<![CDATA[ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב! Breslev.EIP.co.il]]> http://breslev.eip.co.il/ he breslev.eip.co.il Thu, 24 Jan 2019 04:21:27 GMT Thu, 24 Jan 2019 04:21:27 GMT 720 <![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה לז - עקר התכלית הוא רק לעבד ולילך בדרכי ה' לשמו יתברך]]> http://breslev.eip.co.il/?key=214

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה לז - עקר התכלית הוא רק לעבד ולילך בדרכי ה' לשמו יתברך

"ממתים ידך ה' ממתים מחלד וכו' אני בצדק אחזה פניך" וכו' הכלל שעקר התכלית הוא רק לעבד ולילך בדרכי ה' לשמו יתברך כדי לזכות להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך שזהו עקר התכלית וזהו רצונו יתברך שאנחנו נכיר אותו יתברך ואין ראוי לאדם שיהיה לו כונה אחרת בעבודתו יתברך כי אם למלאות רצונו יתברך, שאמר ונעשה רצונו כי יש מי שעובד כל ימיו ורודף אחר תאוות עולם הזה כדי למלאות בטנו וכרסו בתאוות עולם הזה ויש מי שעובד ומשתדל, כדי לזכות לעולם הבא וגם זהו נקרא מלוי בטן שרוצה למלאות בטנו ותאוותו עם עולם הבא וזהו בחינות, "חלקם בחיים וצפונך ת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:21:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=214 רוחניות יהדות ברסלב רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סג - סוד כונת המילה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=334

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סג - סוד כונת המילה

א. סוד כונת המילה כי ברית נקרא בלשון תרגום אמה וכמו שמזכר בלשון זה בגמרא והוא בחינת אמה בת ששה טפחים שהברית כלול מהם והוא בחינת: "שרפים עומדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד" 'שש כנפים', הם בחינת הששה טפחים הנ"ל "בשתים יכסה פניו, ובשתים יכסה רגליו, ובשתים יעופף" כי פנים, הוא בחינות 'וטפח לו על פניו' 'ובשתים יכסה פניו' הוא בחינות שני טפחים בחינות 'מגלה טפח ומכסה טפח', הנאמר בברית כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה וכן 'בשתים יכסה רגליו', הוא בחינת 'וטפח לו בסנדלו' והוא גם כן בחינת שני טפחים כנ"ל, 'מגלה טפח ומכסה טפח' 'ובשתים יעופף', הוא בחינת עופות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:20:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=334 ברסלב חסידות יהדות רוחניות אמונה ליקוטי מוהרן חלק א ליקוטי מוהרן תורה רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות סד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2220

שיחות הר"ן - אות סד

מן התנשאות וגדלה אין ראיה כלל כי ההתנשאות הוא דבר בפני עצמו לפעמים עושים דבר שעל ידי זה זוכין לגדלה והתנשאות וכיון שעלה לא ירד ומצינו במלכי ישראל שבשביל דבר אחד זכו למלוכה עד דור רביעי כמו שכתוב: "בני רבעים ישבו לך על כסא ישראל" ודבר זה באמת קשה להבין על כל פנים זה הדור רביעי מכרח שיפסק אצלו הגדלה והמלוכה ואפילו אם יעשה דבר זה שעשה זקנו ויותר ויותר מזה לא יועיל מחמת שנגזר כבר שאצלו יפסק המלוכה והוא צריך לסבל ענש אבותיו נמצא שהוא פליאה נשגבה מאד כי אבותיו זכו על ידי דבר זה לבד למלוכה עד דור רביעי והדור הרביעי בעצמו שכבר מחזק במלוכה מאבותיו אינו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:19:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2220 חסידות יהדות רבי נחמן מברסלב אמונה ברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רמא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2397

שיחות הר"ן - אות רמא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

שמעתי בשמו שהקפיד מאד על המלמדים שלומדים בעיר אחרת חוץ לביתם וקרא אותם בלשון גנאי גדול ואמר שהמלמד שלומד חוץ לביתו דומה אצלו כמו שפחה כנענית ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:18:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2397 ליקוטי מוהרן ברסלב יהדות רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה רוחניות תורה שיחות הרן
<![CDATA[אחדות שבין הצדיקים - מסירות נפש וממון]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5475

אחדות שבין הצדיקים - מסירות נפש וממון

אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=522 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רנב - כשיש אחדות בין הצדיקים, אין הצדקה מזקת כשיש אחדות בין הצדיקים, אין הצדקה מזקת כי על פי הטבע כשנותנין צדקה נחסר מאתו מה שנתן אבל על ידי האחדות שבין הצדיקים יוכל לתן צדקה ולא יחסר כלל וכן על ידי זה יכולים שיהיה להאדם מסירת נפש באמת ואף על פי כן לא יזיק לו וישאר בחיים נשאל: 1 - מהי האחדות שבין הצדיקים הזו? 2 - כיצד זה גורם לכך שיוכל לתת צדקה ולא יחסר ממונו? 3 - מהו ואיך הוא עניין המסירות נפש שמוסר את נפשו ונשאר בחיים? 4 - כיצד הקבצן שלא היו לו ידיים, כיצד הוא קשור לעניין ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:17:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5475 ליקוטי מוהרן ברסלב ברסלב רבי נחמן מברסלב חסידות יהדות אמונה רוחניות תורה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכא - על ידי שנותנין מעשר נצול משונאים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=491

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכא - על ידי שנותנין מעשר נצול משונאים

על ידי שנותנין מעשר נצול משונאים כי השם יתברך מכסה אותו בידו ומצילו כי "האלהים יבקש הנרדף" 'ואפילו צדיק רודף את הרשע' וזה בחינת: "ובצל ידי כסיתיך" שהשם יתברך מכסה עליו בצל ידו ומצילו וכשהנרדף צדיק שהוא סמוך להשם יתברך אזי הוא יתברך מצילו בידו כי הוא סמוך להשם יתברך אבל כשהנרדף רשע נמצא שהוא רחוק מהשם יתברך ואף על פי כן השם יתברך מצילו כי האלהים יבקש וכו' אזי כביכול השם יתברך מגדיל ידו ומושיטה ומחפה עליו אף שהוא רחוק מהשם יתברך ועל ידי מעשר נעשה בחינת יד הגדולה כי יד הגדולה הוא בחינת הסתפקות כמו שכתוב: "הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:16:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=491 ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב תורה חסידות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה רוחניות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות טו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2166

