ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
חיי מוהר"ן - שלו - מעלת המתקרבים אליו
... בעיני עצמו כעפר וטיט ממש כנ"ל אות שלט אמר שלעתיד יהיה כל העולם אנשי ברסלב. ובלשון אשכנז אמר בזו הלשון לעתיד לבוא [וועט דיא גאנצע וועלט זיין ברסלביר חסידים]. דאיתא במדרש על פסוק ונתתי לכם לב בשר אל תקרי בשר אלא בסר שיהיה כל אחד בוסר בחלק של חברו. לב בסר אותיות ברסלב. גם כשיצא מזלאטפאליע לברסלב חלם לו להמגיד מטירהאוויצע בסכה ענין יציאתו של רבנו זכרונו לברכה מזלאטיפאליע לברסלב, מרמז בפסוק הנ"ל והסירותי לב האבן מבשרכם לב האבן הוא בחינת ויתן שלמה את הכסף כאבנים. כי שם העיר זלאטיפלע על שם רבוי הכסף והממון ונתתי לכם לב בשר אותיות ברסלב כנ"ל ...
מדוע העולם הזה קיים? הרי התכלית היא העולם הבא!
מדוע העולם הזה קיים? הרי התכלית היא העולם הבא! שאלה כידוע התכלית היא העולם הבא. אז מדוע בעצם הקב"ה ברא את העולם הזה. הרי הוא היה יכול ישר לברוא את העולם הבא. הלא כן? ז"א מאחר שהעולם הבא הוא התכלית הסופית, שבו הכל יהיה טוב וכולי, אז מדוע בכלל העולם הזה... תודה תשובה: השאלה הזאת נכונה, והתשובה עליה יותר פשוטה ממה שנדמה. מצד האמת העולם הזה הוא העולם הבא. מצד האמת כאן ממש זה גן עדן ממש, במציאות הזאת כפי מה שהיא כאן ממש. הגן עדן הסופי / התכלית הסופית / עולם הנשמות / וכולי וכולי, כל הדברים האלו הם כינויים שונים לעולם הזה ממש. הצדיק האמת זוכה להשיג את שעשוע העולם הבא והתכלית הסופית, בכל דבר ממש בעולם, גם בשעת האכילה וכיו"ב, הוא מרגיש את השעשוע של התכלית הסופית, כאן בגוף הזה בעולם הזה. כך שמצד האמת אין שום...
מה היה החטא של משה רבנו?
... היה החטא של משה רבנו? כיצד רבי נחמן מברסלב מבאר כאן breslev.eip.co.il/?key=68 את החטא של משה שמנע ממנו להכנס לארץ? ומדוע בעצם החטא של משה מנע ממנו בהכרח להכנס לארץ? ז"א מדוע החטא הזה עצמו של משה, הוא בחינת פגם ארץ ישראל? תשובה: ראשית נצטט את לשון רבי נחמן מברסלב עצמו: וכשמתפלל קדם הדרוש צריך להתפלל בתחנונים ויבקש מאת הקדוש ברוך הוא ... הגלות שאין יכולין לשוב לארצנו הוא רק מחמת עוון הגדלות ורדיפת הכבוד כנ"ל ******** ושורש העניין הוא, כי משה רבנו רצה להגיע לארץ ישראל, מאותה הסיבה בגללה רצה רבי נחמן מברסלב להגיע לארץ ישראל, היינו כדי להיות יהודי. כמ"ש כאן ... ומשה רצה לזכות לתורה הזאת, דהיינו רצה לזכות לשכל הנקנה כאן בחייו בעולם הזה... והוא בהחלט היה יכול לזכות לכך, למרות שהוא לא זכה לכך בחייו אלא רק במותו. כי רבי נחמן מברסלב מבאר לנו כאן breslev.eip.co.il/?key=182 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ה - ... ומאחר שלא ראוי לאדם לבקש שכר על מעשיו, כי זהו פגם האמונה כנ"ל, לכן ממילא הוא לא זכה להכנס לארץ ולא זכה לדעת בחייו מדוע צדיק ורע לו רשע וטוב לו וכולי כנ"ל. אך רבי נחמן מברסלב לעומת זאת זכה להגיע לארץ ישראל. כי הוא גילה את סוד העניין, שהוא שצריך ...
החסרונות אצל האדם או למעלה?
החסרונות אצל האדם או למעלה? כאן breslev.eip.co.il/?key=442 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קעב - כל החסרונות שיש לאדם כל החסרונות שיש לאדם הן בנים או פרנסה או בריאות, הכל הוא מצד האדם עצמו כי אור השם יתברך שופע עליו תמיד אך האדם על ידי מעשיו הרעים עושה צל... שבאים לאדם הן באין מחמת השבירה, שנפלו ניצוצות ונחסרו מהשכינה כידוע והתקון הוא על ידי שמשמח את עצמו באלקיו אזי נשלמו כל החסרונות מהשבירה, ונתעלה כל הניצוצות אנכי אשמח בה' יתמו ונשלמו כל החטאים, הינו החסרונות כמו שכתוב: "והייתי אני ובני שלמה חטאים" מן הארץ הינו ארץ העליונה בחינת השכינה ******** כי כל החסרונות הם רק בבחינת השכינה שהיא המלכות שהיא הנשמה של האדם וכולי. אך מצד הקב"ה עצמו אין שום שינוי כלל וכולי......
מה עושים בעולם הבא כל היום?
