<![CDATA[ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב! Breslev.EIP.co.il]]> http://breslev.eip.co.il/ he breslev.eip.co.il Sun, 21 Jul 2019 13:21:43 GMT Sun, 21 Jul 2019 13:21:43 GMT 720 <![CDATA[כדי לזרוק את השכל צריך שכל?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5467

כדי לזרוק את השכל צריך שכל?

breslev.eip.co.il/?key=565 - חיי מוהר"ן - רצא - מעלת המתקרבים אליו אמר כל מי שיצית אותי ויקים כל מה שאני מצוה בודאי יהיה צדיק גדול יהיה מה שיהיה. והעקר להשליך שכל עצמו לגמרי רק כאשר יאמר הוא יקים הכל כמאמרו. ואמר אז ענין עם נבל ולא חכם, כמבאר בספר לקוטי א' בסימן קכ"ג מן הסתם מי שיכול ללמד ביותר מסגל ביותר. מה פשר העניין? איך יכול להיות שככל שהאדם חכם יותר, כך יהיה לו קל יותר לזרוק את השכל? איך זה מסתדר? ואיך זה קשור לשכל הנקנה? איפה מובא בפירוש, שכדי לזרוק את השכל צריך הרבה שכל? * שיחות הר"ו טו: אמר, שהוא חכמה גדולה להיות כמו בהמה נדמה לי שיש שיחות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:21:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5467 חסידות ברסלב אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ברסלב יהדות רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיז - הענין שקשה לישן במוצאי שבת]]> http://breslev.eip.co.il/?key=389

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיז - הענין שקשה לישן במוצאי שבת

הענין שקשה לישן במוצאי שבת כי במוצאי שבת מתחיל התגלות אליהו כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה 'שאין אליהו בא בשבת ולא בערב שבת ובמוצאי שבת יוכל לבוא' ועל כן מאז מתחיל התגלות אליהו ואמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'אין אליהו בא אלא לרחק המקרבין בזרוע, ולקרב המרחקין בזרוע' והינו לרחק השקר ולקרב האמת וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה בזוהר 'דשאל האי מינא כתיב: "שפת אמת תכון" וכו' והשיב לו רבי אלעזר: כוננת לא כתיב אלא תכון כי האמת עתיד להתקים דהינו כשיבוא אליהו ומשיח עין שם אזי יקים "שפת אמת תכון" 'וירחק המקרבין בזרוע' עד עכשו שהוא בשקר 'ויקרב המרחק ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:20:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=389 חסידות תורה יהדות ליקוטי מוהרן חלק א אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קט]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2265

שיחות הר"ן - אות קט

רבי שמעון בן יוחאי קדש כל כך את לשון התרגום עד שאפילו שאר דברים הנכתבים בלשון תרגום יש להם כח לעורר להשם יתברך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:19:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2265 ליקוטי מוהרן שיחות הרן תורה רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות ברסלב יהדות חסידות
<![CDATA[לחשוב על התכלית]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5425

לחשוב על התכלית

אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=538 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסח - כשאין האדם מסתכל על התכלית, למה לו חיים כשאין האדם מסתכל על התכלית, למה לו חיים וכאן breslev.eip.co.il/?key=189 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה י - העולם רחוקים מהשם יתברך, מחמת שאין להם ישוב הדעת מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך הוא רק מחמת שאין להם ישוב הדעת ואינם מישבין עצמן והעקר להשתדל לישב עצמו היטב מה התכלית מכל התאוות ומכל עניני העולם הזה הן תאוות הנכנסות לגוף הן תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד ואז בודאי ישוב אל ה'. וכאן breslev.eip.co.il/?key=2258 ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:18:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5425 חסידות רבי נחמן מברסלב אמונה יהדות רוחניות ברסלב ליקוטי מוהרן תורה ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קג - כל זמן שהאדם שומע עוד איזה אדם, הוא לא טוב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=280

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קג - כל זמן שהאדם שומע עוד איזה אדם, הוא לא טוב

בשעת התפילה כל זמן שהאדם שומע עוד אז איזה אדם דהינו ששומע ומרגיש, שעומד עוד אדם אחד בשעת תפילתו הוא לא טוב כי צריך כל אדם בשעת תפילתו שיציר בדעתו, שאין שם אלא אני והשם יתברך לבד ובמאמר אבא שאול וכו' פעם אחת רצתי אחר צבי וכו' [בסימן נה] שם מבאר ביטול גדול יותר בשעת התפילה שמחיב האדם לבטל עצמו כל כך בשעת התפילה עד שלא ירגיש אפילו את עצמו כלל בשעת תפילתו רק את השם יתברך לבדו כי אז, בשעת התפילה, האדם עומד בהיכל המלך וכו' עין שם מה שכתוב שם . "מי הוא, הלא ישותו נתבטל, ואין כאן אלא המלך בעצמו וכו'", עין שם. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:17:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=280 חסידות ליקוטי מוהרן תורה רוחניות יהדות ברסלב רבי נחמן מברסלב אמונה ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמא - אם יזכה שירגיש באמת כאב חטאיו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=411

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמא - אם יזכה שירגיש באמת כאב חטאיו

אם יזכה שירגיש באמת כאב חטאיו הינו כשימול את ערלת לבבו כי כל זמן שלבו ערל ואטום, אי אפשר לו להרגיש באמת רק כשימול את ערלת לבבו, ויהיה לו חלל בלב ואזי ירגיש לבבו באמת גדל כאבו, ויצטער ויתחרט באמת ואזי מגדל החרטה ירגישו גם כל הלבבות של כל הטפות שנמשכו ממנו ולכל מקום שנמשכו, ירגישו שם במקום שהם הן אותם שנמשכו ממנו ונתהוו מהם בניו ממין בני אדם והן אותם שנמשכו ממנו למקום אחר חס ושלום וגם שם יש להם לב ושאר איברים ואזי כשימול את לבבו, וירגיש לבבו גדל כאבו ויתחיל להצטער ולהתחרט באמת אזי ירגישו שם כל הלבבות של הטפות ויתודע להם האמת האיך הם מט ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:16:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=411 ליקוטי מוהרן יהדות אמונה חסידות ליקוטי מוהרן חלק א תורה רוחניות ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[להתקרב לצדיק / לקרוא מהספר ועוד - חלק 2]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5534

