<![CDATA[ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב! Breslev.EIP.co.il]]> http://breslev.eip.co.il/ he breslev.eip.co.il Mon, 4 Dec 2023 00:21:26 GMT Mon, 4 Dec 2023 00:21:26 GMT 720 <![CDATA[שיחות הר"ן - אות נט]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2215

שיחות הר"ן - אות נט

מסגל יותר לבנים להיות רחוק מהם לבלי להיות דבוק בהם לשעשע בהם בכל פעם רק לבלי להסתכל עליהם כלל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:21:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2215 רבי נחמן מברסלב אמונה תורה יהדות שיחות הרן רוחניות ברסלב חסידות ליקוטי מוהרן
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תעג - עבודת השם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3847

חיי מוהר"ן - תעג - עבודת השם

אות תעג מצאתי כתוב אצלו מצוה שיכתב כל אחד ספר תורה לעצמו שיכתב לו ספר בתורה כל שכן סת"ם אות תעד "כי תשא את ראש בני ישראל" זה בחינת משא "ונתנו איש כפר" זה בחינת מתן. הינו בחינת משא ומתן אות תעה שמעתי מרבי יצחק חתן המגיד מטירהאוויצע שאמר ששמע מפיו הקדוש שאמר שבדרך צריכין לזהר בטבילת מקוה כי מקוה מסגל להנצל מרוצחים אות תעו כונת השלחן מימי ילדותו שלחן בגימטריא קלפה נדחה פיה עם הכולל. הינו שיהיה נדחה הקלפה מהשלחן שלא תינק מהשלחן שולחן בגימטריא יקו"ק יקרבנו. כשהיה אחד צריך לרפואה היה מכון שלחן בגימטריא צו רפואה [לרפואה]. שולחן בגימטריא ש"ך חסד, כי יש ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:20:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3847 אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן ברסלב יהדות רבי נחמן מברסלב תורה חיי מוהרן חסידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה מד - מה שמכין כף אל כף בשעת התפלה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=316

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה מד - מה שמכין כף אל כף בשעת התפלה

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] מה שמכין כף אל כף בשעת התפילה כי אמרו חכמינו, זכרונם לברכה: 'למה התחילה התורה מבראשית כי העכו"ם יאמרו לנו גזלנים אתם, שכבשתם ארץ שבעה עממין בשביל זה, כח מעשיו הגיד לעמו שהגיד שכל העולמות הכל מעשי ידיו ולמי שהקדוש ברוך הוא רוצה הוא נותן וזה, לתת להם נחלת גוים, כי בידו הכל' וכל הדברים נקראים כח מעשיו כנגד כ"ח אתון דעבדא דבראשית, כנגד כ"ח פרקין דידים וזה ידוע כי אוירא דארץ עממין היא טמאה ואוירא דארץ ישראל הוא קדוש וטהור כי הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת יד העכו"ם ונתן לנו אבל ארץ עמים, שהיא חוץ לארץ, שם אויר טמא וכשאנ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:19:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=316 רבי נחמן מברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן חלק א יהדות אמונה ליקוטי מוהרן תורה ברסלב חסידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רכה - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2377

שיחות הר"ן - אות רכה - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה

רבנו, זכרונו לברכה, כשהיה באומאן שאל אותו אחד אם אפשר לידע חכמת הקבלה בלי תעניתים ומקואות כי אחד אמר שאי אפשר לידע הקבלה כי אם וכו' השיב: אפשר לידע החכמה בלא הנ"ל כי הוא חכמה וכו' ואמר אז שמה שקשה להבין ספר ה"עץ חיים וכו' הוא מחמת שלא נכתב כסדר ואמר שבמקום שחכמת הפילוסופיא מסתימת שם מתחיל [חכמת האמת שהוא] חכמת הקבלה [פרוש כי הפילוסופים לא חקרו כי אם עד הגלגלים ומשם ולמעלה אין יודעים מאומה וגם בהחכמות שמהגלגלים ולמטה גם כן הם נבוכים מאד ברבם ככלם כידוע להם בעצמם וחכמת הקבלה מתחלת במקום שמסתימת חכמתם דהינו מהגלגלים ולמעלה כי כל עולם העשיה עם ה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:18:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2377 ברסלב חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב תורה אמונה יהדות שיחות הרן
<![CDATA[ספר המידות - חיתון]]> http://breslev.eip.co.il/?key=110

ספר המידות - חיתון

חלק שני א. מי שקשה לו למצא זווגו יאמר בכונה שירת הים. ב. קדוש לבנה סגלה שימצא אדם את זווגו. וסימן לדבר: "לבנה" ב'תולה נ'שאת ל'יום ה'רביעי. ג. על ידי חתון עם תלמיד חכם באים טובות וברכות לאדם. ד. על ידי חתון עם תלמיד חכם נצול מענש הבא, על ידי שיעץ עצות רעות על חברו. ה. על ידי חתון עם תלמיד חכם על ידי זה נתמנים דינים כשרים. ו. מי שקשה לו למצא זווגו, ירגיל את עצמו לקרות בקרבנות הנשיאים. ז. השדוך שדוברים אף על פי שאינו נגמר השדוך בעצמו, גם זה מן השמים, והשדוך לחוד עושה רשם בו ובה. ח. הכסוי שמכסין פני הכלה קדם החפה יש לה כח ההולדה. ט. על ידי התפלה יכול ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:17:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=110 תורה רוחניות ברסלב רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חסידות אמונה ספר המידות יהדות
<![CDATA[ספר המידות - המתקת דין]]> http://breslev.eip.co.il/?key=92

ספר המידות - המתקת דין

חלק א' א. בשעה שמשגרין על האדם את היסורים, משביעין עליהם שלא ילכו אלא ביום פלוני ולא יצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי סם פלוני. אבל "תשובה תפילה וצדקה" מבטלין השבועה. ב. חלישות הדעת, הינו עצבות על ידי זה בא רע מזל, ועל ידי רע מזל מדת הדין שולט. ג. פרשת חשן תקון לדינים. ד. כשיש לאדם צער, יתן צדקה, והצדקה הוי כמו שנותן שכר לדון, ועל ידי זה הדינים נמתקים, כי הנוטל שכר לדון דיניו בטלים. ה. עד היכן תכלית היסורים. ו. כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורים, קבל עולמו ופרעניות מזמנת לו. ז. המוכיח את חברו לשם שמים, מושכין עליו חוט של חסד. ח. שלשה דברים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:16:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=92 רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ספר המידות אמונה רבי נחמן מברסלב חסידות ברסלב יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות א]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2157

שיחות הר"ן - אות א

"כי אני ידעתי כי גדול ה' ואדונינו מכל אלהים" דוד המלך, עליו השלום, אמר "כי אני ידעתי" אני ידעתי דיקא כי גדלת הבורא יתברך אי אפשר לומר לחברו ואפילו לעצמו אי אפשר לספר מיום ליום לפי מה שמזריח לו ומתנוצץ לו באותו היום, אינו יכול לספר לעצמו ליום שני הזריחה וההתנוצצות של גדלתו יתברך שהיה לו אתמול ועל כן אמר: "כי אני ידעתי", אני ידעתי דיקא כי אי אפשר לספר כלל ואמר: שמה שכתוב אחריו: "כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ" וכו' הוא ענין אחר לגמרי ורחוק לגמרי משבח "כי אני ידעתי" כי כונתו באלו הדברים "כי אני ידעתי" אי אפשר לספר כלל והוא גבוה מאד מאד, גבוה מעל גבוה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:15:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2157 יהדות חסידות רבי נחמן מברסלב ברסלב אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן
<![CDATA[מדוע בסוף השקר נמצאת האמת?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5469

מדוע בסוף השקר נמצאת האמת?

אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=542 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעד - יש רשעים שעובדים ויגעים כל ימיהם דע שיש רשעים שעובדים ויגעים כל ימיהם כדי לעקר עצמן מהשם יתברך ומתורתו לגמרי ... על כן הם מתאוים ויגעים כדי שיגיעו לכפירה גמורה בדעתם, חס ושלום באפן שלא יהיה להם עוד צד ספק לנטות אל האמת אבל צריכים לזה יגיעה גדולה מאד מאד כמה וכמה שנים רחמנא לצלן, רחמנא לשזבן כי היהדות שבהם אינה מנחת אותם ומבלבלת אותם תמיד ודע שיש מהם כשמגיעין ובאין למה שהתאוו דהינו לכפירה גמורה חס ושלום, בלי שום ספק אל האמת אזי תכף ומיד מתים מן העולם ואז רואין האמת והשאלה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:14:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5469 רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן רוחניות חסידות אמונה תורה ברסלב ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רנג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2409

שיחות הר"ן - אות רנג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

איש אחד מחשוכי בנים, והיה מאנשי רבנו זכרונו לברכה ופעם אחת היה בבית רבנו זכרונו לברכה והיה יום אחד שנכנסו אצלו כמה חשוכי בנים ושחרו אותו שיעזר להם ונכנס האיש הנ"ל מאנשיו גם כן, ובקש אותו גם כן עבור בנים השיב לו מה הרעש הזה הלא עקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים וזהו העקר על כן העקר לבקש על יהדות שתזכה לילך בדרך הישר וכו' בודאי אם אפשר לזכות לבנים בגשמיות בודאי מה טוב אבל העקר הוא לשום לב להתקרב להשם יתברך כי זה עקר התולדות וכו' כנזכר לעיל ומאז פסק אותו האיש הנ"ל להפציר אותו עבור בנים והלך ועסק רק בעבודת ה' כדרך אנשי רבנו זכרונו לברכה אחר כך שו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:13:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2409 רוחניות ליקוטי מוהרן ברסלב אמונה רבי נחמן מברסלב תורה חסידות שיחות הרן יהדות
<![CDATA[ספר המידות - הוראה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=98

ספר המידות - הוראה

חלק א' א. המורה הוראות שהוא נכנע לפני גדולים ממנו, על ידי זה הקדוש ברוך הוא שומרו, שלא יכשל בדבר הוראה. ב. מקום ההוראה היא מועלת ליראה. ג. כשארע לאדם טרפה בביתו על ידי תערבת אסור בהתר, ואין בהתר לבטל את האסור, זה מראין לו, שפגם באיזהו יחוד וזווג עליון, כי היחוד והזווג הוא בחינת ביטול האסור בהתר בבחינת: "מוציא אסירים בכושרות". ד. כשיש שלום מלכות, על ידי זה נולדים בישראל בנים בעלי הוראה. ה. מי שמחמיר לאחרים ומקל לעצמו ואומר על מה שלא שמע ששמע, על ידי זה אינו זוכה לראות ביפי המלך, כי הקלפה של אדום שהוא יראה רעה, מחשיך מאור עיניו מלהסתכל ביפי פני המלך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:12:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=98 רוחניות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן ברסלב תורה יהדות ספר המידות חסידות אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קפז - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2328

שיחות הר"ן - אות קפז - גדולות נוראות השגתו

פעם אחת בא לפניו איש אחד מאנשיו שהיה לו חלי וכאב גדול בידו עד שלא היה יכול להזיז בידו כלל והיתה ידו תלויה בצוארו כדרך החולים בידיהם ולא היה יכול בשום אפן להורידה כי היה חליו וכאבו גדול מאד והיו מדברים לפני רבנו זכרונו לברכה שהוא צריך לשתות [מי מלח] ולקבל רפואות והאיש ההוא היה עני גדול ולא היה לו דבר על הוצאות ורפואות ביום השבת בשעה שהיה יושב על השלחן בסעדת שחרית ענה רבנו זכרונו לברכה, ואמר לאותן היושבין סביבו שזה האיש בודאי יש לו אמונה והשיבו: הן וכפל הדברים ודבר מזה קצת אם יש לו אמונה והשיבו: הן אחר כך צוה רבנו זכרונו לברכה, פתאם להאיש הנ"ל שיוריד ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:11:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2328 רוחניות ליקוטי מוהרן חסידות רבי נחמן מברסלב תורה שיחות הרן אמונה ברסלב יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות מז]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2203

שיחות הר"ן - אות מז

צריך לזה זכיה גדולה שיזכה לישב עצמו שעה אחת ביום ושיהיה לו חרטה על מה שצריכין להתחרט כי לאו כל אחד זוכה לישב הדעת איזה שעה ביום כי היום הולך וחולף ועובר אצלו ואין לו פנאי לישב עצמו אפילו פעם אחת כל ימי חייו על כן צריכין להתגבר לראות ליחד לו פנאי לישב עצמו היטב על כל מעשיו אשר הוא עושה בעולם אם כך הוא ראוי לו לבלות ימיו במעשים כאלו ומחמת שאין האדם מישב עצמו ואין לו דעת ואפילו אם יש לו לפעמים איזה ישוב הדעת אין הדעת המישב מאריך זמן אצלו ותכף ומיד חולף ועובר הדעת ממנו וגם אותו המעט הדעת שיש לו אינו חזק ותקיף אצלו מחמת זה אין מבינים שטות העולם הזה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:10:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2203 אמונה חסידות ברסלב יהדות רוחניות שיחות הרן תורה ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[שבחי הר"ן - אות יד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1801

