ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נב - הַנֵּעוֹר בַּלַּיְלָה וְהַמְהַלֵּךְ בַּדֶּרֶךְ יְחִידִי
... לבו לבטלה, הרי זה מתחיב בנפשו כי יש אפיקורסים, שאומרים שהעולם הוא מחיב המציאות ולפי דעתם הרעה המשבשת נדמה להם שיש על זה ראיות ומופתים, חס ושלום, ממנהג העולם אבל באמת הבל יפצה פיהם, כי באמת העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות כי רק השם יתברך לבד הוא מחיב המציאות אבל כל העולמות עם כל אשר בהם הם אפשרי המציאות כי הוא יתברך בראם יש מאין וביכלתו וכחו ואפשרותו יתברך היה לבראם או שלא לבראם על כן בודאי כל העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות אך מאין נמשך הטעות שיכולין לטעות, חס ושלום, שהעולם הוא מחיב המציאות, חס ושלום דע שזה נמשך מחמת שבאמת עתה שכבר נאצלו ונמשכו נשמות ישראל עתה בודאי העולם הוא בבחינת מחיב המציאות כי כל העולם ומלואו הכל לא נברא אלא בשביל ישראל כידוע וישראל מושלין בעולם ועל כן בודאי עתה אחר ... בעצמן כשנאצלו, היו הם בעצמן עם כל העולמות התלויים בהם, הכל היה אפשרי המציאות כי היה באפשרותו להאצילם ולבראם או שלא לבראם אך תכף כשנתרצה הקדוש ברוך הוא להאציל נשמות ישראל אזי היה כל העולם בבחינת מחיב המציאות כי מאחר שנאצלו נשמות ישראל אזי כביכול הוא מחיב להמציא העולם כי על מנת כן נאצלו נשמתן שכל העולמות ... ומזה נשתלשל ונמשך הטעות של האפיקורסים שאומרים שהעולם הוא, חס ושלום, מחיב המציאות אבל באמת רק השם יתברך לבד הוא מחיב המציאות אבל כל הדברים הם אפשרי המציאות כנ"ל ועקר הכונה שברא כל העולם בשביל ישראל היה כדי שישראל יעשו רצונו, ושיחזרו וידבקו בשרשן דהינו שיחזרו ויכללו בו יתברך, שהוא מחיב המציאות ובשביל זה נברא הכל נמצא כל מה שישראל עושין רצונו של מקום ונכללין בשרשם, שהוא מחיב המציאות על ידי זה נכלל כל העולם שנברא בשבילם, בחיוב המציאות כי עקר התכלית שנברא העולם הוא בשביל זה ורק בשביל זה מחיב השם יתברך כביכול, לברא ולקים כל העולמות ... כדי שיעשו רצונו כנ"ל ועל כן אז דיקא כשעושין רצונו, נכלל העולם בבחינת מחיב המציאות כנ"ל כי כל מה שעושין רצונו יותר הם נכללין ביותר עם כל העולמות התלויים בהם בחיוב המציאות כי על ידי שעושין רצונו יתברך, הם חוזרין ונכללין בו יתברך שהוא מחיב המציאות ואז נכללין עמהם כל העולמות התלויים בנפשם, בחיוב המציאות כנ"ל אך לזכות לזה להכלל בשרשו, דהינו לחזר ולהכלל באחדות השם יתברך, שהוא מחיב המציאות אי אפשר לזכות, כי אם על ידי ביטול שיבטל עצמו לגמרי עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך. ואי אפשר לבוא ... ואזי כשזוכה לביטול באמת, ואזי נכלל נפשו בשרשו, דהינו בו יתברך, שהוא מחיב המציאות אזי נכלל כל העולם עם נפשו בשרשו, שהוא מחיב המציאות, כי הכל תלוי בו כנ"ל ואזי נעשה כל העולם על ידו בבחינת מחיב המציאות כנ"ל ועתה תראה פלאי פלאות, איך כל זה מבאר עתה בהמשנה הנ"ל באר היטב הנעור בלילה כפשוטו, דהינו שהוא ... העולם הזה לבטלה, כדי לזכות לבחינת ביטול כנ"ל ואז זוכה שיכלל נפשו במחיב המציאות כנ"ל ואזי נכללין כל העולמות עם נפשו במחיב המציאות כנ"ל הרי זה מתחיב בנפשו, שנכלל כל העולם בבחינת מחיב המציאות עם נפשו כי על ידי ההתבודדות הנ"ל, זכה לבחינת ביטול, עד שנכלל נפשו בחיוב המציאות ועל ידי זה נכלל כל העולם עם נפשו בחיוב המציאות כנ"ל ונעשה נפשו וכל העולם בבחינת מחיב המציאות כנ"ל, וזהו: 'הרי זה מתחיב בנפשו' כנ"ל [והא לך לשון רבנו ז"ל מהתורה הזאת שכתבה בתכלית הקצור] המהלך ... הוא נכלל באחדות השם יתברך ואז הוא בא לבחינת מחיב כי הקדוש ברוך הוא מחיב המציאות וכל הדברים הם אפשר ה
