ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 💎 ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - כשרואה אדם שהקליפות והתאות גוברים עליו
[הוספות לתורות מכתב יד רבנו ז"ל] כשרואה אדם שהקליפות והתאות גוברים עליו אזי יתענה וע"י התענית נזדווגו קוב"ה ושכינתי' אחור באחור כדי שלא יאחזו באחוריים וזהו ר'ע'ב' שמרעיב א"ע בתענית אותיות רי"ש ע"ב רי"ש אחוריים דשכינתיה שהיא אלהים ע"ב אחוריים של שם העצם שע"י הרעב שע"י התענית מזווגם אחור באחור שלא יינקו החצונים כנ"ל וע"י התענית נמשך הדיבור כי נתלחלחל הגרון מנגיבה דילה ויוצא מבחי' ניחר גרוני ובא לבחי' קרא בגרון ואל תחשוך וזהו ויהי רעב בארץ היינו ע"י התענית וירד אברם מצרימה אברם בחי' מים החסדים המלחלחים מיצר הגרון בבחי' הלוך ונסוע הנגבה שהחסדים הולכים ללחלח נגיבה דילה והקליפות שהם בחי' פרעה עורף שעיקר יניקתם מאחוריים יש להם שלש שרים שר המשקים והאופים וטבחים שהם עיקר התאוות שהם קנה וושט וורידין שהם תאוות אכילה ושתיה שהם ראשי התאוות כלם והם להדיבור היוצא מהגרון סמוכים. אבל אין להם כוח לינק ממנה כי מאחוריים אי אפשר לחם לינק כי נתדבקו אחוריים כנ"ל ע"י התענית ומפנים אי אפשר להם לינק מגודל הארה אבל הקב"ה בגודל חכמתו נותן להם כוח להשיג מהארת פניה כדי שיתגברו לינק ממנה ועי"ז תוציא מהם נצוצות הקדושה שיש בהם מכבר בבחי' עת שליט האדם באדם לרע לו וזה ויראו אותה שרי פרעה עי"ז ויהללו אותה אל פרעה וכו' עי"ז וינגע ה' בית פרעה היינו הוצאות ניצוצות הקדושה וע"י הניצוצות נתוסף לחלוחית על לחלוחית וזה ולאברם היטב בעבורה כנ"ל וזה שקר החן והבל היופי שהם הקליפות אשה יראת ה' היא תתהלל. שהם מהללים את השכינה בבחי' ויהללו אותה (שרי) אל פרעה כנ"ל בשביל תנו לה מפרי ידיה כדי להוציא ניצוצות הקדושה כנ"ל ועי"ז נתוסף בה הארה גדולה עד שנתבטל הקליפות ונכנעים תחת הקדושה בבחי' אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לעובדו שכם וזהו ויהללוה בשערים מעשיה מעשיה דייקא אפילו מעולם עשיה ששם רוב הקליפות יתהפכו לעבדו שכם אחד וכשנתעלין כל ניצוצותיה עד שיתקיים לעובדו שכם אחד אזי נשלם האמונה בחי' עולימתא שפירתא דלית לה עיינין כנ"ל כי עיקר שלימות וקישוט של אמונה אינו אלא ע"י שגם אחרים מקרבים א"ע תחת כנפיה בבחי' ואתקשטת בקישוטין דלא הוו כנ"ל וכשאמונה בשלימות אזי אין צריך לתענית ומותר לו לאכול בבחי' ורעה אמונה ורעה בחי' אכילה ואכילה הזאת מעורר זווג פב"פ בבחי' והי' האוכל לפקדון לארץ פקדון בחי' זווג ארץ בחי' אמונה שכינה בחי' שכן ארץ כי אז אין הקליפות יכולין לינק ממנה אפי' מאחוריים כי אז נתבטל הקליפות וזה בחי' ויאמר בועז אל רות לעת האוכל גשי הלם היינו בחי' זווג פב"פ ע"י אכילה וכל אחד ואחד לפי בחי' תיקונו את האמונה בשלימות כן מיחד את השכינה שהיא אמונה עם הקב"ה פב"פ והאמונה מתקנת בעצמה כל הכפירות שהיה בו מקודם והיא מתחננת (וממליץ) וממלצת טוב עליו לפני הקב"ה שימחול לו השי"ת ועיקר המליצה כי אין