ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
מה המקום של שמירת ההלכה בחסידות ברסלב?
... אינו מחמיר שום חמרא כלל] ובאמת, אחר כל החכמות, אפילו מי שיודע חכמות באמת אחר כל החכמות צריך להשליך כל החכמות ולעבד את ה' בתמימות בפשיטות גמור בלי שום חכמות וזה היא החכמה הגדולה שבכל החכמות, לבלי להיות ...
סיפורי מעשיות - מעשה ט - מעשה מחכם ותם / מעשה החכם והתם
... היה מתענג מאד מזה ושבח מאד את אותו המאכל, כמה הוא מתקן וטוב כאלו היה אוכל אותו המאכל ממש ובאמת היה מרגיש באכילתו הלחם, טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה וכן היה מצוה אשתי, תן לי שכר לשתות! ונתנה לו מים והיה משבח כמה יפה השכר ... השיבו לו: בודאי בלי שום ליצנות ונעשה התם תכף מושל המחוז בתקף ועז ועתה, שנתרומם מזלו ומזל מחכים ובא לו קצת הבנה אף על פי כן לא השתמש כלל בחכמתו רק נהג בתמימותו כבראשונה והנהיג את המדינה בתמימות, באמת ובישר, ועולה לא נמצא בו ועל הנהגת המדינה אין צריכין שכל גדול וחכמות, רק על פי הישר בתמימות כשבאו לפניו שנים לדין היה אומר: אתה זכאי ואתה חיב כפי תמימותו באמת, בלי שום ערמה ומרמה וכן נהג הכל באמת והיו אוהבים אותו המדינה מאד והיה לו יועצים ... אמר לו, שאי אפשר בשום אפן שהוא יבוא על שלו והנה עתה כבר בא על חכמתו [ואף על פי כן אף על פי שכבר היה יודע חכמות לא היה משתמש עם החכמות כלל רק נהג הכל בתמימותו כבראשונה] אחר כך שלח המלך, שיבוא זה התם מושל המחוז אליו ונסע אליו ודבר המלך עם התם ... עולה ומרמה אחר כך התחיל המלך לדבר חכמות ולשונות והשיבו התם כראוי והוטב בעיני המלך זאת ביותר ויותר ואמר: אני רואה, שהוא חכם כזה, ואף על פי כן הוא מתנהג בתמימות כזה! וייטב בעיני המלך מאד מאד ומנה המלך אותו, שיהיה שר על כל השרים וצוה לו מקום מיחד, ... וצוה שיכנס ובא אותו החכם לפני השר התם ותכף בבואו הכירו השר התם שזהו החכם חברו כנ"ל והחכם לא הכירו מחמת שהיה בגדלה כזו ותכף התחיל השר התם ודבר אליו ראה תמימותי למה שהביא אותי, לגדלה כזו ואל מה חכמתך הביאה אותך? ענה החכם ואמר מאחר שאתה הוא חברי ... אמרת שאתה יכול לבוא על שלי בקל, ואני לא אוכל לבוא על שלך ראה, שאני כבר באתי על שלך כנ"ל ואתה עדין לא באת על שלי ואני רואה, שזה קשה יותר, שאתה תבוא על תמימות שלי ואף על פי כן מחמת שהיה מכיר בו מכבר בגדלתו צוה לתת לו בגדים להלבישו, ובקשו שיאכל ... נעשו עפרא בעלמא אז ראה החכם הנ"ל והכרח בעל כרחו להודות על הכל שיש מלך וכו' על זה המעשה נאמרה התורה [עין לקוטי מוהר"ו, חלק ב', סימן י"ט] המדברת מחכמות ותמימות, שעקר השלמות הוא רק תמימות ופשיטות, וענין עמלק, שהיה חכם וכפר בעקר וכו' עין שם על פסוק [משלי כ"ד]: שבע "יפל" צדיק ...