להתקרב לצדיק / לקרוא מהספר ועוד - חלק 2

- חלק 2 להתקרב לצדיק / לקרוא מהספר ועוד - חלק 1. ובזה יתבאר מה שמובא כאן breslev.eip.co.il/?key=205 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כוח - יש חלוקים בין התורות ומי שיודע להבחין ולהכיר בין התורות איזהו נתנה לכתב, ואיזהו לא נתנה לכתב הוא יכול להכיר את איש ישראלי בין האמות ואפילו אם אחד מישראל עומד בין כמה אמות, יכול להכירו ... ויש בכל אחד ואחד מישראל חלק מבחינת תורה שבעל פה, שלא נתן לכתב ועל כן מי שמכיר בין התורות שנתנו לכתב ושלא נתנו לכתב הוא יכול להכיר בין ישראל לאמות כי זה עקר הבדלם כנ"ל עיין שם כי כיו"ב מובא כאן breslev.eip.co.il/?key=77 - ספר המידות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:15:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5534 ברסלב ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מ - מי שיודע מארץ ישראל]]> http://breslev.eip.co.il/?key=217

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מ - מי שיודע מארץ ישראל

מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל הוא יכול להכיר באחר אם היה אצל צדיק על ראש השנה אם לאו ואם אותו הצדיק הוא גדול במעלה או קטן ואם הוא צדיק אמתי אם לאו או אם הוא בעצמו צדיק כי טעם ארץ ישראל יכולין לציר לפני מי שיודע טעם שכל כי רק מי שהוא איש בור, אי אפשר לו לידע זאת אבל מי שיודע משכל כגון לומדים שמרגישים מעט טעם השכל בפשט וקשיא כדרך הלומדים או חכמים בחכמות אחרות, שמרגישים טעם שכל יכולין להבין טעם ארץ ישראל כי 'אוירא דארץ ישראל מחכים' וטעם החכמה והשכל בודאי יקר מאד אך עקר מעלת קדשת ארץ ישראל הוא רק על ידי השגחת השם יתברך ומחמת שהשם יתב ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:14:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=217 רוחניות חסידות ליקוטי מוהרן תורה אמונה ליקוטי מוהרן חלק ב יהדות ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קפז - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2328

שיחות הר"ן - אות קפז - גדולות נוראות השגתו

פעם אחת בא לפניו איש אחד מאנשיו שהיה לו חלי וכאב גדול בידו עד שלא היה יכול להזיז בידו כלל והיתה ידו תלויה בצוארו כדרך החולים בידיהם ולא היה יכול בשום אפן להורידה כי היה חליו וכאבו גדול מאד והיו מדברים לפני רבנו זכרונו לברכה שהוא צריך לשתות [מי מלח] ולקבל רפואות והאיש ההוא היה עני גדול ולא היה לו דבר על הוצאות ורפואות ביום השבת בשעה שהיה יושב על השלחן בסעדת שחרית ענה רבנו זכרונו לברכה, ואמר לאותן היושבין סביבו שזה האיש בודאי יש לו אמונה והשיבו: הן וכפל הדברים ודבר מזה קצת אם יש לו אמונה והשיבו: הן אחר כך צוה רבנו זכרונו לברכה, פתאם להאיש הנ"ל שיוריד ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:13:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2328 חסידות רבי נחמן מברסלב ברסלב שיחות הרן אמונה רוחניות יהדות תורה ליקוטי מוהרן
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קא]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2257

שיחות הר"ן - אות קא

כבר מבאר כמה פעמים שאין צריכין שום חכמות בעבודת הבורא יתברך רק תמימות ופשיטות ואמונה ואמר שפשיטות הוא גבוה מן הכל כי השם יתברך ברוך הוא, הוא בודאי גבוה מן הכל והוא יתברך הוא פשוט בתכלית הפשיטות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:12:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2257 רוחניות ליקוטי מוהרן חסידות רבי נחמן מברסלב ברסלב אמונה תורה שיחות הרן יהדות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קפב - מה שהעולם מדברים בספירה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=452

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קפב - מה שהעולם מדברים בספירה

דע שכל מה שהעולם מדברים בספירה בכל ימי הספירה הם מדברים רק מהספירה של אותו היום ומי שהוא מבין יוכל לשמע ולידע זאת אם יטה אזנו היטב לספורי דבריהם ישמע שהם מדברים רק מהספירה של אותו יום ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:11:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=452 יהדות חסידות ליקוטי מוהרן חלק א רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ברסלב רבי נחמן מברסלב אמונה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה לו - בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי]]> http://breslev.eip.co.il/?key=308

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה לו - בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי וכו' א. וזהו כלל כי כל נפש מישראל הוא משרש בשבעים נפש של בית יעקב ושבעים נפש של בית יעקב, משרשים בשבעים פנים של תורה וזה לעמת זה עשה האלהים שכנגד שבעים נפש של בית יעקב, הם שבעים לשון שכל לשון ולשון יש לה מדה רעה בפני עצמה, מה שאין בחברתה ומחמת המדות האלו הם מרחקים משבעים פנים של תורה וכשהנפש של בית יעקב באה בגלות תחת יד שבעים לשונות הינו במדותיהם הרעים אזי היא ראמת שבעין קלין כיולדת שקדם הלדה היא צועקת שבעין קלין כנגד שבעין תבין שבמזמור "יענך", שבלא זה אי אפשר לה לילד וזהו כלל, שכל נ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:10:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=308 רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק א חסידות ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות יג]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2171

שיחות הר"ן - אות יג

יש אנשים כשרים שאין להם פרנסה ויש להם דחק ובלבולים גדולים מזה והוא טובה להעולם ודע שיש דבורים יקרים שיוצאים על ידי בלבולים דיקא אך יש חלוקים בין הבלבולים וכמובא במדרש שיש תרדמה של נבואה כמו שכתוב "ותרדמה נפלה על אברם" ויש תרדמה של שטות וכו' תרדמה הוא בלבול הדעת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:09:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2171 רוחניות יהדות תורה חסידות אמונה שיחות הרן ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נה - אבא שאול אומר קובר מתים הייתי]]> http://breslev.eip.co.il/?key=326

