ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 💎 ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - כי איש הישראלי אם צריך לעצה
[הוספות לתורות מכתב יד רבינו ז"ל] [שמעתי מהרב וכו' יום ב' עקב תקס"ו לפ"ק] כי איש הישראלי אם צריך לעצה אזי ישאל עצה מבנים קטנים או מבני הצדיקים וכו' הן בגשמי והן ברוחני כי שם גמר העצה ועל פיהם יהי' כל דבר שבעולם ועל ידם נמתקו הדינים דהנה ידוע כי מקור העצה הוא בהחכמה המתפשט ומתהווה ע"י הדעת ונגמר ע"י הכליות כ"ש שהכליות יועצות כי הכליות הם כלי ההולדה להוציא מכח אל הפועל וע"כ ישאל להצדיק בעצמו או לתלמידי הצדיקים זולת לתלמידים של צדיקי אמת כי האדם אינו שואל בעצה אא"כ צר לו דהיינו כשהוא שרוי בצער ואינו יודע מה לעשות אם כך ואם כך ופעם הוא במקום דחוק יותר אשר אין יכול לנטות ימין ושמאל וכשהוא שואל בעצה להצדיק אז הצדיק יתן לו עצה או ישאל לבני הצדיקים כי שם נמתקה העצה כי הדינים הם למטה ונקראים צמצומים וזה הוא מקום צר והצדיק נותן לו עצה וממשיך חסד אל לאברהם להכליות היועצות והם נקראים בני הצדיקים כ"ש וכל בניך לימודי ה' ונאמר ה' צבאות יעץ וממתיק לו הדין ההוא ומרחיב לו המקום צר ואפי' מבני הצדיקים וזהו שמובא בזוה"ק כי חסד אל היא נהירו דחכמתא היינו שהצדיק או בני הצדיקים על ידם נגמר העצה ונמתק הדין ומרחיבין לו המקום צר ויודע באיזה דרך להלוך ואפי' כשנותן לו עצה ואחר כך אינה טובה העצה הזאת אעפי"כ ישאל כי כבר נודע כי היסורים אשר המה צמצומים גדולים ודינים והם שורין למטה בבחי' רגלין הנקראים בחי' ארץ כ"ש הארץ הדום רגלי והיסורים הם התגלות אלקותו כ"ש יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו וארץ היינו דינא דמלכותא נוקמת ממנו נקם ברית וזהו והארץ הדום רגלי אך יש שני מיני המתקת היסורים המתקה אחת קודם ביאת היסורין עליו להמתיק הדין שלא יבוא עליו והמתקה שניה להגביהם ולקבלם בשמחה בכדי שלא יצאו לריק וזה אם שואל בעצה להצדיק ואעפי"כ באו עליו היסורים ידע שמהשי"ת הם הייסורים ויקבלם ויגביהם למעלה ואם אינו שואל בעצה להצדיק אזי יוכל להיות מאותם שכתוב בהם אוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו ועיקר הגבהת היסורים לקבלם ברוב שמחה וזהו המתקתם כי היסורים הם טובה גדולה ומתוקים מאד אחר אשר כבר עברו ובאו עליו כי השי"ת מצמצם שכינתו בתוך הייסורים כי השי"ת אוהב כל נפש ונפש מישראל באהבה רבה ובאהבה עזה כשבאו יסורים על נפש ישראל אזי נפש שלו אינו עריבה לו וכאלו נטלו היסורים את נפשו והשי"ת מצמצם א"ע בתוך היסורים האלה ונותן לו כוח לקבל היסורים באהבה ובחיבה כדי שיגיע לו לרוב טוב ולדבר גדול מתוק וכן יחשוב בדעתו כי הלא כל היסורים שלי הם כלולים ותלויים בהבלי עולם וזמניהם אשר לע"ע הוא חסר מהם ואין זה חשוב