יודעים את השי"ת אלא מן הגלוי על הסתום היינו מן המידות המגולות אנו מכירים גדולתו ועי"ז יש בני אדם שכופרים בו ואומרים עולם כמנהגו נוהג ויש שמודים במציאות אבל אומרים שגם העולם קדמון והעולם מחויב המציאות כמו חיוב האור מן השמש ועי"ז כופרים במצוות כי אומרים שלא ישונה דבר ממנהגו ע"י מצוות ויש מודים במצוות ובעבודות אבל עובדים את כחות וצורות עליונות ועושים את הצורות שיהיו אמצעים בינם לבין הבורא וכל הכפירות נעשים מחמת שרואים שמערכת השמים לא נשתנים ממעמדם ורואים צדיק ורע לו רשע וטוב לו אבל כשהקב"ה משדד המערכה בשביל תפילת צדיק אזי מודים שהוא המחדש והמהוה את העולם כרצונו ומנהיג את העולם כרצונו וזהו ויגש אליו יהודה איתא בזוהר תקרובתא מלכא במלכא היינו יחוד קוב"ה ושכינתיה כנ"ל אזי ויאמר אליו בי אדוני היינו שהשכינה שהיא האמונה מבקשת רחמים ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני שהיא מבקשת את השי"ת שיקרב את האיש הזה שתיקן אותה והעלה אותה לבחי' פב"פ באזני אדוני היינו שהיא ממלצת על האיש הזה שלא יעשה עוד אמצעי בינו לבין השי"ת וכל ההצטרכות שלו ידבר באזני [*אדוני] שלא ישמע אחר אמצעי ואל יחר אפך עליו שהיה מלא פניות וע"ז עד עכשיו כי כמוך כפרעה לשון התגלות היינו לפי התגלות כן מכירין אותך כנ"ל ועי"ז נפל בטעות כנ"ל שראה במערכת השמים המנהיגים את העולם עי"ז כל אחד נפל בטעות לפי טעותו כנ"ל אבל ע"י שידוד המערכות יודו הכל בבורא ומשגיח ולעתיד יתבטל מערכת השמים כ"ש כי שמים כעשן נמלחו ואז יכירו כל יושבי תבל כי יש בורא ומנהיג וכן עכשיו כשרואים כשהצדיק בתפילתו משדד המערכה והטבע אז מודים שלד' הארץ ומלואה וזה כמוך כפרעה מה פרעה גוזר ואינו מקיים היינו כשרואים שידוד מערכת השמים הגלוים לכל טבעם וגזירתם ורואים שגזירתם נתבטל מזה יודעים שאף אתה גוזר ואין מקיים מחמת הצדיק שהקב"ה גוזר והצדיק מבטל היינו שיודעים עי"ז שגם הטבע של מערכת השמים היא ברצון השי"ת היתה עד עכשיו ועכשיו בטל הקב"ה גזירתו ורצונו מחמת תפילת הצדיק מחמת [*זה] נתבטל טבע של מערכת השמים הגלוים לכל אבל כל זמן שאין רואים ביטול הטבע בגלוי אין יודעין שיש בורא ועי"ז טועה כל אחד לפי שכלו העכור כי אינם יודעין אלא מן הגלוי אל הסתום בשביל זה לעתיד שיתבטלו כל האמונות כוזביות ויאמינו הכל בה' אחד עי"ז יתקרא שבת כי אמונה בשלימות נקרא שבת כי שבת מורה על מחדש את עולמו בששת ימים וביום השביעי שבת וינפש בשביל זה אמרו חז"ל כל השומר שבת אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו כי שבת עיקר אמונה והשבתת עבודות זרות וזהו אם תשיב משבת רגליך רגל זה בחי' אמונה כי הכפירות מכונים בשם כמעט נטוי רגלי ואמונה מכונה בשם רגלי עמדה במישור כי אמונות כוזביות יונקים מבחי' רגלין דקדושה בבחי' הני ברכי דרבנן וכו' היינו אמונה קדושה בחי' איש אמונות רב ברכות ברכות היינו ברכי דרבנן אודך ביושר לבב וכו' כל המחלוקות שרשם מהתורה היינו מהמחלוקות התנאים נשתלשל למטה ומהסיגים נעשה מחלוקות שלא