<![CDATA[ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב! Breslev.EIP.co.il]]> http://breslev.eip.co.il/ he breslev.eip.co.il Tue, 7 Dec 2021 00:25:53 GMT Tue, 7 Dec 2021 00:25:53 GMT 720 <![CDATA[שיחות הר"ן - אות ל]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2186

שיחות הר"ן - אות ל

על המבלים זמן בשביל נקיות ומאריכין בבית הכסא הקפיד מאד מאד והתלוצץ מאותן האנשים מאד והאריך הרבה בענין זה והכלל 'כי לא נתנה תורה למלאכי השרת' ואין צריך להחמיר יותר מן הדין ועל פי הדין האסור הוא רק כשנצרך לנקביו ממש כמו שכתוב בגמרא: 'הנצרך לנקביו אל יתפלל' 'הנצרך' דיקא ואפילו כשהוא נצרך לנקביו ממש יש גם כן דינים בזה בדיעבד ובשעת הדחק כמובא ב"שלחן ערוך" סימן צ"ב עין שם במגן אברהם שהרי"ף מתיר לכתחלה ביכול לעמד עצמו עד פרסה וכו' נמצא שעל כל פנים כשאינו נצרך לנקביו ממש אין צריך להחמיר ולבטל עצמו מתורה ותפילה בחנם מחמת חששות וחמרות יתרות ושגעון בעלמא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:25:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2186 אמונה יהדות ליקוטי מוהרן תורה רוחניות רבי נחמן מברסלב חסידות שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[הנצחנות אינו סובל את האמת]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5439

הנצחנות אינו סובל את האמת

אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=394 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קכב - וגם נצח ישראל לא ישקר וגם נצח ישראל לא ישקר כי זה ידוע, שמדת הנצחון אינה סובלת האמת כי אף אם יראה לעינים דבר אמת ידחה אותו מחמת הנצחון וזה מברר מאד אך לא כמדת בשר ודם מדת הקדוש ברוך הוא כי הקדוש ברוך הוא אף בהנצחון הוא אמת ואינו משקר חס ושלום וכמובן ששורש העניין הוא הגאווה של האדם שהופכת אותו לטיפש ממש וכולי. ורק מי שהוא נכלל בהשי"ת ממש, רק הוא יש לו ענווה בשלמות, והוא נמצא באמת האמיתית תמיד, והוא נקי לגמרי מנצחנות למרות שהוא תמיד צודק, כמו השי"ת ממש, שהוא תמיד צודק ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:24:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5439 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה ברסלב ברסלב יהדות חסידות אמונה רוחניות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קיט - מענין יסורי עולם הזה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=296

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קיט - מענין יסורי עולם הזה

דבר עמנו כמה פעמים מענין יסורי עולם הזה שכל בני העולם כלם מלאים יסורים אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים אין להם שום עולם הזה כלל כי כל ימיהם כעס ומכאובות וכלם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד וכל אחד יש לו יסורים מיחדים ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד וכלם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם וכמה פעמים דברנו מזה, והיינו רואים בעינינו כל זאת ואפילו מי שנדמה עליו שיש לו העולם הזה בשלמות ויש לו כל התענוגים. עשר ונכסים וכבוד והון רב וארמו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:23:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=296 רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן ברסלב תורה ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה צ - אנכי אשמח בה' יתמו חטאים מן הארץ]]> http://breslev.eip.co.il/?key=364

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה צ - אנכי אשמח בה' יתמו חטאים מן הארץ

[לשון החברים] אנכי אשמח בה' יתמו חטאים מן הארץ הנה ידוע, כי כל החסרונות שבאים לאדם הן באין מחמת השבירה, שנפלו ניצוצות ונחסרו מהשכינה כידוע והתקון הוא על ידי שמשמח את עצמו באלקיו אזי נשלמו כל החסרונות מהשבירה, ונתעלה כל הניצוצות אנכי אשמח בה' יתמו ונשלמו כל החטאים, הינו החסרונות כמו שכתוב: "והייתי אני ובני שלמה חטאים" מן הארץ הינו ארץ העליונה בחינת השכינה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:22:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=364 ליקוטי מוהרן חלק א תורה חסידות ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות רוחניות אמונה ליקוטי מוהרן
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קטז]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2267

שיחות הר"ן - אות קטז

אחד היה מדבר עמו והיה משבח את איש אחד שמתנהג בישר ואמר עליו בלשון אשכנז שהאיש הזה הוא [אדם ישר] ענה הוא זכרונו לברכה ואמר. שעל איש ישראלי אין שיך לומר [אדם ישר] כי אמות העולם יש להם הנהגות נימוסיות מה שהשכל והישר מחיב, שזה נקרא [אדם ישר] אבל ישראל עם קדוש אפילו אלו המצוות שהם מצד דרך ארץ מה שהישר והשכל מחיב אפילו אלו המצוות אין עושין מחמת דרך ארץ מצד חיוב השכל והישר רק מגזרת המלך הבורא יתברך שמו שצוה עלינו בתורתו לעשות כך וזה שאמר דוד המלך, עליו השלום: "דרך מצוותיך ארוץ" הינו שאפילו המצוות וההנהגות שנקראים דרך דהינו שהם מדרך הארץ שמצד הדרך ארץ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:21:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2267 ברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן אמונה רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות צט]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2255

שיחות הר"ן - אות צט

כשאחד מדבר עם חברו ביראת שמים נעשה אור ישר ואור חוזר ולפעמים מקדים האור חוזר קדם האור ישר כשהמקבל יש לו מח קטן ואין יכול לקבל דברי חברו כי אז קדם שמקבל חברו ממנו שזהו בחינת אור ישר קדם לזה מקבל הוא מחברו ואז האור חוזר קדם לאור ישר כי כשמדברין עם חברו ביראת שמים אף שאין חברו מקבל ממנו אף על פי כן הוא מקבל התעוררות מחברו כי על ידי ההכאה שיצאו הדבורים מפיו לחברו על ידי זה חוזר האור אליו [וזהו בחינת אור חוזר ממש המובא בכתבים עין שם] כמו מי שמכה בכתל שחוזר הדבר אליו כמו כן כשמדבר לחברו אף על פי שאין חברו מקבל ממנו אף על פי כן הוא בעצמו יכול להתעורר ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:20:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2255 חסידות רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן אמונה רוחניות ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ערה - כל מצוה ומצוה שעושין, נעשה ממנה נר אחד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=353