תכלית הידיעה שלא נדע - ידיעה שלמה
... - השכל הנקנה - מהו? כמו כן תכלית הידיעה היא ורק היא נקראת ידיעה שלמה. והיא ידיעת השי"ת עצמו. והנה, השי"ת עצמו הוא מחוייב המציאות. וכל זמן שהאדם יודע את השי"ת באמצעות השכל שלו, הרי שהוא לא באמת יודע את השי"ת, כי מאחר שהידיעה תלויה בשכל של האדם, ממילא הידיעה היא אינה מחוייבת המציאות אלא היא רק בבחינת אפשרי המציאות בלבד. כמו כן ביאר רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=196 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה יט - עקר התכלית והשלמות הוא ... ואת הדבר שאותו הוא רוצה. כל 3 הגורמים הנ"ל של כל ידיעה כנ"ל, הם כולם מהות אחת. היודע + הידיעה + הדבר הידוע, שלושתם נמצאים בתוך המציאות שמכילה את שלושתם. המציאות מהווה גם את היודע, גם את הדבר שיודעים וגם את הידיעה שמחברת אותם. ונחזור לעניין תכלית הידיעה: כדי לדעת את הדבר בשלמות, ... השלמה? על ידי הסתכלות אל השורש וחיפוש המהות של כל דבר. כל הדברים כולם מקושרים זה לזה באחדות גמורה מצד המהות שלהם. בשורש של המציאות, גם זה שיודע וגם הדבר שאותו הוא יודע, וגם הידיעה עצמה, הם שלושתם דבר אחד. כאשר האדם מסתכל תמיד אל השורש של כל דבר, על ... נבהיר ונוסיף, כי לתכלית הידיעה יש גם רבדים נוספים. תכלית הידיעה = ידיעת מהות האין סוף = ידיעת שורש כל הידיעות כולן, שהיא מהותה של המציאות, מהות האין סוף. תכלית הידיעה = התאחדות של האדם עם המציאות = התודעה של האדם תופסת את עצמה כמו המציאות עצמה = האדם מסתכל על המציאות דרך העיניים של המציאות. תכלית הידיעה = לדעת את הכל = לדעת את המהות של דבר אחד = לדעת את הכל. כי במהות הכל אחד. תכלית הידיעה = שלמות שאין שלמות ... שום דבר שניתן להגדיר אותו / לתחום אותו / להכניס אותו לתוך מחשבה. השורש של הכל הוא האין סוף של הפוטנציאל האין סופי של המהות של המציאות, שהיא מהווה את הכל. כאשר האדם מגיע אל השורש שהוא האין סוף, ממילא לא ניתן לדעת כלום, כי אי אפשר להכניס את האין סוף לתוך ... הנקנה הוא בחינת חיים נצחיים וכולי. ****** www.eip.co.il/?key=409 - אמת מוחלטת. האם קיימת ואיך להגיע? * בעניין ההבדל שבין אפשרי המציאות, לבין ידיעת מחוייב המציאות, שזה עניין אחר לגמרי. יתבאר גם מהי ידיעה בשכל הנקנה, מדוע היא אמת באמת? וכיצד היא שונה מידיעה בשכל רגיל? ... - אמת. מדוע האמת האמיתית אינה זקוקה להוכחה? עוד מאמר בעניין מהי ידיעה בשלמות שאין שלמות אחריה. שהיא ידיעת מחוייב המציאות. www.eip.co.il/?key=240 - וודאות. מהי וודאות שאין וודאות גדולה ממנה ואיך להגיע אליה? * ביאור שמי שזוכה לידיעה שלמה, הוא ...
הפכים בברסלב.
... ההפכים... וראה בעניין הזה באורך כאן www.eip.co.il/?key=159 - הפכים זהים. מהי האמת הבלתי תלויה? מהי מהותה של המציאות כולה? וגם כאן www.eip.co.il/?key=50 - הפכים נמשכים. ...
שלא לאכל פרי קדם שנתבשל כל צרכו על האילן
... שדבר מסויים הוא אמת ושההפך שלו הוא שקר, יש כאן 2 כוחות מנוגדים. כי בשורש המציאות האמת והשקר הם אחד. וכאן בעולם הזה הם מצטיירים כשני דברים שונים ...
להיות לבד - בריא או לא?