שיחות הר"ן - אות טו

אמר: שהוא חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה וזה בחינת: "כל אשר נתן ה' חכמה בהמה" הינו שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה [וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה: על פסוק "אדם ובהמה תושיע ה'" אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה וכמו שאמר אסף: "ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך" ועין במקום אחר מזה] ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:15:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2166 רוחניות תורה ליקוטי מוהרן יהדות שיחות הרן אמונה ברסלב חסידות רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רעג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2429

שיחות הר"ן - אות רעג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

אמר טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה נגון כי נגון הוא דבר גדול וגבוה מאד מאד ויש לו כח גדול לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך ואפילו מי שאינו יכול לנגן, אף על פי כן בביתו ובינו לבין עצמו יוכל להחיות את עצמו באיזה נגון כפי שיוכל לזמר אותו כי מעלת הנגון אין לשער וכבר מבאר בדברי רבנו זכרונו לברכה, כמה תורות גבוהות מענין נגון ועין בסוף המעשה של השבעה בעטלירס שם מרמז קצת מעלת הנגון כי מבאר שם שעקר רפואת הבת מלכה שנפלה חלשות הוא על ידי נגון, הינו על ידי עשרה מיני נגינה כמו שמבאר שם עין שם והבן מאד עד היכן הדברים מגיעים כי גם הנ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:14:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2429 יהדות רוחניות חסידות אמונה ברסלב ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רמו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2402

שיחות הר"ן - אות רמו - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

הייתי מסתכל על אכילתו והיה מתכון שלא להכניס הדבר שאוכל לתוך הפה והחך רק היה מכניס בין שניו והיה לועסו שם בלי סיוע החך ומי שאוכל כך כמעט שאין מרגיש שום טעם באכילתו ואי אפשר לציר ענין זה בכתב אך המעין יבין זאת מעצמו ומי שרוצה לשבר תאוות אכילה בתכלית שלא יקבל שום תענוג מאכילתו על ידי עצה זאת בנקל יזכה לזה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:13:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2402 רוחניות יהדות אמונה תורה ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב שיחות הרן ברסלב חסידות
<![CDATA[מה השכל הכי גדול שאפשר לדבר ממנו?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5511

מה השכל הכי גדול שאפשר לדבר ממנו?

שאלה: רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהרן מביא שיש שכל מסויים, שהוא השכל הכי גדול שבן אדם יכול להשיג אותו בשכל אנושי ולדבר אותו בשכל של בני אדם. מהו? או במילים אחרות, מהו השכל האחרון שהאדם מגיע אליו, לפני שהוא זוכה לשכל הנקנה? מה מבינים שם? רמז: זה קשור לחוכמות של זעיר אנפין מול עתיקא סתימאה... תשובה: כאן מביא רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=69 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כא - עתיקא טמיר וסתים כי השכל הכי גדול שאפשר לדבר ממנו במילים, הוא שהכל טוב ושאין שום רע בעולם כלל, רק הכל טוב והכל אחד תמיד. פירוש: מעל השכל הזה, יש שכל נוסף וגדול יותר. אך הוא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:12:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5511 תורה רוחניות ברסלב חסידות ליקוטי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב אמונה יהדות
<![CDATA[תפילה לתועלת עצמו היא עצת היצר הרע.]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5523

תפילה לתועלת עצמו היא עצת היצר הרע.

מובא כאן: breslev.eip.co.il/?key=44 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה טו - מי שרוצה לטעם טעם אור הגנוז ואתא תנינא ובלעה תנינא זה בחינת נחש שמסית את האדם שיתפלל לתועלת עצמו כמו: הב לנא חיי ומזונא, או שאר תועלת ואתי פושקנצא ובלעה פרש רבנו שמואל, עורב ואמרו חכמינו, זכרונם לברכה 'מי שמשחיר פניו כעורב ומי שנעשה אכזרי על בניו כעורב' הינו שמתפלל בלי שום כונת תועלת עצמו ואינו חושב לכלום את עצמו ונתבטל כל עצמותו וגשמיותו ונתבטל כאלו אינו בעולם כמו שכתוב: "כי עליך הרגנו כל היום" וזה בחינת: "שחורות כעורב" ועל ידי זה: סלק ויתב באילנא שזוכה לבחינות תורה שבנסתר כמו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:11:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5523 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן יהדות תורה חסידות רוחניות ברסלב ברסלב אמונה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נא - היצר הרע נוקש באדם בכל פעם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=228

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נא - היצר הרע נוקש באדם בכל פעם

היצר הרע נוקש באדם בכל פעם ומעוררו למה שמעוררו ואף אם אין האדם שומע לו ופונה ערף ממנו אף על פי כן הוא נוקש בו עוד פעם שני ושלישי ורביעי ויותר אבל אם האדם הוא חזק בדעתו ועקשן נגד היצר הרע ואינו פונה אליו כלל אזי היצר הרע מסתלק והולך לו וכן בתפילה, בענין המחשבות הבאים לבלבל, הוא ממש כנ"ל שהמחשבה באה כמה פעמים פעם אחר פעם, לבלבל וצריך להיות חזק לבלי להסתכל עליה כלל בשום אפן ואזי תסתלק ועין במקום אחר מזה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:10:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=228 ליקוטי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות ליקוטי מוהרן חלק ב אמונה תורה רוחניות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - מא - שיחות השיכים להתורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3876

חיי מוהר"ן - מא - שיחות השיכים להתורות

אות מא קדם שאמר התורה הגדולה תקעו אמונה בלקוטי תנינא בסימן ה' בראש השנה תק"ע, דבר עמנו קדם אותו ראש השנה וספר שהרבה אנשים קבלו לפניו בקובלנא רבה על חסרון אמונה וכמה סובלי חלאים היו מהם שקבלו גם כן לפניו על חסרון אמונה אחר כך אמר התורה הנ"ל שמדבר מכל זה. גם קדם ראש השנה הנ"ל בעת החזרה מהטיול היה משיח עמנו מענין המגני ארץ שקרא אותנו הזקן הידוע וכו' וגם זה נזכר בהתורה ההיא עין שם באות ז'. ואז ראיתי מרחוק נפלאות ה' אשר עדין אני רחוק מלהשיגם אפס קצתם. גם בראש השנה קדם שאמר התורה הנ"ל הלך לומר תשליך ונפל על הרפש ואחר כך נכלל זאת בהתורה בדרך נפלא שלא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:09:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3876 יהדות חסידות אמונה רבי נחמן מברסלב תורה רוחניות חיי מוהרן ליקוטי מוהרן ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קנו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2312

