות שהוא אוכל ונהנה וכולי, אף על פי כן בפנימיות דעתו וכולי, הוא מנותק לגמרי מכל התאוות. כמו השי"ת שאין אצלו שום שינוי, למרות כל השינויים... * והעולה מכל הנ"ל הוא, כי הצדיק האמת שיוצא מהתאוות באמת, היינו מי שיכול להנות מהתאוות, ואף על פי כן להשאר מרוחק מהן לגמרי. כמו השי"ת שהוא גם סובב כל עלמין והוא גם ממלא כל עלמין, שזה דבר והיפוכו כמובא. כי הצדיק האמת ההנאה הגשמית שלו מקבלת את חיותה מהאותיות שיש בכל דבר. כפי שהסביר וביאר רבי נחמן מברסלב באורך כאן breslev.eip.co.il/?key=63 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יט - תפלה לחבקוק וזה סוד העניין של הצדיק האמת שיורד אל תוך התאוות ומכניע אותן, כפי שהובא כאן breslev.eip.co.il/?key=37 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ח - ראיתי מנורת זהב כי הצדיק האמת נהנה ממש מענייני העולם הזה, אך הוא מכניע אותן על ידי זה שהוא נהנה מהאותיות שיש בכל דבר ודבר, והוא אינו נופל בשום דרך לתוך תאוות הגוף הגשמי כמו המון העם. כי הצדיק האמת מקושר תמיד בשורשו, על ידי הבחינה של ביטול הבחירה, שבה בפנימיות רצונו אין שום שינוי לעולם כלל... * וכל זמן שאין האדם מסוגל להנות מתאווה כלשהי, בלי ... תבוא לו איזה הנאה ותאווה גשמית. אך אצל הצדיק האמת שהוא כבר בביטול כל הרגשותיו וחומריותו, ושהוא יש לו גוף קדוש מגן עדן ממש, הוא דייקא יכול להתגאות ולשבח את עצמו ולהנות גם מתאוות העולם הזה, ואף על פי ... שגם משה בחייו לא השיג זאת עיין שם. והצדיק האמת שזוכה לכל זה, הוא זוכה להארת הרצון של פטירת משה בשעת אכילתו. * ועוד בעניין התאוות. אמר רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=319 - ליקוטי ... עבדות של היצר הרע שמעביד את האדם וכולי. והצדיק האמת שהוא עושה פדיון שבויים באמת, ראה כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=77&PID=173#173 - איך לזהות מפורסמים של שקר? רק הוא זוכה להתנתק מכל התאוות ...
שבחי הר"ן - אות יז
... הר"ן - אות יז גם אמר שהזווג של הצדיק האמת, קשה עליו ענין זה ולא די שאין לו שום תאוה כלל, כי אם אדרבא יש לו יסורים מזה ממש כמו יסורי התינוק בשעת מילה כי ממש יסורים אלו יש ...
אזהרה למוכיח שלא ידבק בו הרע של השומע
... הוא בחינת מלאכים, בבחינת: "וירא אליו מלאך ה' בלבת אש" ואש הזה הוא שורף אותם... כיו"ב מובא כאן breslev.eip.co.il/?key=37 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ח - ראיתי מנורת זהב שהצדיק האמת בלבד שביטל את הרע בכוח ובפועל, דהיינו שהמתיק את הרע בשורשו לגמרי ונכלל במקום שכולו טוב שהוא העולם הבא עולם ...
אלה מסעי בני ישראל - פירוש סותר אחד את השני
... לשום מקום, כי הוא היה מחוץ למקום לגמרי. וכל אחיזת המקום והזמן, היא מבחינת אחרי הבריאה, שצריך לכלול אותה בבחינת לפני הבריאה וכולי, ששם הוא מעל למקום ולזמן וכולי. אך אצל הצדיק האמת דייקא, שהוא כבר כולו מחוץ למקום לגמרי (מלבד החיות הנצרך לקיום ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מ - מִי שֶׁיּוֹדֵעַ מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל
... מי הוא זה שיוכל לראות את השם יתברך שיוכל לראות התפארותו יתברך אמנם מי שרואה את הצדיק האמת שהוא מקרב בני אדם לעבודתו יתברך והוא ... נתגדל ונתוסף פאר ויפי הצדיק כי הוא בעצמו ההתפארות כנ"ל אזי מי שמסתכל באמת בזה הצדיק האמתי אזי הוא גם כן מקבל מן ההתפארות הזאת ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0488 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 04:46:53 - wesi2