שבחי הר"ן - אות יד

וכל דבר ודבר שרצה לעשות בעבודת השם היה קשה עליו מאד בכל מיני כבדות שבעולם ובתחלה היה קשה עליו מאד לישב יחידי בבית מיחד איזה שעות רצופים לעסק בעבודת ה' וזה הדבר היה קשה עליו מאד בתחלה אך הוא זכרונו לברכה, היה מכריח עצמו מאד ושבר תאוותו וישב כמה וכמה שעות בכל יום בהתבודדות בחדר מיחד וכן היה קשה עליו מאד מאד העבודה שהיה צריך לעשות בכל יום וכל כך היה קשה עליו עד שלא היה אפשר לשא כלל העל מגדל הכבדות שהיה כבד וקשה עליו מאד מאד ורק על ידי עצה זו נשא עליו על העבודה הינו שבכל יום היה חושב בדעתו שאין לו רק זה היום בלבד ולא הסתכל על יום המחרת ועל זמן שלהבא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:09:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1801 ליקוטי מוהרן אמונה ברסלב רוחניות רבי נחמן מברסלב תורה שבחי הרן יהדות חסידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קיז - מה שמבלבל את האדם, כשנכנס לקדשה גבוהה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=294

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קיז - מה שמבלבל את האדם, כשנכנס לקדשה גבוהה

מה שמבלבל את האדם, כשנכנס לקדשה גבוהה כגון כשמתקרב לצדיק האמת וכיוצא אזי דיקא יקרה לו מקרה בלתי טהור, חס ושלום כבר מבאר מזה במקום אחר [שכשהאדם נכנס לקדשה מתגבר עליו היצר הרע ביותר כי כל מה שנכנס בקדשה יותר יש לו בכל פעם יצר הרע חדש גדול מבתחלה עין בלקוטי הראשון בסימן עב ובמקום אחר] ובאמת הבלבול הזה שטות כי ממה נפשך אם יקרה לו מחמת הרהור מי חיב בזה ואין לו להתרעם כלל, מאחר שהוא בעצמו גרם לו ואם אינו מחמת הרהור, אזי בודאי אינו סימן רע כלל כי אם היה ענין רע לא היו רבותינו, זכרונם לברכה, נותנין אותו לסימן יפה לחולה כמו שאמרו רבות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:08:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=294 חסידות תורה רוחניות אמונה יהדות ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק ב ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ספר המידות - נדה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=132

ספר המידות - נדה

חלק א' א. אשה שהיא מרבה בדמים, היא דברנית, ואל תתיפה בעיני בני אדם, גם תרחץ את עצמה במי מעינות, גם אל תיגע את עצמה הרבה, גם בעלה יזהר בנטילת ידים, גם אל תכעס, גם אחר הטבילה תתן צדקה. גם בעלה ילמד מסכת נדה ואחר כך יאמר שיר של יום. גם תרחץ את עצמו בדברים, העולים מתוך המצודה מן הנהר, גם תשתה חלב עז, גם תרחץ בנוצת עזים, גם תעשן את עצמה בלבונה. ב. אשה ששופעת דם, תכתב אותיות "לא אחד" ותשא עליה. ג. אשה שהיא פרוצה, על ידי זה אין לה וסת ומרבה בדמים. ד. נדה שראתה דם דרך מקרה הוא מחמת חטא האיש. חלק שני א. אשה שאין לה וסת תתענה. ב. סגלה להחזיר לאשה וסתה על ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:07:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=132 ברסלב תורה ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה רוחניות ספר המידות
<![CDATA[סיפורי מעשיות - מעשה מעשה מאוצר תחת הגשר / מעשה האוצר מתחת לגשר]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2526

סיפורי מעשיות - מעשה מעשה מאוצר תחת הגשר / מעשה האוצר מתחת לגשר

סיפורי מעשיות - מעשה מאוצר תחת הגשר פעם אחת חלם לאיש אחד מעיר אחת שבעיר ווינה תחת הגשר נמצא שם אוצר ונסע לשם ונעמד אצל הגשר וחפש עצות איך לחפור שם כי ביום אינו יכול מחמת העוברים ושבים ועבר שם איש חיל ושאל אותו מה אתה עומד וחושב? וחשב בדעתו שטוב שיספר לו חלומו כדי שהוא יסייעו ויתחלקו וספר לו ענה ואמר לו אוי יהודי טפש מה אתה שם לב לחלומות [הלא גם אני בחלומי חלמתי שיש אוצר מתחת התנור בבית של יהודי אחד שגר כאן וכאן] [והזכיר העיר של האיש ושמו של האיש הזה] היעלה על דעתך שאסע עד לשם בשביל האוצר? השתומם היהודי ונסע לביתו וחפר בהמגיזאן [תחת התנור] שלו ומצא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:06:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2526 ליקוטי מוהרן יהדות רוחניות חסידות אמונה תורה סיפורי מעשיות ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קכד - לפעמים מגיע לאדם הרהור תשובה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=301

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קכד - לפעמים מגיע לאדם הרהור תשובה

שמעתי בשמו שאמר שלפעמים מגיע לאדם הרהור תשובה והשתוקקות להשם יתברך באיזה מקום שצריך שם באותו המקום דיקא להתחזק בזה ההרהור תשובה וההשתוקקות כגון לדבר שם איזה דבורים של תחנות ובקשות או דברי השתוקקות בפה ובלב כפי הענין ולא ימתין ולא יזוז ממקומו אף על פי שאין זה המקום מוכן לכך כגון שלא במקום קביעות לתורה ותפילה, רק בדרך הלוכו וכיוצא כי כשיזוז ממקומו, יכול להיות שיפסק וכן ממנו זכרונו לברכה, בעצמו ראינו ענין כזה כמה פעמים שלפעמים נשאר עומד באמצע הבית ודבר עמנו וגלה לנו תורה נפלאה ושיחה נאה מאד וגלה דרכים נפלאים לעבודת השם יתברך והתעוררות גד ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:05:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=301 רבי נחמן מברסלב אמונה יהדות רוחניות חסידות ליקוטי מוהרן ברסלב תורה ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קמד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2300

שיחות הר"ן - אות קמד

כשבא מלמברג והיה עדין החולאת שלו דהינו ההוסט [שעול, שחפת] מתגבר עליו ואז היה נוסע כמעט בכל יום לטיל סמוך לעיר לרפואה ושאר כונות נוראות שהיה לו בזה ושמענו מפיו הקדוש אז בדרך הטיול כמה תורות וכמה שיחות וספורים נפלאים ונוראים גם המאמר המתחיל: דע כשאחד מתפלל בשדה הנאמר על פסוק: "ויצא יצחק לשוח בשדה" וכו' [ב"לקוטי תנינא" סימן י"א] נאמר גם כן אז בעת שנסענו עמו לטיל ועמדנו בשדה אחד וירדנו מהעגלה והוא היה עדין יושב על העגלה ועמדנו סביבו בתוך כך הגיע שעת המנחה והיינו רוצים להתפלל שם אז אמר התורה הנ"ל והענין שם שכשמתפללין בשדה אזי כל העשבים וכו' נכנסין לתוך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:04:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2300 תורה ברסלב אמונה רבי נחמן מברסלב חסידות ליקוטי מוהרן שיחות הרן רוחניות יהדות
<![CDATA[שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לג]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1845

שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לג

ואחר כל אלה אחר אשר עשה כל מיני עבודות הנ"ל באמת ובתמים והרבה בתעניתים ובתפילות רבות מאד ובסגופים ושבירת תאוות ומדות ועמד בנסיונות רבות ושאר כל ענינים הנ"ל והרבה בהתבודדות מאד מאד לדבר בינו לבין קונו ולפרש שיחתו בלשון אשכנז וכו' כנ"ל עד שזכה למדרגה גבהה ועליונה מאד מאד בתכלית הקדשה ובתכלית הביטול ובהתקרבות גדול להשם יתברך במדרגת גדולי בני עליה וכל זה זכה בימי ילדותו ממש כי יומם לא נח לילה לא נם ולא שקט והתמיד מאד בעבודתו מיום אל יום מתחלת ימי קטנותו וימי נעוריו ויגע וטרח מאד מיום אל יום עד שזכה בימי נעוריו ממש לכל הנ"ל לקדשה גבוהה ונוראה והשגה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:03:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1845 יהדות רוחניות חסידות ברסלב ליקוטי מוהרן שבחי הרן רבי נחמן מברסלב אמונה תורה
<![CDATA[שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1848

שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לו

פעם אחד שלח מלך אחד שלשה אנשים למדינה עם דבר סתר למלך אחר והם עברו בתוך המדינות שהיו שם חולקים על המלך והראשון נהג עצמו בחכמה, והעלים הענין לגמרי ועבר המדינה ולא הבינו כלל שיש לו דבר סתר והשני עבר לשם, ועמדו בני המדינה על הדבר והבינו שיש לו דבר סתר ותפסו אותו שיגיד להם ועשה בחכמה או בגבורה ונמלט מידם השלישי עבר שם ועמדו עליו גם כן והבינו בו שיש לו סוד, ותפסו אותו והיו מענים אותו בכמה וכמה ענויים הרבה מאד וכל מה שעשו לו ענויים ויסורים וצרות גדולות והוא לא הגיד דבר ועמד בנסיון ולא גלה הסוד עד אשר ראו שאין מועיל לו שום דבר והניחוהו [כי חשבו מסתמא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:02:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1848 אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן יהדות חסידות רוחניות תורה שבחי הרן ברסלב
<![CDATA[שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כ]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1832

שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כ

וכששמע זאת, שלח שליח מיחד לעכו לשכר הספינה מרגאז שהיא בשלום עם כל האמות הינו כי יש מדינת רגאז ויש להם שלום עם כל המלכים וכשאותה הספינה מוציאה דגל שלה אזי אין לוקחין לתוך הפלען כי דרך הספינות של מלחמה שחוטפין על הים ספינה עם האנשים שבה לתוך הפלען דהינו בשביה אבל כשהספינה הנ"ל ממדינת רגאז מוציאה דגל שלה אזי אין לוקחין מהם לתוך הפלען וכן היה ששכרו לו ספינה כזו וכששמע הרב הצדיק מורנו הרב אברהם הנ"ל שרבנו זכרונו לברכה, רוצה לנהג נסיעות לביתו שלח שליח מיחד אליו עם אגרתו וגם אגרת הכוללו והוא זכרונו לברכה, זרז את עצמו מאד ולא רצה להמתין על אגרת של הרב ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:01:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1832 רבי נחמן מברסלב יהדות ברסלב חסידות רוחניות תורה אמונה ליקוטי מוהרן שבחי הרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קד - היה אוהב מאד את העבודות הפשוטות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=281

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קד - היה אוהב מאד את העבודות הפשוטות

היה אוהב מאד את העבודות הפשוטות של סתם בני אדם האנשים הפשוטים הכשרים והיה אוהב מאד מי שיכול לומר הרבה תחנות ובקשות בתוך הסדורים הגדולים כדרך ההמון עם הכשרים והיה מזהיר ומוכיח אותנו כמה פעמים, לזמר זמירות בשבת והיה מקפיד וכועס מאד על מי שהוא חכם בעיניו ואינו מתאמץ לזמר זמירות בשבת ובמוצאי שבת או שאר עבודות פשוטות כי עקר היהדות הוא בפשיטות ובתמימות גמור בלי שום חכמות כמבאר אצלנו כבר כמה פעמים וגם הוא בעצמו, זכרונו לברכה קדם שהגיע לו החולאת הכבד שנסתלק על ידו, קדם לזה כל ימיו היה מזמר זמירות הרבה בכל שבת ושבת ובמוצאי שבת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 4 Dec 2023 00:00:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=281 ברסלב אמונה חסידות יהדות רוחניות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תקנז - עבודת השם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3857

חיי מוהר"ן - תקנז - עבודת השם

אות תקנז מהבעל שם טוב זכרונו לברכה מספרים שהשיג וראה כל הרפואות כמו שהם נקראים בכל השבעים לשון בפרשת עשרים וארבעה מיני עופות טמאים כמדמה לי שגם רבנו ספר זאת בשם הבעל שם טוב זכרונו לברכה. אות תקנח שמעתי מפיו הקדוש לענין מראין רחמנא לצלן שאמר שהקליפות של המקרות של האיש הולכים אליה ומזה בא מראין שלהם רחמנא לצלן. שמענו פעם אחת משיחותיו הקדושות שאמר בפיו הקדוש שהעבודה הגדולה שבגדולות בעבודת השם קלה ביותר לעשות מעסק קנין שמטריחין עצמן בשביל פרנסה ועסקי העולם הזה כי הלא אנו רואין כמה יגיעות יגע האדם בשביל לנסע על איזה יריד ויומא דשוקא שתכף במוצאי שבת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:59:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3857 חיי מוהרן ברסלב רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[סיפורי מעשיות - מעשה מעני אחד שהיה מתפרנס מטיט]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2522

סיפורי מעשיות - מעשה מעני אחד שהיה מתפרנס מטיט

מעשה בעני אחד שהיה מתפרנס מטיט שהיה חופר טיט ומוכרם פעם אחת כשחפר מצא אבן טוב שהיה שויו הון רב מאד ולא ידע כמה שויו והלך לסוחר שיאמוד אותה בשויה וענה לו הסוחר שאין בזה המדינה אדם שיוכל לשלם שוויו כי הוא שוה הון רב וצריך ליסע עבור מכירתה ללונדון לעיר המלוכה אולם הוא היה עני ולא היה לו כסף ליסע והלך ומכר את רכושו הדל והלך מבית לבית לאסוף נדבות עד שהספיק לו ליסע עד הים ורצה לעלות על הספינה אולם לא היו לו מספיק מעות והלך להקאפיטאן והראה לו המרגלית כשראה הקאפיטאן את האבן הבין שאדם עשיר הוא ולקחו על הספינה בכבוד גדול ונתן לו חדר מיוחד ממדריגה הראשונה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:58:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2522 ברסלב חסידות תורה רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה סיפורי מעשיות ליקוטי מוהרן
<![CDATA[חיי מוהר"ן - קסד - נסיעתו לנאווריטש, לזאסלאב, לדובנא ולבראד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3804