שיחות הר"ן - אות קנו

כשהיה באומאן שמע בביתו קול של הצועקים על הבית עלמין על קברי אבותם שדרכם לצעק ולהתפלל שם בקול מר כנהוג ופעם אחת שמע אשה אחת שהיתה צועקת שם על קבר אביה. אבי, אבי, בקול מר מאד ובתו תחיה היתה עומדת אצלו אז ענה ואמר לה. האשה הזאת צועקת בכונה היטב אבי אבי אבל אביה אינו בכאן כלל ואמר אז שטוב כשבאים על קברי אבות לומר להמתים השוכנים סביב סביב לקבר אביהם ואמם וכיוצא שבאים אליו לבקש מהם שיודיעו לו שבא בנם או בתם אליו כי בודאי לא כל המתים נסתלקים ממקום קבורתם למקום שנטרדים כי הרבה שרויים על קברם על כן טוב להודיעם כדי שהם יודיעו לאביהם וכו' ואמר אז: אבל אצל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:08:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2312 ליקוטי מוהרן יהדות רוחניות תורה שיחות הרן אמונה חסידות ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[מיהו הצדיק האמת של הדור הזה?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5400

מיהו הצדיק האמת של הדור הזה?

כידוע מדבר רבי נחמן רבות על הצדיק האמת, ועל זה שצריך להתקרב לצדיק האמת וכולי. והשאלה היא, מיהו ואיזה הוא הצדיק האמת של הדור הזה? ובנוסף, האם רבי נחמן עצמו היה פטור מלהתקרב לצדיק האמת, בהנחה שהוא הצדיק האמת? תודה תשובה: הצדיק האמת הוא אחד. והוא אותו צדיק אמת בכל הדורות. ואליו התקרב גם רבי נחמן מברסלב עצמו. הצדיק הזה הוא השי"ת עצמו, שהוא ורק הוא נקרא צדיקו של עולם, ורק הוא הצדיק האמת של כל דור ודור. כמובא כאן: breslev.eip.co.il/?key=171 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כט - האי גברא דאזל בעי אתתא ולא קיהבי לה ואפילו מלאכים כשרוצים לעשות דבור שיהיה נשמע ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:07:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5400 אמונה חסידות ברסלב ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב יהדות רוחניות תורה ברסלב
<![CDATA[ספר המידות - ארץ ישראל]]> http://breslev.eip.co.il/?key=77

ספר המידות - ארץ ישראל

חלק שני א. על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם. ב. לפי החדוש שאדם מחדש בתורה, כן נמשך לו הארה מקדשת ארץ ישראל. ג. על ידי השתוקקות שאדם משתוקק לביאת ארץ ישראל, על ידי זה נשפע פרנסה גדולה. ד. מי שהוא מפרנס את הרבים, על ידי זה ממשיך הברכה מארץ ישראל לחוץ לארץ. ה. מי שמשתוקק לארץ ישראל, על ידי זה מעורר השתוקקות אצל אביו ואמו, הינו נשמותיהם, ובאים לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא בא עמם ומצפים ומשתוקקים אליו. ו. על ידי הממון שנותן לעניי ארץ ישראל, על ידי זה ממונו נתקים בידו. ז. מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל, הוא יכול להכיר ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:06:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=77 רוחניות ליקוטי מוהרן ספר המידות חסידות אמונה תורה רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות
<![CDATA[כיצד תהיה חלוקת השכר לעתיד לבוא?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5461

כיצד תהיה חלוקת השכר לעתיד לבוא?

כאן breslev.eip.co.il/?key=323 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נא - כשאתם מגיעין לאבני שיש טהור מובאת השאלה הבאה: ועל כן שכר עולם הבא, "עין לא ראתה אלקים זולתך" כי מאחר שיהיה כלו אחד, לא יהיה עין שיראה, רק "אלוהים זולתך" ואמר אז, שגם בזה יש קשיא מה שאי אפשר להבין כי אם כן איך יהיה חלוק השכר לכל אחד ואחד לפי מדרגתו ולפי עבודתו ויגיעתו בזה העולם בשביל השם יתברך כי בודאי גם בהסוף האחרון, לא יהיו כלם שוים ומאחר שיהיה כלו אחד, איך שיך חלוק בין אחד לחברו לפי מדרגתו אך יש בזה סוד שאי אפשר להבינו, והדברים עתיקים. **** התשובה לשאלה הזאת מובאת במקום אחר. היכן ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:05:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5461 רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן חסידות תורה ברסלב יהדות ברסלב
<![CDATA[גן עדן וגהנום - לפני גן עדן יש גהנום]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5458

גן עדן וגהנום - לפני גן עדן יש גהנום

איפה רבי נחמן מברסלב אומר שלפני שאדם מגיע לגן עדן, הוא צריך לעבור בגהנום? מה פשר העניין? איך זה קשור לכך שארץ ישראל נקנית ביסורים? איך זה קשור לכך שצריך שתהיה ירידה לפני עליה? ואיך זה קשור ל"קטנות" שעברה על רבי נחמן מברסלב בדרך לארץ ישראל? תשובה: ראה כאן breslev.eip.co.il/?key=573 - חיי מוהר"ן - תמד - עבודת השם לגבי זה שלפני שהצדיק מגיע לגן עדן, לפני כן הוא עובר בגהנום. והעניין הוא: כי ארץ ישראל נקנית ביסורים, וארץ ישראל היא בחינת גן עדן, שבה יש את התגלות הבורא, והיא כולה טוב, וכולה ניסים וכולי. והייסורים האלו, הם בעצם הירידות שיש לפני העלייה. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:04:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5458 ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה רוחניות ברסלב תורה ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות ריז - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2369

שיחות הר"ן - אות ריז - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה

אמר: שאיתא בספר אחד שמה שמובא בספרי המחקרים ראיה שצריכין לחקר, מפסוק: "וידעת היום והשבות אל לבבך" וכו' שצריכין לדעת אותו יתברך על פי חקירות זה הפרוש הוא מכת הקראים שהם מפרשים פסוק זה כך, שצריכין לדעת אותו יתברך על פי חקירות אבל האמת לא כן הוא כי באמת העקר לדעת אותו יתברך הוא רק על ידי אמונה שלמה שעל ידי זה דיקא זוכין אחר כך לדעת והשגה גדולה בידיעת רוממותו יתברך שמו וכמו שכתוב: "וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'" ובאמת עקר הפרוש הפשוט של פסוקים אלו, המזהירים לדעת אותו יתברך כגון "וידעת היום והשבות וכו'", וכן "דע את אלקי אביך ועבדהו" וכן "דעו כי ה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:03:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2369 יהדות רבי נחמן מברסלב חסידות רוחניות ברסלב אמונה תורה שיחות הרן ליקוטי מוהרן
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רצט - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2455