לשם שמים וצריך לראות להשלים את לבו שלא יהי' לבו חלק עליו היינו שיעבוד את השם בשני יצרין כמאמר בכל לבבך וכו' שלא יהי' בבחי' חלק לבם והמחלוקת של היצר שבלב האדם הן הן הכפירות שמטיל על האדם ומונע מן האדם שבילי אמונה ומחשיך את שכלו מלהבין תשובות על הכפירות ועצה ע"ז ללמוד פוסקים ועי"ז ישלים מחלוקת היצר שבלב ששרשו מהתורה כנ"ל כי הפוסקים הם בחי' השלום של מחלוקת התנאים שבגמרא וכשיעשה שלום בהשורש היינו בהתורה אזי נעשה שלום גם למטה ואז גם אויביו ישלים אתו ואותיות ש'ל'ו'ם' מרמזין על זה נוטריקון ו'דע מ'ה ש'תשיב ל'אפיקורס כי זה עיקר השלום שנזדכך שכלו ויודע תשובות על הכפירות וזהו אודך ביושר לבב היינו בשני יצרין אימתי כד בלי משפטי צדקך היינו ע"י לימוד פוסקים שהם שלום שבבחי' תורה וע"י שלום שבתורה נשלם הכל ונפתח לו תשובות [*על] אפיקורסין כנ"ל [אלו השני מאמרים הנ"ל כלולים בתורה אחת בסי' ס"ב וה' יודע נסתרות למה חלקן כאן לשנים גם יש הרבה דברים שמבוארין שם מה שלא נכתבו כאן וכן יש כמה דברים שמבוארין כאן ביותר ודע שגם שם בסי' ס"ב הנ"ל הוא לשון רבינו ז"ל בעצמו רק ששם הוא לשונו הקודש שאמר בע"פ לפני א' מאנשיו בלשון הקודש והאיש כתב לפניו וכאן הוא לשונו וכתיבתו של רבינו ז"ל בעצמו ומחמת זה נמצא ביניהם כמה שינויים כי כן הי' דרכו שלעוצם קדושת רהיטת מוחו הנורא היו משתנים כמה ענינים מהאמירה להכתיבה וכן בין כתיבה לכתיבה ועוד יש בזה נסתרות שנעלמו ממני כי מאד עמקו מחשבותיו]
[הוספות לתורות מכתב יד רבנו ז"ל]
כשרואה אדם שהקליפות והתאות גוברים עליו אזי יתענה
וע"י התענית נזדווגו קוב"ה ושכינתי' אחור באחור
כדי שלא יאחזו באחוריים
וזהו ר'ע'ב' שמרעיב א"ע בתענית
אותיות רי"ש ע"ב
רי"ש אחוריים דשכינתיה שהיא אלהִים
ע"ב אחוריים של שם העצם
שע"י הרעב
שע"י התענית מזווגם אחור באחור שלא יינקו החצונים כנ"ל
וע"י התענית נמשך הדיבור
כי נתלחלחל הגרון מנגיבה דילה
ויוצא מבחי' ניחר גרוני ובא לבחי' קרא בגרון ואל תחשוך
וזהו ויהי רעב בארץ
היינו ע"י התענית
וירד אברם מצרימה
אברם בחי' מים החסדים המלחלחים מיצר הגרון
בבחי' הלוך ונסוע הנגבה
שהחסדים הולכים ללחלח נגיבה דילה
והקליפות שהם בחי' פרעה עורף
שעיקר יניקתם מאחוריים
יש להם שלש שרים
שר המשקים והאופים וטבחים שהם עיקר התאוות
שהם קנה וושט וורידין
שהם תאוות אכילה ושתיה
שהם ראשי התאוות כלם
והם להדיבור היוצא מהגרון סמוכים.
אבל אין להם כוח לינק ממנה
כי מאחוריים אי אפשר לחם לינק
כי נתדבקו אחוריים כנ"ל ע"י התענית
ומפנים אי אפשר להם לינק מגודל הארה
אבל הקב"ה בגודל חכמתו נותן להם כוח להשיג מהארת פניה
כדי שיתגברו לינק ממנה
ועי"ז תוציא מהם נצוצות הקדושה שיש בהם מכבר
בבחי' עת שליט האדם באדם לרע לו
וזה ויראו אותה שרי פרעה
עי"ז ויהללו אותה אל פרעה וכו'
עי"ז וינגע ה' בית פרעה
היינו הוצאות ניצוצות הקדושה
וע"י הניצוצות נתוסף לחלוחית על לחלוחית
וזה ולאברם היטב בעבורה כנ"ל
וזה שקר החן והבל היופי שהם הקליפות
אשה יראת ה' היא תתהלל.