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ערה - כל מצוה ומצוה שעושין, נעשה ממנה נר אחד

דע שכל מצוה ומצוה שעושין, נעשה ממנה נר אחד וכשנסתלק האדם אם היא נשמה גדולה שהיא יקרה מאד בעיני השם יתברך אזי נותנין לה להיות מחפש בגנזיא דמלכא שיחפש ויקח לו מה שירצה מגנזי המלך יתברך וזהו תכלית כל תענוגי עולם הבא ולחפוש: צריכין נרות כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה: 'שחפוש בנרות' ולמדו מפסוק "נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן" והנרות נעשין מן המצוות כנ"ל, בבחינת: "נר מצוה" ואצל אלו הנרות, מחפשת הנשמה אחר ההסתלקות בגנזיא דמלכא וזה בחינת "במתים חפשי" 'כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות' 'חפשי' הינו בחינת החפוש שנעשה מן המצוות כי המצ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:19:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=353 רוחניות ליקוטי מוהרן חלק א יהדות חסידות ליקוטי מוהרן תורה אמונה ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ספר המידות - דעת]]> http://breslev.eip.co.il/?key=89

ספר המידות - דעת

חלק א' א. פעמים הקדוש ברוך הוא מביא על האדם דברים, כדי שיבין מהדברים רחמנותו ואלקותו יתברך. ב. מי שמחו מבלבל, יהיה רגיל בתפילת חבקוק הנביא. ג. גם למוד ש"ך [שפתי כהן] סגלה לזה גם אכילת חטים. ד. מזונותיו של אדם מולידין טבע באדם לפי טבעם. ה. טעם דגן מביא דעת לאדם. ו. חמרא וריחני פקחין. ז. על ידי המחלקת אין הדעת מישבת. ח. אדם מצטער מדבר, הנראה לעינים יותר מהצער, שמצער מהידיעה. ט. העוסק בתורה ובגמילות חסדים, זוכה להבנה. י. על ידי פת שחרית נתחכם. יא. הקדוש ברוך הוא משרה נבואתו על נביא של שליחות בהפסק, אפילו אינו חכם. יב. החכמים יכולים להשיג בחכמה דברים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:18:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=89 ליקוטי מוהרן ברסלב חסידות תורה אמונה רבי נחמן מברסלב רוחניות ספר המידות יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קעז - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2318

שיחות הר"ן - אות קעז - גדולות נוראות השגתו

חזק את אחד להיות בשמחה ואמר שראוי לו לשמח בהשם יתברך ואף על פי שאין אתם יודעים מגדלת השם יתברך ראוי לכם לסמך עלי כי אני יודע מגדלתו יתברך והזכיר אז הפסוק: "כי אני ידעתי כי גדול ה'" וכו' גם ראוי לכם לשמח בי מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה גם חזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חל ואמר לו: בודאי כן הוא שבתחלה צריכין לשמח עצמו במלי דעלמא בכל מה שיכולין ואחר כך באין לשמחה אמתית ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:17:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2318 חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב תורה יהדות אמונה שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעא - צריך שיהיה להאדם עזות דקדשה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=540

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעא - צריך שיהיה להאדם עזות דקדשה

צריך שיהיה להאדם עזות דקדשה כמבאר בכמה מקומות: 'הוי עז כנמר', וכמובא לעיל ואפילו נגד הרב בעצמו צריך שיהיה לו עזות שיעז פניו לדבר עמו כל מה שצריך, ולא יתביש וזה שאחד מקרב יותר, הוא רק על ידי שיש לו עזות יותר ומחמת זה מדבר עמו יותר אך זה תלוי בזה שזה שיש לו עזות לדבר הוא מחמת עבודתו שהוא עושה ועובד הרבה את ה' ומחמת זה יש לו עזות לדבר עם הרב ומחמת זה שהוא מדבר עמו על ידי זה עושה ועובד הרבה על ידי שמתעורר ביותר על ידי שמדבר הרבה עמו נמצא שזה תלוי בזה וכן יש כמה דברים בעולם שהם תלויים זה בזה ואין יודעין מהיכן ההתחלה כי כל אחד מתחיל מחברו כי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:16:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=540 אמונה רוחניות יהדות ליקוטי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב תורה חסידות ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמט - חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך]]> http://breslev.eip.co.il/?key=419

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמט - חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך

חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך חצות הוא מסגל כמו פדיון, כי הוא המתקת הדינים וזהו, על משפטי צדקך הינו שצדק גובר על משפט התקון לזה, חצות לילה אקום. ועקר חצות הוא תמיד אחר ששה שעות מתחלת הלילה הן בקיץ והן בחרף ואז מתחיל זמן חצות ונמשך עד גמר אשמורה שניה דהינו שתי שעות ובבקר טוב להסתכל על השמים ועל ידי זה נמשך הדעת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:15:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=419 ברסלב רבי נחמן מברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן תורה יהדות חסידות ליקוטי מוהרן חלק א אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות שה - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2461

שיחות הר"ן - אות שה - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

שיך להשיחות ששמעתי ממנו זכרונו לברכה, כמה פעמים שאמר בזה הלשון: [אין מה לעשות] וכבר נדפסו [לעיל רסט רפז] כמה שיחות נפלאות וכן מבאר בדברי רבותינו זכרונם לברכה, "תנא דבי רבי ישמעאל דברי תורה לא יהיה עליך חובה ואי אתה רשאי לפטר עצמך מהן" והוא עצה נפלאה למי שמבינה מעט ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:14:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2461 ליקוטי מוהרן חסידות ברסלב שיחות הרן אמונה רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות תורה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רא - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2342

שיחות הר"ן - אות רא - גדולות נוראות השגתו

אמר: כל תורה ומאמר שאומר יכולין לילך איתו ולעבר בו כל תורה נביאים וכתובים, ותורה שבעל פה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:13:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2342 רבי נחמן מברסלב חסידות יהדות ליקוטי מוהרן תורה רוחניות אמונה שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קלט - צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=409

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קלט - צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו

צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו כי יקרא דשבתא הוא כי בחל שיש שליטת החיצונים כשהאדם עושה מצוה, אזי יונקת הקלפה מהרגלין של המצוה כי כל מצוה היא קומה שלמה ואזי אין להמצוה ההיא בחינת רגלין לעלות בהם ולילך לפני הקדוש ברוך הוא . ["רגליה יורדות מות"] וכשבא שבת, ונתבטל שליטת החיצונים אזי עולים הרגלין מהמצוה שהיו בתוך החיצונים בחל שינקו מהם ואזי עולה המצוה והולכת לפני הקדוש ברוך הוא וזהו: "אם תשיב משבת רגלך" שעל ידי שבת תשיב ותחזר הרגלין להוציאם מבין החיצונים ואזי עולה המצוה והולכת לפני הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא משתעשע בה אף אם נעשית על ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:12:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=409 רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות ברסלב רוחניות אמונה ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תקפא - עבודת השם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3859

חיי מוהר"ן - תקפא - עבודת השם

אות תקפא שמעתי איך שרבנו זכרונו לברכה כתב פעם אחת מכתב לבתו שרה זכרונה לברכה באהבה וחבה גדולה ואיך שהוא משתוקק מאד שתהיה על שלחנו בכדי שיוכל להשתעשע עמה בכל יום, ולקבל מדבוריה חכמה ויראה. הלא את דומה שם כהדס במדבר שאין מי שיקבל ממנו ריחו הטוב וכו' אות תקפב שמעתי מאיש אחד מאנשי שלומנו שעמד אז עם עוד כמה אנשים מאנשי שלומנו בשעה שקבלה את המכתב הנ"ל וקראה אותו ובכתה לפניהם בדמעות שליש ואמרה מסתמא אני עכשו במדרגה פחותה ושפלה מאד כשאבי משבח אותי בעיני כל כך. כי שמעתי מאבי שאמר להרב רבי נתן שלפעמים הוא משבח את אחד בעיניו ובפניו מחמת שרואה שנפל ממדרגתו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:11:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3859 אמונה חסידות ברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב תורה יהדות חיי מוהרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמה - אין אדם מת וחצי וכו']]> http://breslev.eip.co.il/?key=415

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמה - אין אדם מת וחצי וכו'

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] אין אדם מת וחצי וכו' זה בחינת מחלקת, כתרגומו "ורבו בעלי חצים", 'בעלי פלגתא' ומי שאוחז תאוותו ממחלקת, בודאי כאלו לא מת כמו שבקש דוד: "אגורה באהלך עולמים" וכי אפשר לדור בשני עולמות, אלא שיהיו אומרים דבר הלכה משמו (מימרא זו איתא נמי בבבלי יבמות צו אלא דשם בירושלמי הגירסא וכי עלתה על דעתו של דוד שיהא חי וקיים לעולמים אלא וכו' מבואר מזה ביותר דע"י שאומרים וכו' הוא חי וקים לעולם ואינו מת) ואז 'כאלו לא מת' אבל על ידי מחלקת, מצינו שלא אמרו הלכה משמם כמו אחרים ויש אומרים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:10:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=415 חסידות אמונה רוחניות רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[בגדים - חשוב או לא חשוב?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5507

בגדים - חשוב או לא חשוב?

בסיפור על הבעל תפילה מובא breslev.eip.co.il/?key=59 "ועל בגדים לא היה מקפיד כלל" מצד שני כאן: breslev.eip.co.il/?key=171 רבי נחמן מברסלב מדבר הרבה על פגם הבגדים, ושהבגדים נוקמים באדם. אז בגדים זה חשוב או לא? מהו סוד העניין? וכמובן, בגדים זה הרי עניין חיצוני לגמרי, אז מדוע בכלל שהם יהיו חשובים? טיפ ורמז: כאן breslev.eip.co.il/?ftxt=%D7%91%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9D&cid=150 אפשר לראות את כל המקומות בליקוטי מוהרן שרבי נחמן מברסלב מדבר על בגדים רמז נוסף לתשובה עצמה: התשובה נמצאת כאן: breslev.eip.co.il/?key=69 במשל ונמשל של רבי נחמן מברסלב, על מה צריך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:09:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5507 ליקוטי מוהרן רוחניות חסידות ברסלב ברסלב רבי נחמן מברסלב תורה אמונה יהדות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כג - הוי לן כדניתא וילדה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=165

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כג - הוי לן כדניתא וילדה

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] סבי דבי אתונא אימא לן מלי דכדיבי, אמר להו הוי לן כדניתא וילדה, והוי תליה לה פתקא וכתיב בה דמסיק בבי אבא מאה אלפי זוזי אמרו לה, וכדניתא מי ילדה אמר להו, הי נינהו מלי דכדיבי: מלחא כי סריא במה מלחי לה, בסילותא דכדניתא ומי איכא סילותא לכדניתא, ומלחא מי סריא רש"י: מלי דכדיבי דבר כזב: כדניתא פרדה: תלא פתקא שטר בצוארו של הולד: הי נינהו מלי דכדיבי אלו הם דברי כזב: סילותא שליא צוית צדק עדתיך ואמונה מאד א. כי יש פנים דקדשה שהם אנפין נהורין בחינת חיים כמו שכתוב: "באור פני מלך חיים" בחינות שמחה כמו שכתוב: "שבע שמחות את פניך" וכתיב ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:08:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=165 אמונה יהדות ברסלב ליקוטי מוהרן חלק א רבי נחמן מברסלב חסידות ליקוטי מוהרן רוחניות תורה
<![CDATA[לדון לכף זכות - מהו שורש העניין?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5445

לדון לכף זכות - מהו שורש העניין?

שאלה: מהו שורש העניין של לדון לכף זכות? תשובה: כידוע כל דיבור של רבי נחמן מברסלב הוא רק לבוש גשמי של עניין אחר. אז כאן נעסוק בשורש העניין של לדון לכף זכות כדלהלן: והעניין הוא, כי קודם הבריאה היה כולו טוב וכולו אחד. ואחרי הבריאה הטוב האין סופי צמצם את עצמו ללבושים שונים, שבהם הוא מצטייר בעיני האדם גם כרע, למרות שהוא כולו טוב ממש. ועיקר עבודת האדם בעולם, היא לדון את כל העולם לכף זכות, היינו לקשר את בחינה הבריאה לבחינת לפני הבריאה, היינו לגלות את שורש הטוב שיש בכל רע. ועל ידי זה לבטל את הרע לגמרי. ועל ידי זה להעלות את מידת היראה לשורשה, כי אם אין ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:07:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5445 ברסלב חסידות רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן רוחניות אמונה תורה ברסלב
<![CDATA[ספר המידות - פרישות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5558

ספר המידות - פרישות

חלק שני א. אדם המתנהג בפרישות ואחר כך חוזר מפרישותו, על ידי זה הוא נופל לתאוה נוספת ממה שהיה לו קדם פרישותו. ב. הפרישות מביא שבע. ג. פרישות מתשמיש חשוב כמו תענית. ד. חולאת של רקיקת דם בא, על ידי שמבטל עונה של ליל טבילה. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:06:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5558 ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן אמונה רוחניות חסידות תורה ספר המידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2258

שיחות הר"ן - אות קב

שמעתי בשמו, על פסוק: "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו" אבל שכחתי הענין אך זאת אני זוכר מה שפרש סוף הפסוק "ותרועת מלך בו" ותרועת לשון שבירה כמו שכתוב "תרעם בשבט ברזל" הינו כשמשברין את הכפירות אזי "מלך בו" הינו שמוצאין את המלך יתברך גם בתוך הכפירות עצמן כי גם בהכפירות בעצמן מלבש חיותו יתברך גם אמר שהמחקרים גם חייהם אינם חיים כלל אפילו בעולם הזה כי תכף כשיש להם איזה דבר שאינו כרצונם מכל שכן כשיש להם איזה צרה אזי אין להם למי לפנות מאחר שתולין בטבע חס ושלום, רחמנא לצלן ואין להם במה להחיות את עצמן כלל אבל איש אמונות המאמין ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:05:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2258 חסידות ליקוטי מוהרן תורה רוחניות שיחות הרן ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות צה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2251

שיחות הר"ן - אות צה

דע שהשם שנותנין לו לאדם הוא לפי הפעלה שיש לו לאדם לעשות בעולם ויש אחד שעושה הפעלה שלו בחצי שנים שיש לו וצריך לקרא לו שם אחר דהינו שם חדש כי השם שנותנין לאדם הוא לאחר מותו לבושין שלו כי השם הוא בחינת לבושין, כמו שכתוב: "אני ה' הוא שמי וכבודי" וכו' 'כבודי' זה בחינת לבושין כי 'רבי יוחנן קרא למאנה מכבדותא' כי הקדוש ברוך הוא נקרא הוי"ה כי בשם הוי"ה נתהוה כל העולמות אבל למעלה מכל העולמות אין לו שם כי למעלה מכל העולמות אי אפשר להשיג אותו וזהו: "כי הגדלת על כל שמך אמרתך" 'אמרתך' זו הפעלה כי 'במאמר נברא העולם' דהינו הפעלה הינו לפי הפעלות של הקדוש ברוך הוא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:04:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2251 ברסלב יהדות רוחניות חסידות אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קלו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2292

שיחות הר"ן - אות קלו

שיך להתורה מלא כל הארץ כבודו [בלקוטי חלק ראשון סימן קע"ב] שמעתי מאיש אחד מאנשיו ששמע מפיו הקדוש בבאור יותר קצת והענין, שהאדם צריך לבטל כל מדה ומדה עד שיתבטל לגמרי כאין ואפס כי בתחלה צריך לבטל מדה זאת עד שתהיה כלא ממש ואחר כך מדה אחרת עד שתהיה גם כן לא וכן כל המדות עד שיהיו כלם כלא היו וכפי מה שמבטלין כל מדה ומדה כן מאיר ומתגלה לו כבוד ה' כי עקר האור הוא כבודו יתברך כמו שכתוב "והארץ האירה מכבודו" אך כשמעמידין דבר גשמי כנגד דבר רוחני עושה צל וכפי גשמיות וגדל הדבר שעומד כנגד הדבר כמו כן נעשה צל כגון כשמעמידין מקל נגד אור השמש עושה צל קטן כפי מדת המקל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:03:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2292 ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה רוחניות תורה ליקוטי מוהרן שיחות הרן
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קצג - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2334

שיחות הר"ן - אות קצג - גדולות נוראות השגתו

אמר לענין ממון. צריך האדם שיהיו לו כל הכחות שיש בענין אכילה כי יש כמה כחות באדם לענין אכילה כי יש כח המקבל וכח המעכב שלא יצא לחוץ המאכל תכף וכח המעכל וכח המחלק המאכל לכל איברי הגוף להמח המבחר וכן ללב וכן לכל שאר האיברים לכל אחד כראוי לו וכח הדוחה הפסלת לחוץ, כמבאר כל זה לחכמי הרופאים כמו כן כל אלו הכחות צריכין לענין ממון כי צריך שיהיה לו כח המעכב שלא יפזר מעותיו מיד [כדרך שיש בני אדם שבתחלה מתאוים מאד לממון ומבלים ימיהם על זה, ותכף כשמשיגין הממון מפזרין אותו מיד] וכן כח המחלק שיתחלק מעותיו למקומות הצריכין לכל אחד כראוי כנזכר לעיל לענין האכילה דהינו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:02:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2334 רבי נחמן מברסלב רוחניות יהדות ליקוטי מוהרן תורה חסידות אמונה שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רלב - הללו את ה' מן השמים וכו']]> http://breslev.eip.co.il/?key=502

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רלב - הללו את ה' מן השמים וכו'

בשעה שאומר: "הללו את ה' מן השמים וכו' הללוהו כל מלאכיו הללוהו כל צבאיו" וכו' אזי האדם קורא לכלם ומצוה לכלם שיהללו את ה' ומזה ראוי לאדם להתעורר לתפילה בכונת הלב מאחר שבתפילתו קורא לכל העולמות להללו ולשבחו יתברך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:01:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=502 ברסלב רבי נחמן מברסלב תורה יהדות חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רפא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2437

שיחות הר"ן - אות רפא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

היה מזהיר מאד שישמר האדם את ממונו בשמירה גדולה ומעלה מאד והיה מקפיד מאד על זה והיה מתלוצץ ומקפיד על אלו האנשים המתעצלים שקורין בלשון אשכנז "שלים מזלניק" כי זמנים ועתים בטל עצמו מתורה ותפילה וטרח ויגע ביגיעות גדולות בשביל להרויח ממון כדי לפרנס ביתו ואחר כך כשהגיע לו הממון הוא נעשה שלים מזלניק ואינו משגיח עליו כלל כי ממון כשר של איש הישראלי צריך שמירה כמו עין שבראש ובכל עת שנזדמן שאחד מאנשיו נאבד אצלו איזה סך ממון בדרך והיו באים בקבלנא לפניו היה מבזה ומוכיח אותו מאד על זה על שלא נזהרו בשמירתו יפה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Tue, 7 Dec 2021 00:00:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2437 ליקוטי מוהרן רוחניות תורה שיחות הרן חסידות ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רעז - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2433

שיחות הר"ן - אות רעז - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

אמר: שמעולם לא שתה אפילו מים קדם התפילה והקפיד מאד על אלו השותין קפה וכיוצא בזה קדם התפילה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:59:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2433 יהדות חסידות אמונה רוחניות תורה ליקוטי מוהרן שיחות הרן ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ספר המידות - שבת]]> http://breslev.eip.co.il/?key=158

ספר המידות - שבת

חלק שני א. התורה והמעשר והשבת הם נותנים חיים גשמיים גם כן. ב. הרגיל בקללה, על ידי זה לא יהיה לו בגדים על השבת. ג. עיר ששומרין את עצמם מללכת חוץ לתחום שבת, על ידי זה שם הבשר בזול. ד. על ידי שמירת שבת ממשיך על עצמו אור של משיח גם על ידי תשובה. ה. על ידי שמירת שבת הוא כבן המתחטא לפני אביו והוא ממלא שאלותיו, גם הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקימה, גם הקרן של המעשים טובים שלו קימים לעולם הבא, ואינו אוכל אלא מפרותיהם. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:58:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=158 חסידות ברסלב יהדות תורה רבי נחמן מברסלב אמונה ליקוטי מוהרן ספר המידות רוחניות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רנא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2407

שיחות הר"ן - אות רנא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

בימי אלול ועשרת ימי תשובה וימים נוראים עד הושענא רבא צוה לכמה אנשים לומר אז כל ספרי תנ"ך מתחלתם ועד סופם וגם הוא בעצמו נהג כך כמה פעמים גם היה גומר כמה ספרים בימים הללו ואיני זוכר לבארם היטב ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:57:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2407 חסידות רבי נחמן מברסלב יהדות ברסלב רוחניות ליקוטי מוהרן תורה אמונה שיחות הרן
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות שג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2459

שיחות הר"ן - אות שג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

פעם אחת דבר עמי מענין מאוס תאוה הידוע ואמר אז: מי שמהרהר בהרהורי ניאוף הוא שוטה כי הלא אפילו איש פשוט שקורין בעל הבית הוא גם כן אינו חפץ שיהיה נתפס חס ושלום, בענין זה אפילו אם אינו ירא חטא כלל על כל פנים בודאי אינו רוצה שיהיה לו בזיון בזה שיתפסו אותו עם אשה אחרת ואם כן למה לו להרהר ולצער נפשו בחנם ?! וכבר מבאר שהמחשבה ביד האדם להטותה כרצונו וכו' עין בספרים הנדפסים בכמה מקומות מזה ויערב לך לעד אם תרצה לקבלם באמת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:56:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2459 ליקוטי מוהרן יהדות אמונה רבי נחמן מברסלב רוחניות תורה חסידות שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קצח - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2339

שיחות הר"ן - אות קצח - גדולות נוראות השגתו

שנת תק"ע בחרף אחר חנוכה בעת שבאתי מברדיטשוב אמר לי שיש לו מעשה לספר ואמר שהמעשה הזאת שרוצה לספר לא ספרו אותה כי אם פעם אחד לפני בית ראשון וגם הנביאים לא ידעו הסוד שלה כי אם הנביא שספר אותה ומי שספר אותה לפניו והוא חדוש גדול והגם שכבר ספרו אותה כנ"ל אף על פי כן הוא חדוש גמור, הינו דבר חדש לגמרי כי בודאי מאז עד עתה נעשה מה שנעשה ואז ספרו אותה כמו שהיה ראוי אז ועתה צריכין לספרה כמו שראוי עתה [ולא זכינו לשמעה] ועל ידי המעשה שוב אינו קשה לי כלל בעניננו כי מתחלה היה קשה לי קצת מפני מה יהיה כך דהינו שאין לנו שום חשיבות בעולם וכו' אבל עכשו, על פי המעשה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:55:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2339 יהדות חסידות תורה ליקוטי מוהרן ברסלב אמונה שיחות הרן רוחניות רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תסו - עבודת השם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3846

חיי מוהר"ן - תסו - עבודת השם

אות תסו ליל שבת חזון תקס"ט, שספרו לפניו מגדל הצרות וממיתות משנות שמתו בני אדם באוסטרהא רחמנא לצלן בשעת השרפה שהיתה שם בערב שבת קדש העבר. אמר, לא אחד שסובל צרות קשות על ידי הנגון. הינו הנגון שמסימין בסוף "ונתנה תקף" שקדם מנגנין בנגון הידוע מי ינוח ומי ינוע ומסימין בנגון מי ישפל ומי ירום ואחר כך מסימין בנגון לבד בלי תבות קדם שמתחילין ותשובה ותפילה וצדקה. כידוע להעולם. ואותו הנגון הנמשך אחר הסיום ומי ירום הוא מורה גם כן על איזה גזרות חס ושלום. כי בתחלה הוא מפרש בפרוש כמה גזרות, מי ינוח מי ישפל ואומרם בנגון הידוע ואחר כך נמשך הנגון לבד בלי תבות כמסים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:54:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3846 רוחניות ברסלב ליקוטי מוהרן חסידות אמונה תורה חיי מוהרן רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תקצג - עבודת השם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3861

חיי מוהר"ן - תקצג - עבודת השם

אות תקצג הלך אנה ואנה בבית המיחד שהיה לו פה בברסלב וספר עמי מענין דרכי עבודת ה'. שיש לפעמים על פי רב יסורים גדולים לעבודתו ואחר כך מניחין לו לפעמים מעט, ויש לו איזה ניחא כידוע למי שנכנס קצת בעבודת ה'. ענה ואמר אין רשאים לותר להשם יתברך ואמר בלשון אשכנז בזה הלשון, [... ] כלומר שבתחלה היו לו יסורים ובלבולים ואחר כך כשיש לו ניחא קצת יאמר, שכבר מלא השם יתברך שאלתו ואין צריכים להפצירו עוד כי באמת עדין לא נתן השם יתברך הישועה בשלמות ועדין צריכין להסתכל לישועה ולהתחטא לפניו הרבה כבן המתחטא לפני אביו ולהרבות בגעגועים והפצרות וכו' שיעזר לו השם יתברך עוד ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:53:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3861 חיי מוהרן רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות ברסלב חסידות אמונה ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[לפני העלייה חייב שתהיה ירידה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5443

לפני העלייה חייב שתהיה ירידה

אמר רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=164 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חותם בתוך חותם כי לפני העלייה חייב שתהיה ירידה אך כשרוצים לצאת ממדרגת 'נעשה ונשמע' זה למדרגת 'נעשה ונשמע' גבוה ממנה צריך להיות ירידה קדם העליה כי הירידה היא תכלית העליה וכיו"ב מביא רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=225 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה מח - כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי מראין לו התרחקות וכיו"ב גם כאן breslev.eip.co.il/?key=345 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עד - רומה על השמים אלהים על כל הארץ כבודך כשאדם נכנס בעבודת השם אזי הדרך שמראין לו התרחקות ונדמה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:52:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5443 ברסלב חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[בעטלר - קבצן?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5482

בעטלר - קבצן?

מדוע הצדיק הוא קבצן? הערה: במקור מיידיש בעלטר פירושו "בקשן". ויש שפירשו זאת על התפילה... אך מה הפשט של הדימוי של קבצן עני, אל הצדיק. מה דומה ביניהם? רמז: התשובה כתובה כאן breslev.eip.co.il/?key=30 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה א - אשרי תמימי דרך ובעוד מקומות תשובה: הצדיק הוא בחינת "אין" לגמרי, ולכן הוא בחינת "קבצן" שאין לו מעצמו כלום. ושם מובא: כי היצר טוב נקרא "מסכן וחכם", בחינת מלכות שהיא בחינת עניה ודלה דלית לה מגרמה כלום כי אם מה שמקבלת מחכמה. *** והצדיק הוא בחינת "עני", כמו שהשכינה היא בחינת "עניה", כי אין לה מעצמה כלום, כי אם מה שמקבלת מהקב"ה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:51:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5482 תורה ברסלב אמונה ברסלב רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן חסידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות צח]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2254

שיחות הר"ן - אות צח

אמירת תהלים מעלה גדולה כאלו אמרם דוד המלך בעצמו כי הוא אמרם ברוח הקדש והרוח הקדש מנח בתוך התבות וכשאומרם הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקדש עד שנחשב כאלו אמרם דוד המלך, עליו השלום בעצמו והוא מסגל מאד לרפאות החולה להיות לו בטחון רק על השם יתברך שעל ידי אמירת תהלים יושיעו ה' והבטחון הוא בחינת משענת כמו שהאדם נשען על המטה כן הוא נשען על הבטחון שבוטח שיושיעו ה' כמו שאמר דוד: "ויהי ה' למשען לי" ועל כן על ידי זה נתרפא החולה כמו שכתוב: "אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה" וזה בחינת: "ויצא חטר מגזע ישי" הנאמר על משיח שהוא דוד בחינת "רוח אפינו משיח ה'" וזה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:50:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2254 ליקוטי מוהרן אמונה שיחות הרן רוחניות חסידות תורה ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פח - המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר]]> http://breslev.eip.co.il/?key=362

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פח - המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר

[לשון החברים] המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר הנה ידוע, כי ההשפעות והברכות אי אפשר להם לבוא לעולם אלא על ידי הצדיק כי הצדיק יש לו ידים במה לקבלם, דהינו אהבה ויראה כי הם הידים לקבל בהם כל ההשפעות וכל הברכות וצריך הצדיק כזה לגנז האהבה והיראה כדי שלא יקטרגו המקטרגים עליו ויגזלו ממנו ההשפעות וזהו המכסה שמים בעבים, הינו אש ומים הינו כשהצדיק יכול לכסות שמים הינו אש ומים, הינו האהבה והיראה שלו אזי, המכין לארץ מטר, הינו שיכול להמשיך כל הברכות, שהם בחינת מטר אך כשהצדיק הוא מפרסם גדול אזי המקטרגים יודעים ומשגיחים עליו היטב ואינם מניחים לו להו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:49:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=362 ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב תורה חסידות רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה רוחניות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קיז]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2273

שיחות הר"ן - אות קיז

בכפר אוסיאטין סמוך לעיר מעדווידווקע שם היה דר חמיו זכרונו לברכה ושם היה עקר גדולו ושם הולך נהר גדול ועליו גדלים קנה וסוף הרבה למאד מאד היה דרכו בקדש של אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה שהיה לוקח לפעמים ספינה קטנה ושט עמה בעצמו לתוך הנהר הנ"ל אף על פי שלא היה יכול היטב להנהיג ספינה זאת אף על פי כן היה שט עמה עד אחורי הקנה וסוף עד המקום שלא היו רואין אותו עוד ושם עשה מה שעשה בעבודת השם יתברך בתפילה והתבודדות אשרי לו כי באמת זכה למה שזכה כנראה בחוש בספריו הקדושים מענין הספינה הנ"ל שהלך עם הספינה לתוך הנהר והוא לא ידע להנהיג הספינה וכשבא בתוך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:48:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2273 חסידות אמונה רוחניות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן ברסלב תורה שיחות הרן יהדות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה סט - מה שנוהגים לתן ברכה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=246

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה סט - מה שנוהגים לתן ברכה

מה שנוהגים לתן ברכה להאיש, המביא המשקה לאורחים או על החתנה וכיוצא [הינו כשנושאין יין או דבש לאורחים או על חתנה אזי נוהגין לתן מן המשקה להשליח, הנושא את המשקה לעשות ברכה] הוא על פי מה שכתוב בזוהר שיש כמה דברים שהם נשאים ונושאים וחושב שם כמה דברים שהם נשאים דהינו שנושאים אותם ובאמת אלו הדברים הם נושאים כגון המרכבה, שהיא נשאת ונושאת וכן הארון, שהיו נושאים אותו "והוא נשא את נושאיו" וכו' וזה בחינת ברכה שנותנין כנ"ל כי ברכה ראשי תבות: "כי רוח החיה באופנים" בחינת נשאת ונושאת כי האופנים נושאים החיות והחיות נושאים אותם כי רוח החיה באופנים וכן הוא כל המר ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:47:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=246 רוחניות יהדות אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חלק ב ליקוטי מוהרן תורה ברסלב חסידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קכז]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2283

שיחות הר"ן - אות קכז

פעם אחד היה מדבר מענין אלול ואמר שמה שנוהגין לומר תקונים באלול שהנגון של התקונים, וגם מהחלישות הלב שיש לכל אחד אז מחמת שכל אחד מתאחר אז בבית המדרש יותר מרגילותו מכל זה נעשה דברים עליונים ותקונים גדולים למעלה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:46:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2283 ברסלב חסידות רבי נחמן מברסלב יהדות שיחות הרן אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[ספר המידות - המתקת דין]]> http://breslev.eip.co.il/?key=92

ספר המידות - המתקת דין

חלק א' א. בשעה שמשגרין על האדם את היסורים, משביעין עליהם שלא ילכו אלא ביום פלוני ולא יצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי סם פלוני. אבל "תשובה תפילה וצדקה" מבטלין השבועה. ב. חלישות הדעת, הינו עצבות על ידי זה בא רע מזל, ועל ידי רע מזל מדת הדין שולט. ג. פרשת חשן תקון לדינים. ד. כשיש לאדם צער, יתן צדקה, והצדקה הוי כמו שנותן שכר לדון, ועל ידי זה הדינים נמתקים, כי הנוטל שכר לדון דיניו בטלים. ה. עד היכן תכלית היסורים. ו. כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורים, קבל עולמו ופרעניות מזמנת לו. ז. המוכיח את חברו לשם שמים, מושכין עליו חוט של חסד. ח. שלשה דברים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:45:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=92 יהדות ליקוטי מוהרן תורה אמונה חסידות רוחניות רבי נחמן מברסלב ספר המידות ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות עו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2232

שיחות הר"ן - אות עו

שמעתי בשמו מכבר שספר שלמד כל הארבעה שלחן ערוך שלש פעמים פעם אחת כפשוטו ופעם שני למד וגמר אותם והיה יודע בכל דין ודין מארבעה שלחן ערוך השרש שלו בגמרא פרוש רש"י ותוספות ופעם שלישי למד וגמר אותם וזכה לידע בכל דין ודין סוד הכונה של הדין מפני מה הדין כך על פי סוד וכפי הנשמע כל זה היה בימי נעוריו כי אחר כך חזר וגמר אותם עוד כמה פעמים ודרכו היה תמיד שהיה לומד הרבה הרבה כל ימיו עד הסוף אפילו בעת החולאת הכבד שהיה לו בסוף ואף על פי שהיה עליו טרחא דצבורא שהיה עוסק הרבה עמנו ועם כל אנשיו לקרבם לעבודת ה' ולתן לנו עצות בכל עסקינו וכו' וכו' וגם מחו היה משוטט ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:44:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2232 אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן יהדות חסידות ברסלב רוחניות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיג - ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=387

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קיג - ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו

ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו כי שמעתי בשם הבעל שם טוב כי קדם כל גזר דין שבעולם חס ושלום מאספין כל העולם אם מסכימין להדין ההוא ואף את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין, חס ושלום שואלין אותו אם הוא מסכים אזי נגמר הדין, חס ושלום והענין, כי בודאי אם ישאל לו בפרוש על עצמו בודאי יכחיש ויאמר שאין הדין כן אך מטעין אותו ושואלין אותו על כיוצא בו והוא פוסק הדין ואזי נגמר הדין וכענין שמצינו בדוד המלך, עליו השלום, בבוא אליו נתן הנביא וכו' וספר לו מעשה האורח ענה ואמר: חי ה' וכו', ואת הכבשה וכו' אזי נפסק הדין על דוד כאשר יצא מפיו וזהו ונפרעין מן הא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:43:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=387 חסידות ברסלב אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק א יהדות רוחניות תורה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כו - צריך להרחיק משכרות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=203

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כו - צריך להרחיק משכרות

שיך לא"ב החדש, שכרות, אות ד צריך להרחיק משכרות ולדקדק שלא לשתות יותר מיכלתו כדי שלא יבוא לידי שכרות כי מעט השתיה לפי הצרך הוא טובה להרחיב דעתו ודע, כי הדעת מלבש בחסדים וכששותה במדה כראוי לפי ערכו אזי נתרחב דעתו ונתרומם מחו ואזי נגדלין החסדים ביותר על ידי השתיה כי כשנתרומם הדעת, נתרוממין ונגדלין החסדים כי הדעת מלבש בחסדים כנ"ל "כל המתפתה ביינו, יש בו מדעת קונו" 'מתפתה' דיקא, בחינת חסדים שעל ידי היין נגדלין החסדים וזהו 'מתפתה' שעל ידי הגדלת החסדים הוא מתפתה ומתפיס אף על פי שלא היה ראוי להתפתות לפי חסדים סתם והיה יכול להיות רגז אבל על ידי הגדלת הח ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:42:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=203 חסידות ליקוטי מוהרן חלק ב ברסלב אמונה רוחניות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות מה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2201

שיחות הר"ן - אות מה

אחר לב נשבר בא שמחה וזה סימן אם היה לו לב נשבר כשבא אחר כך לשמחה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:41:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2201 שיחות הרן ברסלב ליקוטי מוהרן יהדות אמונה רוחניות תורה רבי נחמן מברסלב חסידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - כשרואה אדם שהקליפות והתאות גוברים עליו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2551

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - כשרואה אדם שהקליפות והתאות גוברים עליו

[הוספות לתורות מכתב יד רבנו ז"ל] כשרואה אדם שהקליפות והתאות גוברים עליו אזי יתענה וע"י התענית נזדווגו קוב"ה ושכינתי' אחור באחור כדי שלא יאחזו באחוריים וזהו ר'ע'ב' שמרעיב א"ע בתענית אותיות רי"ש ע"ב רי"ש אחוריים דשכינתיה שהיא אלהים ע"ב אחוריים של שם העצם שע"י הרעב שע"י התענית מזווגם אחור באחור שלא יינקו החצונים כנ"ל וע"י התענית נמשך הדיבור כי נתלחלחל הגרון מנגיבה דילה ויוצא מבחי' ניחר גרוני ובא לבחי' קרא בגרון ואל תחשוך וזהו ויהי רעב בארץ היינו ע"י התענית וירד אברם מצרימה אברם בחי' מים החסדים המלחלחים מיצר הגרון בבחי' ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:40:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2551 רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה חסידות ברסלב ליקוטי מוהרן חלק ב יהדות אמונה רוחניות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעט - יש שאומרים תורה מלמטה למעלה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=546

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעט - יש שאומרים תורה מלמטה למעלה

דע שיש שאומרים תורה מלמטה למעלה והיא מלמטה רחבה מאד שלמטה מרחיבין הדבר ומגדילין אותו מאד ולמעלה הוא קצר, והולך ומקצר ועולה עד שלמעלה מעלה הוא קצר מאד מאד כי למעלה לא נשאר ממנה כלום, רק מעט מעט כי בודאי יש שם איזה ניצוץ הקדוש אבל יש להפך שאומרים תורה מלמעלה למטה ושם למעלה היא רחבה מאד מאד וכל מה שיורדת למטה מתקצרת ויורדת עד שלמטה היא קצרה מאד והיא רק מעט מעט למטה אבל למעלה היא רחבה מאד. וכן בהתעוררות מלמטה צריך שיהיה מלמטה קצר בבחינות "ודבר פי בצר לי" בבחינת שופר, שהרחב הוא למעלה והקצר הוא למטה אצל הפה וזה בחינות "ודבר פי בצר לי" הינו ש ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:39:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=546 ליקוטי מוהרן ברסלב תורה יהדות ליקוטי מוהרן חלק א אמונה חסידות רוחניות רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נח - יש בני אדם שאומרים, שכשהצדיק גדול במעלה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=235

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה נח - יש בני אדם שאומרים, שכשהצדיק גדול במעלה

יש בני אדם שאומרים שכשהצדיק גדול במעלה מחמת גדלתו אינו יכול להשגיח ולהסתכל על בני העולם כי הוא רחוק מהעולם ובאמת אינו כן כי אדרבא, כשהצדיק גדול מאד הוא יכול להשגיח ולהסתכל יותר על העולם וכמו שמצינו ברבן יוחנן בן זכאי שבודאי היה גדול במעלה מאד מאד יותר ויותר הרבה מהצדיקים שבזמן הזה ואף על פי כן אמר: 'אוי לי אם אמר, אוי לי אם לא אמר' נמצא שרבן יוחנן בן זכאי היה בקי כל כך בתוך העולם עד שהיה מתירא לומר דברי תורה שלא ילמדו ממנו הרמאים הרי שהיה בקי מאד בהעולם עד שאדרבא, היה מתירא פן ילמדו ממנו רמאות כי באמת כל מה שהצדיק גדול ביותר ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:38:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=235 חסידות רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה צו - לענין התבודדות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=273

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה צו - לענין התבודדות

עוד אמר לענין התבודדות, שהיה דרכו ז"ל לזרז מאד בזה להיות רגיל מאד בהתבודדות לפרש שיחתו לפני השם יתברך בכל יום ויום ואמר: שאפילו כשאין יכולין לדבר כלל אפילו כשמדברין רק דבור אחד, גם כן טוב מאד ואמר: שאפילו אם אינו יכול לדבר רק דבור אחד יהיה חזק בדעתו, וידבר אותו הדבור כמה וכמה פעמים בלי שעור וערך ואפילו אם יבלה כמה וכמה ימים בדבור זה לבד גם זה טוב ויהיה חזק ואמיץ וירבה לדבר אותו הדבור פעמים אין מספר עד שירחם עליו השם יתברך, ויפתח פיו, ויוכל לפרש שיחתו ואמר: שהדבור יש לו כח גדול מאד כי הלא יכולין ללחש על קנה שרפה שלא תוכל לירות. והבן. ואז כשדבר מזה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:37:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=273 חסידות תורה רוחניות רבי נחמן מברסלב ברסלב יהדות ליקוטי מוהרן אמונה ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רח - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2349

שיחות הר"ן - אות רח - גדולות נוראות השגתו

אמר: יש כמה דברים שאני אומר לאיזה אדם ועדין אין עושים פעלתם רק שמתגלגלים הדברים מאדם זה לאדם אחר ומחברו לחברו וכו' עד שיתגלגלו הדברים ויבואו לאיזה אדם ויכנסו הדברים ללבו בעמק גדול ושם יעשו פעלתם בשלמות ויעוררו אותו וכו' ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Mon, 6 Dec 2021 23:36:53 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2349 אמונה ליקוטי מוהרן חסידות ברסלב שיחות הרן יהדות רוחניות רבי נחמן מברסלב תורה