חיי מוהר"ן - תז - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
... וכן שאר ספרי המחברים הכל כאשר לכל הם אסור גדול מאד מאד ללמד אותם, כי הם פוגמים ומבלבלים מאד את האמונה הקדושה. אשרי מי שאינו יודע מהם כלל והולך בתמימות, כי לא באלה חלק יעקב וכו'. וכבר מבאר מזה כמה פעמים, אך צריכין לכפל ולשנות אזהרה זו כמה פעמים לגדל עצם אסור ... שהוציא אותנו מכל המבוכות, ונתן לנו את התורה וצוה עלינו להאמין בה' בלי שום חקירות כלל, ולקים את כל דברי התורה והמצוות כפשוטן. אשרי מי שזוכה לילך בתמימות וכו'. [גם מה שמובא בהרמב"ם בספר היד קצת חקירות כגון בהלכות יסודי התורה ובהלכות דעות, ובתחלת הלכות עבודה זרה, ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רלו - מִי שֶׁנּוֹהֵג רַבָּנוּת בְּכַשְׁרוּת וּבִתְמִימוּת כָּרָאוּי
... מוהר"ן ח"א - תורה רלו - מי שנוהג רבנות בכשרות ובתמימות כראוי מי שנוהג רבנות בכשרות ובתמימות כראוי על ידי זה זוכה שיעלה לגדלה לסוף ימיו וכל מה שנחשב לגדלה באותו הדור, הוא עולה לגדלה זו כגון בדור הזה שעקר הגדלה והכבוד הוא ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קד - הָיָה אוֹהֵב מְאד אֶת הָעֲבוֹדוֹת הַפְּשׁוּטוֹת
... כמה פעמים, לזמר זמירות בשבת והיה מקפיד וכועס מאד על מי שהוא חכם בעיניו ואינו מתאמץ לזמר זמירות בשבת ובמוצאי שבת או שאר עבודות פשוטות כי עקר היהדות הוא בפשיטות ובתמימות גמור בלי שום חכמות כמבאר אצלנו כבר כמה פעמים וגם הוא בעצמו, זכרונו לברכה קדם שהגיע לו החולאת הכבד שנסתלק ...
שבחי הר"ן - אות יג
... מאד כי מעצם הפלגת חכמתו זכה תכף לחכמה זו שאין צריכים שום חכמה כלל בעבודת השם כי זה עקר החכמה הגדולה מן הכל [כמבאר בדברינו כמה פעמים] שלא להיות שום חכם בעבודת השם רק בתמימות ובפשיטות בלי שום חכמות כלל ...
שיחות הר"ן - אות קא
... הר"ן - אות קא כבר מבאר כמה פעמים שאין צריכין שום חכמות בעבודת הבורא יתברך רק תמימות ופשיטות ואמונה ואמר שפשיטות הוא גבוה מן הכל כי השם יתברך ברוך הוא, הוא בודאי גבוה מן הכל והוא יתברך הוא פשוט בתכלית הפשיטות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ה - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה
... שיך לעיל, לפסוק: וחמלתי עליהן וכו' ובאמת הוא דבר גדול מאד להשליך מאתו כל החכמות ולהתנהג בפשיטות לעשות מעשה עבדות לעבדו יתברך בעבדות בתמימות בלי חכמות כי זה בחינת סתרי תורה שהתורה נסתרת ונעלמת ...
חיי מוהר"ן - רצא - מעלת המתקרבים אליו
... שכל מי שרוצה יכול לקבל ממני. ובאמת היה נראה בחוש שכל שנתקרב אליו נתמלא תכף יראה גדולה ועצומה ונתלהב מאד לעבודת השם יתברך אשר לא נראה כזאת. וגם עכשו עדין יראתו הגדולה גנוזה בספריו הקדושים וכל מי שעוסק בהם באמת ובתמימות בא עליו יראה גדולה ומתעורר מאד להשם יתברך כי כל דבריו ...
חיי מוהר"ן - נא - שיחות השיכים להתורות
... שראו שאוכל הרבה. אחר כך התחילו להפציר אותו שיאמר לפניהם תורה. וכונתם היתה גם כן בשביל ליצנות שיאמר תורה על השלחן שהבעל שם טוב זכרונו לברכה מסב שם בראש. והוא נהג בתמימותו והתחיל לומר בפניהם תורה והתחילו לשחק ממנו בתוך פסת ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0273 שניות - עכשיו 04_12_2023 השעה 11:10:55 - wesi2