<![CDATA[ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב! Breslev.EIP.co.il]]> http://breslev.eip.co.il/ he breslev.eip.co.il Fri, 22 Mar 2019 09:21:32 GMT Fri, 22 Mar 2019 09:21:32 GMT 720 <![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמח - מדת היראה בעצמה היא יראה מהשם יתברך]]> http://breslev.eip.co.il/?key=418

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמח - מדת היראה בעצמה היא יראה מהשם יתברך

מדת היראה בעצמה היא יראה מהשם יתברך ואם כן יש לה גם כן יראה וזאת היראה היא גם כן יראה מהשם יתברך ואם כן יש לה גם כן יראה וכן נכלל יראה אחת בחברתה, למעלה למעלה עד אין סוף וזה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'מה שעשתה ענווה עקב לסלותא עשתה חכמה עטרה על ראשה שנאמר: "עקב ענווה יראת ה', ראשית חכמה יראת ה'" נמצא שעקב הענווה היא יראה וכן "ראשית חכמה" היא גם כן יראה נמצא שיש יראה למעלה מיראה כי היראה בעצמה יש לה גם כן יראה וכן למעלה למעלה עד אין סוף כנ"ל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:21:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=418 יהדות חסידות ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק א רוחניות אמונה ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[חיי מוהר"ן - רעד - גדולת נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3823

חיי מוהר"ן - רעד - גדולת נוראות השגתו

אות רעד אמר מה שיהיה נעשה עמי איני יודע אבל זה פעלתי אצל השם יתברך שהגואל צדק יהיה מיוצאי חלצי. ואמר זאת ברבים והזהיר מאד לכבד ולהחזיק בחשיבות גדול את בניו כי הם אילנות יקרים מאד ויהיו גדלים מהם פרות טובים ונפלאים מאד. גם אמר שיוצאי חלציו לקח מעולם האצילות אות רעה העולם סוברים שכשיבוא משיח לא ימותו לא כן הוא אפילו משיח בעצמו גם הוא ימות. ואמר זאת ברבים אות רעו שמעתי בשמו שאמר שהוא מרגיש צרות ישראל רחמנא לצלן קדם מכל הצדיקים כי הוא יודע הגזרה והצרה חס ושלום כשהוא עדין בשרש ואחר כך מגיע הדבר לשאר הצדיקים. ואמר שזה מחמת שאני יודע שפלותי באמת ומחמת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:20:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3823 יהדות חיי מוהרן רבי נחמן מברסלב ברסלב חסידות ליקוטי מוהרן אמונה רוחניות תורה
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תקלא - עבודת השם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3853

חיי מוהר"ן - תקלא - עבודת השם

אות תקלא מכבר דבר לענין שמוש הצדיקים שצריכים אנשיו של הצדיק לשמש את הצדיק בכל צרכיו ולעשות לו כל מה שהוא היה צריך לעשות. ואמר שזה מרמז בפסוק: "צדיק ה' בכל דרכיו" הינו מתי זוכה הצדיק שיהיה ה' בכל דרכיו בחינת "בכל דרכיך דעהו" מתי יוכל הצדיק לקים שיהיה ה' בכל דרכיו כד "וחסיד בכל מעשיו" כשהחסיד בכל מעשיו. הינו שאנשיו של הצדיק שהם נקראים חסידים כשהם עוסקים בכל מעשיו של הצדיק. כי אין צריך לפנות לשום דבר כי אנשיו עושין לו מה שצריך אות תקלב "משך חסדך ליודעיך אל קנא ונוקם" הינו שאנו מבקשים שהשם יתברך ימשיך חסד ליודעיו להכעיס להשונאים. וזה: "משך חסדך ליודעיך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:19:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3853 יהדות תורה אמונה רבי נחמן מברסלב חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן חיי מוהרן ברסלב
<![CDATA[שבחי הר"ן - אות טז]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1796

שבחי הר"ן - אות טז

וגדל עצם מעלת קדשתו בשבירת התאוה הכללית שהיא כוללת כל התאוות רעות שהוא תאוות המשגל אי אפשר לבאר ולספר ואמר: שהיו לו נסיונות אין מספר רק באמת אין זה נסיון כלל כי אמר שאין זה תאוה כלל ואמר שמי שהוא רק חכם אמת אפילו עכו"ם מאחר שהוא רק חכם אמת ראוי שלא יהיה אצלו התאוה הזו נחשבת לתאוה כלל ואמר כי מי שהוא חכם בחכמת הנתוח ויודע סדר האיברים של האדם כפי חכמת הנתוח ראוי שיהיה נמאס אצלו התאוה הזאת בתכלית המאוס ובענין מאוס תאוה זו הפליג לדבר הרבה מאד בענין זה אשר אי אפשר לבאר מחמת השכחה והכלל שהיה ממאס מאד תאוה זו בתכלית המאוס עד שגזר ואמר שמי שהוא חכם אמת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:18:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1796 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן אמונה תורה שבחי הרן חסידות ברסלב יהדות רוחניות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רעד - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2430

שיחות הר"ן - אות רעד - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

טוב מאד להאדם שיהיה לו חדר מיחד לו לבדו לעסק שם בעבודת ה' בתורה ותפילה ובפרט התבודדות ושיחה בינו לבין קונו שלזה צריכין בודאי חדר מיחד ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:17:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2430 רוחניות חסידות ליקוטי מוהרן אמונה תורה שיחות הרן ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות צז]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2253

שיחות הר"ן - אות צז

על ידי בשורות טובות יכולין לומר תהלים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:16:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2253 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן יהדות חסידות רוחניות אמונה תורה שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[שבחי הר"ן - אות ג]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1788

שבחי הר"ן - אות ג

אחר כך נתגדל יותר וכשנעשה בר מצוה קרא אותו דודו הרב הקדוש מורנו הרב אפרים זכר צדיק לברכה אב בית דין דקהלת קדש סידילקוב ואמר לו הפסוק: "אני היום ילדתיך" [כי זה נאמר על היום שהאדם נעשה בר מצוה כמובא בספרים] ואמר לו קצת מעט דברי מוסר והיה יקר בעיניו מאד מאד: "כמוצא שלל רב" אחר כך נכנס לחפה ותכף ביציאתו מן החפה היה מתלהב מאד ומתגעגע מאד לעבודת השם יתברך ונכנס בעבודת השם מיום אל יום ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:15:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1788 תורה חסידות אמונה ברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן שבחי הרן רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות צד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2250