חיי מוהר"ן - קסד - נסיעתו לנאווריטש, לזאסלאב, לדובנא ולבראד

אות קסד בסוכות תקס"ח בעת שהתחיל אצלו חלי ההוסט קדם שנסע ללמברג אז נשמע מפיו הקדוש בלילה הראשונה של סוכות ששאל תבת הוסט מה היא בלשון נכרים ובתחלה לא הבינו כונתו ואחר כך דבר מזה שבלשונם אשפיזא [אורח] נקרא הוסט. ושוב לא דבר בענין זה והזכיר אז מאמר רבותינו זכרונם לברכה שהיו רגילים לדבר בלשון חכמה כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: רבי אבהו כד הוי משתעי בלשון חכמה וכו' וכיוצא בזה והנראה היה שרמז בשיחתו הקדושה לענין האשפיזין עלאין שנכנסו אל הסכה, ואין אתנו יודע עד מה. כי זה ידוע לנו כבר והוא כלל גדול שבכל הדברים שבעולם ובכל הלשונות הגוים יכולי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:57:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3804 ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה חיי מוהרן
<![CDATA[ספר המידות - זיפן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=100

ספר המידות - זיפן

חלק א' א. על ידי זיוף בא לענש בית האסורים. ב. על ידי זיוף הוא מתחבר עם המתנגדים. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:56:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=100 רבי נחמן מברסלב יהדות רוחניות ברסלב חסידות ליקוטי מוהרן אמונה תורה ספר המידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קלח - לך אמר לבי בקשו פני]]> http://breslev.eip.co.il/?key=408

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קלח - לך אמר לבי בקשו פני

לך אמר לבי בקשו פני פרש רש"י בשליחותך כי עקר האלקות בלב, כמו שכתוב: "צור לבבי" כמבאר אצלנו במקום אחר [לעיל בסימן מ"ט] ומי שהוא "בר לבב", בבחינת: "ולבי חלל בקרבי" יוכל לידע עתידות על ידי מה שהלב אומר לו, שהוא דברי ה' ממש וזהו "לך אמר לבי בקשו פני", 'לך בשליחותך' כנ"ל כי מה שהלב אומר, הם דברי ה' ממש כנ"ל, והבן ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:55:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=408 אמונה תורה יהדות חסידות ברסלב רבי נחמן מברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[ספר המידות - שבת]]> http://breslev.eip.co.il/?key=158

ספר המידות - שבת

חלק שני א. התורה והמעשר והשבת הם נותנים חיים גשמיים גם כן. ב. הרגיל בקללה, על ידי זה לא יהיה לו בגדים על השבת. ג. עיר ששומרין את עצמם מללכת חוץ לתחום שבת, על ידי זה שם הבשר בזול. ד. על ידי שמירת שבת ממשיך על עצמו אור של משיח גם על ידי תשובה. ה. על ידי שמירת שבת הוא כבן המתחטא לפני אביו והוא ממלא שאלותיו, גם הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקימה, גם הקרן של המעשים טובים שלו קימים לעולם הבא, ואינו אוכל אלא מפרותיהם. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:54:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=158 ספר המידות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב רוחניות ברסלב אמונה יהדות חסידות תורה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמט - חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך]]> http://breslev.eip.co.il/?key=419

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמט - חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך

חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך חצות הוא מסגל כמו פדיון, כי הוא המתקת הדינים וזהו, על משפטי צדקך הינו שצדק גובר על משפט התקון לזה, חצות לילה אקום. ועקר חצות הוא תמיד אחר ששה שעות מתחלת הלילה הן בקיץ והן בחרף ואז מתחיל זמן חצות ונמשך עד גמר אשמורה שניה דהינו שתי שעות ובבקר טוב להסתכל על השמים ועל ידי זה נמשך הדעת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:53:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=419 יהדות אמונה רוחניות רבי נחמן מברסלב חסידות ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה לט - לכו חזו מפעלות ה', אשר שם שמות בארץ]]> http://breslev.eip.co.il/?key=216

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה לט - לכו חזו מפעלות ה', אשר שם שמות בארץ

"לכו חזו מפעלות ה', אשר שם שמות בארץ" כי באמת הדבר נפלא ונורא מאד אשר ברא השם יתברך את כל הבריאה שיש בה כמה וכמה דברים נפלאים ונוראים הרבה מאד מאד מה רבו מעשי ה' ! ואפילו בזה העולם לבד עצמו נפלאות ה' אשר ברא דוממים וצומחים וכו' ומי יוכל לשער גדלת ה' שיש בבריות של זה העולם מכל שכן שאר העולמות והכל כאשר לכל לא נברא אלא בשביל ישראל וישראל בעצמן, עקר בריאתן בשביל בחינת שבת, שהוא התכלית כי שבת הוא תכלית מעשה שמים וארץ שהוא בחינת עולם הנשמות שהוא עולם שכלו שבת ושם ישיגו את השם יתברך כראוי בלי שום מסך המבדיל ובלי שום מונע כי אז יהיה נע ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:52:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=216 ליקוטי מוהרן חלק ב רבי נחמן מברסלב תורה ברסלב אמונה יהדות חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קפ - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2321

שיחות הר"ן - אות קפ - גדולות נוראות השגתו

פעם אחת אמר לי רבנו זכרונו לברכה שהיום נראה לו מלאך חדש ויודע שמו ויש תחתיו ממנים ויש להם שופרות בידם והם תוקעין תקיעה, ואחר כך תרועה, ואחר כך חוזרים ותוקעים תקיעה והם כלם חופרים ומבקשים אחר אבדות כי יש דברים אבודים הרבה וזה בחינת "תאוות רשעים תאבד" תר"ת "יחפרו ויאבדו" ולפעמים הצדיק בעצמו שמחפש אחר אבדות הוא בעצמו אבד לפעמים וזה בחינת "יש צדיק אובד בצדקו" ואז הצדיק עושה תשובה על אותו החטא שעל ידו באין אבדות ובודאי אין להצדיק אותו החטא ממש רק איזה פגם דק מן הדק מאותו החטא ואזי כשעושה תשובה שלמה על אותו הפגם הדק שיש לו מאותו החטא אזי אחר כך חוזר ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:51:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2321 רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן יהדות תורה שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[מדוע העולם הזה קיים? הרי התכלית היא העולם הבא!]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5420

מדוע העולם הזה קיים? הרי התכלית היא העולם הבא!