לכלום אם חושב בשכלו תכלית כל הדברים האלו מה המה ומה תכליתם ובפרט אשר יש בהיסורים ההם התגלות אלקותו ושהשי"ת מצמצם א"ע בהם כנ"ל ובשביל אלקותו מקבלם בשמחה ומגביה היסורים ממתיק הדין בבחי' רגלין והוא כמו העלאת ריקודין היינו ע"י שמקבלם בשמחה אזי יבא שמחה ליסורין שלו אשר הם שורין ברגלין כמ"ש והארץ הדום רגלי וכשמכניס שמחה ליסורין אזי מגביה הרגלין וזהו ריקודין, שמעלה רגלין מתוך שמחה היינו אעפ"י שכבר בא הדין ח"ו הוא מסלק אותו וזהו בחי' ריקודין היינו שהרגלין ישמעו השמחה ויקבלו בשמחה ויגביהו א"ע וירקידון ואז יגיע להתגלות אלקותו וזה פירוש, והי' עקב תשמעון את המשפטים האלה כל מקום שנאמר והי' אינו אלא שמחה היינו שבחי' עקב בחי' דין בחי' ארץ בחי' רגלין ישמעו שמחה מאת המשפטים האלה היינו מאת הדינים האלה מאת היסורים ואז ע"י השמחה יזכה להיות צדיק כי צדיק נקרא מאן דנטר ברית כמ"ש בזוה"ק ומאן דנטר ברית זכי למלכות ואז אין צריך לשמור א"ע בשמירת הברית כי השי"ת ישמור אותו כי פגם הברית ח"ו במקרה הוא עפ"י רוב ע"י מרה שחורה אשר נמשך מטחול לילית הרשעה מיסוד העפר אשר שם שורש המרה שחורה וכשמקבל היסורים בשמחה אזי הוא תמיד בשמחה זהו ושמר ה' אלקיך לך את הברית היינו שהשי"ת בעצמו ינטור ברית שלו ואת החסד שיתגלה אלקותו שינהיר חסד אל כל היום כמ"ש בזוה"ק כי טפת חסד מתגלה בפומא דאמה וע"י עצה של הצדיק יכולין לבא לשמחה זו ואז יומתק הדין מקודם בוא היסורין עליו... להצדיק ליתן שמחה לרגלין
[הוספות לתורות מכתב יד רבינו ז"ל]
[שמעתי מהרב וכו' יום ב' עקב תקס"ו לפ"ק]
כי איש הישראלי אם צריך לעצה
אזי ישאל עצה מבנים קטנים או מבני הצדיקים וכו'
הן בגשמי והן ברוחני
כי שם גמר העצה
ועל פיהם יהי' כל דבר שבעולם
ועל ידם נמתקו הדינים
דהנה ידוע כי מקור העצה הוא
בהחכמה המתפשט ומתהווה ע"י הדעת ונגמר ע"י הכליות
כ"ש שהכליות יועצות
כי הכליות הם כלי ההולדה להוציא מכח אל הפועל
וע"כ ישאל להצדיק בעצמו או לתלמידי הצדיקים
זולת לתלמידים של צדיקי אמת
כי האדם אינו שואל בעצה אא"כ צר לו
דהיינו כשהוא שרוי בצער ואינו יודע מה לעשות
אם כך ואם כך
ופעם הוא במקום דחוק יותר
אשר אין יכול לנטות ימין ושמאל
וכשהוא שואל בעצה להצדיק
אז הצדיק יתן לו עצה
או ישאל לבני הצדיקים כי שם נמתקה העצה
כי הדינים הם למטה ונקראים צמצומים
וזה הוא מקום צר
והצדיק נותן לו עצה
וממשיך חסד אל לאברהם להכליות היועצות
והם נקראים בני הצדיקים
כ"ש וכל בניך לימודי ה' ונאמר ה' צבאות יעץ
וממתיק לו הדין ההוא ומרחיב לו המקום צר
ואפי' מבני הצדיקים
וזהו שמובא בזוה"ק כי חסד אל היא נהירו דחכמתא
היינו שהצדיק או בני הצדיקים על ידם נגמר העצה
ונמתק הדין ומרחיבין לו המקום צר ויודע באיזה דרך להלוך
ואפי' כשנותן לו עצה ואחר כך אינה טובה העצה הזאת
אעפי"כ ישאל