שיחות הר"ן - אות צד

דע כשיש שלום בעיר הוא מפני שאין בר דעת בעיר הזאת כי 'אם אין דעת הבדלה מנין' אבל כשיש בר דעת בעיר אזי יש הבדלה דהינו שיש אנשים שנוטים להבר דעת ודבקים בו ויש אנשים שחולקים עליו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:14:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2250 רוחניות יהדות חסידות ליקוטי מוהרן אמונה תורה שיחות הרן ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ס - כשיש מלחמות בעולם, השכל מחיב שיהיה יקרות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=237

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ס - כשיש מלחמות בעולם, השכל מחיב שיהיה יקרות

כשיש מלחמות בעולם, השכל מחיב שיהיה יקרות כי נתעורר הקללה של קין: "כי תעבד את האדמה, לא תסף תת כחה לך" על ידי השפיכות דמים שיש בעולם כי קללה זו נאמרה על שפיכות דמים כי האדמה היא חיבת בזה כשיש שפיכות דמים כי הגשמים נעשין על ידי האדים העולים מן הארץ כמו שכתוב: "ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה" כי מן האדים העולים מן הארץ, מזה נעשים גשמים וכשיש מלחמות ושפיכות דמים אזי נעשה מן האדים הנ"ל שפיכות דמים וזה שכתוב: "ותגר את בני ישראל על ידי חרב בעת אידם" הינו בחינת אדים הנ"ל שעל ידם נעשה השפיכות דמים וכן בכמה אמות: מצרים ועמון ו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:13:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=237 אמונה יהדות ברסלב רוחניות חסידות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב תורה ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכג - כשהצדיק צריך לבקש מאת השם יתברך]]> http://breslev.eip.co.il/?key=493

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכג - כשהצדיק צריך לבקש מאת השם יתברך

כשהצדיק צריך לבקש מאת השם יתברך יכול להיות שלא ימלאו בקשתו כי 'זמנין דשמע וזמנין דלא' וכו' . אבל יש צדיק שיכול לגזר ולומר אני אומר שיהיה כן "כה תברכו וכו' אמור להם" הינו שאני אומר שיהיה כן "יברכך ה' וישמרך" וכו' אמן ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:12:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=493 ברסלב ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב יהדות תורה חסידות ליקוטי מוהרן חלק א אמונה רוחניות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תקכ - עבודת השם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3852

חיי מוהר"ן - תקכ - עבודת השם

אות תקכ היה אוהב מאד את העבודות הפשוטות וכו' והיה אוהב מאד מי שיכול לומר הרבה תחנות ובקשות בתוך הסדורים הגדולים וכו' כנדפס ב"לקוטי תנינא" סימן ק"ד ואמר אני מקנא את ר"י חתן ר"י שיכול לומר הרבה. הינו שפה ברסלב היה איש אחד שהיה רגיל לומר הרבה תחנות ותהלים ומעמדות בכל יום ואמר רבנו זכרונו לברכה שהוא מקנא את האיש הזה שיכול לומר הרבה וגם הוא בעצמו זכרונו לברכה קדם שהגיע לו החולאת הכבד שנסתלק על ידו קדם לזה כל ימיו היה מזמר זמירות הרבה בכל שבת ושבת ובמוצאי שבת ומי שלא שמע אותו כשהיה מזמר בשבת אזמר בשבחין בליל שבת ואסדר לסעדתא בבקר וכן שאר הזמירות כל מקדש ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:11:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3852 חסידות אמונה ברסלב חיי מוהרן רבי נחמן מברסלב יהדות רוחניות ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[ארץ ישראל. מדוע?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5464

ארץ ישראל. מדוע?

אמר רבי נחמן מברסלב כי בא"י הוא יכול להשיג את הכל עם לבושים ובחו"ל רק בלי לבושים. breslev.eip.co.il/?key=559 אחר כך אמר הייתי יכול לפעל מבקשי וחפצי ועניני שאני רוצה לפעל בארץ ישראל הייתי יכול לפעל גם פה על ידי תפילות ובקשות ותחנונים לבד ולא הייתי צריך לנסע לארץ ישראל. רק החלוק שכשאזכה להיות בארץ ישראל אזכה לקבל השגתי על ידי לבושים אבל כאן בחוץ לארץ לא אוכל לקבל השגתי על ידי לבושים רק בלא לבושים. וזה החלוק שבין קדשת שבת לקדשת יום טוב ופתח לו לר' יודל הנ"ל הסדור של האר"י זכרונו לברכה והראה לו בכונות שזהו החלוק בין שבת ליום טוב שבשבת האור מלבש בלבושין ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:10:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5464 ליקוטי מוהרן חסידות תורה ברסלב ברסלב אמונה רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קב - מענין בעז ורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=279

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קב - מענין בעז ורות

פעם אחד באתי אליו, זכרונו לברכה וספר לי, שזה בסמוך היה אצלו רב אחד, ודבר עמו ואמר לפניו תורה [הינו שרבנו, זכרונו לברכה, אמר לפני הרב הנ"ל תורה] ולא זכיתי, שיחזר ויאמר אותה התורה לפני רק אלו הדבורים שמעתי מפיו הקדוש שספר לי שאמר אז מענין בעז ורות שבעז ורות הם סוד סמיכת גאלה לתפילה כי בעז הוא בחינת גואל, כמו שכתוב: "כי גואל אנכי" וכו' ורות היא בחינת תפילה כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: 'למה נקרא שמה רות, שיצא ממנה דוד, שרוה להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות' והיה מובן מדבריו, זכרונו לברכה, שגלה בזה תורה גבוה, אך לא זכיתי לשמעה גם שמעתי בשמו, שאמר אז ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:09:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=279 רבי נחמן מברסלב ברסלב אמונה תורה חסידות יהדות רוחניות ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[חיי מוהר"ן - קנא - נסיעתו לנאווריטש, לזאסלאב, לדובנא ולבראד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=560