שיחות הר"ן - אות רצט - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

אחר שמחת תורה הייתי רגיל לבוא אליו זכרונו לברכה ובכל שנה כשבאתי אליו אחר שמחת תורה שאל אותי אם הייתי שמח בשמחת תורה וספר לי כמה פעמים איך היו העולם שמחים בביתו והיה לו נחת גדול מזה וכן עוד פעם אחת באמצע השנה דבר עמי מענין שמחת תורה אם אני מרגיש שמחה בלבי אז או על כל פנים פעם אחר בשנה אם אני מרגיש שמחה בלבי [וברוך ה' שעזרני בחסדו הגדול לשמח בכל לב כמה פעמים בשנה והרגשתי השמחה בלבי מה שאי אפשר לספר לחברו כלל כי שמחת יהדותנו, מה שזכינו להיות מזרע ישראל ולהאמין בו יתברך הוא לכל חד כפום מה דמשער בלבה ואי אפשר לספר לחברו כלל כמו שמבאר אצלנו כמה פעמים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:02:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2455 אמונה חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - מח - שיחות השיכים להתורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3879

חיי מוהר"ן - מח - שיחות השיכים להתורות

אות מח התורה חיים נצחיים שבסימן ע"ב בלקוטי תנינא נאמרה בעת שבא אצלו על שבת קדש פרשת יתרו צדיק אחד מפרסם גדול, והוא זכרונו לברכה לא אמר שום תורה בליל שבת קדש ולא ביום שבת קדש. וכשגמרנו סעדת שחרית של שבת וכבר ברכנו ברכת המזון והיינו סבורים להסתלק מהשלחן כנהוג אחר ברכת המזון אבל הוא זכרונו לברכה נשאר אז יושב על מקומו וגם אנחנו כלנו נשארנו אז יושבים לפניו, וגם הצדיק הנ"ל נשאר עדין יושב לפניו. בתוך כך ענה ואמר כשרואין את עצמו עם הצדיק אפילו כשאין שומעין תורה גם זה טוב מאד כי על ידי זה מקבלין גדלה. והתחיל לומר תורה הנ"ל בתוך דבריו כשנכנס באמירת התורה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:01:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3879 ליקוטי מוהרן תורה חיי מוהרן יהדות חסידות רוחניות אמונה ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[חיי מוהר"ן - טז - שיחות השיכים להתורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3870

חיי מוהר"ן - טז - שיחות השיכים להתורות

אות טז לענין המקיפים המבארים בהתורה עתיקא סימן כ"א שכל אחד ישיג לעתיד כפי טרחו ויגיעתו וכו' בעבודת ה' אמר שיש עבדות כאלו בזה העולם שזוכין על ידם שגם בעולם הבא יזכה בכל פעם לעלות מדרגא לדרגא ולהשיג בכל פעם מקיפין חדשים ומה שכתב שם בענין מרים שפגמה בכבוד משה, ואהרון בקש: "אל נא וכו' בצאתו מרחם אמו" שזה בחינת ענש היבום עין שם יש בזה נפלאות גדולות כי רמז בזה על בתו מרים זכרונה לברכה שהיתה כלתו של הרב הגאון הצדיק וכו' הרב ליבוש מוואלטשיסק זכר צדיק לברכה, שנסע לארץ ישראל עם כל בניו ועל ידי זה נסעה גם בתו לארץ ישראל. וכמה שנים אחר פטירת אדוננו מורנו ורבנו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 04:00:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3870 חסידות רוחניות יהדות רבי נחמן מברסלב אמונה ליקוטי מוהרן תורה חיי מוהרן ברסלב
<![CDATA[ספר המידות - ניסיון]]> http://breslev.eip.co.il/?key=137

ספר המידות - ניסיון

חלק שני א. הנסיון הוא בשביל לגדל ולפרסם את האדם. ב. מי שאין במעלות הצדקות, וגם אין לו זכות אבות, ורוצה לקרב את בני אדם לעבודת השם יתברך, ישמר את עצמו מנסיונות, ובפרט שלא יתקנאו בו הרשעים. ג. מי שהוא שולט ביצרו, בניו אינם יוצאים לתרבות רעה, ועל ידי זה ממונו נתברך, ועל ידי זה לא יבוא לידי נסיון. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:59:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=137 ברסלב חסידות ליקוטי מוהרן אמונה רבי נחמן מברסלב רוחניות ספר המידות יהדות תורה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות נו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2212

שיחות הר"ן - אות נו

יש בני אדם שנדמה עליהם שהם רחוקים מאיזה תאוות גדולות כגון מתאוות ממון וכיוצא בזה דע שאף על פי כן יכול להיות שהוא גרוע יותר מחברו שהוא משקע באותה התאוה דהינו שיש לו איזה תאוה אחרת שהוא משקע בה כל כך עד שאפילו תאוות ממון וכיוצא בזה שהיא תאוה גדולה מאד נתבטלה אצלו כנגד אותה התאוה נמצא שהוא גרוע יותר כי הוא משקע כל כך באיזה תאוה עד שאפילו תאוה גדולה של ממון וכיוצא נתבטל אצלו מחמת התאוה ואפילו אם היתה התאוה שהוא משקע בה קטנה מתאוה האחרת שהוא רחוק ממנה עם כל זה אין נפקא מנה כלל מאחר שהוא משקע בה כל כך עד שתאוה גדולה נתבטל אצלו על ידי זה כנזכר לעיל וכמו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:58:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2212 חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן שיחות הרן רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות אמונה תורה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רנח - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2414

שיחות הר"ן - אות רנח - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

הוכיח אותנו מאד לעשות מצוות הרבה והנראה מכונתו היה שרצונו שנהיה עוסקים במצוות גם כן דהינו לקבץ נדבות ולעסק בגמילות חסדים וכיוצא בזה ואמר לנו בזו הלשון: [כלום אינכם עושים מצוות כלל ? ] וכונתו היה כנזכר לעיל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:57:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2414 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן שיחות הרן ברסלב תורה יהדות חסידות רוחניות אמונה
<![CDATA[חיי מוהר"ן - שעח - מעלת תורתו וספריו הקדושים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3834