כי כבר נודע כי היסורים אשר המה צמצומים גדולים ודינים
והם שורין למטה בבחי' רגלין הנקראים בחי' ארץ
כ"ש הארץ הדום רגלי
והיסורים הם התגלות אלקותו
כ"ש יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו
וארץ היינו דינא דמלכותא נוקמת ממנו נקם ברית
וזהו והארץ הדום רגלי
אך יש שני מיני המתקת היסורים
המתקה אחת קודם ביאת היסורין עליו
להמתיק הדין שלא יבוא עליו
והמתקה שניה
להגביהם ולקבלם בשמחה בכדי שלא יצאו לריק
וזה אם שואל בעצה להצדיק
ואעפי"כ באו עליו היסורים
ידע שמהשי"ת הם הייסורים
ויקבלם ויגביהם למעלה
ואם אינו שואל בעצה להצדיק
אזי יוכל להיות מאותם שכתוב בהם
אוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו
ועיקר הגבהת היסורים לקבלם ברוב שמחה
וזהו המתקתם
כי היסורים הם טובה גדולה ומתוקים מאד
אחר אשר כבר עברו ובאו עליו
כי השי"ת מצמצם שכינתו בתוך הייסורים
כי השי"ת אוהב כל נפש ונפש מישראל
באהבה רבה ובאהבה עזה
כשבאו יסורים על נפש ישראל אזי נפש שלו אינו עריבה לו
וכאלו נטלו היסורים את נפשו
והשי"ת מצמצם א"ע בתוך היסורים האלה
ונותן לו כוח לקבל היסורים באהבה ובחיבה
כדי שיגיע לו לרוב טוב ולדבר גדול מתוק
וכן יחשוב בדעתו
כי הלא כל היסורים שלי הם כלולים ותלויים בהבלי עולם וזמניהם
אשר לע"ע הוא חסר מהם
ואין זה חשוב לכלום
אם חושב בשכלו תכלית כל הדברים האלו
מה המה ומה תכליתם
ובפרט אשר יש בהיסורים ההם התגלות אלקותו
ושהשי"ת מצמצם א"ע בהם כנ"ל
ובשביל אלקותו מקבלם בשמחה
ומגביה היסורים ממתיק הדין בבחי' רגלין
והוא כמו העלאת ריקודין
היינו ע"י שמקבלם בשמחה
אזי יבא שמחה ליסורין שלו
אשר הם שורין ברגלין
כמ"ש והארץ הדום רגלי
וכשמכניס שמחה ליסורין אזי מגביה הרגלין
וזהו ריקודין, שמעלה רגלין מתוך שמחה
היינו אעפ"י שכבר בא הדין ח"ו הוא מסלק אותו
וזהו בחי' ריקודין
היינו שהרגלין ישמעו השמחה ויקבלו בשמחה ויגביהו א"ע וירקידון
ואז יגיע להתגלות אלקותו
וזה פירוש, והי' עקב תשמעון את המשפטים האלה
כל מקום שנאמר והי' אינו אלא שמחה
היינו שבחי' עקב בחי' דין בחי' ארץ בחי' רגלין
ישמעו שמחה מאת המשפטים האלה
היינו מאת הדינים האלה מאת היסורים
ואז ע"י השמחה יזכה להיות צדיק
כי צדיק נקרא מאן דנטר ברית כמ"ש בזוה"ק
ומאן דנטר ברית זכי למלכות
ואז אין צריך לשמור א"ע בשמירת הברית
כי השי"ת ישמור אותו
כי פגם הברית ח"ו במקרה
הוא עפ"י רוב ע"י מרה שחורה
אשר נמשך מטחול לילית הרשעה מיסוד העפר
אשר שם שורש המרה שחורה
וכשמקבל היסורים בשמחה
אזי הוא תמיד בשמחה
זהו ושמר ה' אלקיך לך את הברית
היינו שהשי"ת בעצמו ינטור ברית שלו
ואת החסד שיתגלה אלקותו
שינהיר חסד אל כל היום
כמ"ש בזוה"ק כי טפת חסד מתגלה בפומא דאמה
וע"י עצה של הצדיק יכולין לבא לשמחה זו
ואז יומתק הדין מקודם בוא היסורין עליו...