חיי מוהר"ן - קנא - נסיעתו לנאווריטש, לזאסלאב, לדובנא ולבראד

אות קנא בשנת תקס"ו היא שנת ארבע לישיבתו פה ברסלב שהיא שנה הרביעית להתקרבותי אליו כי בכניסתו לפה נתקרבתי אליו מיד בסמוך כנזכר לעיל אז בקיץ בשנת תקס"ו בחדש סיון נפטר בנו הילד שלמה אפרים זכרונו לברכה. וכבר מבאר במקום אחר מענין הילד היקר הקדוש הזה מה שאמר רבנו זכרונו לברכה שכבר היה מוכן וכו'. ואז אחר פטירת הילד הנ"ל כשבאנו אליו אז התחיל לדבר עמנו מענין תקון הנשמות מענין הבעל שדה שיש שדה שגדלים בו נשמות וצריכין בעל השדה לתקנם וזה שחוגר מתניו להיות בעל השדה יש עליו יסורים הרבה בלי שעור כמבאר בהתורה ויאמר בעז אל רות בלקוטי א' סימן ס"ה עין שם ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:08:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=560 אמונה יהדות חסידות רוחניות תורה ליקוטי מוהרן חיי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ספר המידות - שבת]]> http://breslev.eip.co.il/?key=158

ספר המידות - שבת

חלק שני א. התורה והמעשר והשבת הם נותנים חיים גשמיים גם כן. ב. הרגיל בקללה, על ידי זה לא יהיה לו בגדים על השבת. ג. עיר ששומרין את עצמם מללכת חוץ לתחום שבת, על ידי זה שם הבשר בזול. ד. על ידי שמירת שבת ממשיך על עצמו אור של משיח גם על ידי תשובה. ה. על ידי שמירת שבת הוא כבן המתחטא לפני אביו והוא ממלא שאלותיו, גם הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקימה, גם הקרן של המעשים טובים שלו קימים לעולם הבא, ואינו אוכל אלא מפרותיהם. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:07:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=158 ליקוטי מוהרן חסידות רבי נחמן מברסלב יהדות ברסלב אמונה רוחניות תורה ספר המידות
<![CDATA[הנצחנות אינו סובל את האמת]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5439

הנצחנות אינו סובל את האמת

אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=394 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קכב - וגם נצח ישראל לא ישקר וגם נצח ישראל לא ישקר כי זה ידוע, שמדת הנצחון אינה סובלת האמת כי אף אם יראה לעינים דבר אמת ידחה אותו מחמת הנצחון וזה מברר מאד אך לא כמדת בשר ודם מדת הקדוש ברוך הוא כי הקדוש ברוך הוא אף בהנצחון הוא אמת ואינו משקר חס ושלום וכמובן ששורש העניין הוא הגאווה של האדם שהופכת אותו לטיפש ממש וכולי. ורק מי שהוא נכלל בהשי"ת ממש, רק הוא יש לו ענווה בשלמות, והוא נמצא באמת האמיתית תמיד, והוא נקי לגמרי מנצחנות למרות שהוא תמיד צודק, כמו השי"ת ממש, שהוא תמיד צודק ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:06:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5439 חסידות אמונה ברסלב ברסלב ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב תורה רוחניות יהדות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קפז - ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=457

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קפז - ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו

ולך ה' החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו הינו שהוא חסד גדול מאת השם יתברך שהוא משלם לאדם מדה כנגד מדה שעל ידי זה הוא מבין לפשפש במעשיו ולידע החטא שפגם בו ולשוב בתשובה אך דע, שעקר מה שמשלם השם יתברך מדה במדה הוא בארץ ישראל כמה שכתוב: "יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו" 'ארץ' הינו בחינות ארץ ישראל, היא מתקוממה לו ושם נתגלה עוונו כי שם מדקדקין לשלם לאיש כמעשהו, מדה כנגד מדה וזה שכתוב על ארץ ישראל "ארץ אכלת יושביה" ראשי תבות אתה תשלם לאיש כמעשהו כנ"ל ועל כן היושבים שם בארץ ישראל יש להם על הרב יסורים מחמת שממהרין שם לשלם לאיש כמעשהו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:05:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=457 רוחניות אמונה ליקוטי מוהרן תורה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב יהדות חסידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות ד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2160

שיחות הר"ן - אות ד

עכשו בעתים הללו קשה מאד מאד שיהיה מעות לאיש כשר כי צריך שיהיה לו ירידה גדולה מאד, חס ושלום, עד שישיג מעות ואפילו אחר הירידה חס ושלום, מעבודתו יתברך עדין לאו כל אחד משיג מעות כי גם הרשעים וקלי עולם לאו כל אחד משיג מעות אבל איש כשר באמת רחוק מאד שיהיה לו עשירות כי דע, שמיום שחרב בית המקדש נפל העשירות בעמקי הקליפות בבחינת: "ותרד פלאים", פלאים אותיות אלפים הינו שהאלפים של עשירות ירד פלאים, דהינו ירידה גדולה ונפלאה על כן בהכרח שיהיה לו חס ושלום, ירידה גדולה מאד קדם שבא לעשירות דהינו אלפים מזמנים ועדין הוא ספק כנ"ל אבל איש כשר באמת קשה לו מאד שיהיה לו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:04:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2160 יהדות רוחניות חסידות ברסלב אמונה ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[חיי מוהר"ן - קכח - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3904

חיי מוהר"ן - קכח - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו

אות קכח אחר שבא מלמברג לא נסע עוד על האוקריינע לומר תורה כדרכו מקדם מחמת החולאת ופעם אחת היה מספר בשבת שירה מענין שבימים הקודמין היה נוסע על המדינה בעתים הללו והיה אומר שם תורה נפלאה וכו'. והיה מספר כמתגעגע ואמר שכשהיה יושב על העגלה היה ענין מיחד וכשהיה בא לעיר שנסע לשם ויצאו לקראתו ועשו לו כבוד היה נעשה ענין אחר כשנכנס אל העיר היה ענין אחר כשאמר תורה שם היה ענין אחר אחר כך כשקבל מעות היה ענין אחר. וחשב כיוצא בזה כמה ענינים שבכל פעם היה ענין אחר והמובן מדבריו שהיה לו בענין הנסיעה עבודה מיחדת נפלאה ונוראה מאד בכל ענין בפני עצמו הן בהנסיעה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:03:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3904 יהדות חסידות אמונה תורה רוחניות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב ברסלב חיי מוהרן
<![CDATA[גם לגן עדן צריך להתרגל]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5495