... עושים בעולם הבא כל היום? חוזרים בתשובה. איפה רבי נחמן מברסלב אומר דבר כזה? ומה פשר העניין? ואיך זה קשור לעניין המקיפים שיש כאן ... - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כא - עתיקא טמיר וסתים תשובה: אומר רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=35 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ו - קרא את יהושע כי בעולם ...
קיום המצוות של הצדיק האמת
... של הצדיק האמת רק מי שהוא צדיק אמת, רק הוא זוכה למה שאמר רבי נחמן מברסלב על עצמו: breslev.eip.co.il/?key=559 - חיי מוהר"ן - קכט - נסיעתו לארץ ... שיוכל אדם להשיג התכלית בכל דבר * כי צריך לזכור את מ"ש רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=164 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חותם ...
מה המקום של שמירת ההלכה בחסידות ברסלב?
... המקום של שמירת ההלכה בחסידות ברסלב? שאלה: האם על פי מה שמובן מספרי רבי נחמן צריך ... המקומות שבהם מתייחס רבי נחמן מברסלב לעניין השולחן ערוך. כמו כן ראה כאן ... כמו כן מובא בשם רבי נחמן מברסלב (לא תמצא זאת בספרי רבי נחמן מברסלב עצמם, אלא בספר שיח שרפי קודש) כדלהלן: כששאל ... ערוך! " יחד עם זאת, רבי נחמן מברסלב באר לנו את העניין הבא: והוא כי יש 2 תורות. יש ... פעם אחד מאנ"ש את רבי נחמן מברסלב, שיפרש לו דבר בספר "לקוטי מוהר"ו", לא ענהו רבי נחמן מברסלב כלום, רק אמר לו: "יכול הנך לקמט את ספרי כפי ...
בחירה חופשית. יש או אין?
... חופשית. יש או אין? שאלה: שמועה שמעתי כי רבי נחמן מברסלב אמר כי אין לאדם בחירה חופשית. האם נכון הוא הדבר? מה המקור של השמועה הזאת? ומהי דעתו של רבי נחמן מברסלב לגבי בחירה חופשית? תודה. תשובה: העניין הזה של הבחירה ... ששם כבר אין בחירה וכולי. יחד עם זאת, נביא כאן מספר ציטוטים של רבי נחמן מברסלב בעניין הזה של בחירה חופשית. וכמובן שעל הקורא להעמיק את ...
רוח הסערה שהפכה מישוב למדבר - בבעל תפילה - חלק 2
... למדבר - בבעל תפילה - חלק 1. בכל מקרה, העולה מכל האמור לעיל, הוא כי מקום ישוב היינו העניין של שלמות ישוב הדעת, היינו בחינת מ"ש רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=69 - ליקוטי מוהר"ן ח"א ...
האם אתה מפורסם של שקר?
... אתה מפורסם של שקר? כידוע דיבר רבי נחמן מברסלב רבות על עניין המפורסמים של שקר. ועניין זה התבאר בהרחבה כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=77 - איך לזהות מפורסמים של שקר? וגם כאן: ... אחריו, הרי שהוא בבחינת מנהיג / רב / מפורסם. והעניין של רבי נחמן מברסלב לגבי מפורסמים של שקר צריך להתרחק מהם, זה כמובן הולך על האדם עצמו, שעליו להזהר מהשכל הפגום של עצמו, כי השכל מטעה את האדם וכולי... וכל שכל שמנהיג את האדם הוא בבחינת מפורסם ומנהיג וכולי. וכפי שרבי נחמן מברסלב אמר כאן breslev.eip.co.il/?key=178 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה א - תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו על האדם להכיר את שורש הנשמה של כל המפורסמים, היינו כי ... למפורסם של שקר. וגם אם נדמה לאדם לדוגמא שהוא מקורב לרבי נחמן מברסלב, הרי שבאמת מצד האמת הוא בכלל בבחינת חולק על הצדיק. כי כל זמן ששכלו של האדם שונה בצורה כלשהי מהשכל של רבי נחמן מברסלב עצמו, דהיינו אפילו אם האדם מאמין בשלמות לכל דברי רבי נחמן מברסלב, אך הוא לא זכה עדיין להבין אותם בשורשם ולדעת שהם אמת אלא הוא רק מאמין בהם, הרי שהוא בעצם מקורב לשכל של עצמו שהוא מפורסם של שקר, והרי שהוא בכלל חולק על הצדיק ועליו לעשות על כך תשובה וכולי, עד שהוא יזכה לשכל של רבי נחמן מברסלב עצמו. ראה כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=56 - איך להיות מקושר לצדיק לגמרי? מדוע לזרוק את השכל? ובאמת מצד האמת, כל אדם ואדם שלא זכה לתקן את חטא אדם הראשון, ולא זכה להגיע לשכל של רבי נחמן מברסלב עצמו, ולא זכה להכלל באין סוף ולהגיע לשכל של השי"ת עצמו, דהיינו להבין את הסיבה ואת השורש של השכל של השי"ת עצמו שיש בכל דבר ודבר בעולם, הרי שהאדם הזה הוא ... משמעות העניין הזה. נקוט כלל זה בידך, לכל דיבור ודיבור של רבי נחמן מברסלב יש אין סוף פירושים שונים. והפירוש האמיתי הוא בכלל מעל השכל האנושי. כך שבשורה התחתונה על האדם ללכת לפי הפירוש של נקודת האמת שלו באותו הרגע, דהיינו לפי ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0410 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 05:15:15 - wesi2