ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ספר המידות - אמונה
... המידות - אמונה חלק א' א. צריך להאמין בהשם יתברך בדרך אמונה ולא בדרך מופת. ב. על ידי ענווה תזכה לאמונה. ג. בראותך שנוי מעשה, אל תאמר מקרה הוא, אלא תאמין כי זה השגחת השם יתברך. ד. יש דברים שהם ... אפיקורוס אפילו שאינו מדברי אפיקורסות, על ידי זה בא להרהורי עבודה זרה. ו. על ידי אמונה האדם חביב להשם יתברך כאשה לבעלה. ז. מי שאינו מכין את לבו, אינו יכול לבוא לאמונה. ח. מי שנאבד לו איזהו דבר, בידוע שנפל מאמונתו. ט. מי שנאבד אמונתו ממנו, ילך על קברי ישראל ויספר החסדים, שעשה לו הקדוש ברוך הוא. י. אמונה תולה בפה של אדם. יא. על ידי הלמוד נשברים כל הכפירות. יב. על ידי אמונה נתברך. יג. על ידי רבוי אכילה נופלים מאמונה. יד. כשתסתכל בשמים כשהם זכים ובהירים, תזכה לאמונת חכמים. טו. כשנופל איזה קשיא על השם יתברך, ... יז. כשיש לאדם מתנגדים לומדים ועשירים גדולים, דע, שזה נעשה מחמת שנפל כמה פעמים מאמונה. יח. אמונה חשוב כצדקה. יט. על ידי אמונה נתחכם. כ. מתחלה צריך להאמין בהשם יתברך, ואחר כך יזכה להבין אותו בשכל. כא. זווגא דקדשא בריך ... ידי נשמות ישראל. כב. הפשע של אדם מכניס כפירה לאדם. כג. כשנופל מאמונתו יבכה. כד. אמונה בא על ידי שתיקה. כה. על ידי קנאה אדם נופל מאמונתו. כו. מי שאין לו אמונה, בידוע שמזלזל בדברי תורה. כז. מי שמנקה בכל עת ידיו, על ידי זה מזכה את לבו. כח. כשאדם נופל מאמונה, ידע שדנין אותו למעלה. כט. כשנופל מאמונתו בא לידי קרי ולידי הרהורי אשה ולידי הרהורי עבודה זרה. ל. אמונה בא על ידי צדקה. לא. על ידי אמונה יכול להבין את השם יתברך. לב. על ידי אמונה יכול לבוא לבטחון. לג. על ידי אמונה הקדוש ברוך הוא יסלח לך [על] כל עוונותיך. לד. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח צער לאדם ומכה אותו ואין מפיל אותו לחלשה, אין זה כי אם בשביל אמונה. לה. על ידי שבועת שקר נופל מאמונה. לו. מי שאין לו אמונה אינו מקבל מוסר. לז. מי שאין מאמין בדברי הצדיק לסוף שאין נהנה מהדבר אף על פי שהוא רואה. לח. מי שאין לו אמונה, בודאי חקות הקדוש ברוך הוא אצלו נמאס. לט. משיח יבוא בפתע פתאום, ועל ידי זה מחמת שמחה יפחדו ... ג. אין הקדוש ברוך הוא עושה מופתים אלא לזה שהוא מאמין בשני עולמות. ד. על ידי אמונה נתבטלין הגזרות, שאמות גוזרין עלינו. ה. דע, שיש לכל עשב ועשב כח מיחד לרפאות איזה חולאת מיחדת, ... שמר אמונתו ובריתו, ולא שמר את עצמו מלעבר על "אל תהי בז לכל אדם". אבל מי שיש לו אמונה בשלמות, והוא גם כן שומר הברית ומקים "אל תהי בז לכל אדם", אין רפואתו תולה בחלקי עשבים המיחדים ... צריך להמתין עד שיתרמו עשבים המיחדים לרפואתו. ו. עקר הישועה הבאה אינה אלא על ידי אמונה, ומדת אמונה היא לפי מנהיגי הדור. ז. כשהולך מרב לרב, אז צריך לחזק אמונתו באחדות השם יתברך, כי הלמוד מהרבה ... ותלמיד לפי כחו, וכל תלמיד אינו שומע אלא מה שצריך לו ולא יותר. ח. הנחמה בא על ידי אמונה. ט. על ידי מעוט אמונה נתרבו הזבובים בעולם. י. מי ששומר את עצמו מלעבר על "לא תחמד", על ידי זה נצול מכעס וגאוה ומחסרון אמונה, הבאה על ידי כעס וגאוה. יא. על ידי שאין מודיעין אלקותו לאמות העולם, על ידי זה אמות העולם מסיתין ומדיחין את ישראל לילך בחכמות חיצוניות. יב. על ידי קלקול אמונה נתעוררין דינים, ועל ידי הרהורי עבודה זרה נתעוררין דיני דינים, הינו שדנים את הדינים שנדון ...
