ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
חיי מוהר"ן - תקפא - עבודת השם
... כן צריך לחזק אותו אות תקפג עוד שמעתי שאמר רבנו זכרונו לברכה הבנים שלי [רצונו לומר בנותיו] יש להם רוח הקדש שהוא קרוב לנבואה ומבתי שרה אין אני מדבר כלל. הכלל אם באנו לדבר ולכתב ... תקצר המון יריעות לספר אפילו מקצת שבחם ומדותיהם הטובות וצדקתם וחסידותם ותמימותם וענותנותם הגדולה ורוח נמוכה ושפלה שהיו להם וכיוצא בשאר כל המדות טובות וישרות, ומכל שכן מפנימיות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סד - וַיּאמֶר ה' אֶל משֶׁה בּא אֶל פַּרְעה
... עליהם שכל ואותיות לישבם כנ"ל "בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם" ובהדבור יש חכמה כי כלל הדבור הוא רק חמשת מוצאות הפה ועל ידם נתהוו כל הדברים של כל ... הפנוי כנ"ל וזה הנני מביא מחר ארבה, ראשי תבות אכן רוח הוא באנוש בחינת נגינה, שהוא בחינת רוח הינו, שאז יתגלה הנגון והזמר של ראש אמונה כנ"ל ועל ידו יתבטלו כל האפיקורסית אפילו של חלל הפנוי כנ"ל ...
שיחות הר"ן - אות סז
... יכול להשתגע כי עקר שגעון של כל המשגעים הוא רק מחמת שהוא אינו מצית ושומע לדברי הבעלי שכל כי המשגע אם היה שומע וצית לדברי אחרים שהם הבעלי שכל בודאי לא היה משגע כלל כי אף על פי שלפי רוח שטות ושגעון שלו נדמה לו בברור גמור שהוא צריך לילך ...
ספר המידות - גאוה
... מראין לך, שעדין אין אתה צדיק. ל. כשבא לך איזה גדלות, תדאג מפרענות. לא. עני שהוא שפל רוח, אף על פי שאינו נותן צדקה, הוא טוב מעשיר בעל גאוה, אף על פי שנותן צדקה. לב. כשנופל לך גדלות, תציר לפניך דמות אביך. לג. גאוה ... גאוה, מדורו אינו מתקים. לז. מי שיש בו גאוה, אין אני והוא יכולין לדור בעולם. ואפילו רוח קמעא עוכרתו, ואין תפילתו נשמעת, ואין לו רפואה, ובא לידי עניות של תורה, ואשתו מבזה אותו. לח. מי שמלביש את עצמו במלבוש של ...
סיפורי מעשיות - מעשה יג - מעשה משבעה קבצנים / מעשה בשבעת הקבצנים / מעשה בשבעה קבצנים
... אומר זאת רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול ואספר לכם מעשה: [כל זה הוא דברי העור הנ"ל] כי פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה על הים ובא רוח סערה ושבר את הספינות והאנשים נצלו ובאו אל מגדל אחד ועלו אל המגדל ומצאו שם כל המאכלים ומשקאות ומלבושים, וכל מה ... החכמים שהיו ממציאים את הגרעין הינו שזוכר גם כשהיה הטפה עדין במח [כי המחין ממציאים את הטפה] וזה שזוכר את הטעם הינו הנפש והריח הינו הרוח והמראה הינו הנשמה והתינוק אמר שזוכר לאו כלום, כי הוא למעלה מן הכל וזוכר אפילו מה שהוא קדם מנפש רוח נשמה, שהוא בחינת "אין" ואמר להם: חזרו אל הספינות שלכם שהם הגופים שלכם שנשברו, שיחזרו ויבנו עתה חזרו אליהם וברך ... עומד תמיד כנגד המעין הנ"ל, וצועק [נא גיוואלד] [ביטוי צעקה באידיש כמו "אהה"] ומשתוקק אליו מאד כנ"ל וכשצריך לנוח קצת, שיהיה לו אריכת הרוח קצת, [שקורין נשימת רווחה] אזי בא צפור גדול ופורש כנפיו עליו, ומגן עליו מן החמה ואז יש לו ניחא קצת וגם אז, בשעת ... סוברים שיש לי צואר עקם? אין צוארי עקם כלל אדרבא, יש לי צואר שוה מאד, צואר יפה מאד רק שיש הבלי עולם ואני איני רוצה להוציא שום הבל ורוח [שקורין נשיפת אויר החוצה] בהבלי עולם [ומחמת זה נדמה שצוארו עקם כי הוא מעקם צוארו מהבלי עולם ואינו רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי עולם] אבל באמת יש לי צואר יפה מאד, צואר נפלא מאד כי יש לי קול נפלא מאד וכל מיני הקולות שבעולם, שהם קול ... כי יש עשרה מיני דפיקין [ואתה אינך יכול לידע כי אם דפק אחד מאחר שאינו יכול לתן בידיו רק חכמה אחת] אחד התפאר שיש לו כח כזה בידיו כשיש רוח סערה הוא יכול לעכבו בידיו ולעשות בידיו לרוח משקל, שיהיה הרוח במשקל כראוי שאלתי אותו: איזה רוח אתה יכול לאחז בידיך? כי יש עשרה מיני רוחות השיב: רוח פלוני אמרתי לו: אם כן, אין אתה יכול לרפאות את הבת מלכה כי אינך יכול לנגן לפניה כי אם נגון אחד כי יש יוד [עשרה] ... והמלך