חיי מוהר"ן - שעח - מעלת תורתו וספריו הקדושים

אות שעח לענין כתיבת ספריו הקדושים שהרבה תורות כתב בעצמו זכרונו לברכה וקצת כתבוהו החברים והשאר כתבתי, אמר שהלשון שלי הוא סמוך להמכון. והוטב בעיניו הלשון שלי, ואמר שאחריו אנכי. הינו לענין צחות הלשון של התורות הלשון שלי היא מעלה מכלם הרבה. אפס הלשון שלו בעצמו טוב ומעלה ביותר בודאי אבל אחר הלשון שלו הוא הלשון שלי שתכף במדרגה שאחריו נגד הלשון של שאר החברים כי לא הוטב בעיניו לשונם כלל בכמה אפנים כי על פי רב לא עמדו על המכון כלל. וגם המעט שהבינו לא היו יכולים לכתב על הספר כל אשר הבינו בלבבם וה' אלהים נתן לי לשון למודים והוטב בעיניו הלשון שלי בעזרת השם ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:56:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3834 רוחניות תורה ברסלב רבי נחמן מברסלב חיי מוהרן אמונה ליקוטי מוהרן יהדות חסידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רסב - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2418

שיחות הר"ן - אות רסב - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

עוד מצאתי מכתב יד החברים. דע שיש חן שמי שיכול להשתמש בזה החן הוא יכול לעשות שאלת חלום ולידע עתידות על ידי החלומות כי בכל החלומות בודאי יש בהם עתידות רק שיש בהן כמה פסלת ותבן כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אין חלום וכו' וגם יש חלומות ברורים כמו שכתוב: "בחלום אדבר בו" ומי שיש לו זה החן הנ"ל חלומותיו צודקים בודאי אלא שאפילו כששומע חלום מאחר שמספר לו אזי נופל התבן והפסלת מן החלום ועל ידי זה שומע רק החלום המברר ועל ידי זה יכול לפתר החלום ולידע העתידות מהם ויוסף היה לו זה החן בחינת "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין" לשון חן כ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:55:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2418 רבי נחמן מברסלב חסידות ברסלב תורה אמונה רוחניות יהדות ליקוטי מוהרן שיחות הרן
<![CDATA[חיי מוהר"ן - קטו - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3900

חיי מוהר"ן - קטו - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו

אות קטו ובשנת תקס"ב בחדש אלול נכנס לברסלב ובא לכאן על שבת פרשת כי תצא. וכאשר נשמע הדבר בנעמריב הסמוך לפה היה אצלנו דבר פלא מאד שהוא נכנס לכאן. אבל השם יתברך חמל עלינו מן השמים, וחשב מרחוק להיטיב אחריתנו להשאיר שארית בארץ למען עשה כהיום הזה להחיות עם רב. כי בכאן נגמרו הספרים הקדושים הנדפסים, ופה חבר הספרים הנעלמים מעין כל חי, הינו מה שנשרף וספר הגנוז וכו' וכו' ואנחנו זכינו ברחמיו המרבים להתקרב אליו תכף בכניסתו לפה, ויתבאר מזה במקום אחר, אם ירצה השם, באריכות. ואמר, אלו לא בא לברסלב אלא בשביל לקרב אותי די. ופה ברסלב ישב בשלוה מבני העיר כל י ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:54:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3900 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן אמונה תורה חיי מוהרן רוחניות יהדות ברסלב חסידות
<![CDATA[הר של זהב ומבצר של מרגליות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5481

הר של זהב ומבצר של מרגליות

במעשה מאבידת בת מלך breslev.eip.co.il/?key=48 - סיפורי מעשיות - מעשה א - מאבידת בת מלך מובא שם: ושכעת איננה שם במבצר הנ"ל כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני מה פשר הדימוי הר של זהב ומבצר של מרגליות? מה מרמז הר? מה מרמז זהב? מה מרמז מבצר? ומה הן המרגליות? תשובה: הר של זהב ומבצר של מרגליות, משמעותו שכל מאוד גדול על אנושי, שהוא נראה כבלתי מושג כלל. כמובא שם אח"כ וישב עצמו, שבודאי בישוב לא נמצא הר של זהב ומבצר של מרגליות וגם: וספר לו כל המעשה הנ"ל ושהוא מבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות אמר לו: בודאי אינו בנמצא כלל ודחה אותו ואמר לו, שהשיאו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:53:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5481 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן ברסלב יהדות ברסלב חסידות רוחניות תורה אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קעג - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2314

שיחות הר"ן - אות קעג - גדולות נוראות השגתו

שמעתי מאנשים שאמר לרבי שמעון בעת שבא מעבר לגרעניץ [מעבר לגבול] שנתרחק לשם איזה שנים ולא ראה את רבנו זכרונו לברכה, ערך שלש שנים ויותר מחמת המעשה שהיה במעדוועדווקע שהקפיד עליו רבנו זכרונו לברכה וכו' ואיני בקי במעשה הזאת היטב ומחמת זה אמר רבנו פעם אחת. אני רוצה לשלחך מעבר לנהר דאן וסיבב השם יתברך סיבות שבסמוך מאד נתגלגל הדבר שנסע רבי שמעון לשם לסביבות נהר דאן הנ"ל שהוא רחוק בערך מאה פרסאות ויותר ממעדוועדווקע כי שם עקר מדינת רוסיא כידוע ויהודים אינם נמצאים שם כי אם אחד מאלף ובפרט לפני כמה שנים ונסע רבי שמעון לשם לפי שעה והשם יתברך סיבב שנתקים דברי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:52:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2314 ברסלב תורה ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב שיחות הרן יהדות חסידות אמונה רוחניות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קלט]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2295

שיחות הר"ן - אות קלט

ספר לי אחד מאנשיו שפעם אחד ספר לרבנו זכרונו לברכה, שדברו לו איזה שדוך ואמר האיש הנ"ל לפניו זכרונו לברכה, ששם אין מקום לפניו השיב לו: כשיש להאדם לב של ישראלי אין שיך אצלו מקום וכו' כי הלב הוא אלקות וכו' וכו' [כנדפס ב"לקוטי תנינא" סימן נ"ו] ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:51:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2295 אמונה חסידות רוחניות ברסלב ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קלח]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2294