חיי מוהר"ן - תי - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
... מוהר"ן - תי - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה אות תי ופעם אחת בראש השנה דבר רבנו זכרונו לברכה גם כן מזה מגדל האסור ללמד אלו ...
שיחות הר"ן - אות לג
... הר"ן - אות לג שוב פעם אחת היה מדבר מאמונה ענה ואמר אצל העולם אמונה הוא דבר קטן ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד ועקר האמונה היא בלי שום חכמות וחקירות כלל רק בפשיטות גמור כמו שהנשים וההמון עם הכשרים מאמינים ...
שיחות הר"ן - אות רכו - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
... הר"ן - אות רכו - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה פעם אחת שחק ואמר אם היו מניחין לכנס מת אחד בין המחקרים כשיושבין וחוקרין בחכמתם היו מתבטלים כל ...
שיחות הר"ן - אות קנז
... שחפת] רחמנא לצלן שהוא חלי הראה ואמר שכפי רבוי התורות שאמר על זה כבר היה ראוי להתרפא אך החסרון הוא מחמת חסרון אמונה של השומעים שאין אמונתם חזקה כל כך ...
שיחות הר"ן - אות ה
... בה: בראשית ברא אלהים את השמים וכו' בלי שום חקירות ומופתים שלהם רק צוה עלינו להאמין בהשם יתברך באמונה לבד ועל כן אסור לנו לכנס בחקירות כלל חס ושלום ואף שבזוהר הקדוש הוא מגנה יראת הענש כבר מבאר על זה תרוצים בספרי מוסר כי באמת עקר עבודת ה' היא רק על ידי יראת ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נז - אֵימָתַי יָבוֹא בֶּן דָּוִד
... 'צדיקים אפילו במיתתם נקראים חיים' על ידי זה, הוא נופל בחולאת אשר לא יאמין בחייו הינו שאין שום אדם מאמין שיחיה מחלי זה כי אין רפואה למכתו כנ"ל ותקונו שיקים אמונה הנפולה, ויאמין אמונת חכמים וזהו: "יקום ולא יאמין בחיין" הינו זה שלא האמין בחכמים הנקראים חיים יקים זאת האמונה הנפולה ועל ידי זה יקום מחולאת הזאת שלא האמין עד עכשו שום אדם שיש לו שום רפואה על מכתו ועל ידי אמונתו ... ואחד נחזר לו כחו, הינו כ"ח פרקין דידים וממשיכין שפע לכל הדברים שנתמנו עליהם, ואז יש לו רפואה כנ"ל כי דברי חכמים עושין ומתקנין בחינת הידים כנ"ל ב. ולהקים אמונה הנפולה, היא על ידי בחינת יעקב הינו על ידי נדר [רוצה לומר: ויקים מיד, עין בהשמטות] ועל ידי הנדר ישוב ... שהחכמים משרשים שם הינו בחינת 'פליאות חכמה' ויודע ומכיר מעלות החכמים ועל ידי זה הוא שב ומאמין בהם וזהו בחינת: "אודה שמך כי עשית פלא" ועל ידי זה: "עצות מרחק אמונה אמן" הינו על ידי בחינת נדר, שהוא בחינות פלא נתתקן אמונת חכמים, שעצתם מרחוק בבחינת: "ממרחק תביא לחמה" ... "וידר יעקב נדר" וזהו: "מידי אביר יעקב" בשביל לתקן ידי המלאך הנקרא אביר צריך להשתמש בנדר שהוא בחינת יעקב כנ"ל כי משם רועה אבן ישראל הינו על ידי הנדר, נתתקן