גם לגן עדן צריך להתרגל

איפה רבי נחמן מברסלב כותב כי גם לגן עדן צריך להתרגל? פירוש: כאשר האדם עובר מגהנום לגן עדן, לא כ"כ קל לו להתרגל לגן עדן ויש קשיי הסתגלות גם לגן עדן. איפה רבי נחמן מברסלב כותב משהו כזה? תשובה: כאן breslev.eip.co.il/?key=316 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה מד - מה שמכין כף אל כף בשעת התפלה כמו שאנו רואין בחוש, שבני אדם הבאים למדינה שאינם מרגלים באוירה על ידי זה הם נחלשים ומתים אפילו מנוה הרעה לנוה היפה כן הדבר בתפילה אפילו כשעומד להתפלל במקום שהתפלל צדיק אף על פי כן קשה לו מאד להתפלל שם כי אינו מרגל באוירא של מקום היינו, כי גם לאויר של גן עדן צריך להתרגל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:02:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5495 רוחניות יהדות חסידות ברסלב אמונה ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב תורה ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קפה - עקר השלמות היא היראה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=455

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קפה - עקר השלמות היא היראה

איתא בזוהר: 'כד ישראל אשתלמו בעובדיהו כביכול שמא קדישא אשתלם' וכו' ועקר השלמות היא היראה כמו שכתוב: "מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה" ועל כן נקראת יראה סוף דבר כמו שכתוב: "סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא" כי היא שלמות כל הדברים ויש שני מיני יראות יש מי שהוא ירא מה' מגדלתו ורוממותו בגין דאיהו רב ושליט ויש יראה למטה ממנה, הינו שבא ליראה על ידי יראות תחתונות על ידי שירא מחיה או משר או מפחד אחר על ידי זה הוא נזכר ובא ליראת ה' בגדלתו ורוממותו היא בחינות א כי היראה היא בחינת מלכות, כמו שכתוב: 'אלמלא מוראה של מלכות' וכו' דלת 'בגין דלית לה מגרמה כל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:01:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=455 רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה ליקוטי מוהרן תורה רוחניות ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תרז - עבודת השם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3864

חיי מוהר"ן - תרז - עבודת השם

אות תרז שיך למאמר שמי שנכתב בקדשה. זה המאמר נאמר על פי שאלה [לקוטי תנינא סימן ל"ב] ששאל המגיד מטיראוויצע את רבנו זכרונו לברכה באשר שהאבות ושאר הצדיקים הקדמונים בודאי חברו ספרים הרבה והיכן הם אלו הספרים ? והשיב לו רבנו זכרונו לברכה ענין הנאמר במאמר הנ"ל ששם מתרץ הדבר היטב עין שם. אחר כך בא המגיד זכרונו לברכה לאיזה מקום אשר גר שם חתנו רבי יצחק זכרונו לברכה כי היה שם מלמד ושאל אותו חתנו הנ"ל על שלום אשתו ובניו והשיב לו חותנו המגיד עד שאתה שואלני על שלומם שאל אותי מהיכן אני בא כי אני בא מברסלב והייתי שם אצל רבנו רבי נחמן זכרונו לברכה ושאלתי אותו מה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 09:00:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3864 ליקוטי מוהרן רוחניות ברסלב יהדות רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה חיי מוהרן תורה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קלז - חלקי ה' אמרתי לשמר דבריך]]> http://breslev.eip.co.il/?key=407

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קלז - חלקי ה' אמרתי לשמר דבריך

חלקי ה' אמרתי לשמר דבריך הינו שהחלק אלקי ממעל שיש לי אומר לי ומלמד אותי לשמר דבריך. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:59:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=407 יהדות חסידות רוחניות אמונה ברסלב רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[ביטחון אמיתי דקדושה ובטחון דסטרא אחרא]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5415

ביטחון אמיתי דקדושה ובטחון דסטרא אחרא

רבי נחמן מברסלב מבאר כאן breslev.eip.co.il/?key=331 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ס - דע שיש שבילי התורה, שיש בהם התבוננות גדול וגם כאן breslev.eip.co.il/?key=334 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סג - סוד כונת המילה כי יש בחינת ביטחון אמת דקדושה, ויש בטחון של שקר של הסטרא אחרא. ובטחון דקדושה הוא אמת וביטחון דסטרא אחרא הוא שקר וכולי. והביטחון דקדושה שהוא כולו אמת, הוא תלוי בשכל, כמבואר כאן breslev.eip.co.il/?key=495 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכה - כשהראה בשלמות על ידי זה הבטחון בשלמות כי עקר הבטחון בשלמות הוא על ידי השכל כמו שכתוב: "עיני כל אליך ישברו" ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:58:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5415 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה ברסלב יהדות ברסלב חסידות אמונה רוחניות
<![CDATA[הצדיק האמת הגדול במעלה - מה מיוחד בו?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5418

הצדיק האמת הגדול במעלה - מה מיוחד בו?

אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=2207 - שיחות הר"ו - אות נא העולם אומרים שאין צריך לבקש גדולות ואני אומר שצריך דוקא לבקש גדולות לבקש ולחפש אחר הצדיק הגדול ביותר דוקא וכבר מבאר מזה בספרים שצריך לחפש דיקא אחר הצדיק והרבי הגדול ביותר וכיו"ב מובא כאן breslev.eip.co.il/?key=172 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ל - מישרא דסכינא וכל מה שהוא קטן ביותר ומרחק ביותר מהשם יתברך הוא צריך רבי גדול ביותר ... כי כל מה שהוא קטן ומרחק ביותר צריך מלמד גדול ביותר שיהיה אמן כזה שיוכל להלביש שכל עליון כזה דהינו השגתו יתברך שמו לקטן ומרחק כמותו כי כל מה שהחולה נחלה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:57:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5418 אמונה רבי נחמן מברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ברסלב ברסלב יהדות חסידות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - סו - שיחות השיך לספורי מעשיות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3884