שיחות הר"ן - אות קלח

שמעתי מפיו הקדוש בעת שדבר עמנו מגדל הענין של ספורי מעשיות מצדיקים שנדפס בספריו הקדושים [בסימן רל"ד חלק א'] ואמר אז שהוא בעצמו זכרונו לברכה עקר התעוררותו לעבודת השם יתברך באמת היה על ידי ספורי מעשיות מצדיקים וספר שבבית אביו ואמו הצדיקים זכרונם לברכה היו שכיחים שם כל הצדיקים כי כל הצדיקים היו מצויים בקהלת מעז'בוז' מחמת שהוא מקום הבעל שם טוב זכרונו לברכה ורבם ככלם התאכסנו בבית אביו זכרונו לברכה ושמע הרבה מעשיות מצדיקים ועל ידי זה היה עקר התעוררותו להשם יתברך עד שזכה למה שזכה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:50:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2294 תורה יהדות שיחות הרן רוחניות ברסלב חסידות אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכב - צריך להיות תמיד בשמחה ולעבד ה' בשמחה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=492

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכב - צריך להיות תמיד בשמחה ולעבד ה' בשמחה

צריך להיות תמיד בשמחה ולעבד ה' בשמחה ואפילו אם לפעמים נופל ממדרגתו צריך לחזק עצמו בימים הקודמים שהיה מזריח לו איזה הארה קצת כמו שאנו רואים שכמה סומים מחזיקים עצמן באיש אחד שאינו סומא ומאמינים בו והולכים אחריו וגם הסומא מאמין למקלו שהולך אחר מקלו, אף שאינו רואה כלל מכל שכן שראוי לילך אחר עצמו דהינו מאחר שבימים הקודמים הזריח לו קצת והיה מתחזק ומתעורר לבו להשם יתברך אף שעכשו נפל מזה ונסתמו עיניו ולבו עם כל זה ראוי שיאחז בימים הקודמים וילך אחריהם דהינו כמו שאז היה מתעורר לבו להתחזק בעבודתו יתברך כן גם עכשו יחזק לבו מאד וילך אחר הה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:49:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=492 אמונה ליקוטי מוהרן תורה רוחניות ברסלב רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חלק א יהדות חסידות
<![CDATA[הצדיק האמת הגדול במעלה - מה מיוחד בו?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5418

הצדיק האמת הגדול במעלה - מה מיוחד בו?

אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=2207 - שיחות הר"ו - אות נא העולם אומרים שאין צריך לבקש גדולות ואני אומר שצריך דוקא לבקש גדולות לבקש ולחפש אחר הצדיק הגדול ביותר דוקא וכבר מבאר מזה בספרים שצריך לחפש דיקא אחר הצדיק והרבי הגדול ביותר וכיו"ב מובא כאן breslev.eip.co.il/?key=172 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ל - מישרא דסכינא וכל מה שהוא קטן ביותר ומרחק ביותר מהשם יתברך הוא צריך רבי גדול ביותר ... כי כל מה שהוא קטן ומרחק ביותר צריך מלמד גדול ביותר שיהיה אמן כזה שיוכל להלביש שכל עליון כזה דהינו השגתו יתברך שמו לקטן ומרחק כמותו כי כל מה שהחולה נחלה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:48:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5418 ברסלב יהדות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן רוחניות תורה חסידות ברסלב אמונה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כח - יש חלוקים בין התורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=205

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כח - יש חלוקים בין התורות

דע, שיש חלוקים בין התורות כי יש תורה שלא נתנה אפילו לדרש ויש תורה שנתנה לדרש ולא נתנה לכתב ויש שנתנה לכתב וכמו שמצינו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה . 'דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאמרם בכתב' וכו' ומי שיודע להבחין ולהכיר בין התורות איזהו נתנה לכתב, ואיזהו לא נתנה לכתב הוא יכול להכיר את איש ישראלי בין האמות ואפילו אם אחד מישראל עומד בין כמה אמות, יכול להכירו וסוד זה מרמז בפסוק: "אכתב לו רבי תורתי כמו זר נחשבו" הינו כשכותבין רבי תורתי הינו רב יותר מהראוי דהינו שכותבין מה שלא נתן לכתב כנ"ל אזי "כמו זר נחשבו" הינו שאין יוכל להכיר את הישראל וכמו זר נחשב ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:47:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=205 חסידות אמונה ליקוטי מוהרן רוחניות ברסלב תורה יהדות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות שא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2457

שיחות הר"ן - אות שא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

שמעתי בשמו שאמר שעקר עבודת איש הישראלי הוא בחרף לקום בחצות לילה ובקיץ בעת שהלילה קצר מאד שאז אין עומדין בחצות [בחוץ לארץ] כמבאר במקום אחר אז יזהר לעמד בבקר השכם כעלות השחר ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:46:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2457 תורה אמונה רבי נחמן מברסלב רוחניות יהדות ליקוטי מוהרן שיחות הרן ברסלב חסידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קי - לא ימוש ספר התורה הזה מפיך]]> http://breslev.eip.co.il/?key=384

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קי - לא ימוש ספר התורה הזה מפיך

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך כי התורה היא רוחניות ואשר זך וישר פעלו ושכלו רוחני יכול לתפס כל התורה כלה ולא ישכח דבר כי דבר רוחני אינו תופס מקום ויכולה התורה להתפשט ולשכן בשכלו אך מי שהוא מגשם דברי התורה ועושה ממנה ממשות אזי יש לה שעור וקצבה כמה הוא יכול לתפס בשכלו ולא יותר ואם ירצה להשיג יותר, אזי ידחה מה שכבר נכנס בשכלו כדרך כל דבר גשמי אם הוא כבר מלא, אם ימלאנו יותר, ידחה מה שהיה בו כבר וזהו: "לא ימוש ספר התורה": "וימש חשך" כלומר הזהר שלא תהיה ממשות וגשמיות בדברי התורה 'מפיך' כלומר מחמת פיך שיוצא מאתך יהיה לה ממשות וגשמיות תזהר מזה וזה ש ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:45:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=384 רוחניות אמונה ליקוטי מוהרן תורה חסידות ליקוטי מוהרן חלק א רבי נחמן מברסלב יהדות ברסלב
<![CDATA[ספר המידות - פחד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5556