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נה - אבא שאול אומר קובר מתים הייתי

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] איתא בגמרא אבא שאול אומר קובר מתים הייתי פעם אחת רצתי אחר צבי ונכנסתי בקולית של מת וכו' א. דע, כי לראות במפלתם של רשעים אי אפשר, אלא על ידי בחינת ארץ ישראל "שב לימיני עד אשית אויביך הדם לרגליך" ימין, זה בחינת ארץ ישראל בחינת בנימין, בן ימין, שנולד בארץ ישראל . ב. ולהמשיך בחינת קדשת ארץ ישראל עכשו בגלות, שהיא תחת יד הסטרא אחרא, ואין יכלת בקדשתה להתגלות אף על פי כן יכולין לגלות ולהמשיך קדשתה אפילו בגלות המר הזה "ואף גם זאת בארץ איביהם" הינו אפילו בגלות המר, יכולין לגלות בחינת גם זאת ועל ידי מה יכולין להמשיך את ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:08:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=326 יהדות רוחניות אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חסידות תורה ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב
<![CDATA[ספר המידות - עצירות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5554

ספר המידות - עצירות

א. על ידי עצירות באים הרהורי עבודה זרה. ב. לכל דבר מיתה יפתח נקביו. ג. עצירות מזיק לעינים. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:07:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5554 רוחניות חסידות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן ברסלב תורה אמונה יהדות ספר המידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מא - לפעמים השם יתברך עושה מופתים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=218

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מא - לפעמים השם יתברך עושה מופתים

לפעמים השם יתברך עושה מופתים על ידי בעלי הפוסקים בבחינת: "מפתיו ומשפטי פיהו" שעל ידי 'משפטי פיהו', שפוסק שיהיה כך, נעשה מופת כי מחמת שנתקבל לבעל פוסק וכשפוסק באסור והתר וכיוצא, מקבלין דעתו כמו כן כשפוסק באיזה ענין, מקבלין דעתו, ונעשין מופתים על ידו וזהו בחינת המופתים שמספרין מהגאונים שהיו בדורות שלפנינו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:06:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=218 ברסלב רוחניות יהדות רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קצ - ויגד משה את דברי העם אל ה']]> http://breslev.eip.co.il/?key=460

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קצ - ויגד משה את דברי העם אל ה'

"ויענו כל העם יחדו ויאמרו: כל אשר דבר ה' נעשה, וישב משה את דברי העם אל ה', ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך וכו' ויגד משה את דברי העם אל ה'" והוא תמוה ונפלא מאד כי מה הם דברי העם שנית שעליהם נאמר: "ויגד משה את דברי העם" כי לא נמצא בכתוב שום מענה ודברים שהשיבוהו העם שנית אחר מענה הראשון "כל אשר דבר" וכו' ומה זה שוב "ויגד משה את דברי העם אל ה'" אך דע כי ישראל טענו ואמרו על מה שאמר להם משה לקבל את התורה ענו הם "כל אשר דבר ה'" כלומר כל אשר ידבר ה' אנו מכרחים לעשות כי מאחר שיצא הדבור מפי ה' לעשות זאת ה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:05:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=460 אמונה חסידות ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב רבי נחמן מברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן תורה יהדות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - כי אם אין טומאה אין צריך טהרה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2553

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - כי אם אין טומאה אין צריך טהרה

[הוספות לתורות מכתב יד רבנו ז"ל] [זה מצאתי מכתיבת ידו הקדושה מהתורה אר"ע כשתגיעו לאבני שיש טהור הנדפס בסי' נ"א אך לא מצאתי ההתחלה ומה שמצאתי העתקתי וזהו] כי אם אין טומאה אין צריך טהרה כי אל טומאה שייך טהרה כ"ש וטהרתם מכל טומאותיכם ודרך הטהרה יכולה לתקן את עצמה והטומאה שהיא השקר היא מחמת הריחוק מאחד כי עיקר הרע הוא מחמת הריחוק מאחד כי הרע הוא נגדיות הוא נגד רצונו של אדם ונגדיות אין שייך באחד אלא בשנים שאחד מתנגד לשני אבל באחד אין שייך נגדיות נמצא שאחד הוא טוב וזה שאמרו חז"ל ביום ההוא יהי' ה' אחד אטו האידנא לאו הוא אחד אלא לעתי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:04:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2553 יהדות תורה ליקוטי מוהרן חלק ב ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב ברסלב חסידות אמונה רוחניות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה צו - לענין התבודדות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=273

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה צו - לענין התבודדות

עוד אמר לענין התבודדות, שהיה דרכו ז"ל לזרז מאד בזה להיות רגיל מאד בהתבודדות לפרש שיחתו לפני השם יתברך בכל יום ויום ואמר: שאפילו כשאין יכולין לדבר כלל אפילו כשמדברין רק דבור אחד, גם כן טוב מאד ואמר: שאפילו אם אינו יכול לדבר רק דבור אחד יהיה חזק בדעתו, וידבר אותו הדבור כמה וכמה פעמים בלי שעור וערך ואפילו אם יבלה כמה וכמה ימים בדבור זה לבד גם זה טוב ויהיה חזק ואמיץ וירבה לדבר אותו הדבור פעמים אין מספר עד שירחם עליו השם יתברך, ויפתח פיו, ויוכל לפרש שיחתו ואמר: שהדבור יש לו כח גדול מאד כי הלא יכולין ללחש על קנה שרפה שלא תוכל לירות. והבן. ואז כשדבר מזה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:03:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=273 חסידות רוחניות אמונה ליקוטי מוהרן תורה רבי נחמן מברסלב יהדות ברסלב ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[כיצד תהיה חלוקת השכר לעתיד לבוא?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5461

כיצד תהיה חלוקת השכר לעתיד לבוא?