וחילו הנ"ל רדפו אחריה ונטבעו במים ואני יכול לכנס לתוך כל העשרה חומות של מים הנ"ל ואלו החומות של מים הם גלי הים שעמדו כחומה והרוחות הם מעמידים גלי הים ומנשאין אותם ואלו הגלים שהם העשרה חומות הנ"ל, הם עומדים תמיד שם אך הרוחות הם המעמידין ומנשאין את הגלים ואני יכול לכנס לתוך כל העשרה חומות כנ"ל ואני יכול לחזר ולמשך ממנה, הינו מן הבת ... להחזירה, והקדוש ברוך הוא זורק חץ ומחזירה" ובחינת הצדקה הנ"ל, שהיא כנגד החומות של מים שהם גלי הים, זה בחינת: "וצדקתך כגלי הים" והרוח הנ"ל שיכול לאחז בידיו, זה בחינת: "מי אסף רוח בחפניו" [שזה בחינת נגינה כמבאר במקום אחר] ועשרה מיני נגינה, ועשרה מיני דפיקין זה מבאר כבר כל זה שמענו בפרוש אך ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נד - וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים
... שהיה שלו מתחלה כי מחמת שלא היה לו אז חלקי נפש רוח נשמה אלו לא היה יכול אז להשלים האותיות אלו עד עתה שהגיעו לו אלו חלקי נפש רוח נשמה שעל ידם יכול להשלים אלו האותיות הנשארים ובין כך, הכרח לשהות אצל אחר וכשמשלים האותיות אלו נתוסף לו הארה בנפש רוח נשמה שלו מחמת הארות אותיות אלו שהגיעו אליו ונשלמו אצלו ועל ידי הארה זו, מאיר בשרש נפש רוח נשמה שלו שהוא בצדיק וכנסת ישראל, שהם שרשי כל הנשמות כנ"ל ועל ידי ההתנוצצות הזאת, נתיחד צדיק וכנסת ישראל הנקראים משא ומתן כנ"ל ועל שם זה נקרא מקח וממכר וכל ... כדי להכניע את הרע עין וזה עד חטמי, שהוא בחינת: "רוח אפינו משיח ה'" וכשחזרתי לאחורי אמרו לי עינו של אבשלום היתה הינו שאבשלום נפל לבחינת הרע עין הזה וזהו כשחזרתי לאחורי הינו אחר התקון שחזרתי בחינת משיח ... שבת בין השמשות ובתוך כך קדש עליו היום ונשארו רוח בלא גוף וכו' עין שם ועל כן זה הכח המדמה, שהוא בחינת הקליפות, שהוא רוח בלא גוף הוא מבקש לעצמו גוף לשרות בו והולך אצל השוני הלכות, כי הם בוראים הכל בדברי תורתם על כן הוא הולך ושורה אצלם כדי שיהיה נברא לו גוף להתלבש בו על ידם ... שכתוב: "קחו לי מנגן" וכו' כי הכלי הוא התאספות הרוח והוא מערב טוב ורע כי יש עצבות רוח, רוח נכאה רוח רעה כנאמר בשאול: "ובעתתו רוח רעה" ויש רוח טובה כמו שכתוב: "רוחך טובה תנחיני בארץ מישור" והוא בחינת רוח נבואה, רוח הקדש אך כשהוא מערב טוב ורע, אינו יכול לקבל נבואות אמת ועל כן כתוב בשאול: "ויתנבא וכו' ויפל ערם" ופרש רש"י: 'לשון משגע' כי היה מערב ברוח שטות, עצבות רוח וזה שמנגן ביד על הכלי הוא מקבץ ומלקט ביד את הרוח טובה, רוח נבואה מתוך עצבות רוח וצריך להיות יודע נגן שידע לקבץ וללקט ולמצא חלקי הרוח אחת לאחת כדי לבנות הנגון הינו השמחה הינו לבנות הרוח טובה, רוח נבואה שהוא הפך עצבות רוח כי צריך לעלות ולירד בידו על הכלי שמנגן כדי לכון לבנות השמחה בשלימות. וכשהנביא שומע זה הנגון מהיודע נגן אזי מקבל ממנו רוח נבואה, שקבץ זה בידו מתוך העצבות רוח "וטוב לך" דיקא, שמלקט ומצרף הטוב מתוך הרע ועקר התקבצות ובנין הרוח נבואה, הוא על ידי היד כי שם פקדונות הרוחות, כמו שכתוב: "בידך אפקיד רוחי" וכמו שכתוב: "אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש" "והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'" נמצא על ידי שמנגן ביד על הכלי זמר על ידי זה מברר ה
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה א - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֶּסֶא לְיוֹם חַגֵּנוּ
... ה' כמו שכתוב: "בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם" ועל כן כשזוכין לתפילה אין צריכין לרפואת העשבים כי התפילה היא בחינת דבר ה', שהוא שרש הכל וזה ... כי משיח הוא בחינת חטם, בבחינת: "רוח אפינו משיח ה'" שמקבל כל הריחות שהם בחינת התפילות כי יניקת התפילה שהיא מהנשמה, היא מהריח כנ"ל "ותהלתי אחטם ... אחטם" וכו' ומשיח מקבל אותם בבחינת: "רוח אפינו משיח ה'" כנ"ל יג. וזה בחינת נשיאות חן, בבחינת: "ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל ראיה" שכל אחד ואחד נדמה ...
לזרוק את השכל. מדוע וכיצד?
... וכולי... וביחס לשכל הנקנה הזה, ביחס אליו השכל של בני האדם הוא כולו שטות הבל ורעות רוח. דהיינו הוא אינו האמת אלא רק צמצום של האמת ...
יראת הרוממות - מהי? חלק 2
... וכולי, ממילא ראוי להתפלל על הדעת, כי זה העיקר. לגבי להמנע מעברות, מחמת שאין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה בו רוח שטות, ממילא אם תתקן את התיקון הכללי, שהוא תיקון המחשבה, ממילא תנצל מכל העברות. ובכלל, צורת החשיבה של רבי נחמן מברסלב היא הפוכה משל כולם ראה כאן breslev.eip.co.il/?key=171 - ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ס - דַּע שֶׁיֵּשׁ שְׁבִילֵי הַתּוֹרָה, שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם הִתְבּוֹנְנוּת גָּדוֹל
... בכל רגע מבחוץ כי צריכה לצאת בחמימות, כדי שיהיה ראוי להולדה והב' כי מחמת שעוסק כח הדוחה להוציא ולדחות הטפה על כן הוא בהכרח הפסק הנשימה כי הנשימה הוא מוציא רוח ומכניס רוח ומחמת שעוסק כח הדוחה לדחות הטפה אי אפשר להוציא הרוח ועל כן הוא הפסק הנשימה וזה הרוח וההבל שנכנס מקדם ונשאר שם הוא מתלבש בהכח ... הנשימה, בחינת 'הבל היפי' הנ"ל אין שם בחינת גשמים כי גשמים הם רק על ידי הנשימה כנ"ל וזה בחינת: "הון מהבל ימעט" על ידי הבל הנ"ל, נתמעט ההון וזה בחינת "וקר רוח איש תבונה" על ידי קר רוח, שהוא רוח הקר של הנשימה על ידי זה זוכין להתבוננות הנ"ל, שבא על ידי עשירות כנ"ל וזה בחינת: "ונשמת שדי תבינם" כי עקר ההתבוננות על ידי הנשימה, בחינת קר רוח כנ"ל כי עקר תקון השכל, הוא על ידי הנשימה ... הלחות והשמנים שבגוף הם על ידי הנשימה כי 'אלמלא כנפי ראה דנשבין על לבא הוי לבא אוקד כל גופא' נמצא שעקר קיום שמנונית ולחות שבגוף הוא על ידי הנשימה שמקבלת הראה רוח קר מבחוץ לקרר הלב ועל ידי זה קיום השכל ... וכנגד זה הוא בחינת 'שליש שבקרקע', בחינת: 'אשה קרקע עולם'. 'ושליש בידו', הוא כנגד העשירות שאצל שקלים שנאמר שם: "לכפר על נפשתיכם" בחינת: "אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש" ה. והתגלות היראה, הוא על ידי ... על ידי אכילה כי לפעמים כשאוכל האדם מאכל שלא נתברר עדין למאכל אדם על ידי זה נופל מחו לבחינת שנה כי כמו שבגשמיות יש מאכלים שמרבים שנה, ויש שממעטים שנה כמו כן ברוחניות יש מאכלים שלא נתבררו, שמפילין ... ומעוררין אותן משנתן כנ"ל וזהו 'מישני אדמת עפר' מבחינת העדר הדבור כנ"ל וזהו 'אלה לחיי עולם' הינו בחינת הדבור, כמו שכתוב: "ויהי האדם לנפש חיה", ותרגומו: 'לרוח ממללא' הינו בחינת להתיר פה אלמים ואלה ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0605 שניות - עכשיו 08_12_2023 השעה 05:44:04 - wesi2