חיי מוהר"ן - סו - שיחות השיך לספורי מעשיות

אות סו שיך לענין הנדפס בסוף ספורי מעשיות המתחיל דע שיש שני מיני פלטין באחד דר מלך ובאחד דר עבד וכו' כשעובדין השם ועדין הוא בבחינת עבד עדין הוא בבחינת ארור חס ושלום ויש בחינת עבד בקדשה בחינת משה עבד ה' ודע שיש מצוה שעל ידה יוצאים מבחינת עבד והיא מצות פדיון שבויים אות סז שיך להשיחה הנדפסת בסוף ספורי מעשיות המתחיל הפליג מאד בגדלת השם יתברך. ושם חסר קצת ולא נכתב כראוי וכן צריך להיות. בהיותו יושב על העגלה בעת שנסעתי עמו מפה ברסלב לאומין להסתלק שם, ענה ואמר השם יתברך גדול מאד ואין יודעים כלל וכו'. ואמר [בלשון אשכנז בזו הלשון: גאט איז גרויס ומשך תבת גרויס ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:56:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3884 חיי מוהרן יהדות רבי נחמן מברסלב אמונה תורה ברסלב חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן
<![CDATA[חיי מוהר"ן - רעד - גדולת נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3823

חיי מוהר"ן - רעד - גדולת נוראות השגתו

אות רעד אמר מה שיהיה נעשה עמי איני יודע אבל זה פעלתי אצל השם יתברך שהגואל צדק יהיה מיוצאי חלצי. ואמר זאת ברבים והזהיר מאד לכבד ולהחזיק בחשיבות גדול את בניו כי הם אילנות יקרים מאד ויהיו גדלים מהם פרות טובים ונפלאים מאד. גם אמר שיוצאי חלציו לקח מעולם האצילות אות רעה העולם סוברים שכשיבוא משיח לא ימותו לא כן הוא אפילו משיח בעצמו גם הוא ימות. ואמר זאת ברבים אות רעו שמעתי בשמו שאמר שהוא מרגיש צרות ישראל רחמנא לצלן קדם מכל הצדיקים כי הוא יודע הגזרה והצרה חס ושלום כשהוא עדין בשרש ואחר כך מגיע הדבר לשאר הצדיקים. ואמר שזה מחמת שאני יודע שפלותי באמת ומחמת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:55:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3823 חסידות אמונה ליקוטי מוהרן תורה רוחניות חיי מוהרן יהדות ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ספר המידות - ארץ ישראל]]> http://breslev.eip.co.il/?key=77

ספר המידות - ארץ ישראל

חלק שני א. על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם. ב. לפי החדוש שאדם מחדש בתורה, כן נמשך לו הארה מקדשת ארץ ישראל. ג. על ידי השתוקקות שאדם משתוקק לביאת ארץ ישראל, על ידי זה נשפע פרנסה גדולה. ד. מי שהוא מפרנס את הרבים, על ידי זה ממשיך הברכה מארץ ישראל לחוץ לארץ. ה. מי שמשתוקק לארץ ישראל, על ידי זה מעורר השתוקקות אצל אביו ואמו, הינו נשמותיהם, ובאים לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא בא עמם ומצפים ומשתוקקים אליו. ו. על ידי הממון שנותן לעניי ארץ ישראל, על ידי זה ממונו נתקים בידו. ז. מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל, הוא יכול להכיר ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:54:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=77 ליקוטי מוהרן תורה אמונה רוחניות ברסלב ספר המידות רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסג - חלי הקדחת - בא על ידי מה שאדם אוכל אכילה יתרה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=533

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסג - חלי הקדחת - בא על ידי מה שאדם אוכל אכילה יתרה

דע שחלי הקדחת, רחמנא לצלן בא על ידי מה שאדם אוכל אכילה יתרה כי כשאוכל יותר ממה שצריך הוא בחינת מאכל בהמה כי גדר האדם לאכל רק כפי מה שצריך וכשאוכל יותר הוא מעשה בהמה, שאוכלת ולועסת כל היום ועל ידי זה בא קדחת, רחמנא לצלן וכן כשנזדמן להאדם בתוך מאכלו ניצוצות שלא נתבררו עדין ממאכל בהמה למאכל אדם על ידי זה בא גם כן חלי הנ"ל [אם לא מי שהוא אדם גדול מאד שיכול לדלג מדרגה שלמה ולהעלות המאכל למעלת מדבר] כי כשאוכל מאכל בהמה כנ"ל נמצא שיוצא מגדר אדם לגדר בהמה וזה בחינת "הרכבת אנוש לראשנו" הינו שגדר אנושי למעלה ממנו כי הוא למטה מג ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:53:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=533 ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן אמונה חסידות רוחניות תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ק - צדיקים אשר מזגם וטבעם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=373

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ק - צדיקים אשר מזגם וטבעם

[לשון החברים] הנה הצדיקים אשר בכל דור ודור כלם קדושים ובתוכם ה' ומדוע אנו רואין בחוש הראות שיש בהם צדיקים אשר מזגם וטבעם טובה מאד, וטובים המה לכל ויש אשר הוא צדיק אמת ואין מזגו וטבעו נוחה עם המון עם ולפעמים נראה ממנו כעס וקפידה הנה ידוע שכל צדקת הצדיקים הוא לוקח מאור התורה כי היא המורה דרך וממנה לקחה צדקתו והנה הצדיק אשר השיג מאור גדול ממאור התורה ומעשיו גם כן בשוים לפי השגתו בתורה אזי צדקתו ותורתו שניהם מתישבים בשובה ונחת לפיכך דעתו נוחה עם הבריות והצדיק אשר אור חכמת התורה שהשיג גדלה מאד ממעשיו אזי התורה מרתחת בו האש הקדושה של התורה ואי אפשר ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:52:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=373 אמונה ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות תורה חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן חלק א ליקוטי מוהרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פ - ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום]]> http://breslev.eip.co.il/?key=354

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פ - ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום

[לשון החברים] ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום הנה ידוע שגדול השלום כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה . 'שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום' ומה הוא השלום, שמחבר תרי הפכים בפסוק: "עושה שלום במרומיו" כי זה המלאך מאש וזה ממים שהם תרי הפכים. כי מים מכבה אש והקדוש ברוך הוא עושה שלום ביניהם ומחברם יחד והוא בחינת יוסף כי יוסף מחבר תרי הפכים, חסדים וגבורות לכך נאמר ביוסף . "ויבא יוסף את דבתם רעה", הוא בחינת גבורות "את אחי אנכי מבקש", הוא בחינת חסדים כי 'ימין מקרבת' וכתיב: "ויוסף הוא השליט", הוא בחינת גבורות "הוא המשביר לכל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:51:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=354 חסידות אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן רוחניות תורה יהדות ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב
<![CDATA[תורת א"י של רבי נחמן מברסלב. מה עניינה?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5463

תורת א"י של רבי נחמן מברסלב. מה עניינה?