כאן breslev.eip.co.il/?key=323 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נא - כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור מובאת השאלה הבאה: ועל כן שכר עולם הבא, "עין לא ראתה אלקים זולתך" כי מאחר שיהיה כלו אחד, לא יהיה עין שיראה, רק "אלוהים זולתך" ואמר אז, שגם בזה יש קשיא מה שאי אפשר להבין כי אם כן איך יהיה חלוק השכר לכל אחד ואחד לפי מדרגתו ולפי עבודתו ויגיעתו בזה העולם בשביל השם יתברך כי בודאי גם בהסוף האחרון, לא יהיו כלם שוים ומאחר שיהיה כלו אחד, איך שיך חלוק בין אחד לחברו לפי מדרגתו אך יש בזה סוד שאי אפשר להבינו, והדברים עתיקים. **** התשובה לשאלה הזאת מובאת במקום אחר. היכן ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:02:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5461 תורה חסידות אמונה יהדות רוחניות רבי נחמן מברסלב ברסלב ליקוטי מוהרן ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רמד - מי שהוא מערב בין העכו"ם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=514

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רמד - מי שהוא מערב בין העכו"ם

מי שהוא מערב בין העכו"ם דהינו שיש לו עסקים ומשא ומתן עמהם צריך לשמר עצמו מאד מאד שלא יזיק לו כי בקל יוכל להתפס ברשתם, חס ושלום לחלק עצמו ממדרגת יהדותו שיש לו כי לא די להאדם שהוא בעולם הזה השפל אשר מלאכים אין להם כח לעמד בזה העולם כמו שמצינו שפעם אחת באו מלאכים בזה העולם ונלכדו מאד אבל באמת ישראל יש להם כח יותר ממלאכים והם יכולין לעמד בזה העולם ולהתגבר על העולם הזה ולהדבק בהבורא יתברך שמו אבל להיות גם כן מערב עם העכו"ם זה קשה מאד על כן צריך לשמר עצמו מאד מאד להיות כיתד חזק בל ימט ממדרגת כשרותו ויהדותו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:01:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=514 ברסלב רוחניות תורה אמונה חסידות רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[ספר המידות - שלום]]> http://breslev.eip.co.il/?key=156

ספר המידות - שלום

חלק א' א. נרות של שבת מרבין שלום. ב. על ידי רדיפת שלום זוכין לכבוד בעולם הזה ולחיים בעולם הבא. ג. כל שהוא מפני דרכי שלום אין בו משום "מדבר שקר תרחק". ד. בני אדם הכופים לצדקה, על ידם שלום המלכות נתוסף. ה. על ידי רדיפת שלום בא לבטחון. ו. שלום בא על ידי אמת. ז. בנין ירושלים תלוי בשלום. ח. על ידי שלום באים בשורות טובות. ט. כשיש מוסר, יש שלום. י. על ידי למוד תינוקות בבית רבן נתרבה שלום. יא. עכירת המים הוא סימן שאין שלום. יב. כשאין שלום, התפילות אינם מתקבלים. יג. על ידי שלום זוכין להתגלות אליהו. יד. כשאין שלום, אין הנשים יולדות זכרים. טו. מי שמשאיל לבני ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 13:00:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=156 רוחניות ליקוטי מוהרן יהדות ספר המידות ברסלב תורה רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה
<![CDATA[ספר המידות - ברכה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=85

ספר המידות - ברכה

חלק שני א. המתברך צריך לתן למברך איזה מתנה. ב. אל תהי ברכת גוי קלה בעיניך. ג. מי שמקרב את הרחוקים לעבודת השם יתברך הברכות מסורים בידו. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:59:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=85 רוחניות חסידות ברסלב אמונה ליקוטי מוהרן תורה ספר המידות רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות ריב - לענין המחלוקת שעליו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2380

שיחות הר"ן - אות ריב - לענין המחלוקת שעליו

פעם אחת אמר הלכה כרב נחמן בדיני הינו לענין המתנגדים שחלקו עליו בודאי הלכה כמותו כי הלכה כרב נחמן בדיני כי דיני הוא לשון מחלקת ששני בני אדם מחלקין לפני הבית דין על איזה דבר [זה שמעתי בשמו] ועין בגטין פרק השולח שאמרו שם שלש פעמים הלכה כרב נחמן והלכא כרב נחמן והלכא כנחמני ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:58:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2380 שיחות הרן רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות ליקוטי מוהרן ברסלב תורה אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות ר - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2341

שיחות הר"ן - אות ר - גדולות נוראות השגתו

אמר: כל התורה שלי היא כלה הקדמות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:57:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2341 שיחות הרן תורה ליקוטי מוהרן ברסלב חסידות רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות צ]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2246

שיחות הר"ן - אות צ

דע שכל אדם קדם השנה הוא רואה כל הנשמות של המתים של קרובים שלו או אותן שהם משרשו כמו שקדם המיתה רואין הנשמות הנ"ל כידוע כמו כן קדם השנה שהוא אחד מששים במיתה רואין אותם גם כן רק מחמת שהראיה היא בהעברה בעלמא מאד כי קדם המיתה ממש אזי יש גם כן חלוקים שאדם גדול ואיש כשר רואה הנשמות הנ"ל קדם מותו בראיה גמורה אך סתם בני אדם אפילו קדם מותם אינם רואים אותן הנשמות רק בהעברה בעלמא כמו שעובר זריחה והתנוצצות בעלמא לפני העינים וקדם השנה שהיא רק אחד מששים במיתה אזי גם הראיה הנ"ל של הנשמות הנ"ל הוא רק אחד מששים מהתנוצצות הנ"ל ועל כן אינו נרגש בחוש הראות כלל ראיה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:56:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2246 ליקוטי מוהרן תורה ברסלב חסידות שיחות הרן יהדות אמונה רבי נחמן מברסלב רוחניות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - יד - שיחות השיכים להתורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3869

חיי מוהר"ן - יד - שיחות השיכים להתורות

אות יד בעת שנתן לנו התורה תשעה תקונין הנ"ל בכתיבת ידו היינו עומדים לפניו, והוא חתך הדפין של התורה הנ"ל מתוך ספרו כדי לתנם לנו להעתיקם. ותחלת התורה היתה מתחלת באמצע הדף שהיה כתוב עליו תורה אחרת שלא רצה לתן אותה לנו להעתיקה. והכרח לומר לי אלו הדברים בעל פה מלה במלה ואני ישבתי אצלו והייתי כותב מפיו הקדוש. ובתוך כך נתלהב מאד ופניו היו מאדימות ומאירות והפסיק באמצע קצת והיה אצלנו פליאה גדולה. ואחר כך ספר לנו שזאת הלילה הוא היארצייט של אמו, כי היה אז י"ט אדר והוא שכח ולא הדליק נר ולא אמר קדיש ואז היתה שנה מעברת שהיארצייט הוא בשני חדשי אדר כידוע ובתוך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:55:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3869 חסידות ליקוטי מוהרן אמונה רבי נחמן מברסלב רוחניות ברסלב תורה חיי מוהרן יהדות
<![CDATA[ספר המידות - שוחד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=155