... שנעבוד אותו גם בחומר (מצוות וכ') אי לכך האדם חייב לחזור למציאות של בני אדם זה חלק מהדינמיקה, אי אפשר להיות כל הזמן בשלב רצוא, צריך לשוב כדי שיעכל ויספוג בשכל את מה שעבר עליו. צריך להיכנס ולצאת מההתבודדת באופן יזום ... זה קשור ללמות? דבר נוסף, נכון שהעניין הוא דייקא לחזור למציאות של העולם הזה, אבל זה אחרי שזכה לתקן את עצמו, שאז אין חילוק אצלו בין ענייני העולם הזה לענייני העולם הבא. וכמובא כאן: - שיחות הר"ו - אות קנח - יגיעתו ...
חיי מוהר"ן - של - מעלת המתקרבים אליו
... הקדושים להשיג עבודת השם. אבל לא שהוא יתן הכל לגמרי]. וכן שמעתי עוד בכמה לשונות שאמר אני יכול לתן יראה להאדם עד שיצא מחייו ויתבטל במציאות. ופעם אחת בקש מאתו אחד מאנשי שלומנו הרבה בענין זה שיתן ... שזה היה ר' שמעון המשמש שלו] ודבר עמו רבנו זכרונו לברכה דברים כעין הנ"ל שבודאי יכול לתן [לו] יראה עצומה רק שאין זה תכלית, כי אם כן יתבטל במציאות. והאיש הנ"ל היה משתוקק אף על פי כן שיאיר עליו יראה עצומה ...
מהי מלחמת גוג ומגוג? ומה יקרה כשיבוא המשיח?
... המטבע. כשם שכל הצבעים בעולם הם גוונים שונים של הצבע הלבן, כך גם כל האפשרויות השונות שיש בעולם, הן רק גוונים שונים של הטוב האמיתי. בכל רגע שיש במציאות, יש בו טוב אמיתי אין סופי. כל הצורות השונות של המציאות, הן רק צורות שונות של טוב אמיתי ומושלם. גהנום = רע = כאשר הולך לאדם נגד רצונו = כאשר המציאות >< רצונו של האדם = גהנום. מדוע קיים רע? משום שהאדם אינו רואה את ההפכים כדבר אחד, אלא כדברים הפוכים ושונים זה מזה. כאשר האדם רואה את כל ... הראשון שלהן. כאשר האדם מגיע אל השורש הראשון של כל הדעות שיש בעולם, הוא רואה שכל הדעות כולן מסכימות על הכל והכל אחד וטוב אמיתי. כאשר האדם חוקר את המציאות לעומק, הוא מגלה שכל האירועים השונים מהותם אחת. ההבדל הוא רק בבגדים השונים שהמציאות לובשת בכל אירוע. אך המהות היא אחת לנצח. כאשר האדם מחובר למהות של המציאות = גן עדן. מלחמת גוג ומגוג, היא המלחמה שמתרחשת בתוך האדם לפני שהוא רואה את האחדות שיש בין כל ההפכים שבעולם. כדי לראות את כל ההפכים כדבר אחד, ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עח - בְּעִנְיַן הַנְהָגַת הַפְּשִׁיטוּת שֶׁל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת
... ארץ כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה במדרש 'גדולה דרך ארץ, שקדמה לתורה עשרים וששה דורות' ואז היה עקר קיום העולם על ידי חסד חנם לבד ובאמת גם קדם קבלת התורה בודאי גם אז היתה התורה במציאות, כי התורה היא נצחית אמנם אז, קדם מתן תורה, היתה התורה בהעלם ובהסתר הינו כי כל התורה כלולה בעשרת הדברות ואז קדם מתן תורה היו ...
איך להיות מקושר לצדיק לגמרי? מדוע לזרוק את השכל?
... את השכל העצמי שלו בשכל של הצדיק לגמרי. שהמשמעות הפרקטית של זה היא, שכל זמן שהאדם לא רואה את המציאות כפי מה שרבי נחמן ראה אותה, הרי שהוא רחוק מהצדיק. לדוגמא: אם כאשר רבי נחמן חשב על השי"ת הוא חשב על X, והאדם תופס את השי"ת כ Y, הרי שהאדם הזה רחוק מהצדיק. כיו"ב ... סתימאה שהיא התורה של השי"ת ממש. דהיינו הצדיק לומד תורה כפי מה שהשי"ת לומד אותו. והצדיק תופס את המציאות, כפי מה שהשי"ת תופס את המציאות, שזה בחינת "עיני ה" שיש לצדיק כמובא. וכל זמן שיש חילוק בין דעתו של האדם לבין דעתו של השי"ת, דהיינו כל זמן שהאדם אינו יודע לדוגמא מה היה לפני הבריאה (כי הרי ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ד - וּבְיוֹם הַבִּכּוּרִים
... כנ"ל. ד. אך צריך לקבל החסד בהדרגה, כי רב החסד אי אפשר לקבל כי היו בטלים במציאות מחמת רב החסד כי אין יכולין לקבל רב טובה וצריך לעשות כלי וצנור לקבל על ידו החסד וזה נעשה על ידי ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0889 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 04:25:03 - wesi2