מה שורש ההבדל בין התורה של רבי נחמן מברסלב בארץ ישראל לבין לפני ארץ ישראל? רמז, תורה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. מה הקשר של הדברים? * אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=546 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעט - יש שאומרים תורה מלמטה למעלה דע שיש שאומרים תורה מלמטה למעלה והיא מלמטה רחבה מאד שלמטה מרחיבין הדבר ומגדילין אותו מאד ולמעלה הוא קצר, והולך ומקצר ועולה עד שלמעלה מעלה הוא קצר מאד מאד כי למעלה לא נשאר ממנה כלום, רק מעט מעט כי בודאי יש שם איזה ניצוץ הקדוש אבל יש להפך שאומרים תורה מלמעלה למטה ושם למעלה היא רחבה מאד מאד וכל מה שיורדת למטה מתקצרת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:50:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5463 אמונה ליקוטי מוהרן תורה ברסלב חסידות ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות רוחניות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קפה - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2326

שיחות הר"ן - אות קפה - גדולות נוראות השגתו

ואמר רבנו זכרונו לברכה, שהוא יודע כל שרשי נשמות ישראל ומתחלה אמר שיודע אותם מתורה שבכתב ועדין אינו יודע אותם מתורה שבעל פה אחר איזה זמן אמר שכבר זכה לידע את שרשי הנשמות ישראל גם מתורה שבעל פה והיה יודע לתת תקונים לכל אחד ואחד כפי שרש נשמתו וכל הדברים שצוה לא היה עניני סודות לכון כונות ויחודים רק כל ההנהגות שצוה למקרביו היו עניני עבדות לאחד צוה בתחלה להתענות איזה הפסקות והזהיר על מקרביו שלא יתענו מעצמן כלל רק בימים שצוה עליהם ולפעמים צוה לאחד להתענות משבת לשבת וצוה לכמה אנשים שיהיו נעורים לילה אחת בשבוע ושלא יאכלו מעת לעת אחד בשבוע דבר מן החי לכמה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:49:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2326 אמונה חסידות רבי נחמן מברסלב תורה שיחות הרן יהדות רוחניות ליקוטי מוהרן ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קפ - בענין סגלת הפדיון]]> http://breslev.eip.co.il/?key=450

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קפ - בענין סגלת הפדיון

בענין סגלת הפדיון מעות הם בחינת דינין כמו שכתוב "ואת כל היקום אשר ברגליהם" 'זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו' נמצא המעות הם בחינת רגלין וזה בחינת: "צדק יקראהו לרגלו", 'וצדק מלכותא קדישא' ומלכות הוא בחינת דינין, כי 'דינא דמלכותא דינא' ועל כן מעות הם בחינת דינין וצריך להמתיק הדינין בשרשן, ושרש הדינין בבינה כמו שכתוב: "אני בינה לי גבורה" ועל כן על ידי שמניחין הידים על המעות, נמתקין הדינין כי יש בבינה שלש ידים הינו שיש שם שתי ידים יד הגדולה ויד החזקה וכללות הידים הוא יד הרמה ועל כן על ידי שבא המעות שהוא הדינין להידים שהם בחינת שלש ידים שבבינה נמתקי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:48:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=450 חסידות ברסלב ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות יהדות תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רנז - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2413

שיחות הר"ן - אות רנז - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

אמר: שיודע כל מה שחטא האדם ואמר: "עיני ה' אל צדיקים" הינו שהצדיקים יש להם עיני ה' וזהו "עיני ה' אל צדיקים", שעיני ה' הם אצל הצדיקים ועל כן בודאי הם יכולים להסתכל בעיני ה' ולדעת כל מה שעבר האדם ולכמה בני אדם גלה ואמר להם כל מה שעברו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:47:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2413 יהדות חסידות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב אמונה תורה רוחניות שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רה - תקון למקרה לילה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=475

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רה - תקון למקרה לילה

תקון למקרה לילה, רחמנא לצלן לומר עשרה קפיטל תהלים באותו היום שארע לו, חס ושלום כי יש כח באמירת תהלים להוציא הטפה מהקלפה שלקחה אותה כי תהלים בגימטריא לילי"ת, עם החמש אותיות של שמה, שהיא הממנה על זה כידוע וצריך לכון בשעת אמירת תהלים שתהלים בגימטריא תפ"ה שהוא מכון כמספר השני שמות אל אלהים במלואו כזה: אלף למד אלף למד הי יוד מם שעל ידי השני שמות אלו יוצאה הטפה מהקלפה כי הטפה היא בחינת חסד וגבורה כידוע כי יש בה כח אש ומים חמימות ולחות שהם בחינת חסד וגבורה ועל ידי השני שמות אל אלהים הנ"ל שהם בחינת חסד וגבורה כידוע שהם גימטריא תהלים כנ"ל על ידי זה מוצי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:46:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=475 רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק א אמונה רוחניות חסידות תורה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רכז - מדבר ממעלת ההתבודדות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2383

שיחות הר"ן - אות רכז - מדבר ממעלת ההתבודדות

מצאתי כתב יד החברים שאמר שטוב יותר שההתבודדות יהיה מחוץ לעיר במקום עשבים כי העשבים גורמים שיתעורר הלב ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:45:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2383 תורה יהדות ברסלב חסידות אמונה רבי נחמן מברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן שיחות הרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה לו - תכף שנעשה ספר מן התורות הגבוהות והנפלאות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=213

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה לו - תכף שנעשה ספר מן התורות הגבוהות והנפלאות

תכף שנעשה ספר מן התורות הגבוהות והנפלאות מאד מאד מאחר שנעשה מהם ספר, יש עליהם חפויים והסתרות שנחפה ונסתר אורם הצח והנפלא והדפין של כריכה הם מחפים וכו'. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:44:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=213 אמונה רוחניות רבי נחמן מברסלב ברסלב חסידות ליקוטי מוהרן יהדות תורה ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[מדוע בסוף השקר נמצאת האמת?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5469

מדוע בסוף השקר נמצאת האמת?

אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=542 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעד - יש רשעים שעובדים ויגעים כל ימיהם דע שיש רשעים שעובדים ויגעים כל ימיהם כדי לעקר עצמן מהשם יתברך ומתורתו לגמרי ... על כן הם מתאוים ויגעים כדי שיגיעו לכפירה גמורה בדעתם, חס ושלום באפן שלא יהיה להם עוד צד ספק לנטות אל האמת אבל צריכים לזה יגיעה גדולה מאד מאד כמה וכמה שנים רחמנא לצלן, רחמנא לשזבן כי היהדות שבהם אינה מנחת אותם ומבלבלת אותם תמיד ודע שיש מהם כשמגיעין ובאין למה שהתאוו דהינו לכפירה גמורה חס ושלום, בלי שום ספק אל האמת אזי תכף ומיד מתים מן העולם ואז רואין האמת והשאלה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:43:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5469 רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ברסלב ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קמז]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2303

שיחות הר"ן - אות קמז

שמעתי מאיש אחד מאנשינו שאמר שקדם שספר רבנו זכרונו לברכה, המעשה של המלך שהיה לו בן שכלו מאבנים טובות הנדפסת [בספורי מעשיות מעשה ה] אמר קדם שספר: אני יודע מעשה שיש בה כל השם של מ"ב ואחר כך ספר זאת המעשה ואף על פי כן אין אנו יודעים אם זאת היא המעשה של השם מ"ב וגם אנכי שמעתי מפיו הקדוש לפני כמה שנים שאמר שהבעל שם טוב זכרונו לברכה, היה יודע מעשה שהיה בה השם של מ"ב ודבר עמי אז מהשם של מ"ב ושאל אותי למצא פרוש בלשון לעז על שתי אותיות ו' צ' שנמצא בשם הנ"ל ולא יכלתי למצא וכפי המובן היה שכבר יודע סוד כל השם הנ"ל רק שתי אותיות אלו ו' צ' הנ"ל עדין אינו יכול ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:42:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2303 יהדות רבי נחמן מברסלב חסידות שיחות הרן ברסלב אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[גדולת נוראות השגתו - חיי מוהר"ן - חלק 1]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5493

גדולת נוראות השגתו - חיי מוהר"ן - חלק 1

- חלק 1 breslev.eip.co.il/?key=564 - חיי מוהר"ן - רמא - גדולת נוראות השגתו שמעתי בשמו שאמר מתי יש לי התבודדות ואמר שבשעה שכל העולם עומדים סביביו והוא יושב בתוכם אז יש לו התבודדות. כי הוא יכול לצעק בקול דממה דקה וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. וגם אנכי שמעתי מפיו הקדוש בעצמו שיש לו קול דממה דקה שיכול לעמד בין העם והמון אנשים ויצעק בקול דממה דקה מסוף העולם ועד סופו, וכל האנשים סביביו לא ישמעו כלל. שלמות ההתבודדות הוא דבקות ושתיקה. ומאחר שרבי נחמן מברסלב נכלל בא"ס לגמרי, ממילא הוא תמיד באמצע התבודדות, גם אם הוא נראה כלפי חוץ כעוסק במשהו אחר. דהיינו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:41:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5493 ברסלב רבי נחמן מברסלב אמונה ליקוטי מוהרן תורה יהדות חסידות רוחניות ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קלט]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2295

שיחות הר"ן - אות קלט

ספר לי אחד מאנשיו שפעם אחד ספר לרבנו זכרונו לברכה, שדברו לו איזה שדוך ואמר האיש הנ"ל לפניו זכרונו לברכה, ששם אין מקום לפניו השיב לו: כשיש להאדם לב של ישראלי אין שיך אצלו מקום וכו' כי הלב הוא אלקות וכו' וכו' [כנדפס ב"לקוטי תנינא" סימן נ"ו] ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:40:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2295 רבי נחמן מברסלב יהדות תורה חסידות שיחות הרן רוחניות ליקוטי מוהרן ברסלב אמונה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעט - יש שאומרים תורה מלמטה למעלה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=546

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעט - יש שאומרים תורה מלמטה למעלה

דע שיש שאומרים תורה מלמטה למעלה והיא מלמטה רחבה מאד שלמטה מרחיבין הדבר ומגדילין אותו מאד ולמעלה הוא קצר, והולך ומקצר ועולה עד שלמעלה מעלה הוא קצר מאד מאד כי למעלה לא נשאר ממנה כלום, רק מעט מעט כי בודאי יש שם איזה ניצוץ הקדוש אבל יש להפך שאומרים תורה מלמעלה למטה ושם למעלה היא רחבה מאד מאד וכל מה שיורדת למטה מתקצרת ויורדת עד שלמטה היא קצרה מאד והיא רק מעט מעט למטה אבל למעלה היא רחבה מאד. וכן בהתעוררות מלמטה צריך שיהיה מלמטה קצר בבחינות "ודבר פי בצר לי" בבחינת שופר, שהרחב הוא למעלה והקצר הוא למטה אצל הפה וזה בחינות "ודבר פי בצר לי" הינו ש ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:39:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=546 רוחניות יהדות ליקוטי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קלו - אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=406

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קלו - אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו

אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו זהו מה שאמרו רז"ל 'הוי דן את כל אדם לכף זכות' כי כשיש מחלקת על אדם צריך לחקר למצא זכות בחברו, במה שחולק עליו כדי לדונו לכף זכות כי המחלקת לא ימנע משני פנים או מחמת שחבירו גדול ממנו במעלה ועל כן חולק עליו על שלא הגיע למדרגתו ואזי צריך להשתדל שיגיע הוא גם כן למדרגת חברו בכדי שיהיו שניהם שוים ואזי לא יהיה מחלקת או לפעמים להפך שהוא גדול מחברו והמחלקת מחמת שחברו מתקנא בו, על שלא הגיע למדרגתו ועל כן צריך לדונו לכף זכות ובזה הוא מעלה חברו לכף זכות ואז הם במקום אחד הינו במדרגה אחת ואזי בודאי לא יהיה מחלקת כי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:38:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=406 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן אמונה יהדות חסידות רוחניות תורה ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רא - בפסח צועקין בהתפלה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=471