ספר המידות - שוחד

חלק א' א. עיר שיש בה קבלת שחד, חילות באין עליה. ב. על ידי שחד גדלתו מסתלקת. ג. על ידי שחד בא שרפה. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:54:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=155 חסידות יהדות ספר המידות אמונה רבי נחמן מברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיד - המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר וכו']]> http://breslev.eip.co.il/?key=388

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיד - המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר וכו'

המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר וכו' כי טוב מאד מעלת הצדיקים הגנוזים שהן יכולין לקבל שפע ורב טובה להמשיך להעולם ואינם שואלים עליהם, ואינם מקטרגים עליהם מחמת שהם גנוזים ואינם מפרסמים אך אפילו מי שהוא מפרסם כשיש עליו מחלקת הוא תעלת לזה כי המחלקת מכסה עליו ועל ידי זה יכול להמשיך שפע להעולם ולא ימחו ויקטרגו עליו המכסה שמים בעבים שמים הוא בחינת הצדיק על שם אש ומים, הינו אהבה ויראה ועל שם זה נקרא הצדיק שמים וזה המכסה שמים בעבים מלשון עביות וגשמיות שמכסה את הצדיק בעביות וקשיות שמקשין וחולקין עליו ועל ידי כסוי המחלקת והקשיות האלו המכי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:53:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=388 חסידות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן יהדות אמונה רוחניות תורה ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נב - מה שקשה קשיות על הצדיקים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=229

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נב - מה שקשה קשיות על הצדיקים

מה שקשה קשיות על הצדיקים, זהו מכרח להיות כי הצדיקים מתדמים ליוצרם, כמובא וכמו שקשה קשיות על השם יתברך כמו כן בהכרח שיהיה קשה קשיות על הצדיק כי הוא מתדמה אליו יתברך ובענין הקשיות שקשה על השם יתברך מרגלא בפמה לומר אדרבא, כך ראוי להיות דיקא, שיהיו קשיות על השם יתברך וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדלתו ורוממותו כי מעצם גדלתו ורוממותו, שהוא מרומם מאד מדעתנו על כן בודאי אי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הנהגתו יתברך ועל כן בהכרח שיהיו עליו יתברך קשיות כי כך נאה ויפה להבורא יתברך, שיהיה מרומם ונשא מדעתנו שעל ידי זה קשה הקשיות כנ"ל ואם היה הנהגתו כפי חיוב דע ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:52:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=229 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן יהדות חסידות תורה ליקוטי מוהרן חלק ב ברסלב אמונה רוחניות
<![CDATA[סיפורי מעשיות - מעשה ז - מעשה מזבוב ועכביש]]> http://breslev.eip.co.il/?key=54

סיפורי מעשיות - מעשה ז - מעשה מזבוב ועכביש

סיפורי מעשיות - מעשה ז - מזבוב ועכביש ענה ואמר אספר לכם כל הנסיעה שלי שהיה לי מעשה במלך אחד שהיו עליו כמה מלחמות כבדות וכבש אותם, ולקח שבויים הרבה [בתוך דבריו שהתחיל לספר זאת המעשה ענה ואמר בזו הלשון תאמרו שאספר לכם הכל ותוכלו להבין] והיה המלך עושה סעדה גדולה, בכל שנה באותו היום שכבש המלחמה והיו שם על הסעדה גדולה כל השרי מלוכה וכל השרים כדרך המלכים והיו עושין שם עניני צחוק, [שקורין קומדיות, הצגות] והיו משחקים וצוחקים מכל האמות, מהישמעאל ומכל האמות והיו עושים ומעקמים בדרך שחוק כדרך הנמוס וההנהגה של כל אמה ומן הסתם מישראל גם כן היו עושין השחוק וצוה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:51:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=54 תורה אמונה יהדות ליקוטי מוהרן חסידות סיפורי מעשיות רוחניות ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רז - כל הדבורים הם בחינת גבורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=477

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רז - כל הדבורים הם בחינת גבורות

כל הדבורים הם בחינת גבורות כמו שכתוב "וגבורתך ידברו" וכמו שכתוב בכתבים שהה' גבורות שבדעת בוקעין ויוצאין בהפה ונעשה מהם ה' מוצאות הפה נמצא שכל הדבורים הם בחינת גבורות וצריך להמתיקם וההמתקה הוא על ידי למוד התורה ודבורים טובים שמדברים על ידי זה ממתיקים הדבורים שהם בחינת הגבורות ודע שלפעמים יוצאין גבורות קשות רחמנא לצלן והם באים בזה העולם לגדולי הדור מחמת שיש להם דעת גדול על כן כשיוצאין, חס ושלום, גבורות קשות, באים בדעת הגדולים ושם בוקעין ויוצאין מהפה, ונעשה מהם דבורים כנ"ל ואזי הדבורים הם בחינת גבורות קשות וצריך לראות להמתיקם וכשאין ממתיקים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:50:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=477 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חלק א אמונה ליקוטי מוהרן תורה ברסלב יהדות רוחניות חסידות
<![CDATA[שלא לאכל פרי קדם שנתבשל כל צרכו על האילן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5509

שלא לאכל פרי קדם שנתבשל כל צרכו על האילן

breslev.eip.co.il/?key=265 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה פח - שלא לאכל פרי, שלא נתבשלה כל צרכה צריך לזהר מאד, שלא לאכל פרי, שלא נתבשלה כל צרכה וכמו 'שאסור לקץ אילן בלא זמנו', כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה כן אסור לתלש פרי קדם בשולה וכן אסור לאכלה והאוכל פרי קדם גמר בשולה, יכולה להזיק לו מאד לנשמתו כי יוכל לאבד נפשו על ידי זה כי הפרי כל זמן שהיא צריכה להתגדל, יש לה כח המושך כי היא צריכה חיות להתגדל ועל כן בודאי יש לה כח המושך שמושכת יניקתה וחיותה וכשתולשין אותה קדם זמנה, קדם שנתבשלה עדין כל צרכה עדין יש לה כח המושך כי כשמתבשלת כל צרכה, שוב פסק ממנה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:49:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5509 רוחניות רבי נחמן מברסלב ברסלב ברסלב חסידות יהדות אמונה ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קנד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2310