שאלה כידוע התכלית היא העולם הבא. אז מדוע בעצם הקב"ה ברא את העולם הזה. הרי הוא היה יכול ישר לברוא את העולם הבא. הלא כן? ז"א מאחר שהעולם הבא הוא התכלית הסופית, שבו הכל יהיה טוב וכולי, אז מדוע בכלל העולם הזה קיים? למה לא לברוא ישר את העולם הבא? מה התכלית בכלל של קיומו של העולם הזה. הרי אפשר לברוא ישר את העולם הבא. הלא כן? אשמח לתשובה בעניין. תודה תשובה: השאלה הזאת נכונה, והתשובה עליה יותר פשוטה ממה שנדמה. מצד האמת העולם הזה הוא העולם הבא. מצד האמת כאן ממש זה גן עדן ממש, במציאות הזאת כפי מה שהיא כאן ממש. הגן עדן הסופי / התכלית הסופית / עולם הנשמות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:50:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5420 רוחניות ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה ליקוטי מוהרן תורה ברסלב חסידות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - קכט - נסיעתו לארץ ישראל]]> http://breslev.eip.co.il/?key=559

חיי מוהר"ן - קכט - נסיעתו לארץ ישראל

אות קכט בתחלה קדם שנסע לארץ ישראל נסע לקאמיניץ כמבאר כבר בספר הנדפס. ובנסיעתו לקאמיניץ אמר לרבי שמעון יש לפני נסיעה ואיני יודע להיכן ושחק רבי שמעון איך נוסעים אם אין יודעים להיכן נוסעים והשיב לו באמת איני יודע. והלך רבי שמעון והכין עגלה וסוסים וכל צרכי הנסיעה ונסע עמו. ובנסיעתו עמו בקש מרבנו זכרונו לברכה. שיסע דרך כפר וואלחיוויץ. וקבל שם עוד איש אחד ונסע איש אחד משם גם כן עמהם, עד שבאו למעזבוז. ועדין לא ידעו להיכן נוסעים. ובבואו למעזבוז לבית אביו ואמו הצדיקים זכרונו לברכה שמחו על ביאתו מאד ענתה אמו זכרונה לברכה ואמרה לו בני מתי תלך לזקנך הבעל שם ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:49:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=559 חסידות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב חיי מוהרן תורה רוחניות ברסלב יהדות אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות עא]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2227

שיחות הר"ן - אות עא

בענין מה שכתוב בזוהר הקדוש שעל פגם הברית בפרט מאן דאושיד זרעא בריקניא, חס ושלום וכו' אין מועיל תשובה אמר רבנו, זכרונו לברכה שאין הדבר כן רק על הכל מועיל תשובה ואמר שבזה המאמר זוהר אין שום אדם מבין הפשט רק הוא לבד והכלל שבאמת מועיל תשובה בודאי על חטא זה אפילו אם הרבה לפשע, חס ושלום בזה וכבר מבאר בספרים הנדפסים כבר שעקר התשובה הוא לבל יעשה עוד מכאן ולהבא והוא מכרח לעבר באלו המקומות והענינים שהיה בתחלה ולהתנסות שם וכשמרחם על עצמו עכשו ואינו עושה עוד מה שעשה מקדם ומשבר תאוותו זהו עקר התשובה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:48:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2227 ליקוטי מוהרן אמונה חסידות רבי נחמן מברסלב רוחניות תורה שיחות הרן יהדות ברסלב
<![CDATA[ספר המידות - שכרות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=153

ספר המידות - שכרות

חלק א' א. על ידי שכרות נופל ממדרגתו. ב. על ידי שתית יין, לסוף שמקבל שחד. ג. השכרות מביא לידי כפירה באמת ולהודות לשקר. ד. הקדוש ברוך הוא אוהב מי שאינו משתכר. ה. השמן מבטל השכרות. ו. הראיה משכרת ביותר. ז. על ידי שכרות נופל להרהורי ניאוף. ח. השכור אין יכלת בידו להמתיק דינים. ט. השכור אין מגלין לו רזין דאוריתא. י. יין עם לבונה מטריפין דעתו של אדם. חלק שני א. מי שלהוט אחר עבודת אדמה, בא לידי אחד משלשה, או לידי שפיכות דמים או לידי צרעת או לידי שכרות. ב. השכרות גורם גלות גם גורם הוצאת זרע לבטלה. ג. אי אפשר לשכרות שלא יביא לאיזה תקלה. ד. על ידי שכרות הוא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:47:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=153 רבי נחמן מברסלב אמונה יהדות חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ספר המידות ברסלב
<![CDATA[מדוע ולמה לעתיד לבוא תתבטל הבחירה החופשית?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5515

מדוע ולמה לעתיד לבוא תתבטל הבחירה החופשית?

כאן breslev.eip.co.il/?key=69 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כא - עתיקא טמיר וסתים מבואר כי הסיבה שיש לאדם בחירה חופשית, היא רק משום שהשכל שלו קטן ולא מבין את הסוד של הבחירה והידיעה. ולעתיד לבוא כאשר יהיה לבני האדם שכל גדול, באותו הרגע כבר לא תהיה להם בחירה חופשית כלל. בדיוק כמו שמלאכים אין בחירה חופשית... ודע, שזה עקר כח הבחירה כל זמן שהשכל אין כל כך גדול להבין הידיעה והבחירה אזי כח הבחירה על מקומו כי יש בידו כח לבחר החיים או הפוכו אבל כשיכנס המקיף הזה לפנים ואז יתגדל השכל האנושי ויתגלה לאנושי הידיעה והבחירה אז יתבטל הבחירה כי אז על ידי גדולו של השכל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:46:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5515 אמונה רבי נחמן מברסלב חסידות ליקוטי מוהרן יהדות רוחניות תורה ברסלב ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קח]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2264

שיחות הר"ן - אות קח

ידוע שלמוד הזוהר מסגל מאד מאד ודע שעל ידי למוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני למודם של התורה הקדושה והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך דהינו השבח שמשבח ומפאר את העובד ה' דהינו הלשון הרגיל בזוהר לומר זכאה וכו' על כל מצוה ועבודה ולהפך הצעקה שצועק וי וכו' וי לה וי לנשמתה על הסר מעבודת ה' אלו הלשונות מעוררים מאד את האדם לעבודתו יתברך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:45:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2264 תורה יהדות רבי נחמן מברסלב רוחניות שיחות הרן ליקוטי מוהרן חסידות אמונה ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כה - אחוי לן מנא דלא שויא לחבלא]]> http://breslev.eip.co.il/?key=167

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כה - אחוי לן מנא דלא שויא לחבלא