ספר המידות - פחד

א. בשעה שבא פחד על רשע, בידוע שבזה השעה הקדוש ברוך הוא נותן לצדיק תאותו. ב. על ידי פחד בא מכשול. ג. על ידי בטחון תנצל מפחד. ד. סגלה לבטל את הפחד, לזכר אברהם אבינו. ה. בצדקה תבטל את הפחד. ו. סגלה לבטל את הפחד, שתאמר ה' צבאות. ז. על ידי הפחד נתבטל הגאוה. ח. פחד מכחיש כחו של אדם. ט. בר דעת אין לו להתפחד מפני קול בעלמא. י. מאן דמבעת, אף על גב דאיהו לא חזי מזלה חזי, ותקנתו, ידלג מדכתה ארבע גרמידי או ליקרי קריאת שמע או יאמר עזי דבי טבחא וכו'. יא. מי שיש לו פחדים, יזמר זמר של שמחה. יב. על ידי שתציר שם אלקים לנגד עיניך, ילכו הפחדים ממך. יג. מי שאוכל ממון ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:44:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5556 תורה ליקוטי מוהרן יהדות ברסלב רבי נחמן מברסלב ספר המידות אמונה חסידות רוחניות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קסח - כשבא לאדם גדלות, סימן שיבוא לו צרה חס ושלום]]> http://breslev.eip.co.il/?key=438

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קסח - כשבא לאדם גדלות, סימן שיבוא לו צרה חס ושלום

כשבא לאדם גדלות סימן שיבוא לו צרה חס ושלום כמו שכתוב: "לפני שבר גאון" וכן כשהוא שפל סימן שיבוא לכבוד גדול כמו שכתוב: "ולפני כבוד ענווה" ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:43:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=438 ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב יהדות רוחניות חסידות תורה אמונה ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב
<![CDATA[סיפורי מעשיות - מעשה מעשה מאוצר תחת הגשר / מעשה האוצר מתחת לגשר]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2526

סיפורי מעשיות - מעשה מעשה מאוצר תחת הגשר / מעשה האוצר מתחת לגשר

סיפורי מעשיות - מעשה מאוצר תחת הגשר פעם אחת חלם לאיש אחד מעיר אחת שבעיר ווינה תחת הגשר נמצא שם אוצר ונסע לשם ונעמד אצל הגשר וחפש עצות איך לחפור שם כי ביום אינו יכול מחמת העוברים ושבים ועבר שם איש חיל ושאל אותו מה אתה עומד וחושב? וחשב בדעתו שטוב שיספר לו חלומו כדי שהוא יסייעו ויתחלקו וספר לו ענה ואמר לו אוי יהודי טפש מה אתה שם לב לחלומות [הלא גם אני בחלומי חלמתי שיש אוצר מתחת התנור בבית של יהודי אחד שגר כאן וכאן] [והזכיר העיר של האיש ושמו של האיש הזה] היעלה על דעתך שאסע עד לשם בשביל האוצר? השתומם היהודי ונסע לביתו וחפר בהמגיזאן [תחת התנור] שלו ומצא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:42:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2526 חסידות רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות יהדות ברסלב ליקוטי מוהרן תורה סיפורי מעשיות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קצא - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2332

שיחות הר"ן - אות קצא - גדולות נוראות השגתו

פעם אחת נכנס לבית וענה ואמר. מה לעשות כשעומד לפני האדם הר גדול של אש ומעבר השני של ההר מנח אוצר טוב ויקר ונחמד מאד מאד אבל אי אפשר לבוא אל האוצר כי אם כשעוברין דרך ההר של האש וההכרח לבוא לאותו האוצר הנחמד והיקר וכו' אחר איזה ימים שוב דבר מזה ושחק ואמר כבר נודע לי הדבר הזה מה לעשות לזה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:41:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2332 רוחניות אמונה חסידות יהדות שיחות הרן ליקוטי מוהרן תורה ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סה - ויאמר בעז אל רות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=336

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סה - ויאמר בעז אל רות

ויאמר בעז אל רות, הלא שמעת בתי, אל תלכי ללקט בשדה אחר וגם לא תעבורי מזה וכו' עיניך בשדה אשר יקצרון, והלכת אחריהן הלוא צויתי את הנערים לבלתי נגעך וצמת, והלכת אל הכלים ושתית, מאשר ישאבון הנערים א. דע כי יש שדה, ושם גדלים אילנות ועשבים יפים ונאים מאד וגדל יקר יפי השדה וגדוליו אי אפשר לספר, אשרי עין ראתה זאת ואילנות ועשבים, הם בחינת נשמות קדושות הגדלים שם ויש כמה וכמה נשמות ערמות, שהם נעים ונדים מחוץ לשדה וממתינים ומצפים על תקון, שיוכלו לשוב ולכנס אל מקומם וגם אפילו נשמה גדולה, שבה תלויים כמה נשמות לפעמים כשהיא יוצאת לחוץ קשה לה לחזר לשם והם כלם מב ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:40:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=336 ברסלב תורה ליקוטי מוהרן חלק א רוחניות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה חסידות
<![CDATA[הר של אש - מעשה מבעל תפילה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5525

הר של אש - מעשה מבעל תפילה

סיפר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=59 - סיפורי מעשיות - מעשה יב - מבעל תפילה והודיע המלך להגבור המלך זה השי"ת. והגיבור היינו מידת הדין והיראות הנפולות שיש לאדם שהוא צריך להתגבר עליהן. היות שבדרך, שהוא עולה אל החרב הנ"ל הדרך שעולה אל החרב, היינו הדרך להשיג את השכל הנקנה שבו נמתקת היראה של מידת הגבורה והדין. דהיינו השגת האין סוף. כי רק שם כל הדינים נמתקים בשורשם... יש דרך מן הצד היינו צורת מחשבה לא מקובלת, כי הוא שכל מאוד גדול שהוא השכל הנקנה והוא בחינת הדרך מן הצד שיש במעשה של אבידת המלך עיין שם ובאים באותו הדרך אל הר של אש הר של אש היינו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:39:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5525 ברסלב רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה יהדות רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רמד - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2400

שיחות הר"ן - אות רמד - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

שמעתי מאחד מחשובי אנשים איש כשר וירא שמים ועובד את השם באמת שאמר לו רבנו זכרונו לברכה שיש בני אדם עובדי ה' שאין השם יתברך מראה להם מה שפעלו כל ימי חייהם רק אחר מותם בעולם הבא, אז יראו מה שפעלו והבנתי שרבנו זכרונו לברכה, אמר לו דבר זה לענין התחזקות לבל יפל בדעתו מה שכבר עסק בעבודת השם ועדין אינו רואה בעצמו שום פעלה כי יש שאינו יכול לראות כל ימי חייו מה שפעל כי אם לאחר כך כנזכר לעיל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:38:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2400 רבי נחמן מברסלב שיחות הרן ברסלב תורה חסידות רוחניות יהדות אמונה ליקוטי מוהרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עג - מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהלים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=250