שהם מהללים את השכינה בבחי' ויהללו אותה אל פרעה כנ"ל
בשביל תנו לה מפרי ידיה
כדי להוציא ניצוצות הקדושה כנ"ל
ועי"ז נתוסף בה הארה גדולה
עד שנתבטל הקליפות ונכנעים תחת הקדושה
בבחי' אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לעובדו שכם
וזהו ויהללוה בשערים מעשיה
מעשיה דייקא
אפילו מעולם עשיה ששם רוב הקליפות
יתהפכו לעבדו שכם אחד
וכשנתעלין כל ניצוצותיה עד שיתקיים לעובדו שכם אחד
אזי נשלם האמונה בחי' עולימתא שפירתא דלית לה עיינין כנ"ל
כי עיקר שלימות וקישוט של אמונה
אינו אלא ע"י שגם אחרים מקרבים א"ע תחת כנפיה
בבחי' ואתקשטת בקישוטין דלא הוו כנ"ל
וכשאמונה בשלימות
אזי אין צריך לתענית ומותר לו לאכול בבחי' ורעה אמונה
ורעה בחי' אכילה
ואכילה הזאת מעורר זווג פב"פ
בבחי' והי' האוכל לפקדון לארץ
פקדון בחי' זווג
ארץ בחי' אמונה שכינה בחי' שכן ארץ
כי אז אין הקליפות יכולין לינק ממנה אפי' מאחוריים
כי אז נתבטל הקליפות
וזה בחי' ויאמר בועז אל רות לעת האוכל גשי הלם
היינו בחי' זווג פב"פ
ע"י אכילה
וכל אחד ואחד לפי בחי' תיקונו את האמונה בשלימות
כן מיחד את השכינה שהיא אמונה עם הקב"ה פב"פ
והאמונה מתקנת בעצמה כל הכפירות שהיה בו מקודם
והיא מתחננת וממלצת טוב עליו לפני הקב"ה
שימחול לו השי"ת
ועיקר המליצה
כי אין יודעים את השי"ת אלא מן הגלוי על הסתום
היינו מן המידות המגולות אנו מכירים גדולתו
ועי"ז יש בני אדם שכופרים בו ואומרים עולם כמנהגו נוהג
ויש שמודים במציאות
אבל אומרים שגם העולם קדמון והעולם מחויב המציאות
כמו חיוב האור מן השמש
ועי"ז כופרים במצוות
כי אומרים שלא ישונה דבר ממנהגו ע"י מצוות
ויש מודים במצוות ובעבודות
אבל עובדים את כחות וצורות עליונות
ועושים את הצורות שיהיו אמצעים בינם לבין הבורא
וכל הכפירות נעשים
מחמת שרואים שמערכת השמים לא נשתנים ממעמדם
ורואים צדיק ורע לו רשע וטוב לו
אבל כשהקב"ה משדד המערכה בשביל תפילת צדיק
אזי מודים שהוא המחדש
והמהוה את העולם כרצונו
ומנהיג את העולם כרצונו
וזהו ויגש אליו יהודה
איתא בזוהר תקרובתא מלכא במלכא
היינו יחוד קוב"ה ושכינתיה כנ"ל
אזי ויאמר אליו בי אדוני
היינו שהשכינה שהיא האמונה מבקשת רחמים
ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני
שהיא מבקשת את השי"ת שיקרב את האיש הזה שתיקן אותה
והעלה אותה לבחי' פב"פ
באזני אדוני
היינו שהיא ממלצת על האיש הזה
שלא יעשה עוד אמצעי בינו לבין השי"ת
וכל ההצטרכות שלו ידבר באזני [*אדוני]
שלא ישמע אחר אמצעי
ואל יחר אפך עליו שהיה מלא פניות וע"ז עד עכשיו
כי כמוך כפרעה לשון התגלות
היינו לפי התגלות כן מכירין אותך כנ"ל
ועי"ז נפל בטעות כנ"ל
שראה במערכת השמים המנהיגים את העולם
עי"ז כל אחד נפל בטעות לפי טעותו כנ"ל
אבל ע"י שידוד המערכות יודו הכל בבורא ומשגיח
ולעתיד יתבטל מערכת השמים
כ"ש כי שמים כעשן נמלחו
ואז יכירו כל יושבי תבל כי יש בורא ומנהיג
וכן עכשיו כשרואים כשהצדיק בתפילתו משדד המערכה והטבע
אז מודים שלד' הארץ ומלואה
וזה כמוך כפרעה
מה פרעה גוזר ואינו מקיים
היינו כשרואים שידוד מערכת השמים הגלוים לכל טבעם וגזירתם
ורואים שגזירתם נתבטל
מזה יודעים שאף אתה גוזר ואין מקיים
מחמת הצדיק
שהקב"ה גוזר והצדיק מבטל
היינו שיודעים עי"ז
שגם הטבע של מערכת השמים היא ברצון השי"ת היתה עד עכשיו
ועכשיו בטל הקב"ה גזירתו ורצונו מחמת תפילת הצדיק
מחמת [*זה] נתבטל טבע של מערכת השמים הגלוים לכל
אבל כל זמן שאין רואים ביטול הטבע בגלוי
אין יודעין שיש בורא
ועי"ז טועה כל אחד לפי שכלו העכור
כי אינם יודעין אלא מן הגלוי אל הסתום
בשביל זה לעתיד שיתבטלו כל האמונות כוזביות
ויאמינו הכל בה' אחד
עי"ז יתקרא שבת
כי אמונה בשלימות נקרא שבת
כי שבת מורה על מחדש את עולמו בששת ימים
וביום השביעי שבת וינפש
בשביל זה אמרו חז"ל
כל השומר שבת אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו
כי שבת עיקר אמונה והשבתת עבודות זרות
וזהו אם תשיב משבת רגליך
רגל זה בחי' אמונה
כי הכפירות מכונים בשם כמעט נטוי רגלי
ואמונה מכונה בשם רגלי עמדה במישור
כי אמונות כוזביות יונקים מבחי' רגלין דקדושה
בבחי' הני ברכי דרבנן וכו'
היינו אמונה קדושה
בחי' איש אמונות רב ברכות
ברכות היינו ברכי דרבנן


אודך ביושר לבב וכו'
כל המחלוקות שרשם מהתורה
היינו מהמחלוקות התנאים נשתלשל למטה
ומהסיגים נעשה מחלוקות שלא לשם שמים
וצריך לראות להשלים את לבו שלא יהי' לבו חלק עליו
היינו שיעבוד את השם בשני יצרין
כמאמר בכל לבבך וכו'
שלא יהי' בבחי' חלק לבם
והמחלוקת של היצר שבלב האדם
הן הן הכפירות שמטיל על האדם
ומונע מן האדם שבילי אמונה
ומחשיך את שכלו מלהבין תשובות על הכפירות
ועצה ע"ז ללמוד פוסקים
ועי"ז ישלים מחלוקת היצר שבלב ששרשו מהתורה כנ"ל
כי הפוסקים הם בחי' השלום של מחלוקת התנאים שבגמרא
וכשיעשה שלום בהשורש היינו בהתורה
אזי נעשה שלום גם למטה
ואז גם אויביו ישלים אתו
ואותיות ש'ל'ו'ם' מרמזין על זה
נוטריקון ו'דע מ'ה ש'תשיב ל'אפיקורס
כי זה עיקר השלום
שנזדכך שכלו ויודע תשובות על הכפירות
וזהו אודך ביושר לבב היינו בשני יצרין
אימתי
כד בלי משפטי צדקך
היינו ע"י לימוד פוסקים שהם שלום שבבחי' תורה
וע"י שלום שבתורה נשלם הכל
ונפתח לו תשובות [*על] אפיקורסין כנ"ל
[אלו השני מאמרים הנ"ל כלולים בתורה אחת בסי' ס"ב
וה' יודע נסתרות למה חלקן כאן לשנים
גם יש הרבה דברים שמבוארין שם מה שלא נכתבו כאן
וכן יש כמה דברים שמבוארין כאן ביותר
ודע שגם שם בסי' ס"ב הנ"ל הוא לשון רבינו ז"ל בעצמו
רק ששם הוא לשונו הקודש שאמר בע"פ לפני א' מאנשיו בלשון הקודש
והאיש כתב לפניו
וכאן הוא לשונו וכתיבתו של רבינו ז"ל בעצמו
ומחמת זה נמצא ביניהם כמה שינויים
כי כן הי' דרכו
שלעוצם קדושת רהיטת מוחו הנורא
היו משתנים כמה ענינים מהאמירה להכתיבה
וכן בין כתיבה לכתיבה
ועוד יש בזה נסתרות שנעלמו ממני כי מאד עמקו מחשבותיו]
סיפורי מעשיות - מעשה ג - מעשה מחיגר
...אילנות גם יש לכם רשות לעסק בשאר פרנסות אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות אחר כך נפטר החכם והניח בנים והיה לו בן אחד שלא היה יכול לילך והיה יכול לעמד, רק שלא היה יכול לילך והיו אחיו נותנים לו ספוק די פרנסתו והיו מספיקים אותו כל כך עד שנשאר לו והיה אותו הבן [שלא היה יכול לילך] מקבץ על יד על יד ממה שנשאר לו מפרנסתו עד שקבץ סך מסים וישב עצמו: למה לי לקבל הספקה מהם? טוב שאתחיל לעשות איזה משא ומתן ואף שאינו יכול לילך יעץ בדעתו לשכר לו עגלה ונאמן ובעל עגלה ויסע...
