ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נה - אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר קוֹבֵר מֵתִים הָיִיתִי
... זה נקרא פליט, בבחינת: "ואפלטה לנצח משפטי" שנמלט מהמשפט זמן כביר ועל ידי זה, הצדיקים שהם עושי טוב זוכים לפני ה' כי קדם כריתות הרשעים היה פני ה' מכסה ומסתר בעושי רע כדי להכריתם בבחינת: "פני ה' בעושי רע להכריתם" ועכשו, תכף כשרואים בכריתות רשעים תכף נתגלה פני ה' לעושי טוב וזהו: ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם
... דא מאמר ברא חצי מאמר דא עדן עלאה, עדן תתאה חכמה עלאה, חכמה תתאה אב ובן כי נעשה ונשמע הוא בחינת נסתרות ונגלות. נעשה הוא בחינת נגלות הינו המצוות שאפשר לכל אחד לקים לפי מדרגתו ונשמע היא בחינת נסתרות מה שהוא גבוה ונסתר ממנו שאינו יכול לעשות עבודה בזה למשל: אצל כל מצוה יש דברים שסביבות המצוה כי מלבד הצווי ... ושאר דבורי התורה שסביבות המצוה ועבודה שיש בדבורי התורה הללו שסביבות המצוה הם בחינת 'נשמע', בחינת נסתר כי המצוה בעצמה אנו יכולים לקים אך העבודה שיש באלו הדבורים אין אנו יודעים וזה בחינת 'נשמע' בחינת נסתר וזה בחינת תורה ותפילה. 'נעשה' הוא בחינת תורה הינו הנגלות מה שיודע לקים ו'נשמע' הם בחינת נסתרות בחינת דבורי התורה שהם הדבורים של התורה שסביבות כל מצוה שהם בחינת נסתר כנ"ל שאינו יודע איך לעבד בזה את השם יתברך, בחינת תפילה, שהיא דבקות כי 'שמיעה תליא בלבא' ... כי אין סוף הוא בחינת מה שאין בו תפיסה ומאחר שאין לו תפיסה בזה [הינו בדבורי התורה הנ"ל כי הוא בחינת נסתר כנ"ל] הוא בחינת תפילה דבקות שהוא רק ביטול להאין סוף י. ויש בכל דרגא ודרגא וכן בכל עולם ... ונשמע כי כל אחד לפי מדרגתו יש לו בחינת 'נעשה' בחינת תורה, הינו הנגלות לו ובחינת 'נשמע', שהיא בחינת נסתרות, בחינת תפילה כנ"ל כי מי שבא למדרגה גבוה מהראשונה אזי נעשה מה'נשמע' שלו בחינת 'נעשה' ... ויש להם בחינת 'נשמע' גבוה ממנו וכן מעולם לעולם וזה בחינת תורת ה' ותורתו מתחלה תורת ה', שהוא בחינת נסתר "הנסתרת לה' אלקינו" ואחר כך כשהוא במדרגה גבוה ממנה נעשה תורתו שנעשה מה'נשמע' 'נעשה' שהוא בחינת "והנגלת לנו ולבנינו" וזה: הנסתרת לה' אלהינו זה בחינת 'נשמע' והנגלת לנו ולבנינו זה בחינת 'נעשה' "עד עולם לעשות את כל דברי ... דיקא בחינת 'נעשה' את כל דברי התורה הזאת דברי התורה הם בחינת דבורי התורה שסביבות המצוה שהם בחינת הנסתרות, בחינת 'נשמע' כנ"ל יהיה נעשה מהם בחינת 'נעשה', בחינת נגלות כנ"ל וצריך כל אדם שילך ... לעולם עד שיזכה בכל פעם לבחינת נעשה ונשמע גבוה יותר שיהיה נעשה אצלו בכל פעם מבחינת 'נשמע' בחינת נסתר בחינת תפילה בחינת דברי התורה שסביבות המצוה בחינת תורת ה' יהיה נעשה מזה בחינת 'נעשה' ... ונשמע ובחינת 'נשמע' שיש שם הוא תורת ה' באמת כי בכל עולם ודרגא תורת ה' היא רק בשם המשאל כי רק מחמת שנסתר ממנו נקרא תורת ה' וכשבא לשם נעשה תורתו אך בחינת ה'נשמע' שבתחלת האצילות היא תורת ה' באמת ... מאמר כנגד ה'נשמע' שהוא בחינות 'בראשית' מאמר השלם חכמה עלאה עדן עלאה בחינות אב בחינות תפילה בחינות נסתר כי כל דרגא נגד דרגא שלמעלה ממנה הוא בחינות חצי מאמר כמו האב כשמדבר מדבר מאמר השלם וכשבנו ... אם כן נכשל בהם דברי תורה הם בחינת הדבורים שסביבות המצוה שהם "וידבר ה' אל משה" וכו' כנ"ל שהם בחינות נסתר בחינות 'נשמע' בחינות תפילה כנ"ל עומד עליהם זה בחינות תפילה כי אין עמידה אלא תפילה ולעשות ...
סיפורי מעשיות - מעשה ו - מעשה ממלך עניו
... כל התמונות דיוקן של כל המלכים והתמונת דיוקן שלו לא נמצא אצל שום מלך כי הוא נסתר מבני אדם כי הוא יושב תחת כלה [וילון], והוא רחוק מבני מדינתו הלך החכם אל המדינה אמר החכם בדעתו, שצריך לו לידע מהות המדינה ועל ידי מה ידע המהות של המדינה? על ידי העניני צחוק ...