שיחות הר"ן - אות קנד

שמעתי בשמו שאמר שעקר מה שהגיע למדרגתו הוא רק על ידי ענין פשיטות שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו ואמר תהלים הרבה בפשיטות ועל ידי זה דיקא הגיע למה שהגיע ואמר: אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה דהינו חדוש כזה הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כלה [כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כלה היה עושה ביום אחד] והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה בבחינת פשיטות באמת ואמר: אי אי פשיטות גם אמר שדבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדרגתם כי אם על ידי ענין פשיטות שעסקו בעבודתם בפשיטות גמור בהתבודדות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:48:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2310 ליקוטי מוהרן חסידות רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות רוחניות תורה שיחות הרן אמונה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יד - להמשיך שלום בעולם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=43

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יד - להמשיך שלום בעולם

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] תקעו בחדש שופר בכסא וכו' א. להמשיך שלום בעולם צריך להעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשרשו הינו ליראה כמו שכתוב: "ליראה את השם הנכבד" ב. ואי אפשר להעלות את הכבוד אלא על ידי תורת חסד "ותורת חסד" אמרו חכמינו, זכרונם לברכה . 'זהו הלומד תורה על מנת ללמדה' כי זה עקר כבודו כמובא בזוהר 'בשעתא דשאר עכו"ם אתין ואודן לקדשא בריך הוא, כדין אסתלק ואתיקר שמא דקדשא בריך הוא עלא ותתא, כמו גבי יתרו: בשעתא דאמר יתרו: "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים", כדין אסתלק ואתיקר שמא דקדשא בריך הוא' נמצא, זהו כבודו כשבני אדם שהם מחוץ לקדשה מקרבין את עצמ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:47:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=43 ליקוטי מוהרן חלק א רוחניות חסידות אמונה יהדות ליקוטי מוהרן תורה ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קעה - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2316

שיחות הר"ן - אות קעה - גדולות נוראות השגתו

קדם ארץ ישראל אמר איני יודע איך הצדיקים עושים פדיון כי צריכין לידע כל העשרים וארבעה [כ"ד] בתי דינין כי כשמביאים הפדיון צריך לידע באיזה בית דין דנין אותו כי אולי הוא עושה פדיון והמתקה השיך לבית דין זה ובאמת הוא נדון בבית דין אחר ועל כן צריך לידע באיזה בית דין הוא נדון ולידע הפדיון וההמתקה של אותו הבית דין אני יודע כל העשרים וארבעה בתי דינים ואני יכול לעשות ערעור מבית דין לבית דין עד העשרים וארבעה בתי דינים דהינו שאני יכול לומר שאינו נראה לי המשפט של בית דין זה ואני רוצה לדון בבית דין אחר וכן מבית דין לבית דין עד כלם ומסתמא מועיל בודאי כי על כל פנים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:46:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2316 רוחניות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה אמונה יהדות ברסלב שיחות הרן חסידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריד - בדורות הראשונים כשהיו יודעים יום מיתתם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=486

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריד - בדורות הראשונים כשהיו יודעים יום מיתתם

בדורות הראשונים כשהיו יודעים יום מיתתם היו עוסקים בתורה כל היום ולא היה שליטה להבעל דבר עליהם ועכשו מצינו בני אדם שמתו באמצע למודם דע שאם הלמוד כהגן, בודאי אין לו שום כח אבל אם אין הלמוד כראוי, בפרט למוד גמרא אם אין הלמוד כראוי אזי הוא מקבל יותר כח מהלמוד כי תלמוד בגימטריא אותיות של שמה לילית על כן יש כח בלמוד התלמוד או להכניע אותה, או להפך, חס ושלום ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:45:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=486 חסידות אמונה ברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק א רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1846

שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לד

וכבר נשמע מפיו הקדוש שאמר כי יש צדיקים שעבדו וטרחו עד שזכו לאיזה מדרגה ומעלה כל אחד כפי מעלתו כמו למשל אצל מלך ששריו זוכין על ידי עבודתם כל אחד לאיזה מעלה לאיזה התמנות גבה כפי עבודתו אבל על עצמו אמר שאם היה יודע שהוא עכשו באותה המעלה ומדרגה של אשתקד אינו רוצה את עצמו כלל [ואמר בלשון גנאי על עצמו על ענין הנ"ל אם היה נשאר במדרגה של אשתקד] רק בכל פעם הוא עולה ממדרגה למדרגה ויש הרבה מאד בענין זה לספר אך אי אפשר לספר כל זה בכתב כלל כי אם מי שזכה לראות בעיניו ולשמע באזניו היה יכול לשער בלבה מעט מקצת ענין זה איך לעולם לא היה עומד על מדרגה אחת בשום פעם ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:44:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1846 שבחי הרן רבי נחמן מברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן יהדות חסידות אמונה ברסלב תורה
<![CDATA[ספר המידות - יחוס]]> http://breslev.eip.co.il/?key=116

ספר המידות - יחוס

חלק שני א. אין כח הקללה חל על מיחס. ב. אפילו אשה צדקת כשהיא אינה מיחסת, על ידי זה מולדת בנים שאינם מהגנים. ג. קשה לפני הקדוש ברוך הוא להעביר ולבטל גדולי היחוס. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:43:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=116 אמונה יהדות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה ספר המידות רוחניות ברסלב חסידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות נא]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2207