[לשון רבנו זכרונו לברכה] אמרו לה, אחוי לן מנא דלא שויא לחבלא. איתי בודיא. פשטוהו, ולא הוי עיל לתרעא. אמר להו, איתו מרא סתרו רש"י: אחוי לן מנא דלא שויא לחבלא, הראנו כלי שאינו שוה ההפסד שהוא מפסיד. בודיא, מחצלת: לא עיל בתרעא, שהיה ארך ורחב יותר מן הפתח. איתו מרא וסתרו, בנין הפתח והכתל עד שיכנס משחרב בית המקדש, בטל השמיר ונפת צופים ואמנה א. כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל וכשנמשך אחר המדמה זה בחינת שרירות לב שהוא הולך אחר המדמה שבלב וכשיוצא משרירות הלב ומשבר לבו האבן זה בחינת 'שמיר' שעל ידו נכנע האבן ואינו הולך אחר תאוות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:44:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=167 ליקוטי מוהרן חלק א רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה רוחניות ברסלב ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רצא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2447

שיחות הר"ן - אות רצא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

מצאתי בספר "לקוטי מוהר"ו" ענין אחד שלא נדפס עדין וזהו דע שבכל דור ודור נתחדשין בו חלאים חדשים רחמנא לצלן בבחינת: "יוסיף דעת יוסיף מכאוב" הינו מחמת שבכל דור שבא מאחר נתוסף הדעת של הפילוסופים כי בכל דור באים על חכמות חדשות ועל ידי זה יוסיף מכאוב שנתחדשו חלאים חדשים רחמנא לצלן ה' יצילנו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:43:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2447 רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה ליקוטי מוהרן חסידות תורה שיחות הרן ברסלב רוחניות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קלד - עבודה גדולה לומר תורה אפלו ליחיד, כל שכן לרבים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=405

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קלד - עבודה גדולה לומר תורה אפלו ליחיד, כל שכן לרבים

עבודה גדולה לומר תורה אפילו ליחיד, כל שכן לרבים כי צריך לזהר מאד, שלא יאמר דבר שאינו ראוי לשכל המקבל כי הוא בחינת ניאוף, שמשליך השכל באתר דלא אצטריך ונקרא לבטלה, כי אינו מוליד אצלו כלום ולפעמים נקרא ניאוף ממש, שמוליד ומוציא פסול ופגום הינו שהמקבל עושה על ידי זה דבר שאינו צריך לו לפי מדרגתו ועל כן על ידי שאומר תורה יוכל, חס ושלום, להתגבר עליו היצר בתאוות ניאוף ועל כן צריך לזהר מאד כשאומר תורה ברבים שדבוריו יתחלקו שלא ישמע כל אחד כי אם מה שצריך לו, לא יותר ואף שאומר בפני רבים לכלם בשוה עם כל זה לא יכנס בלב כל אחד ואחד ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:42:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=405 ליקוטי מוהרן תורה אמונה חסידות ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות רוחניות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תמט - עבודת השם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3844

חיי מוהר"ן - תמט - עבודת השם

אות תמט אמר לאחד על מה שספר לפניו שהיה מרגל בעברות גדולות עד שכמעט לא היה ביד עצמו למנע עצמו מלעשותם. השיב לו שיש בחינת התקשרות לקשר ולחבר עצמו יחד בהתקשרות חזק, ועל ידי זה יכולין להתגבר ולהנצל. ולא באר הענין. ואף על פי כן אפשר להבין הענין קצת והיא עצה נפלאה אות תנ תקס"א אחר שבועות בסמוך ספר זאת מעשה: אחד מאנשי שלומנו היה הולך כמה שנים עם מחשבה של עולם הבא, והיה רוצה לדבר עמו מזה ולא אסתיעא מלתא. ומי ידע מזה כי מי הוא נביא שידע מחשבתו. והוא היה הולך עם מחשבה זו כמה שנים. בשבועות הזה והוא היה בכאן על שבועות ואזי בשבועות חלם לו שבאו שני אנשים והיה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:41:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3844 יהדות ברסלב רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה חיי מוהרן
<![CDATA[חיי מוהר"ן - א - שיחות השיכים להתורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=554

חיי מוהר"ן - א - שיחות השיכים להתורות

אות א התורה בחצוצרות [סימן ה] אמר בראש השנה פה ברסלב שנת תקס"ג. וראש השנה חל אז ביום שני ושלישי. והוא היה ראש השנה הראשון לישיבתו פה ולהתקרבותי אליו. ואז נשמע בעולם הגזרות שרצו לגזר בעולם אשר יצאו בימינו בעוונותינו הרבים הינו לקח את בני ישראל לחיל רחמנא לצלן מעתה כי אלו הגזרות התחילו לצמח בימי מלכות פולין קדם שכבש הקיר"ה [הקיסר ירום הודו] מרוסיא את מדינתנו, ואחר כך בתחלת כבישתו את מדינתנו נשקט הדבר קצת, ואחר כך חזר ונתעורר שנשמע בעולם שרוצין לגזר כמה גזרות שקורין פונקטין. ואז אמר רבנו זכרונו לברכה התורה בחצוצרות, והיא מתחלת כי צריך כל אדם לומר ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:40:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=554 רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות ברסלב יהדות ליקוטי מוהרן חיי מוהרן תורה חסידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רנח - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2414

שיחות הר"ן - אות רנח - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

הוכיח אותנו מאד לעשות מצוות הרבה והנראה מכונתו היה שרצונו שנהיה עוסקים במצוות גם כן דהינו לקבץ נדבות ולעסק בגמילות חסדים וכיוצא בזה ואמר לנו בזו הלשון: [כלום אינכם עושים מצוות כלל ? ] וכונתו היה כנזכר לעיל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:39:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2414 ברסלב אמונה רבי נחמן מברסלב רוחניות יהדות חסידות ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריח - לפעמים כשנגזר על האדם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=488

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריח - לפעמים כשנגזר על האדם

דע שלפעמים כשנגזר על האדם, חס ושלום, איזה גזרה 'ואף על גב דאיהו לא חזי מזלה חזי' ומחמת זה רוצה להסתיר את עצמו ומזה בא שלפעמים פתאם האדם נוסע לאיזה מקום רחוק זהו כדי להסתיר את עצמו ואף על פי שהוא אינו יודע מזה, עם כל זה הנפש יודעת מזה על כן בא לו רצון לנסע לשם ולפעמים כשבא לשם הוא נתפרסם שם ביותר, ואז יוכל להזיק לו מאד, חס ושלום ומזה היה הסתלקות צדיק גדול מאד שפתאם רצה לנסע לארץ ישראל והוא היה בעצמו יודע מזה שהיה צריך להסתיר את עצמו ונסע על המדינה והיה פרסום גדול, ונסתלק באותו הדרך וכן ארע בזמננו בסמוך השם יצילנו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:38:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=488 ליקוטי מוהרן חלק א רוחניות רבי נחמן מברסלב אמונה ליקוטי מוהרן תורה יהדות ברסלב חסידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסו - מיתות בהמות וחיות בלא זמנן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=536