שלא לאכל פרי קדם שנתבשל כל צרכו על האילן
... שמים אזי יוכל להנצל מזה וגם אם הוא חזק ביותר בעבודת ה' יוכל גם כן להוציא עוד חיות מהפרי ולמצא שם אבדות כי יש דברים אבודים ויש בזה דברים נפלאים, סודות נסתרים ונוראים מאד רזין עלאין והעקר, שהאדם צריך לזהר מזה מאד הינו שלא לאכל פרי, קדם שנתבשלה כל צרכה ודע, כי גם כשמבשלין הפרות בביתו אינו מועיל לזה אבל ... שורש כל הברכות, דהיינו שלמות האמונה שבה הכל נכלל בשורשו, שאז ההפכים מתאחדים, והאבדות נמצאות ואז הפרי הזה נותן חיות לאדם. והעניין הזה של האבדות, הוא גם בחינת סתרי התורה שנמצאים בגלות בקליפות וכולי. ועל ידי שהאדם מברך על הפרי, דהיינו על ידי אמונה כולל את הבריאה בבחינת לפני הבריאה, זו עצמה בחינת בישול הפרי. * ...
סודות התורה / סתרי תורה בעמקי הקליפות. מה הם?
... התורה / סתרי תורה בעמקי הקליפות. מה הם? שאלה: אשמח לקבל הסבר על העניין שמובא אצל רבי נחמן מספר פעמים, לגבי סתרי תורה וסודות התורה שמסתתרים בעמקי הקליפות. מה הם הסתרי תורה האלו? ואיך אפשר ללמוד / לדעת ... העניין הזה א"א להסביר במילים מה הוא ממש, אלא רק ניתן לרמוז אליו, וכל אחד ואחד יבין אותו לפי מה שהוא משער בליבו. והעניין הוא כדלקמן: סתרי התורה שמלובשים בבריאה, הם בעצם השכל של השי"ת עצמו שמחייה את כל העולמות כולם בכל רגע ורגע. סתרי התורה האלו הם גם נקראים התורה ... הבא. והוא רואה בעיני שכל את כל ההשתלשלות של כל דברים בעולם, החל מהאין סוף, ועד מרכז עולם המעשה הגשמי וכולי. והשכל הזה של השי"ת, הוא הסתרי תורה שיש בכל מקום ובכל דבר. כי הקליפות הם ההסתרות. וכל העולם הזה הוא בחינת קליפות ...
שיחות הר"ן - אות קלו
... נגד השמש עושה צל גדול ביותר וכן כשמעמידין בית גדול עושה צל גדול יותר ויותר והצל הוא הסתרת והעלמת האור כידוע ועל כן כפי מה שהאדם משקע באיזה מדה ותאוה כמו כן עושה צל נגד אור כבודו יתברך וכמו כן נעלם ממנו אורו יתברך אבל כשמבטל המדות והתאוות ...
חיי מוהר"ן - קכט - נסיעתו לארץ ישראל
... והיו שם אנשי הרב מלאדי. והביאו לפניו תורות הרב וסתר דבריו לפני אנשיו והראה להם שאינו כן כמו שאמר. ובליל שבועות אחר שהיה נעור כנהוג הלך למקוה עם איש אחד מאנשיו וספר לי זה האיש שהלך עמו אז למקוה בשבועות שאמר לו רבנו ... לו כמה וכמה טעמים בענין נסיעתו לארץ ישראל מלבד הנסתרות שלא גלה כלל. כי כל דבר ודבר שעשה, לעולם לא עשה דבר בשביל טעם אחד לבדו רק בכל דבר שעשה היה בו כמה וכמה אלפים ורבבות טעמים עליונים עמקים וגבוהים מאד מאד ובפרט הנסיעה ...
ספר המידות - צדיק
... הקדוש ברוך הוא. קסה. על ידי הגדלת העולם על הצדיק נתעורר חס ושלום חרון אף גם שרפה נתעורר. קסו. טלטול הצדיקים. לפעמים הוא בשביל לגלות איזה צדיק נסתר. קסז. לפעמים יסורין באים על הצדיק, כדי למעט בצרות ישראל. קסח. מלוי כרסם של המון עם גורם לאבדת הצדיק. קסט. יסורים שבאים על הצדיק הוא ...
ארץ ישראל ומשה רבנו
... הוסיף יום אחד מדעתו. כי כל מה שהאדם יודע שהוא צריך לעשות, אין לו על זה בחירה. אך כל מה שנסתר מהאדם כיצד עליו לנהוג, יש לו על זה בחירה. (ראה בעניין הזה את מ"ש לגבי נעשה ונשמע שעולים מדרגה לדרגה, מבחינת נגלה לבחינת נסתר עיין שם). והנה משה רצה להכנס לארץ כמו שרבי נחמן מברסלב רצה להכנס לארץ. וכמובן שיש עניין גדול בלהכנס לארץ. כי בשורש העניין להכנס לארץ פירושו להגיע לשלמות ... ואז משה היה בבחינת ואתחנן, דהיינו ניסה להשיג את השגת האלוקות הזו באמצעות תפילה, כי השגת בחינת נסתר היא בחינת תפילה. והוא הגיע למבוי סתום. והבורא אמר לו לא להתפלל עוד. כי תפילה נוספת היא כבר בחינת מסירות נפש ממש. וכדי שתהיה בחירה הבורא אומר לך להשאר הרחק ואל ...
מדוע בסוף השקר נמצאת האמת?
... ואפילו בעשרה כתרי דמסאבותא וכולי. ואם יאמר לך אדם היכן אלוהיך, אמור לו בכרך גדול שברומי וכולי. כי באמת הקב"ה מסתתר גם בתוך דברי האפיקורסות ממש. אלא מה? מדוע באמת הקב"ה נסתר שם? משום שאין שם אמת באמת. כי הקב"ה הוא ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1094 שניות - עכשיו 04_12_2023 השעה 11:04:05 - wesi2