שיחות הר"ן - אות נא

העולם הזה אינו כלום רק למשך אל התכלית הנצחי ואין להסתכל אם יהיה לו מעות אם לאו כי בין כך ובין כך יבלה ימיו בשוה כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי שמראה אל האדם כאלו הוא מרויח בכל פעם ובסוף אינו כלום כאשר נראה בחוש ברב בני אדם שעוסקים ועובדים ימים ושנים בסחורות ומשא ומתן ולבסוף כשבאין לחשבון אין נשאר בידם כלום ואם אפילו משיג מעות לוקחין אותו מן המעות והכלל ששניהם אין להם קיום ביחד דהינו האדם עם המעות רק או שלוקחין המעות מן האדם, או שלוקחין האדם מהמעות ומעולם לא נמצא שישאר אחד עם המעות רק כנזכר לעיל גם היכן הוא כל המעות שעושין מימות עולם ? כי מעולם עושין ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:42:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2207 תורה שיחות הרן אמונה ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן חסידות רוחניות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - עח - שיחות שהיה אצל כל תורה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=556

חיי מוהר"ן - עח - שיחות שהיה אצל כל תורה

אות עח התורה אתם נצבים בלקוטי א' בסימן מ"ד אמר בשבת שקדם ראש השנה של שנת תקס"ג בשבת הראשון שנתקרבתי אליו. ושם מדבר מענין מחיאת כפים בשעת התפילה. ודע שבאותו העת שאמר התורה הזאת אז היה סמוך לכניסתו לפה ברסלב ואז דבר הרבה מענין מחיאת כפים בתפילה. וספר לי שבתחלת כניסתו לפה עמד פעם אחת על פתח בית המדרש שבביתו והוכיח את העולם על אודות התפילה שאינם מתפללים כראוי. וענה ואמר שאין שומעין משום אחד מהמתפללין שום המחאת כף. ומזה הבנו מיד שהוא רוצה להחזיר העטרה לישנה שיחזרו להתעורר להתפלל בכונה והתלהבות ובכח גדול כמו החסידים הראשונים שהיו בימי הבעל שם טוב זכרונו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:41:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=556 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חסידות רוחניות תורה אמונה חיי מוהרן ברסלב יהדות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - ג - שיחות השיכים להתורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3866

חיי מוהר"ן - ג - שיחות השיכים להתורות

אות ג קדם שאמר התורה משפטים אמונה בסימן ז', שמעתי ממנו זכרונו לברכה, התורה צהר תעשה לתבה בסימן קי"ב, וכתבתי מה ששמעתי כפי מה שנדפס בסימן הנ"ל. אך אחר כך אמר התורה תהמת יכסימו בסימן ט', ושם נכלל התורה צהר הנ"ל, והתורה תהמת יכסימו נאמרה בשבת שירה תקס"ג בדרך, ואחר כך התחיל לומר התורה משפטים הנ"ל, ואמרה פסקא פסקא. ובאותה העת ספר שהיה אצלו הבעל שם טוב זכרונו לברכה ואמר לו כשפוגמין בארץ ישראל נופלין בגלות, וסימן, משם רועה אבן ישראל. ושאל אותנו לומר לו פרוש על אותו המראה ולא ידענו להשיבו דבר. אחר כך הראיתי לו התורה צהר תעשה לתבה שכתבתי כנ"ל, וראה והסתכל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:40:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3866 יהדות חיי מוהרן תורה רוחניות ברסלב חסידות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב אמונה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קא - על ידי אמירת תקון חצות יכולין לפרש שיחתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=278

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קא - על ידי אמירת תקון חצות יכולין לפרש שיחתו

אמר: שעל ידי אמירת תקון חצות יכולין לפרש שיחתו את כל אשר עם לבבו כמו על ידי התבודדות כי מסתמא אין אומרים חצות על העבר ועקר אמירת חצות הוא על מה שנעשה עכשו עם האדם וכשיאמר חצות בבחינה זו יכולין למצא כל אשר עם לבבו בתוך אמירת חצות וכן אמירת תהלים וכיוצא צריך לראות, שימצא את עצמו בתוך כל מזמורי תהלים ובתוך כל התחנות ובקשות וסליחות וכיוצא ובקל בפשיטות בלי חכמות יכולין למצא את עצמו בתוך כל התחנות ובקשות ובפרט בתהלים, שנאמר בשביל כלל ישראל בשביל כל אחד ואחד בפרט וכל אדם כל מלחמות היצר שיש עליו וכל מה שנעשה עמו הכל מבאר ומפרש בתהל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:39:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=278 אמונה ליקוטי מוהרן תורה רוחניות ליקוטי מוהרן חלק ב ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ז - ויהי מקץ - כי מרחמם ינהגם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=184

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ז - ויהי מקץ - כי מרחמם ינהגם

ויהי מקץ שנתים ימים, ופרעה חלם וכו' . א. כי מרחמם ינהגם הינו מי שהוא רחמן, הוא יכול להיות מנהיג כי על רשעים או על רוצחים וגזלנים אסור לרחם וכן מי שאינו יודע איך להתנהג עם הרחמנות אזי יוכל לרחם על תינוק של ארבעה ימים לתן לו מאכל הצריך לגדול ולא לקטן כזה כי קטן כזה צריכין לזונו רק על ידי חלב דוקא על כן צריך לידע איך להתנהג עם הרחמנות שלקטן כזה צריכין לרחם לתן לו חלב דיקא ולגדול מאכל הצריך לו וכן על כל אחד ואחד צריכין לרחם במה שצריך לו ב. ורחמן כזה הוא רק משה רבנו כי הוא היה מנהיג ישראל והוא יהיה המנהיג לעתיד כי "מה שהיה הוא שיהיה" וכו' כי מש ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:38:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=184 חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן ברסלב תורה ליקוטי מוהרן חלק ב רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות טז]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2167

שיחות הר"ן - אות טז

דע, שיכולין לצעק בקול דממה דקה בצעקה גדולה מאד ולא ישמע שום אדם כלל, כי אינו מוציא שום קול כלל רק הצעקה היא בקול דממה דקה וזה יוכל כל אדם דהינו שיציר במחשבתו הצעקה ויכנס קול הצעקה במחשבה ויציר בדעתו קול הצעקה ממש עם הנגון כדרך שצועקין ויכנס בזה עד שיצעק ממש בבחינת קול דממה דקה ושום אדם לא ישמע כלל כי באמת אינו ציור כלל רק צעקה ממש כי יש סמפונות בראה שמשם יוצא הקול וגם יש סמפונות דקים היוצאים מן הראה אל המח ועל כן יכולים להכניס הקול דרך הסמפונות הדקים ההולכים אל המח עד שיצעק ממש במחו על ידי מה שמציר במחשבתו קול הצעקה ממש שבזה הוא מכניס קול הצעקה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:37:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2167 רבי נחמן מברסלב חסידות ליקוטי מוהרן יהדות אמונה תורה רוחניות שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה יג - כל מה שחולקין עליו יותר, מקרבין אותו יותר להשם יתברך]]> http://breslev.eip.co.il/?key=192