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רא - בפסח צועקין בהתפלה

מרמז בתרגום: שבפסח צועקין בהתפילה כמובא על פסוק "קול נתנו בבית ה' כיום מועד" 'כקל עמא דמצלין בחגא דפסחא', עין שם בתרגום צדקה תציל ממות ראשי תבות מצת סגלה לחלי נופל רחמנא לצלן פזר נתן לאביונים: ראשי תבות נפ"ל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:37:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=471 רוחניות יהדות תורה ברסלב ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק א חסידות רבי נחמן מברסלב אמונה
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תקצח - עבודת השם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3863

חיי מוהר"ן - תקצח - עבודת השם

אות תקצח פעם אחת עמדנו לפניו והגיע זמן סעדת הלילה והיה רוצה לאכל עמנו יחד ואני לא התפללתי ערבית עדין והתחלתי להשמט ממנו ומן העולם שעמדו לפניו כדי לילך ולהתפלל ערבית. והוא זכרונו לברכה ראה זאת ושאל מה זאת והשיבו לו כי לא התפלל ערבית עדין. ענה ואמר איך אנו יכולין להמתין עליו עד שיתפלל כי מי יודע מה יהיה נעשה ממנו על ידי התפילה כי תפילה צריכין להתפלל במסירת נפש. ואם כן מי יודע מה יהיה נעשה ממנו. והבן הדברים כי כך צריכין באמת להתפלל במסירת נפש כזה ובביטול כזה עד שיוכל להיות שיהיה נעשה ממנו ענין אחר לגמרי על ידי התפילה אות תקצט פעם אחת אמר לי בזה הלשון ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:36:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3863 ברסלב חיי מוהרן רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן אמונה יהדות חסידות תורה רוחניות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קך - הענין מה שצריכין לנסע להצדיק, ולא די בספרי מוסר]]> http://breslev.eip.co.il/?key=392

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קך - הענין מה שצריכין לנסע להצדיק, ולא די בספרי מוסר

הענין מה שצריכין לנסע להצדיק, ולא די בספרי מוסר מפרש בתורה: "ויאמר ה' אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע" כי אף שאמר לו לכתב בספר, אף על פי כן לא הסתפק בזה וצוה לו, ושים באזני יהושע, שידבר עמו פה אל פה כי העקר מה ששומעין מפה הצדיק וכמו שאמרו במדרש על פסוק: "שמע ישראל היום אתה עובר את הירדן" וכו' וזה לשונו, מה ראה לומר להם כאן שמע ישראל רבנין אמרי למה הדבר דומה, למלך שקדש מטרונה בשני מרגליות אבדה אחת מהן אמר לה המלך אבדת אחת, שמרי את השניה כך קדש הקדוש ברוך הוא את ישראל בנעשה ונשמע אבדו את נעשה שעשו את העגל אמ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:35:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=392 ברסלב חסידות רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות עט]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2235

שיחות הר"ן - אות עט

מה שכשאדם מתחיל לכנס בעבודת השם ולהתקרב לצדיק האמת באים עליו הרהורים ובלבולים גדולים זה כמו למשל כלי מים שמתחלה נראה כאלו המים צלולים ואחר כך כששופתין ומעמידין המים אצל האש ומתחיל להתבשל אזי מתבלבל המים ומעלה הרתיחה כל הפסלת שהיה במים ועולה כל הפסלת למעלה וצריך שיעמד אחד להסיר חלאת ופסלת המים בכל פעם ומתחלה נדמה כאלו המים צלולים לגמרי ואחר כך נראה הפסלת שבמים העולה בכל פעם למעלה ואזי כשמסירין בכל פעם חלאת ופסלת המים אזי אחר כך נשארין המים צלולים וזכים באמת כראוי כמו כן ממש קדם שמתחיל האדם לכנס בעבודת ה' אזי הטוב והרע מערבין בו ומחמת שהם מערבים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:34:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2235 רבי נחמן מברסלב יהדות ברסלב חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעא - צריך שיהיה להאדם עזות דקדשה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=540

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעא - צריך שיהיה להאדם עזות דקדשה

צריך שיהיה להאדם עזות דקדשה כמבאר בכמה מקומות: 'הוי עז כנמר', וכמובא לעיל ואפילו נגד הרב בעצמו צריך שיהיה לו עזות שיעז פניו לדבר עמו כל מה שצריך, ולא יתביש וזה שאחד מקרב יותר, הוא רק על ידי שיש לו עזות יותר ומחמת זה מדבר עמו יותר אך זה תלוי בזה שזה שיש לו עזות לדבר הוא מחמת עבודתו שהוא עושה ועובד הרבה את ה' ומחמת זה יש לו עזות לדבר עם הרב ומחמת זה שהוא מדבר עמו על ידי זה עושה ועובד הרבה על ידי שמתעורר ביותר על ידי שמדבר הרבה עמו נמצא שזה תלוי בזה וכן יש כמה דברים בעולם שהם תלויים זה בזה ואין יודעין מהיכן ההתחלה כי כל אחד מתחיל מחברו כי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:33:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=540 ליקוטי מוהרן רוחניות יהדות חסידות אמונה תורה ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עא - יש מחין של ארץ ישראל ויש מחין של חוץ לארץ]]> http://breslev.eip.co.il/?key=248

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עא - יש מחין של ארץ ישראל ויש מחין של חוץ לארץ

דע כי יש מחין של ארץ ישראל ויש מחין של חוץ לארץ וגם המחין של חוץ לארץ הם מקבלים ויונקים גם כן מהמחין של ארץ ישראל כי עקר המח והחכמה היא בארץ ישראל כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה במדרש: 'אין חכמה כחכמת ארץ ישראל' וכו' וכל אחד מישראל יש לו חלק בארץ ישראל וכל אחד כפי חלקו שיש לו בארץ ישראל כן הוא מקבל ויונק מהמחין של ארץ ישראל נמצא שכל המחין הם בחינת מחין של ארץ ישראל כי כלם מקבלים משם כי שם בארץ ישראל עקר המח והחכמה כנ"ל אבל אף על פי כן יש מחין של חוץ לארץ וזה נעשה על ידי פגם הכבוד, חס ושלום שמי שפוגם, חס ושלום בכבוד השם ית ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Fri, 22 Mar 2019 08:32:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=248 ליקוטי מוהרן תורה אמונה חסידות ליקוטי מוהרן חלק ב ברסלב רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות