<![CDATA[ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב! Breslev.EIP.co.il]]> http://breslev.eip.co.il/ he breslev.eip.co.il Thu, 15 Nov 2018 16:21:32 GMT Thu, 15 Nov 2018 16:21:32 GMT 720 <![CDATA[שיחות הר"ן - אות עח]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2234

שיחות הר"ן - אות עח

בכל מקום יש ישר אפילו מי שעושה כל העולות אף על פי כן בהכרח ימצא בו איזה ישר רק שיש חלוק בין בני אדם מתי מתחיל הישר שיש בני אדם שהישר מתחיל אצלו תכף ויש שאין מתחיל אצלו הישר רק אחר כך אחר שעושה עולה ויש שמתאחר אצלו התחלת הישר יותר דהינו אחר שעושה כמה עולות וכן יש שמתחיל אצלם באחור יותר ויותר אבל אף על פי כן ימצא גם בו איזה ישר רק שהוא מאחר הרבה כגון למשל שהיה מעשה שראיתי בכפר שבא איש חיל וצוה שיתנו לו הסוסים על ה [מרכבת הדאר] ושחדו אותו בממון ואחר כך בא השני והסית אותו הראשון שיקח גם כן הסוסים כנזכר לעיל ושחדו אותו גם כן ואחר כך בא השלישי והיה צריך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:21:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2234 ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה ליקוטי מוהרן רוחניות תורה שיחות הרן
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רט - גדולות נוראות השגתו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2350

שיחות הר"ן - אות רט - גדולות נוראות השגתו

אמר: שכל התורות והשיחות שלו אינם בשבילנו לחוד כי אם "את אשר ישנו פה ואשר איננו פה" [ועין ברש"י שפרש ואשר איננו פה, ואף עם דורות העתידים לבוא, והבן] וכמה פעמים דברנו עמו מענין זה ורמז לנו בדבריו להודיע לדורות הבאים את כל מעשי ה' הגדול שעשה עמנו ופעם אחת אמר בפרוש: גם לבניכם תודיעו את כל התורות והשיחות הנפלאות והנוראות והמעשיות וכיוצא בהם אשר גלה לנו ואמר אז זה הפסוק בהתלהבות גדול כגחלי אש "והודעתם לבניך ולבני בניך" ואמר ברתת וזיע בהתלהבות נורא: "והודעתם לבניך ולבני בניך" ואמר: דע והאמן, אם אפשר להוציא אחד מן הרפש גם מי שיתאחז בו יוציאו אותו גם כ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:20:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2350 אמונה ברסלב רוחניות תורה רבי נחמן מברסלב שיחות הרן יהדות חסידות ליקוטי מוהרן
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה טו - מי שרוצה לטעם טעם אור הגנוז]]> http://breslev.eip.co.il/?key=44

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה טו - מי שרוצה לטעם טעם אור הגנוז

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וכו' א. מי שרוצה לטעם טעם אור הגנוז הינו סודות התורה שיתגלה לעתיד צריך להעלות מדת היראה לשרשה ב. ובמה מעלין את היראה ? בבחינת משפט כמו שכתוב: "מלך במשפט יעמיד ארץ" וארץ הוא בחינת יראה כמו שכתוב: "ארץ יראה" הינו שישפט את כל עסקיו כמו שכתוב: "יכלכל דבריו במשפט" הינו שישפט וידין בעצמו כל עסקיו ובזה יסיר מעליו כל הפחדים ויעלה בחינת יראה ברה ונקיה ותשאר אך יראת השם ולא יראה אחרת כי כשאין אדם דן ושופט את עצמו אזי דנין ושופטין אותו למעלה כי 'אם אין דין למטה יש דין למעלה' וכששופטין את האדם במשפ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:19:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=44 רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב חסידות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רפו - יש גן עדן, והם שני בחינות: גן ועדן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=553

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רפו - יש גן עדן, והם שני בחינות: גן ועדן

[שמעתי משמו מכבר מה שאמר על פרשת שפטים ושטרים ונשכח הרב וזהו היוצא משם, מה שאנו זוכרים עדין] כי יש גן עדן, והם שני בחינות: גן ועדן והם בחינת חכמה עלאה וחכמה תתאה כי עקר תענוג גן עדן הוא השגת חכמת אלקות הינו חכמה עלאה וחכמה תתאה, שהם בחינת גן עדן כנ"ל אך לזכות לזה אי אפשר כי אם על ידי השערים כי יש שערים, הינו בחינת שערי גן עדן שעל ידי זה זוכין לכנס לגן עדן דהינו להשגת חכמה עלאה וחכמה תתאה אך אלו השערים גנוזים וטמונים בארץ, בחינת: "טבעו בארץ שעריה" וצריכים לזה בעל הבית על הארץ, שיהיה מושל בארץ שיוכל להוציא ולהקים ולהעמיד השערים שנ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:18:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=553 רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב יהדות רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות ל]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2186

שיחות הר"ן - אות ל

על המבלים זמן בשביל נקיות ומאריכין בבית הכסא הקפיד מאד מאד והתלוצץ מאותן האנשים מאד והאריך הרבה בענין זה והכלל 'כי לא נתנה תורה למלאכי השרת' ואין צריך להחמיר יותר מן הדין ועל פי הדין האסור הוא רק כשנצרך לנקביו ממש כמו שכתוב בגמרא: 'הנצרך לנקביו אל יתפלל' 'הנצרך' דיקא ואפילו כשהוא נצרך לנקביו ממש יש גם כן דינים בזה בדיעבד ובשעת הדחק כמובא ב"שלחן ערוך" סימן צ"ב עין שם במגן אברהם שהרי"ף מתיר לכתחלה ביכול לעמד עצמו עד פרסה וכו' נמצא שעל כל פנים כשאינו נצרך לנקביו ממש אין צריך להחמיר ולבטל עצמו מתורה ותפילה בחנם מחמת חששות וחמרות יתרות ושגעון בעלמא ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:17:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2186 חסידות ברסלב יהדות רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות תורה ליקוטי מוהרן שיחות הרן
<![CDATA[ספר המידות - הרהורים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=94

ספר המידות - הרהורים

חלק א' א. על ידי ענווה ינצל מהרהורי עבודה זרה. ב. כשאתה מתפלל ונופל לך הרהורי עבודה זרה תכון בשם "אלקינו". ג. מחשבות טובות באים על ידי ודוי, שמתודים לפני התלמיד חכם. ד. מי שמספר מעשיות שארעו לצדיקים, על ידי זה נמשכין לו מחשבות טובות. ה. מי שיש לו מחשבות רעות, ידין את כל בני אדם לכף זכות תמיד. ו. על ידי דמעה נמאסים כל התאוות. ז. מי שאינו מאמין בצדיק, על ידי זה אין לבו נכון עם השם יתברך. ח. החגורה שחגור בה איזה צדיק כשתחגר בה הוא סגלה לבטל הרהורים. ט. על ידי שקר נתחלל הברית קדש. י. מי שמקדש את עצמו ועולה על מחשבתו התפארות, כשישבר ההתפארות, ישיג ויקנה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:16:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=94 חסידות רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן תורה ספר המידות ברסלב
<![CDATA[פושט את גופו המצורע ולובש גוף קדוש מגן עדן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5492

פושט את גופו המצורע ולובש גוף קדוש מגן עדן

breslev.eip.co.il/?key=260 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה פג - על ידי תקון הברית שהוא קשת, יכול להוציא החצים ואז פושט גופו המצרע, שהוא ממשכא דחויא ולובש בגדי שבת הינו גוף קדוש מגן עדן כי המקום גורם, בבחינת: "של נעליך וכו' כי המקום" וכו' ועל שם הגוף הקדוש נקרא שבת בבחינת: "והנה שבה כבשרו" 'שנרפא מצרעתו', ונתלבש בגוף קדוש מגן עדן הנקרא בשר בחינת: "בשר מבשרי" **** מה הפשט של פשיטת הגוף המצורע ולבישת הגוף הקדוש מגן עדן? * תשובה בפשטות: כל בחינה ביחס לבחינה שמעליה, היא בחינת גוף ביחס לנשמה. מצד השורש, הנשמה של העולם הוא השי"ת עצמו, שזאת בחינת לפני הבריאה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:15:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5492 ברסלב תורה ליקוטי מוהרן אמונה רבי נחמן מברסלב יהדות רוחניות ברסלב חסידות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - רה - נסיעתו וישיבתו באומן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3812

חיי מוהר"ן - רה - נסיעתו וישיבתו באומן

אות רה שמעתי מאיש אחד מאנשי שלומנו כשנסע עמו מאומין לטירהאוויצע בקיץ תק"ע הנ"ל היה מדבר עמו מענין עצמו ואמר תמה אני כמו שאין לנו חלק בעולם הזה כלל. אף על פי כן בכל מקום שאנו באין יש לנו מקום והכל שלנו. ושאל לו הלא להעולם יש להם חלק בכם השיב לו ודבר עמו כמה דבורים ובתוך דבריו ענה ואמר המנהיגים המפרסמים של עכשו הקטנים במעלה אינם משיגים ויודעים כלל מה אני עושה באומין. אלו היו יודעים גדל יקר תפארת החדושין והצרופים והשעשועים הנעשים בכל עת ובכל שעה ובכל רגע והתפילות העולים בכל פעם ופעם ובכל פעם נעשים צרופים וחדושים יקרים ונפלאים ביותר והאריך מאד והפליג ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:14:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3812 יהדות רבי נחמן מברסלב רוחניות חסידות אמונה תורה ליקוטי מוהרן חיי מוהרן ברסלב
<![CDATA[ספר המידות - יחוס]]> http://breslev.eip.co.il/?key=116

ספר המידות - יחוס

חלק שני א. אין כח הקללה חל על מיחס. ב. אפילו אשה צדקת כשהיא אינה מיחסת, על ידי זה מולדת בנים שאינם מהגנים. ג. קשה לפני הקדוש ברוך הוא להעביר ולבטל גדולי היחוס. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:13:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=116 רבי נחמן מברסלב רוחניות אמונה יהדות ברסלב חסידות ליקוטי מוהרן תורה ספר המידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קלב - יש צדיק שהוא מפרסם גדול במדינה אחת]]> http://breslev.eip.co.il/?key=403

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קלב - יש צדיק שהוא מפרסם גדול במדינה אחת

יש צדיק שהוא מפרסם גדול במדינה אחת ובמדינה הסמוכה אינו חשוב כלל ושוב במדינה אחרת הוא מפרסם מעין דנפק מאתר חד ואזלי מתחות לארעא עד שנובע ויוצא ברחוק במקום אחר ואף במקום שהולך תחות ארעא הוא משקה שרשי אילנא. ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:12:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=403 חסידות רוחניות תורה ליקוטי מוהרן חלק א ברסלב רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן אמונה יהדות
<![CDATA[ספר המידות - אלמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=76

ספר המידות - אלמן

א. מי שמתה אשתו, יאמר בכל יום פרשת אשם, עד שישא אשה אחרת. חלק שני א. על ידי שקר דבריו אינם נשמעים, גם על ידי שקר מאלמן, חס ושלום, כמה נשים. ב. כשמתה אשתו של אדם, אזי כאלו נחסר לו עצם מעצמיו, אבל הצדיק, אף על פי שאשתו מתה, אינו נחסר לו עצם. וזהו: אלמן אותיות א'חת מ'הנה ל'א נ'שברה. ארץ ישראל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:11:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=76 ברסלב יהדות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב תורה רוחניות ספר המידות חסידות אמונה
<![CDATA[חיי מוהר"ן - תטז - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3839

חיי מוהר"ן - תטז - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה

אות תטז פעם אחת דברנו עמו וגלה לנו שיש מופת על חדוש העולם כי אם לא כן חס ושלום היכן היה מקום להחזיק את כל באי עולם. כי זה רואין בחוש שבכל פעם נתרבין בני אדם. כי מאדם אחד יוצאין דורי דורות אלפים ורבבות נפשות. וכן מכל אחד ואחד ואם כן [רצונו לומר אם העולם קדמון ובלי גבול וזמן חס ושלום, כדעת הכופרים ימח שמם] כבר היה ראוי שיתמלא כל העולם ולא היה מקום העולם שהוא במדה וגבול יכול להחזיק מאחר שמתרבין בכל פעם מאד. שוב פעם אחת גלה מופת שני מן המתים. כי כשאחד מת וקוברין אותו בארץ, ונתרבה על כל פנים משהו על הארץ. ואפילו אחר שנרקב ונעשה ממנו תרוד רקב, על כל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:10:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3839 ליקוטי מוהרן רוחניות תורה חיי מוהרן ברסלב חסידות יהדות רבי נחמן מברסלב אמונה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עט - הקול קול יעקב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=256

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עט - הקול קול יעקב

[עוד מצאנו כתב יד רבנו, זכרונו לברכה והם ראשי פרקים מאיזה תורה נפלאה] הקול קול יעקב כרוז עשו, וישא קולו יצחק זמן קוף צדיק ישנים וכו' ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו יצחק בן אברהם זמן נתאחד אברהם אוהבי בעיניו כימים אחדים באהבתו ושאר ישוב בנך אם תשוב ואשיבך לפני תעמד כי בא השמש קחו עמכם דברים ושובו מאבני המקום אבנים אותיות מראשותיו מחשבה מברר הכל וישלח יעקב מלאכים מצוות זמניות עשה מצוות הרבה נברא כמה מלאכים לפניו תשובה ואשיבך לפני ארצה שעיר נ'ד'ת'ה'ר' [נוקבא דתהומא רבה] אציגה סכה תשובה תסכני בבטן אמי הולדה וישב יעקב בארץ לקים כבוד אב לבטל כח כבוד של ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:09:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=256 אמונה ברסלב רוחניות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן יהדות תורה חסידות ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[שבחי הר"ן - אות כ]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1805

שבחי הר"ן - אות כ

ובעת שהיה יושב בבית חותנו כשהיה חפץ לדבר עם הבעל שם טוב, זכרונו לברכה דהינו לילך על קברו ולבקש מאתו איזה דבר בקשה היה רגיל לנסע לקהלת סמילא שהיה סמוך לבית חותנו והלך על קבר הצדיק המפרסם מורנו הרב ישעיה מיאנוב, זכרונו לברכה, שהוא מנח שם ועשה את הצדיק הנ"ל לשליח שילך ויודיע להבעל שם טוב זכרונו לברכה, את בקשתו מה שהיה צריך אז ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:08:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1805 אמונה ברסלב רוחניות יהדות ליקוטי מוהרן תורה שבחי הרן רבי נחמן מברסלב חסידות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קיז]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2273

שיחות הר"ן - אות קיז

בכפר אוסיאטין סמוך לעיר מעדווידווקע שם היה דר חמיו זכרונו לברכה ושם היה עקר גדולו ושם הולך נהר גדול ועליו גדלים קנה וסוף הרבה למאד מאד היה דרכו בקדש של אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה שהיה לוקח לפעמים ספינה קטנה ושט עמה בעצמו לתוך הנהר הנ"ל אף על פי שלא היה יכול היטב להנהיג ספינה זאת אף על פי כן היה שט עמה עד אחורי הקנה וסוף עד המקום שלא היו רואין אותו עוד ושם עשה מה שעשה בעבודת השם יתברך בתפילה והתבודדות אשרי לו כי באמת זכה למה שזכה כנראה בחוש בספריו הקדושים מענין הספינה הנ"ל שהלך עם הספינה לתוך הנהר והוא לא ידע להנהיג הספינה וכשבא בתוך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:07:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2273 חסידות רוחניות ליקוטי מוהרן אמונה תורה יהדות שיחות הרן רבי נחמן מברסלב ברסלב
<![CDATA[חיי מוהר"ן - נד - שיחות השיכים להתורות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3881

חיי מוהר"ן - נד - שיחות השיכים להתורות

אות נד דבר עמנו מענין התורה הנדפסת בלקוטי תנינא סימן מם המתחלת מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל ואמר שהוא היה יודע זאת מכבר כי הלא נסעתי לארץ ישראל ומסתמא היה לי מקדם תאוה והשתוקקות לנסע לארץ ישראל וגם חלם לי ארץ ישראל. ופעם אחת היה אצלי איש אחד ודברתי עמו והתחיל להתעורר אצלי תשוקה וחמדה גדולה לארץ ישראל. ואחר כך שאלתי אותו אם היה אצל צדיקים על ראש השנה וספר לי שהיה אצל כמה צדיקים גדולים אמתיים על ראש השנה ומחמת זה היה לי השתוקקות גדול כשדברתי עמו כמבאר בהתורה הנ"ל. ואמר לי שאף על פי שידע ענין זה מקדם, אבל לא היה יודעו כלל כמו עכשו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:06:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3881 תורה רוחניות ברסלב רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חיי מוהרן יהדות חסידות אמונה
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות קיב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2270

שיחות הר"ן - אות קיב

איתא אם התורה היתה נכתבת כסדר היו יודעין כל ענש ושכר של כל לא תעשה ועשה הנה יש עברה שענשה של עברה ההיא שיהא בעל חוב תמיד ואפילו יעשה כל טצדקי דאפשר והתפעלות לא יועיל כלל ויהיה בעל חוב תמיד ולפעמים גורם העברה שמפיל גם אחרים להיותם בעלי חובות ולזה יש עת שנעשו כמה בעלי חובות בעולם זהו מחמת העברה הנ"ל שנתגברה בעולם חס ושלום ועצה לזה לשוב בתשובה בכלליות ולהתחנן לפני השם יתברך להצילו מעברה זו ולהתחרט בכלליות על עברה זו ועת לשוב על זה הוא כשהוא במחין דגדלות אזי טוב להתחרט ולבקש מאת הבורא יתברך על זה ולשוב בתשובה כי מחין דקטנות הוא בחינת בעל חוב כי אמרו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:05:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2270 רוחניות יהדות ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן ברסלב רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כד - מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=201

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כד - מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד

מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחרה בכל כחו וכל החולאת הבאין על האדם, כלם באין רק מקלקול השמחה כי יש עשרה מיני נגינה שהם בחינת שמחה כמו שכתוב: "עלי עשור וכו' כי שמחתני ה' בפעלך" וכו' ואלו יוד מיני נגינה באין בתוך עשרה מיני דפקין והם מחיין אותן ועל כן כשיש קלקול ופגם בהשמחה שהיא בחינת יוד מיני נגינה על ידי זה באין חולאת מן היוד מיני דפקין שנתקלקלין על ידי קלקול היוד מיני נגינה שהם השמחה כנ"ל כי כל מיני חולאת כלולים ביוד מיני דפקין וכן כל מיני נגונים כלולים ביוד מיני נגינה וכפי קלקול השמחה והנגון, כן בא חולאת כנ"ל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:04:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=201 רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה ליקוטי מוהרן רוחניות תורה ברסלב ליקוטי מוהרן חלק ב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות כב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2178

שיחות הר"ן - אות כב

טוב מאד מי שזוכה להיות מקרב לצדיק אמתי כי לעתיד לבוא כתיב: "לאחז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה" שיאחז בכנפות הארץ וינער את הרשעים אבל מי שהוא מקרב לצדיק אמתי אזי יחזיק ויאחז עצמו בהצדיק ויהיה נשאר קים ולא יהיה ננער עם הרשעים מאחר שיחזיק ויאחז עצמו בהצדיק ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:03:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2178 רבי נחמן מברסלב יהדות אמונה רוחניות חסידות ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסז - שבועות הוא רפואה להראה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=537

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסז - שבועות הוא רפואה להראה

שבועות הוא רפואה להראה כי 'חמשה' כנפי ראה כנגד 'חמשה' חמשי תורה ובשבועות מקבלין התורה יכולין לקבל חיות חדש ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:02:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=537 ליקוטי מוהרן חלק א רוחניות אמונה ברסלב יהדות רבי נחמן מברסלב חסידות תורה ליקוטי מוהרן
<![CDATA[שבחי הר"ן - אות כה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=1810

שבחי הר"ן - אות כה

כלל הדברים שבכל עניני קדשה ופרישות הן בתאוות והן במדות והן בעניני יגיעות ועבודות וטרחות ויסורים וכו' בשבילו יתברך הכל כאשר לכל, היה חדוש נפלא ונורא מאד והיה מפשט מכל התאוות ומכל המדות בתכלית עד שלא נשאר לו משום תאוה ומדה שום שמץ בעלמא וזכה למעלה נוראה מאד מאד בתכלית המעלה ואי אפשר לדבר כלל בעצם הפלגת מעלתו כי 'כל המוסיף גורע' וכל מה שספרנו עד הנה, אם אמנם כגנות נחשבו כל הספורים הנ"ל לנגדו לפי עצם מעלתו שזכה אחר כך עם כל זה ספרנו כל זה מענין עבודתו ודרכו בימי ילדותו למען נדע ונשכיל איך הבחירה חפשית וכל אדם יוכל לזכות אם ירצה למעלה מפלגת מאד אף על ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:01:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=1810 ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב חסידות ברסלב יהדות אמונה רוחניות תורה שבחי הרן
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רמד - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2400

שיחות הר"ן - אות רמד - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

שמעתי מאחד מחשובי אנשים איש כשר וירא שמים ועובד את השם באמת שאמר לו רבנו זכרונו לברכה שיש בני אדם עובדי ה' שאין השם יתברך מראה להם מה שפעלו כל ימי חייהם רק אחר מותם בעולם הבא, אז יראו מה שפעלו והבנתי שרבנו זכרונו לברכה, אמר לו דבר זה לענין התחזקות לבל יפל בדעתו מה שכבר עסק בעבודת השם ועדין אינו רואה בעצמו שום פעלה כי יש שאינו יכול לראות כל ימי חייו מה שפעל כי אם לאחר כך כנזכר לעיל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 16:00:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2400 רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן ברסלב
<![CDATA[תאוות ממון ושכל תחתון]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5476

תאוות ממון ושכל תחתון

אמר רבי נחמן מברסלב breslev.eip.co.il/?key=172 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ל - מישרא דסכינא השגות אלקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים רבים. מעילה לעלול, משכל עליון לשכל תחתון. כמו שאנו רואים בחוש שאי אפשר להשיג שכל גדול כי אם על ידי התלבשות בשכל התחתון ... ולבוא להשכל התחתון הזה אי אפשר כי אם על ידי שונא בצע שישנא הממון בתכלית השנאה **** והשאלה היא למה? למה ואיך על ידי שנאת הממון יזכה לשכל התחתון שיוביל אותו בסוף לשכל העליון? תשובה: תאוות ממון מרחיקה את האדם מהתכלית. הממון מייצג את ההקדמה של התכלית. כי הממון עצמו הוא אינו התכלית, אלא הוא רק ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:59:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5476 ברסלב חסידות רבי נחמן מברסלב תורה יהדות רוחניות אמונה ליקוטי מוהרן ברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות מב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2198

שיחות הר"ן - אות מב

עצבות הוא כמו מי שהוא בכעס וברגז כמו שמתרעם ומתלונן עליו יתברך חס ושלום, על שאינו עושה לו רצונו אבל לב נשבר הוא כבן המתחטא לפני אביו כתינוק שקובל ובוכה לפני אביו על שנתרחק ממנו וכו' ועין במקום אחר מזה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:58:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2198 חסידות ברסלב יהדות רוחניות אמונה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה שיחות הרן
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות ער - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2426

שיחות הר"ן - אות ער - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

אמר: "בהודו" שאומרים בערב שבת במנחה יכולין לשבר לבו מאד ולפרש כל שיחתו שם כי שם מדבר מענין צרות הנפש מאד, ומענין צעקה על כל דבר והוא מובן לכל כשאומרים "וכלהון מתעטרין בנשמתין חדתין" ראוי להתעורר מאד בשמחה גדולה והתלהבות גדול ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:57:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2426 תורה ליקוטי מוהרן רוחניות ברסלב חסידות שיחות הרן אמונה רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - קד - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=558

חיי מוהר"ן - קד - מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו וטלטוליו

אות קד לדתו היתה בקהלת קדש מזבוז, ונכנס לברית מילה בשבת הגדול. וכל שנותיו היו כפי הנשמע בערך ארבעים שנה פחות מעט. כי בשנת הארבעים נפטר ונסתלק למעלה למעלה בירח האתנים בחג ביום שלישי יום רביעי של סוכות ח"י תשרי תקע"א באומין העיר אשר בחר בה בחיים חיותו לשכב שם כמבאר במקום אחר. ואחר כך שמעתי ששנותיו לא היו כי אם שלשים ושמונה שנה וחצי וכפי הנראה כך האמת. [וידוע כי בשנת תקל"ב היה ראש חדש ניסן בשבת וזה היום שנולד בו רבנו זכרונו לברכה לשני הדעות הנ"ל] אות קה מן יום לדתו עד שנתגדל ונעשה בר מצוה עד כניסתו לחפה הכל היה בקהלת קדש מעזבוז. וכבר מבאר קצ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:56:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=558 ליקוטי מוהרן תורה חסידות חיי מוהרן יהדות רוחניות אמונה ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רעג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2429

שיחות הר"ן - אות רעג - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

אמר טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה נגון כי נגון הוא דבר גדול וגבוה מאד מאד ויש לו כח גדול לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך ואפילו מי שאינו יכול לנגן, אף על פי כן בביתו ובינו לבין עצמו יוכל להחיות את עצמו באיזה נגון כפי שיוכל לזמר אותו כי מעלת הנגון אין לשער וכבר מבאר בדברי רבנו זכרונו לברכה, כמה תורות גבוהות מענין נגון ועין בסוף המעשה של השבעה בעטלירס שם מרמז קצת מעלת הנגון כי מבאר שם שעקר רפואת הבת מלכה שנפלה חלשות הוא על ידי נגון, הינו על ידי עשרה מיני נגינה כמו שמבאר שם עין שם והבן מאד עד היכן הדברים מגיעים כי גם הנ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:55:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2429 חסידות ליקוטי מוהרן תורה אמונה ברסלב שיחות הרן רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמד - אין אדם מת וחצי תאותו בידו]]> http://breslev.eip.co.il/?key=414

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמד - אין אדם מת וחצי תאותו בידו

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] אין אדם מת וחצי תאוותו בידו כי אצל הצדיק אין חלוק בין החיים ובין לאחר מיתה כי גם לאחר מיתה הוא עובד את השם יתברך ואין זה החלוק אלא אצל זה האדם שנמשך אחר תאוות אכילה ושתיה כל ימיו ולאחר מיתה אין אוכל ושותה זה נקרא מת, והמיתה נכרת אצלו ויש ימים שהתרה אכילה ושתיה, כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה: 'חציו לה' וחציו לכם' והצדיק, אפילו בזאת החצי הוא כובש את יצרו, ואוחז את תאוותו בידו וחצי תאוותו בידו אפילו זאת החצי שהתר לו, אפילו בזה הוא אוחז תאוותו בידו בודאי זה אין מת, אלא תמיד חי אפילו לאחר מיתה ואין חלוק אצלו בין מי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:54:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=414 חסידות רוחניות רבי נחמן מברסלב תורה אמונה ליקוטי מוהרן ברסלב ליקוטי מוהרן חלק א יהדות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עט - בטח בה' ועשה טוב]]> http://breslev.eip.co.il/?key=350

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עט - בטח בה' ועשה טוב

[לשון החברים] בטח בה' ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה הנה הכלל שצריך כל אדם לראות שמצדו לא יהיה עכוב משיחא דהינו לעשות תשובה שלמה ולתקן מעשיו ובכל צדיק וצדיק, מי שהוא צדיק באמת, יש בו התגלות משיח ואף על פי שאין בו התגלות משיח יש בו מדה של משיח, שהוא בחינת משה כמו שכתוב בזוהר הקדוש: 'משיח דא משה', כמו שאפרש כי משה מסר נפשו בעד ישראל כי ידע שפלותו באמת, וידע חשיבות וגדלות ישראל כמו שכתוב: "והאיש משה ענו מאד מכל האדם" ומחמת זה מסר נפשו וחיותו בעדם לכן מי שהוא צדיק באמת ויודע שפלותו, ויכיר חשיבות ישראל יכול למסר את נפשו בעדם ואימתי יכול לראות שפלותו ? ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:53:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=350 חסידות ליקוטי מוהרן יהדות אמונה תורה ברסלב רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חלק א רוחניות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה צח - לענין התחזקות בהתבודדות ותחנות ובקשות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=275

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה צח - לענין התחזקות בהתבודדות ותחנות ובקשות

עוד אמר לענין התחזקות בהתבודדות ותחנות ובקשות כי הדבור יש לו כח גדול לעורר את האדם אף על פי שנדמה להאדם שאין לו לב אף על פי כן כשידבר הרבה דברי התעוררות ותחנות ובקשות וכיוצא זהו בעצמו שמדבר הוא בחינת התגלות התעוררות לבו ונפשו להשם יתברך בבחינת "נפשי יצאה בדברו" שהדבור בעצמו הוא התגלות הנפש והלב ולפעמים על ידי שידבר הרבה אף על פי שיהיה בלא לב כלל אף על פי כן יבוא אחר כך על ידי זה להתעוררות גדול בלב ונפש והכלל כי הדבור בעצמו יש לו כח גדול ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:52:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=275 רבי נחמן מברסלב יהדות רוחניות תורה ליקוטי מוהרן חסידות ליקוטי מוהרן חלק ב אמונה ברסלב
<![CDATA[ספר המידות - סגולה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=142

ספר המידות - סגולה

חלק שני א. נוצה של עופות הבר הם סגלה לחלאי הראה, ומסגל לחזק את הרוח חיים. ב. השמים יש בהם שנוי מראות לפי מראות עשבים הנגדלים על ידיהם, והם מסגלים להסתכל בהן. ג. מי גשמים מסגלין למי שאין לו גבורת אנשים. ד. אמירת תהלים סגלה להוריד גשמים תהלם ל'מטר ה'שמים ת'שתה מ'ים. ה. סגלה להחזיר לאשה וסתה על ידי הכנסת אורחים. ו. מי ששערותיו מרבים שלא על פי הטבע, זה עלול לנזקים הרבה ולפגעים רעים מהסטרא אחרא, סגלתו שיקרא הפרשה שקורין ביום כפורים. ז. מי שנתאלם בפתע פתאום, יעבירו על פיו חלף כשר. ח. סגלה למקשה לילד, תתלה לה על צוארה מפתח של הבית עלמין. גם המפתח הזה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:51:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=142 רוחניות ליקוטי מוהרן יהדות תורה חסידות אמונה ברסלב רבי נחמן מברסלב ספר המידות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פח - המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר]]> http://breslev.eip.co.il/?key=362

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פח - המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר

[לשון החברים] המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר הנה ידוע, כי ההשפעות והברכות אי אפשר להם לבוא לעולם אלא על ידי הצדיק כי הצדיק יש לו ידים במה לקבלם, דהינו אהבה ויראה כי הם הידים לקבל בהם כל ההשפעות וכל הברכות וצריך הצדיק כזה לגנז האהבה והיראה כדי שלא יקטרגו המקטרגים עליו ויגזלו ממנו ההשפעות וזהו המכסה שמים בעבים, הינו אש ומים הינו כשהצדיק יכול לכסות שמים הינו אש ומים, הינו האהבה והיראה שלו אזי, המכין לארץ מטר, הינו שיכול להמשיך כל הברכות, שהם בחינת מטר אך כשהצדיק הוא מפרסם גדול אזי המקטרגים יודעים ומשגיחים עליו היטב ואינם מניחים לו להו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:50:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=362 ברסלב אמונה חסידות ליקוטי מוהרן רבי נחמן מברסלב יהדות ליקוטי מוהרן חלק א תורה רוחניות
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ק - כלם לא באו למדרגתם כי אם על ידי התבודדות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=277

ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ק - כלם לא באו למדרגתם כי אם על ידי התבודדות

ספרו לי שאמר, שמקטן ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת, כי אם על ידי התבודדות והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפרסמים אמתיים ואמר, שכלם לא באו למדרגתם כי אם על ידי התבודדות וגם תפס איש אחד פשוט מנכדי הבעל שם טוב, זכרונו לברכה ואמר: גם זה מפרש שיחתו בכל פעם לפני השם יתברך בבכיה גדולה ואמר שזרע הבעל שם טוב רגילים בזה ביותר, כי הם מזרע דוד המלך עליו השלום וכל עסקו של דוד היה ענין זה, שהיה משבר לבו מאד לפני השם יתברך תמיד שזהו עקר ספר תהלים שיסד, כמבאר במקום אחר ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:49:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=277 חסידות אמונה יהדות תורה רוחניות ליקוטי מוהרן ליקוטי מוהרן חלק ב ברסלב רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פה - פוסעים בו פסיעה קטנה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=359

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פה - פוסעים בו פסיעה קטנה

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] פוסעים בו פסיעה קטנה כי מתחלה המלכות היא אצל זעיר אנפין בבחינת 'אושיט פסיעה לבר', כמובא בזוהר הקדוש סועדים בו פרוש כשאנו רוצים לתקנה ולגדלה בבחינת סעד ועזר כנגדו, שיהא פנים בפנים ולברך שלש פעמים פרוש שצריך להאיר את נצח הוד יסוד דזעיר אנפין כי משם עקר בנינה צדקתם תצהיר פרוש על ידי מה מתברכין נצח הוד יסוד דזעיר אנפין על ידי המחין שהוא מקבל כמובא והמחין הם ארבע, חכמה בינה חסד וגבורה והם מלבשים בנצח הוד יסוד דבינה כאור שבעת הימים שהם סוד שין של שלשה ראשין ושין של ארבעה ראשין [עד כאן לשונו ז"ל] ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:48:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=359 רוחניות חסידות ליקוטי מוהרן ברסלב אמונה רבי נחמן מברסלב יהדות תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמג - מעלת המקבל עצה מחכמי הדור]]> http://breslev.eip.co.il/?key=413

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמג - מעלת המקבל עצה מחכמי הדור

מעלת המקבל עצה מחכמי הדור, כי הוא המתקת הדינים כי כשצריך לעצה, ואינו יודע איך לעשות, היא בחינת צמצום כי נתצמצם שכלו ואינו יודע איך לעשות והוא בחינת דינים כידוע ועל ידי שהחכם נותן לו עצה, הוא מרחיב לו, ומאיר בו חכמתו וזה בחינת חסדים כי חסד הוא נהירו דחכמתא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש 'אל נהירו דחכמתא' וכתיב: "חסד אל כל היום". גם כתיב: "תשועה ברב יועץ" והצדיק נקרא רב, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'משה אידי דנפיש זכותה כרבים דמי' גם אם מקבל עצת הצדיק, אף שאחר כך לא עלתה לו יפה מעצתו אזי יודע שהיה רק מהשם יתברך אך אם לא היה מקבל עצת הצדיק היה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:47:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=413 ליקוטי מוהרן חלק א רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות אמונה ליקוטי מוהרן תורה ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פב - הנעלבים ואינם עולבים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=356

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פב - הנעלבים ואינם עולבים

[לשון החברים] איתא בגמרא: הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם הכתוב אומר "ואהביו כצאת השמש בגבורתו" הנה נודע כי יש שלש קליפות רוח סערה וענן גדול ואש מתלקחת וקלפת נגה, היא בין השלש קליפות ובין הקדשה ולפעמים נכללת בקדשה, ולפעמים נכללת בקלפה והיא בבחינת נשמת העשוקים [ודי למבין] וזהו בחינת סדרי בראשית שלש שני ערלה, כנגד השלש קליפות הנ"ל ורבעי הוא כנגד נגה והוא בחינות חשמ"ל כי לפעמים נכללת במ"ל אורות וזהו סוד מילה כי יש שלש עורות, הם שלש קליפות ועור דק רביעי, בחינת נגה וכל החרפות הבאים לאדם, הם משלש קליפות הנ"ל "לא נוכל לתת את אחתנ ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:46:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=356 חסידות אמונה ליקוטי מוהרן ברסלב רוחניות תורה רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן חלק א יהדות
<![CDATA[שיחות הר"ן - אות רסא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2417

שיחות הר"ן - אות רסא - שיחות מורנו הרב רבי נחמן

[מה שמצאתי מכתב יד איש ולא נכתב כסדר וכתקונו ומה שהוצאתי משם העתקתי וזהו] "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען אלה תולדות יעקב יוסף" כתיב: "רגלי עמדה במישור במקהלים אברך ה" רגל הוא בחינת אמונה שעליה עומדים כל המדות וכל התורה כלה כמו שמובא במקום אחר וכמו שאמרו "בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה" כי האמונה יסוד ושרש כל התורה והעבודה וצריך שיהיה האמונה ברורה וזכה בלי שום ערבוב שלא תהיה בבחינת ערב ואמונה היא צנור כל ההשפעות וכל הברכות כמו שכתוב: "איש אמונות רב ברכות" ועל ידי הכפירות אזי הקליפות הם נוטלין חס ושלום, ההשפעות והברכות כי: "סביב ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:45:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2417 יהדות תורה ברסלב שיחות הרן חסידות ליקוטי מוהרן אמונה רבי נחמן מברסלב רוחניות
<![CDATA[ספר המידות - פחד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5556

ספר המידות - פחד

א. בשעה שבא פחד על רשע, בידוע שבזה השעה הקדוש ברוך הוא נותן לצדיק תאותו. ב. על ידי פחד בא מכשול. ג. על ידי בטחון תנצל מפחד. ד. סגלה לבטל את הפחד, לזכר אברהם אבינו. ה. בצדקה תבטל את הפחד. ו. סגלה לבטל את הפחד, שתאמר ה' צבאות. ז. על ידי הפחד נתבטל הגאוה. ח. פחד מכחיש כחו של אדם. ט. בר דעת אין לו להתפחד מפני קול בעלמא. י. מאן דמבעת, אף על גב דאיהו לא חזי מזלה חזי, ותקנתו, ידלג מדכתה ארבע גרמידי או ליקרי קריאת שמע או יאמר עזי דבי טבחא וכו'. יא. מי שיש לו פחדים, יזמר זמר של שמחה. יב. על ידי שתציר שם אלקים לנגד עיניך, ילכו הפחדים ממך. יג. מי שאוכל ממון ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:44:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5556 רבי נחמן מברסלב רוחניות אמונה ברסלב חסידות יהדות ליקוטי מוהרן תורה ספר המידות
<![CDATA[סיפורי מעשיות - מעשה מאיש אדון אחד שנסע עם בעל עגלה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2524

סיפורי מעשיות - מעשה מאיש אדון אחד שנסע עם בעל עגלה

מעשה מאיש אדון אחד שנסע עם בעל עגלה לבערלין ושאר עירות הגדולות והלך האדון לעשות צרכיו ונשאר בעל העגלה ששמו היה איוואן עם העגלה באמצע השוק ונגש אליו איש אחד ושאלו מדוע עומד הוא באמצע הרחוב ושאלו האיש חיל מי אתה בגרמנית, ווער דא והוא חשב ששואלו את שמו ואמר לו איוואן והכה אותו האיש חיל כי לא הבין את שפת העגלון וצעק לו שוב ווער דא והוא ענה לו שוב איוואן והכה אותו שוב וצעק ווער דא עד שלקחו עם העגלה לאיזה רחוב מן הצד כשבא האדון אחר עשית צרכיו חפשו עד שמצאו ואמר לו איוואן היכן היית ענה לו בלחש ובפחד אל תאמר כאן איוואן אלא ווער דא כי חשב כיון שהאיש ח ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:43:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2524 ליקוטי מוהרן אמונה רוחניות יהדות רבי נחמן מברסלב תורה ברסלב חסידות סיפורי מעשיות
<![CDATA[חיי מוהר"ן - פ - שיחות שהיה אצל כל תורה]]> http://breslev.eip.co.il/?key=3886

חיי מוהר"ן - פ - שיחות שהיה אצל כל תורה

אות פ מה שנאמר שם בסוף על פסוק ויהי מקץ על פי מאמר רבותינו זכרונם לברכה על בר בי רב דחד יומא. זה נתגלגל על ידי איש אחד מבני הנעורים שנסע אליו על שבת חנוכה מברסלב ונתעכב בנעמרוב ולא בא על אותו שבת ואחר שבת בא לכאן ורבנו זכרונו לברכה בעת שאמר התורה ימי חנוכה הנ"ל לא סים לפרש המקרא ויהי מקץ על פי התורה הנ"ל עד שבא האיש הנ"ל אחר שבת אז התחיל לפרש המקרא הנ"ל על פי מאמר רבותינו זכרונם לברכה מענין בר בי רב דחד יומא. והיה מענינו כי זה האיש היה ממש בר בי רב דחד יומא כי בשבת לא היה אצלו רק אחר כך בחל יום אחד לבד. וראינו נפלאות ה' שעל ידו דיקא נאמרו דברים ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:42:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=3886 יהדות רוחניות אמונה ליקוטי מוהרן תורה רבי נחמן מברסלב חיי מוהרן חסידות ברסלב
<![CDATA[הינדיק - בן המלך שהשתגע]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5517

הינדיק - בן המלך שהשתגע

breslev.eip.co.il/?key=2561 - סיפורי מעשיות - מעשה מהינדיק - בן המלך שהשתגע וחשב שהוא הינדיק (תרנגול הודו) פעם אחת, בן מלך אחד נפל לשיגעון [השתגע וחשב] שהוא עוף הנקרא הינדיק, דהיינו תרנגול הודו. [בעקבות כך חשב בן המלך כי הוא] צריך לישב ערום תחת השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו הינדיק. וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפאו מזה והמלך היה בצער גדול עד שבא חכם אחד ואמר: אני מקבל על עצמי לרפאו. [מה עשה החכם? ] הפשיט גם כן את עצמו ערום, וישב תחת השולחן עם בן המלך הנ"ל, וגם כן גרר פרורים ועצמות. ושאלו בן המלך: מי אתה ומה אתה עושה פה? והשיב לו: ומה אתה ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:41:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5517 רבי נחמן מברסלב חסידות אמונה רוחניות יהדות ליקוטי מוהרן תורה ברסלב ברסלב
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נג - עקר הולדה תלוי בה"א]]> http://breslev.eip.co.il/?key=324

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נג - עקר הולדה תלוי בה"א

[לשון רבנו, זכרונו לברכה] עקר הולדה תלוי בה"א, בבחינת: "הא לכם זרע" ואברהם ושרה לא הולידו, עד שהגיעו לה"א הזאת כי עקר הולדה על ידי הדעת בבחינת "וידע אדם" וכו', 'וקטן אינו מוליד' ועקר הדעת, הינו שישתמש בדעתו הינו שיוציא את שכלו מכח אל הפעל כי גם לקטן יש דעת אבל אצל הקטן עדין הדעת בכח ולא בפעל כי לא השתמש בדעתו, ולא הוציא אותו מכח אל הפעל ומי שהוא שלם בדעתו שהוציא אותו מכח אל הפעל והשיג בדעתו מה שאפשר לדעת האדם להשיג בדעתו אזי הוא קרוב לדעת הקדוש ברוך הוא ואין חלוק בין דעת האדם לדעת השם יתברך אלא חמשה דברים כמובא ואז דעתו יונק מדעת השם יתברך, שהי ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:40:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=324 רבי נחמן מברסלב אמונה ליקוטי מוהרן רוחניות ברסלב תורה יהדות חסידות ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכ - יש כמה דברים יקרים בעולם]]> http://breslev.eip.co.il/?key=490

ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכ - יש כמה דברים יקרים בעולם

דע כי יש כמה דברים יקרים בעולם החכם הוא יקר מאד וכן גבור וכן עשיר ומושל דהינו מי שיש לו איזה התנשאות. ודע שאצל כל אחד מהם יכולים לפעל ולהושע מצערו שאם יש לו איזה צער, חס ושלום וילך אצל אחד מהם ויספרו לפניו עד שיעורר רחמים אצלו עליו מזה יוכל להושע ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:39:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=490 רבי נחמן מברסלב חסידות ליקוטי מוהרן יהדות אמונה ברסלב רוחניות תורה ליקוטי מוהרן חלק א
<![CDATA[חיי מוהר"ן - פא - סיפורים חדשים]]> http://breslev.eip.co.il/?key=557

חיי מוהר"ן - פא - סיפורים חדשים

אות פא שנת תקס"ה הייתי עומד סמוך על השלחן ושוחה בים וכל האמות וכל המלכים עמדו והסתכלו ותמהו הינו שלחן מלכים, ים החכמה שאגלה חכמה שאפילו וכו' אות פב שנת תקס"ז ברסלב פרשת ויחי אחר שהייתי מקדש הלבנה בעצמי ואמר לי אם הייתם שמחים היה טובה גדולה להעולם. אחר כך ספר זאת שראה בחלום היו הולכים חילות רבות מאד והיו פורחים אחריהם צפרים רבים מאד גזמא גדולה ושאלתי לאותו שאצלי על מה הם פורחים הצפרים שאחריהם ואמר לי שהולכים לעזר לאותן החילות. ושאלתי איך יעזרו להם והשיב לי שהצפרים האלו מניחין מעצמם לחה שעל ידי אותה הלחה נסתלקים שכנגדם ובזה הם עוזרים לאותן החילות ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:38:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=557 אמונה ברסלב רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות ליקוטי מוהרן תורה חיי מוהרן
<![CDATA[ספר המידות - התנשאות]]> http://breslev.eip.co.il/?key=95

ספר המידות - התנשאות

חלק א' א. מי שמטיל אימה יתרה על הצבור שלא לשם שמים, אינו רואה בן תלמיד חכם. ב. המתחיל בדבר מצוה ואינו גומרה, מורידין אותו מגדלתו. ג. כשהקדוש ברוך הוא נפרע משונאי ישראל, ממנה להם פרנסים שאינם טובים. ד. מנשאין את בן צדיק, כשאינו הולך בדרך ישר, כדי שילך בדרך ישר. ה. על ידי הצדקה מתנשא. ו. אין אדם עולה לגדלה אלא אם כן מוחלין לו כל עוונותיו. ז. כשמנשאין את אדם חשוב, אין מורידין אותו. ח. על ידי חכמה ושפלות ומערב בין הבריות, דבורו נתקים למעלה. ט. כשרוצים לנשא איזה צדיק ולפרסם אותו, אזי הקדוש ברוך הוא שולח מחלקת בין הרשעים. י. כשאחד מבזה אותך, ואתה מקבל ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:37:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=95 חסידות רבי נחמן מברסלב אמונה רוחניות ליקוטי מוהרן יהדות ברסלב תורה ספר המידות
<![CDATA[תאוות אכילה / אכילה לשם שמים ועוד]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5432

תאוות אכילה / אכילה לשם שמים ועוד

בעניין תאוות אכילה, מבוסס על מ"ש רבי נחמן מברסלב כי אצל הצדיק האמת יש בחינת הארת הרצון בשעת האכילה. כי הצדיק האמת נהנה מהאותיות שיש בכל דבר, דהיינו מהתגלות הרצונות של הבורא שיש בכל דבר. כמו כן אצל הצדיק הגוף קדוש כמו הנשמה, אז הוא אינו חושש מתאוות הגוף, כי אצל הצדיק האמת כל תאוות הגוף הן כולן קודש ואין אצלו חילוק בין תאוות הגוף לתאוות הנשמה, כי הגוף קדוש בקדושת הנשמה. כמו כן במספר מקומות מבואר כי התאוות הן בחינת רעב וצמא. ובכלל, לחם הוא גם בחינת אישה. ואישה היא בחינת גוף. ועקרונית כל תאוות הגוף נכללות בעניין של תאוות אכילה. וגם ידבר מעניין שצריך ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:36:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5432 אמונה תורה ברסלב ליקוטי מוהרן ברסלב רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות רוחניות
<![CDATA[ספר המידות - אמת]]> http://breslev.eip.co.il/?key=72

ספר המידות - אמת

חלק א' א. מי שרוצה לדבק את עצמו בהשם יתברך, עד שילך במחשבתו מהיכל אל היכל ויראה את ההיכלות בעיני השכל, ישמר את עצמו מלומר שקר אפלו בטעות. ב. מתר לשנות בדבר השלום. ג. כת שקרים אינם מקבלים פני השכינה. ד. שרי להו לצדיקיא לסגואי ברמאותא עם רמאי. ה. כל המוסיף גורע. ו. על ידי שקר באים הרהורי עבודה זרה. ז. על ידי אמת לא ימות קדם זמנו הקצוב. ח. מרוח פיו של השקרן נעשה היצר הרע, וכשיבוא משיח אז לא יהיה שקר, ובשביל זה לא יהיה יצר הרע בעולם. ט. מי שהוא איש אמת, אזי הוא מכיר באחר, אם אחר דובר שקר אם לאו. י. הסימן של השקר כשלא יסכימו עליו רבים, והוא משלשה שהקדוש ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:35:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=72 ברסלב יהדות ליקוטי מוהרן רוחניות חסידות תורה אמונה ספר המידות רבי נחמן מברסלב
<![CDATA[לראות את המלך / ולא יראני האדם וחי?!]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5526

לראות את המלך / ולא יראני האדם וחי?!

במעשה מחכם ותם מובא breslev.eip.co.il/?key=56 - סיפורי מעשיות - מעשה ט - מחכם ותם בשעת אכילתם התחילו לדבר יחד התחיל החכם להוכיח לו דעתו הנ"ל, שאין מלך כלל גער בו התם השר: הלא אני בעצמי ראיתי את המלך! השיב לו החכם בשחוק אתה יודע בעצמך, שזה היה המלך? אתה מכיר אותו ואת אביו ואת זקנו שהיו מלכים? מאין אתה יודע שזה מלך? אנשים הגידו לך שזה מלך, ורמו אותך בשקר וחרה להתם מאד מאד על דבר המלך על שהוא כופר במלך שהחכם שהיה פילוסוף, הוא כפר בקיומו של המלך. ולכולם הוא היה יכול למכור את סיפוריו, משום שבאמת רוב העם לא ראו את המלך מעולם, אלא הם רק מאמינים בקיומו ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:34:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5526 ברסלב אמונה יהדות רוחניות ברסלב ליקוטי מוהרן תורה רבי נחמן מברסלב חסידות
<![CDATA[החלל הפנוי - למה בעצם להאמין?]]> http://breslev.eip.co.il/?key=5397

החלל הפנוי - למה בעצם להאמין?

שאלה: קראתי בליקוטי מוהרן את העניין הזה שיש שאלות באמונה שאין עליהן תשובה, ושאפילו משה רבנו לא ידע עליהן תשובה, ושלאף אחד בעולם לא היה ולא תהיה עליהן תשובה, ושכל מי שנכנס לשאלות האלו עם השכל שלו עוזב את האמונה. והשאלה שלי היא, מדוע בעצם להאמין? ז"א אם באמת זה נגד השכל האנושי, אז מדוע בעצם להאמין למשהו שהוא נגד השכל האנושי? האם יש עניין ללכת נגד השכל? אם בשכל מבינים שמשהו הוא לא נכון, אז מדוע להאמין בו? האם האמונה היא שגעון? כי הרי היא נגד השכל... ובכלל, מי בכלל אומר שזאת האמת, אם השכל אומר אחרת? תשובה: ראשית נסכים איתך שהאמת היא אחת ושאין 2 אמת ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:33:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=5397 יהדות חסידות אמונה רוחניות רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן תורה ברסלב ברסלב
<![CDATA[סיפורי מעשיות - מעשה ממרור]]> http://breslev.eip.co.il/?key=2525

סיפורי מעשיות - מעשה ממרור

מעשה ממרור שפעם אחת הלכו יהודי וגרמני יחד לנדוד ולמד היהודי את הגרמני שיעשה את עצמו כמו יהודי ולא יקשה עליו הדבר כיון שהלשון הוא אחד והיהודים הרי רחמנים ובודאי ירחמו עליו. כיון שבא סמוך לפסח למדו איך שיתנהג בבית היהודי שיזמינו לשלחן הסדר בתחלה עושין קדוש ואחר כך רוחצים ידים אולם שכח לומר לו שאוכלים מרור. וכן היה שהזמינו יהודי אחד אליו לסדר אולם הוא היה רעב מכל היום וצפה שכבר יגיעו לאכול את הדברים הטובים שאמר לו היהודי. אולם הוא ראה כי נתנו לו חתיכת כרפס במי מלח ושאר הדברים הנוהגים בסדר ואומרים את ההגדה והוא בעינים צופיות מצפה כבר לאכילה והנה כאשר ... לחץ להמשך ...

הכנס לאתר Breslev.EIP.co.il ותהנה מעוד אלפי מאמרים על: ועוד ...

]]>
Thu, 15 Nov 2018 15:32:32 GMT http://breslev.eip.co.il/?key=2525 ברסלב רוחניות רבי נחמן מברסלב יהדות חסידות ליקוטי מוהרן תורה סיפורי מעשיות אמונה