שיחות הר"ן - אות קלד
...בלקוטי חלק ראשון, המתחלת: דע שכל מצוה וכו' נעשה ממנה נר וכו' עין שם עתה שמעתי מאחד ששמע גם כן זה הענין מפיו הקדוש ובאר הדבר יותר קצת שאמר שיש אחד שנר שלו אינו יכול לדלק כי אם איזה שעה מחפש עם הנר אותה שעה שדולק ואחר כך נכלה הנר ואין לו במה לחפש ויש אחד שנר שלו דולק איזה שעות יותר ויוכל לחפש יותר אבל אחר כך נפסק ויש שנר שלו דולק יום אחד ויש שדולק עוד יותר ויותר אבל יש אחד שיש לו הרבה נרות נפלאים כאלו שדולקים ומאירים לעולם ועד ואינם נכבים לעולם והוא...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה פו - עַל יְדֵי שֶׁהָעוֹלָם הֵם מִקְּטַנֵּי אֲמָנָה
...שעל ידי שהעולם הם מקטני אמנה על כן הם צריכים לתענית, דהינו עבודות קשות כי בודאי ידוע, שאפשר לעבד השם יתברך בכל דבר כי 'אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו' אך מה שצריכין לפעמים לעבודות קשות הוא בבחינת מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'בשעת שמד אפילו אערקתא דמסאני יהרג ואל יעבר' נמצא שאף שבאמת אין ראוי שיהרג על זה אך מחמת שהוא שעת שמד והם מתגברים ורוצים דיקא להעבירו על דת ולהביאו לכפירות, חס ושלום על כן הוא מכרח למסר נפשו אפילו על דבר קל והעבודה...
חיי מוהר"ן - רפט - גדולת נוראות השגתו
...הקדוש שאמר אני קנקן חדש מלא ישן. גם נמצא בכתב ידו הקדושה אני זקן שבקדשה וכו' שמגלה דברים שכסה עתיק יומין וכו' אות רצ שמעתי מפיו הקדוש שאמר אני יכול עכשו לומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקלפת השום. רק שאין לי החוץ וחצי דבר איני רוצה לומר. פרוש כי בן עזאי אמר כל חכמי ישראל דומין עלי כקלפת השום חוץ מן הקרח הזה ואמר הוא זכרונו לברכה שיש לו כח לומר זאת שהם דומין לפניו כנ"ל רק שאין לו החוץ לומר עליו חוץ מזה והבן. גם נראה מכונתו שיש לו בזה ענין. רק שאין יכול...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה א - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֶּסֶא לְיוֹם חַגֵּנוּ
...בכסא ליום חגנו תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו א. כי איש הישראלי נברא, שיהיה לו ממשלה על המלאכים וזה התכלית והסוף של ישראל כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה . 'עתידין צדיקים, שיהיה מחצתן לפנים ממלאכי השרת' שנאמר: "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל" שהמלאכים יצטרכו לשאל מישראל, כשירצו לידע מה פעל אל וצריך כל אחד לראות, שיבוא לזה התכלית, שיהיה לו ממשלה על מלאכים אך צריך לשמר עצמו מאד ולראות, שיהיה לו כח לעמד בממשלה זו שלא יקנאו בו מלאכי השרת ויפילו אותו...