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עג - מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהלים

מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהלים כי אמירת תהלים מסגל לתשובה כי יש נון שערי תשובה ומ"ט שערים יכול כל אדם לכנס בהם ולהשיגם אך שער החמשים הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו, כביכול כי גם אצלו יתברך מצינו בחינת תשובה, כמו שכתוב: "שובו אלי ואשובה אליכם" ואלו המ"ט שערי תשובה הם בחינת מ"ט אותיות שיש בשמות שנים עשר שבטי יה כי כל שער ושער יש לו אות ממ"ט אותיות השבטים והנה הכל חפצים ליראה את שמך ואף על פי כן לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה אינו זוכה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:37:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=250 רוחניות ליקוטי מוהרן יהדות חסידות אמונה תורה ליקוטי מוהרן חלק ב ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רי - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2351

שיחות הר"ן - אות רי - גדולות נוראות השגתו

אמר. כל מה שהוא צריך לעשות ברבים קשה לו מאד מאד וצריך שיהיה לו מסירת נפש ממש על זה וספר שקדם הקדוש כשרוצה להתחיל תבה הראשונה של הקדוש נדמה לו שתצא נפשו ממש וכן קדם אמירת התורה כשרוצה להתחיל לומר תורה אזי נדמה לו שבתבה הראשונה שיאמר תצא נפשו ממש ולא היה מתפלל לפני העמוד בשום פעם ולא עשה שום דבר כיוצא בזה כגון קריאת המגלה וקריאת התורה ואפילו לקרות לפני התוקע ושאר דברים כאלה רק קדוש וזמירות על שלחנו בשבת קדש ואמירת התורה וגם זה היה כבד עליו מאד כנזכר לעיל ואפילו כשהיה צריך לומר קדיש על אמו ביום היארצייט היה קשה וכבד עליו מאד ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:36:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2351 אמונה ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות חסידות רוחניות תורה שיחות הרן
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קנד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2310

שיחות הר"ן - אות קנד

שמעתי בשמו שאמר שעקר מה שהגיע למדרגתו הוא רק על ידי ענין פשיטות שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו ואמר תהלים הרבה בפשיטות ועל ידי זה דיקא הגיע למה שהגיע ואמר: אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני עתה דהינו חדוש כזה הייתי עושה ביום אחד מה שעשיתי בשנה כלה [כלומר שהיה מזדרז כל כך בעבודתו עד שמה שהיה עושה ועובד השם יתברך בשנה כלה היה עושה ביום אחד] והיה מתגעגע מאד אחר מעלת העבודה בבחינת פשיטות באמת ואמר: אי אי פשיטות גם אמר שדבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן שלא הגיעו למדרגתם כי אם על ידי ענין פשיטות שעסקו בעבודתם בפשיטות גמור בהתבודדות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:35:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2310 ליקוטי מוהרן חסידות אמונה רוחניות תורה שיחות הרן רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - קב - סיפורים חדשים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3895

חיי מוהר"ן - קב - סיפורים חדשים

אות קב שמעתי בשמו שספר בירושלים יש בית הכנסת שמביאין לשם כל המתים שבעולם ותכף שמת אחד בעולם מביאין לשם תכף אותו המת ושם דנין אותו היכן יהיה מקומו כי יש מתים בארץ ישראל שנושאין אותן לחוץ לארץ וכן להפך כמובא. ושם באותו בית הכנסת יושבין הבית דין שדנין כל אחד ואחד ונותנין לו מקומו הראוי לו. ויש אחד שדנין אותו שלא יהיה לו שום מקום ויהיה נאבד ונשלך בכף הקלע וכשמביאין את המת לשם אזי מביאין אותו במלבושים. ויש אחד שחסר לו מהמלבוש שלו איזה חסרון. כגון לאחד נחסר בית יד אחד מהמלבוש שלו ויש אחד שחסר לו חלק אחד מכנף בגדו וכיוצא בזה הכל לפי מעשה האדם [שכן זוכה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:34:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3895 רוחניות אמונה חסידות ליקוטי מוהרן תורה חיי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[ספר המידות - עונש]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5551

ספר המידות - עונש

א. לפעמים כשאדם עושה מצוה, והקדוש ברוך הוא מעניש אותו, זה מחמת שלא עשה מצוה כזה, כשבאה לידו. ב. לפעמים דנין את האדם על פיו. ג. לפעמים האדם נהרג, מחמת שהיה יכול להמליץ בעד אחד, ששונאין אותו בחנם. ד. לפעמים האדם נענש, על שפשע במלאכתו, או שנגזר גזרה על אנשי מקומו או על עמו. ה. הקדוש ברוך הוא ממהר להפרע מכפויי טובה על ידי כפויי טובה. ו. מי שכלב נשך אותו, בידוע שקבל לשון הרע, או שספר לשון הרע. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:33:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5551 רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ספר המידות ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות כה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2181

שיחות הר"ן - אות כה

בענין המחשבות שבמח הוא פלא גדול וגדלת הבורא יתברך שמו איך המחשבות מנחים במח חבילות חבילות הרבה מאד אלו על אלו וכשאדם צריך לאיזה דבר ונזכר בו אזי מושך ומוציא אותו הדבר שהיה מנח במחשבה ונזכר בו והדבר פלא, היכן היה מנח אותו הענין עד עכשו ? ויש קשרים וסימנים בהמחשבות המנחים בהמח חבילות חבילות הרבה וכשנזכר באיזה דבר מחמת שנזדמן ענין המעורר אותה המחשבה על ידי הקשר והסימן שבה אזי מוציא אותה המחשבה מתוך חבילי חבילות המחשבות המנחים ומסדרים במח ואזי כשמושך ומוציא אותה המחשבה אזי מתהפכים ומתגלגלים כל המחשבות מסדרם שהיו מנחים [כעין שרואין בדברים גשמיים שכשמושכין ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 24 Jan 2019 03:32:27 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2181 רוחניות אמונה ליקוטי מוהרן ברסלב שיחות הרן יהדות תורה רבי נחמן מברסלב חסידות