האמונה הנקרא רועה בבחינת: "ורעה אמונה" וכשנתתקן האמונה נתתקן הידים, בבחינת: "לא תסור" כנ"ל ג. וכשנתתקן הידים הנ"ל על ידי נדר כנ"ל על ידי זה מתנוצצים בו אורות ... על במתי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך" "במתי ארץ" הם אברהם ויצחק שהם הידים, שהם זרועות עולם "והאכלתיך נחלת יעקב" זה בחינות נדר הנ"ל ועל ידי האבות עם האמונה הנ"ל, זוכה לענג שבת שין בת, שין זה בחינת אבות בת זה בחינות אמונה, בחינות 'בת היתה לאברהם' וכו' "איש אמונות רב ברכות" ה. וענג שבת הזה, זה בחינת אכילה בקדשה כי אכילת ימי ... הקדשה הינו, כשאין אמונות חכמים, ואין שומע להם בבחינת: "ולמוכיח בשער יקשון" על ידי זה באים לחלי עד אין מרפא כנ"ל בבחינת "ויגיעו עד שערי מות" אבל כשיש להם אמונה, אזי נפתחים להם שערי הקדשה, בבחינת: "פתחו שערים וכו' שומר אמונים" ואז נופל שער ארם פעם אחת. והקמת אמונה היא על ידי נדר, ואז נהיר בנהירו דאבהן כנ"ל ואז נבנה פעם שניה שער דקדשה, בבחינת: "שאו שערים ראשיכם" כי ...
חקירות ופילוסופיה. מדוע להתרחק מהן?
... תמיד תוצאה של חקירה. ז"א אף אחד לא נולד עם אמונה. ורק החקירות של האדם מביאות אותו לאמונה. אפילו ההתקרבות לרבי נחמן היא תלויה בחקירות. דהיינו האדם חוקר ומגלה כי רבי נחמן הוא האמת וכל השאר הם שקר ולכן הוא מתקרב לרבי נחמן. כך שבכל מקרה חקירות הן אלו ... תקופה בתשובה באמצעות חקירות. ובעצם כל האמונה שורשה בחקירות. כי אם לא נחקור אז כיצד נדע במה להאמין? מדוע בכלל להאמין ב X ולא ב Y? רק חקירות מאפשרות לאדם לדעת את האמת. אז מה הבעיה בחקירות? תודה תשובה: כפי שהתבאר במקום אחר יש 2 סוגים של אמונה ושכל. יש אמונה ששורשה בשכל ובחקירות. ויש שכל ששורשו באמונה ללא שכל כלל. רוב או כל המין האנושי, אצל כולם האמונה שלהם נובעת מהשכל שלהם. אכן בלי חקירות אף אחד לא היה מאמין בשום דבר. ורק השכל של האדם אומר לו להאמין. וזו אינה אמונה כלל אלא רק שכל שאנשים קוראים לו אמונה. כי מי ששכלו חזק ולא מפחד לחפש את האמת, אדם כזה יודה על האמת שהוא לא מאמין אלא רק משתמש בשכלו, ואדם כזה ימשיך לחפש בשכלו את האמת עד שהוא ימצא אותה באמת. אך מי ... כאשר שואלים אותו שאלות, הוא אומר שיש לו אמונה בלי שכל. למרות שזהו שקר ברור, כי באמת כל האמונה של כל אחד, היא אמונה ששורשה בשכל. וההוכחה לכך היא די פשוטה. נשאל את האדם, מדוע אתה מאמין דווקא ב X ולא ב Y? וממילא נבין שיש שם שכל מסויים שבגללו דווקא הוא בוחר להאמין. וממילא זהו רק שכל בחיפוי של אמונה, כדי להמנע מהסתבכות שכלית וכולי. לעומת זאת יש גם שכל ששורשו באמונה. היינו כי אצל מי שזוכה להשתמש בשכלו בשלמות ולהוציא את כל שכלו האנושי מכוח אל הפועל, על ידי זה שכלו האנושי מתבטל לגמרי, והוא זוכה לשכל