שיחות הר"ן - אות פו
...- אות פו מה שאומרים על החתנה מלתא דבדיחותא ואומרים מקדם: עלא רמז שאשה עולה עמו ואינה יורדת עמו וזה "עלא" במלתא דבדיחותא הינו עולה עמו לכל שמחה וטוב ותענוג אבל אינה יורדת עמו מה שמכסין את הכלה בדעק טוך [צעיף] כי הכלה רומזת לרחל "עולימתא שפירתא דלית לה עינין" גם רמז על בחינת: "כבוד אלהים הסתר דבר" מה שמשליכין אופין [חטין וכדומה] לרמז [... חסר] וזה שמשליכין על החתן אופין, לרמז: "אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת שמה ילכו האופנים" והחתן הוא בחינת רוח מה שנותנין...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סד - וַיּאמֶר ה' אֶל משֶׁה בּא אֶל פַּרְעה
...את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני יי וכו' הנני מביא מחר ארבה בגבולך [עיין התו' הזאת בנ"א מכת"י רבינו ז"ל בעצמו] א. כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם כי רצה לגלות רחמנותו ואם לא היה בריאת העולם על מי היה מראה רחמנותו ועל כן ברא את כל הבריאה מתחלת האצילות עד סוף נקדת המרכז של עולם הגשמי, כדי להראות רחמנותו וכאשר רצה השם יתברך לברא את העולם לא היה מק...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רנז - כִּי תָבא בְּכֶרֶם רֵעֶך
...פי מעשה וכו' שהניחה לו אמו צואה שמי שאינו יכול לסבלו לא יניחנו להיות אצלו ואם לאו, יצטרך לעזר מהרחוקים על הקרובים אצלו וכו' כי כשאוכל יותר מצרכו זה המאכל מזיק לו כי כל דבר יש לו שרש שיש לו חיות ממנו כגון הסמים יש להם חיות ממה שהאדם לוקח אותם לרפואה וכן המאכלים יש להם חיות מזה שהאדם אוכל אותם ומקבל חיות מהם מזה יש חיות להמאכלים אבל כשאוכל יותר מצרכו אין לזה המאכל ממי לקבל חיות מאחר שאין האדם צריך אליו והוא דומה כאלו הניחו האדם לתוך כלי שבודאי אינו...
שיחות הר"ן - אות סט
שיחות הר"ן - אות סט "זמרו למי שמנצחין אותו ושמח" כי צריכין לנצח אותו יתברך כביכול כי אף על פי שנדמה להאדם שהשם יתברך אינו רוצה לקרבו מחמת שקלקל הרבה וגם עכשו אינו מתנהג כראוי כרצונו יתברך אף על פי כן צריך האדם לחזק עצמו ביותר ולהשתטח עצמו לפניו ולפרש כפיו אליו יתברך שירחם עליו ויקרבהו לעבודתו כי אף על פי כן אני רוצה להיות ישראלי נמצא שרוצה לנצח את השם יתברך כביכול והשם יתברך יש לו שמחה מזה שמנצחין אותו כביכול...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ס - כְּשֶׁיֵּשׁ מִלְחָמוֹת בָּעוֹלָם, הַשֵּׂכֶל מְחַיֵּב שֶׁיִּהְיֶה יַקְרוּת
...שיהיה יקרות כשיש מלחמות בעולם, השכל מחיב שיהיה יקרות כי נתעורר הקללה של קין: "כי תעבד את האדמה, לא תסף תת כחה לך" על ידי השפיכות דמים שיש בעולם כי קללה זו נאמרה על שפיכות דמים כי האדמה היא חיבת בזה כשיש שפיכות דמים כי הגשמים נעשין על ידי האדים העולים מן הארץ כמו שכתוב: "ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה" כי מן האדים העולים מן הארץ, מזה נעשים גשמים וכשיש מלחמות ושפיכות דמים אזי נעשה מן האדים הנ"ל שפיכות דמים וזה שכתוב: "ותגר את בני ישראל על ידי...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0459 שניות - עכשיו 11_12_2023 השעה 02:33:21 - wesi2