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה יג - כל מה שחולקין עליו יותר, מקרבין אותו יותר להשם יתברך

כשחולקין על האדם נמצא שרודפין אותו והוא בורח בכל פעם להשם יתברך וכל מה שחולקין עליו יותר, מקרבין אותו יותר להשם יתברך כי השם יתברך בכל מקום בבחינת: "אם אסק שמים שם אתה, ואציעה שאול הנך" נמצא שבכל מקום בורח להשם יתברך וזה בחינת: "ופרעה הקריב" 'שהקריב את ישראל לאביהם שבשמים' שעל ידי רדיפתו אותם נתקרבו יותר להשם יתברך כנ"ל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:36:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=192 רוחניות ברסלב ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק ב רבי נחמן מברסלב אמונה יהדות חסידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה צה - כשפרנסי הדור ומנהיגי הדור נתגאים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=369

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה צה - כשפרנסי הדור ומנהיגי הדור נתגאים

[לשון רבנו ז"ל] כשפרנסי הדור ומנהיגי הדור נתגאים אזי הקדוש ברוך הוא מקים עליהם בני אדם שיחלוקו וידברו עליהם כדי שלא יזוחו דעתם עליהם כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה: 'אין ממנים פרנס על הצבור אלא אם כן קפה של שרצים תלוי מאחריו' וזה פרוש: סוד שמובא ב"עץ החיים 'אחורים דמ"ה, תסיר מ"ה נשאר פ"ה' פרוש, על ידי קפה של שרצים שתלוי מאחוריו על ידי זה מחזיק את עצמו בבחינת מה ואפס ואין וכשמסיר ממנו מה, שאין מחזיק את עצמו למה אלא שהוא מתגאה אזי נשאר פה הינו שבני אדם פותחים את פיהם ואומרים חזר לאחוריך, ומבזים אותו [עד כאן לשונו, זכרונו לברכה] ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:35:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=369 תורה אמונה ליקוטי מוהרן חלק א ליקוטי מוהרן ברסלב חסידות רבי נחמן מברסלב יהדות רוחניות
<![CDATA[ספר המידות - גאוה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=87

ספר המידות - גאוה

חלק א' א. אין משיח בא, עד שיכלה [כל] גאוה מן העולם. ב. על ידי גאוה בא לידי תאוות משכב זכר גם בא לידי כעס, גם לפעמים אין אשה מתעברת מחמת שהיא מקשטת והיא בעלת גאוה. ג. על ידי גאוה בא רעב לעולם. ד. על ידי גאוה בא לשכרות והוא הדין להפך. ה. על ידי גאוה בא לפחד. ו. סגלה לבטל גאוה, לתן צדקה. ז. מי שנוהג רבנות בעל כרחם בגאוה, הקדוש ברוך הוא מעורר עליו שונאים. ח. מי שלבו רם עליו, ידע שהשעה מצלחת עליו. ט. מי שמושיע לעניים, יש בו כח בהסתכלות על בעלי גאוה להשפיל אותם. י. מי שהולך בשוק ונופל, בידוע שהוא גדלן. יא. סגלה לבטל גאוה, שישתתף בצרתן של ישראל. יב. עני ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:34:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=87 אמונה רוחניות ספר המידות ברסלב רבי נחמן מברסלב חסידות ליקוטי מוהרן יהדות תורה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות סד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2220

שיחות הר"ן - אות סד

מן התנשאות וגדלה אין ראיה כלל כי ההתנשאות הוא דבר בפני עצמו לפעמים עושים דבר שעל ידי זה זוכין לגדלה והתנשאות וכיון שעלה לא ירד ומצינו במלכי ישראל שבשביל דבר אחד זכו למלוכה עד דור רביעי כמו שכתוב: "בני רבעים ישבו לך על כסא ישראל" ודבר זה באמת קשה להבין על כל פנים זה הדור רביעי מכרח שיפסק אצלו הגדלה והמלוכה ואפילו אם יעשה דבר זה שעשה זקנו ויותר ויותר מזה לא יועיל מחמת שנגזר כבר שאצלו יפסק המלוכה והוא צריך לסבל ענש אבותיו נמצא שהוא פליאה נשגבה מאד כי אבותיו זכו על ידי דבר זה לבד למלוכה עד דור רביעי והדור הרביעי בעצמו שכבר מחזק במלוכה מאבותיו אינו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:33:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2220 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן יהדות אמונה חסידות רוחניות תורה שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קה - ישתדל לעין בתורתו, ויראה לחדש איזה דבר]]> http://breslev.eip.co.il/?key=282

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קה - ישתדל לעין בתורתו, ויראה לחדש איזה דבר

שמעתי מאחד, שהזהיר אותו שישתדל לעין בתורתו, ויראה לחדש בתורתו איזה דבר [כאשר הזהיר על זה לכמה וכמה מאנשיו] ואמר לו: אם תזכה לכון אל תכן כונתי בתורתי מה טוב ואפילו אם לא תוכל לכון כונתי אף על פי כן טוב מאד כשזוכין לחדש איזה דבר בתורה כי הוא תקון גדול להרהורים כי כל ההרהורים באים על ידי כח המדמה ועל ידי שמחדשין איזה דבר בתורה שזהו בחינת מדמה מלתא למלתא על ידי זה מתקנין פגם ההרהורים שבאין על ידי המדמה גם אנכי בעצמי שמעתי מפיו הקדוש כמה וכמה פעמים שהזהיר מאד לחדש בתורה ואמר שהוא תקון גדול מאד מאד על העבר ואמר שאפילו דבור אחד לבד ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 21 Jul 2019 12:32:43 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=282 חסידות אמונה ברסלב תורה ליקוטי מוהרן יהדות ליקוטי מוהרן חלק ב רוחניות רבי נחמן מברסלב