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסו - מיתות בהמות וחיות בלא זמנן

דע שמיתות בהמות וחיות בלא זמנן הוא על ידי שאינן נזהרין במצות סכה כראוי כי סכה בחינות 'אמא דמסככא על בנין', בחינות: "אם לבינה תקרא" וזהו בחינות ההבדל שבין גדר אדם לגדר בהמה כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה: "ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו" שעשה לה דדים במקום בינה אבל הבהמה יונקת מדדי בהמה למטה וזהו ההפרש שבין גדר אדם לבהמה שהאדם יונק מדדי אדם שהוא במקום בינה בחינות "אם לבינה תקרא" בחינות סכה אבל הבהמה יונקת מדדי בהמה שהם למטה ועל כן כשפוגם במצות סכה אזי נופל מבחינות דדי אדם שהם במקום בינה, בחינות סכה ואזי נופל לבחינת דדי בהמה, ויונק ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:37:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=536 אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה ברסלב חסידות רוחניות יהדות ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסג - חלי הקדחת - בא על ידי מה שאדם אוכל אכילה יתרה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=533

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסג - חלי הקדחת - בא על ידי מה שאדם אוכל אכילה יתרה

דע שחלי הקדחת, רחמנא לצלן בא על ידי מה שאדם אוכל אכילה יתרה כי כשאוכל יותר ממה שצריך הוא בחינת מאכל בהמה כי גדר האדם לאכל רק כפי מה שצריך וכשאוכל יותר הוא מעשה בהמה, שאוכלת ולועסת כל היום ועל ידי זה בא קדחת, רחמנא לצלן וכן כשנזדמן להאדם בתוך מאכלו ניצוצות שלא נתבררו עדין ממאכל בהמה למאכל אדם על ידי זה בא גם כן חלי הנ"ל [אם לא מי שהוא אדם גדול מאד שיכול לדלג מדרגה שלמה ולהעלות המאכל למעלת מדבר] כי כשאוכל מאכל בהמה כנ"ל נמצא שיוצא מגדר אדם לגדר בהמה וזה בחינת "הרכבת אנוש לראשנו" הינו שגדר אנושי למעלה ממנו כי הוא למטה מג ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:36:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=533 ברסלב ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב חסידות יהדות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן חלק א תורה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיז - הענין שקשה לישן במוצאי שבת]]> http://breslev.eip.co.il/?key=389

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיז - הענין שקשה לישן במוצאי שבת

הענין שקשה לישן במוצאי שבת כי במוצאי שבת מתחיל התגלות אליהו כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה 'שאין אליהו בא בשבת ולא בערב שבת ובמוצאי שבת יוכל לבוא' ועל כן מאז מתחיל התגלות אליהו ואמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'אין אליהו בא אלא לרחק המקרבין בזרוע, ולקרב המרחקין בזרוע' והינו לרחק השקר ולקרב האמת וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה בזוהר 'דשאל האי מינא כתיב: "שפת אמת תכון" וכו' והשיב לו רבי אלעזר: כוננת לא כתיב אלא תכון כי האמת עתיד להתקים דהינו כשיבוא אליהו ומשיח עין שם אזי יקים "שפת אמת תכון" 'וירחק המקרבין בזרוע' עד עכשו שהוא בשקר 'ויקרב המרחק ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:35:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=389 יהדות רוחניות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב תורה ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב חסידות אמונה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכז - מה שאומרים כשעוברין על הקוצרים ה' יעזר]]> http://breslev.eip.co.il/?key=497

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכז - מה שאומרים כשעוברין על הקוצרים ה' יעזר

שמעתי בשמו שספר בשם צדיק אחד שדרש בבית הכנסת שמה שאומרים כשעוברין על הקוצרים ה' יעזר כי יש רשעים שהם מגלגלים בעשבים הגדלים על הגגות ואין להם עליה, כי אין קוצרין אותן העשבים וזה בחינת: "יהיו כחציר גגות וכו' שלא מלא כפו קוצר וכו' ולא אמרו העוברים ברכת ה'" וכו' כי אין קוצרין אותן ואין אומרים עליהם ברכת ה' בשעה שעוברין עליהם ועל כן אין להם עליה אבל אותה התבואה שקוצרין, אומרים העוברים ברכת ה' כנ"ל ועל ידי זה יש לה עליה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:34:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=497 ליקוטי מוהרן חלק א ליקוטי מוהרן יהדות ברסלב רוחניות תורה רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות י]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2168

שיחות הר"ן - אות י

הרשעים הם מלאים חרטות והם אינם יודעים כלל מהו חרטה כי זהו בעצמו שהם מתגברים בענין רשעתם, זהו בעצמו חרטה כי מחמת שבא בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשעתם כמו שני אנשים שנלחמים זה כנגד זה שכשאחד רואה שחברו מתגבר נגדו, אזי הוא מתגבר ביותר כנגדו כמו כן ממש כשהרע רואה שמתחיל איזה טוב להתעורר אצלם אזי הוא מתגבר ביותר והבן וזהו כלל גדול בעבודת ה', אפילו לשאר בני אדם, לכל אחד לפי ערכו שכל מה שרוצה יותר לכנס בעבודת ה' מתגבר עליו הבעל דבר ביותר וכבר מבאר מזה במקום אחר וצריך להיות משכיל על דבר זה ובתחבולות תעשה מלחמה להתגבר על הרע בהתגברות גדול בכל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:33:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2168 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן שיחות הרן תורה ברסלב יהדות אמונה חסידות רוחניות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תקי - עבודת השם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3851

חיי מוהר"ן - תקי - עבודת השם

אות תקי ספר לי חברי רבי נפתלי שפעם אחת ספר עמו ממצות תפילין והפליג מאד בקדשת התפילין, ואמר שראוי לאדם להתלהב מאד בהנחת תפילין, כי תפילין הם קדושים ונוראים מאד וראוי שיפל על האדם פחד ורעדה גדולה ואימה ויראה עצומה כשרוצה להניח תפילין אשר קדשתם שגבה וגבהה מאד והאריך בזה הרבה. וגם אנכי הבנתי מדבריו עצם הפלגת נוראות קדשת התפילין. ואמר שכמה וכמה תורות שלו רבות מאד כלם נאמרו על מצוות תפילין, אף על פי שלא נזכר שם תפילין כלל אף על פי כן הם נאמרו על ענין תפילין. והם בחצוצרות בסימן ה. אנכי ה' אל קיך בסימן ד' ומי האיש החפץ חיים בסימן ל"ג, ואשרי העם יודעי תרועה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Sun, 3 Dec 2023 23:32:26 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3851 חיי מוהרן רבי נחמן מברסלב אמונה יהדות חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן ברסלב תורה