הנקנה, שהוא כולו אמונה ללא שום שכל אנושי כלל. כמובן שזהו שכל, אך לא שכל אנושי, אלא שכל על אנושי, שלכן הוא נקרא אמונה, למרות שהוא באמת כולו שכל. וכאשר האדם זוכה לשכל הזה שהוא אמונה שלמה, אז כל השכל האנושי שלו שורשו באמונה. היינו שהאמונה שהיא השכל הנקנה שהוא ללא שכל אנושי כלל, הוא הבסיס של השכל האנושי של האדם. כך שאצל האדם השלם שזכה להשתמש בשכל אנושי בשלמות, הוא דייקא זוכה לאמונה אמיתית, שהיא שכל אמיתי כמו של המלאכים, ואז גם מתבטלת אצלו הבחירה החופשית, ואז אח"כ הוא פועל בעולם הזה בשכל אנושי ששורשו האמונה. **** אז מה העניין להתרחק מחקירות? על זה נשיב כי רבי נחמן עצמו עסק בספרי חקירות ועיין בהם ולמד אותם. כמו כן בליקוטי מוהרן מובא בפירוש שעל ידי אמונה אפשר לעבור גם בחלל הפנוי ללא שום פגע. אלא מה? שאצל בני האדם האמונה שלהם היא בכלל שכל ולא באמת אמונה. ואם הם יעברו בחלל הפנוי הם יסתבכו לגמרי, כי באמת אין להם אמונה אמיתית כלל, אלא הם כולם שכל אנושי. וכאשר אנשים עם שכל אנושי יחקרו את השאלות של החלל הפנוי, מאחר שבאמת אין להם אמונה, ממילא הם יכולים להשאר שם וכולי. כי לכאורה מחמת שבחלל הפנוי אפשר לעבור ללא שום בעיה עם אמונה, אז מדוע לא לעיין שם עם אמונה? אלא שבאמת האמונה של כל מי שלא תיקן את חטא אדם הראשון שהוא פגם הדעת, האמונה הזאת היא לא באמת
חיי מוהר"ן - תז - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
... מוהר"ן - תז - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה אות תז מספרי החקירות וכו' ספר ... ומורה נבוכים, וכן שאר ספרי המחברים הכל כאשר לכל הם אסור גדול מאד מאד ללמד אותם, כי הם פוגמים ומבלבלים מאד את האמונה הקדושה. אשרי מי שאינו יודע מהם ... והלואי שלא היו יודעים מהם. והעידו בעצמן שראוי להתרחק מהם מאד מאד בתכלית הרחוק. אשרי מי שבורח מהם ומחזק את עצמו באמונה שלמה לבד כפי מה שקבלנו מאבותינו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כח - בְּנִי לָן בֵּיתָא בַּאֲוִירָא דְּעָלְמָא
... חרפת אדם" לחרפות ובזיונות, הסגלה לזה בחינת תולע שעל ידי בחינה הזאת, מנצח אויביו כי תולע הוא בחינת אמונה כמו שכתוב: "האמנים עלי תולע" והוא בחינת אברהם שהוא ראש למאמינים כמו שכתוב: "והאמין בה'" ובבחינת אברהם שהוא בחינת אמונה משבר ומבטל עבודת אלילים והכפירות והבזיונות ומתגבר על הכופרים בבחינת: "בגבורות ישע ימינו" כי אברהם שהוא בחינת חסד, בחינת אמונה בחינת: "וחסדי לא אפיר ולא אשקר באמונתי" בימין הזאת הוא מתגבר על אויביו כי נעשה בבחינת: "אנשי חיל מתלעים" ובזה החסד הוא מתקן אלו האלפין ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0596 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 03:56:59 - wesi2