להצדיק ליתן שמחה לרגלין
ספר המידות - חנפה
...המידות - חנפה חלק א' א. על ידי החנפה בא לידי נבול פה, והוא הדין להפך. ב. על ידי חנפה נעשית אשתו אלמנה ובניו יתומים ואין מרחם עליהם. ג. על ידי חנפה בא פחד. ד. מי שהולך בשוק ונופל, בידוע שיש בו חנפה. ה. על ידי חנפה בא כאב לב. ו. מי שבטחונו על אחרים, בא לידי חנפה. ז. מי ששומר את עצמו מחנפה, על ידי זה בא לו ישועה. ח. מתר להחניף לרשעים בעולם הזה. ט. על ידי חנפה נתעורר הדין. י. גם תפילתו אינו נשמעת ומאוס בעיני כל. חלק שני א. על ידי חנפה בא לידי כפירה....
שבחי הר"ן - אות כה
...- אות כה כלל הדברים שבכל עניני קדשה ופרישות הן בתאוות והן במדות והן בעניני יגיעות ועבודות וטרחות ויסורים וכו' בשבילו יתברך הכל כאשר לכל, היה חדוש נפלא ונורא מאד והיה מפשט מכל התאוות ומכל המדות בתכלית עד שלא נשאר לו משום תאוה ומדה שום שמץ בעלמא וזכה למעלה נוראה מאד מאד בתכלית המעלה ואי אפשר לדבר כלל בעצם הפלגת מעלתו כי 'כל המוסיף גורע' וכל מה שספרנו עד הנה, אם אמנם כגנות נחשבו כל הספורים הנ"ל לנגדו לפי עצם מעלתו שזכה אחר כך עם כל זה ספרנו כל זה מענין...
מי מאשים את רבי נחמן מברסלב בגאווה?
...את עצמו פעמים רבות. בשבחים כאלו שלא נשמעו מעולם. רבי נחמן לקח את כל השבחים הקיימים, והלביש אותם על עצמו ואף הוסיף עליהם שבחים נוספים... והדבר הזה עורר עליו את המחלוקת וכולי... והשאלה הנשאלת היא, מדוע כל אלו שמאשימים את רבי נחמן בגאווה, מדוע הם כולם פגומים בדעתם וכולי? מדוע אין אפשרות בעולם שאדם יאשים את רבי נחמן בגאווה, בלי שהוא עצמו יהיה פגום כולו, למרות שהוא נראה כצדיק וכרב גדול וכולי? מהו שורש העניין? מדוע בהכרח שמי שמאשים את רבי נחמן מברסלב בגאווה...
ספר המידות - בית
...במתא דא ילך למתא אחריתא. ג. כשהבית מזמן לברכה, אזי כשהצדיק בא לבית הזה גם הברכה באה. ד. יש מקום מזמן לטובה והוא הדין להפך. ה. לענין טובות ורעות הבאות לאדם קרוב לדרך הטבע, הכל לפי הזמן ולפי המקום. ו. דפרע קנאה מחריב ביתו. ז. מקום שאדם יוצא ממנו אינו מתאוה לאותו מקום להנות ממנו. ח. אם עם הארץ חסיד, אל תדור בשכונתו. ט. כל בית שנשמעין בו דברי תורה, שוב אינו נחרב. י. עיר שיש בה מעלות ומורדות מזקינין בחצי ימיהם. יא. אם נשפך בבית יין כמים איכא ברכה. יב...
שיחות הר"ן - אות קס - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה'
...הר"ן - אות קס - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה' שמעתי מפי האיש ששמש אותו בימי ילדותו בעת שעסק בתעניתים [כמבאר בהשיחות שמקדם] וספר לפני האיש הנ"ל שפעם אחת התענה רבנו זכרונו לברכה, משבת לשבת ובאמצע השבוע ביום רביעי יצא ממנו דם מחטמו ומשתי עיניו ומשתי אזניו ומפיו וצעק האיש הנ"ל לפניו ואמר שיעשה רעש בביתו על שנחלש כל כך ופיס אותו בחכמתו, ואמר לו. כך הדרך, שמכבידין התענית באמצע השבוע הלא תראה ביום מחר יקל עלי עד שהכרח האיש לשתק כי השביע אותו תחלה שלא יגלה לשום...
ספר המידות - המתקת דין
...בשעה שמשגרין על האדם את היסורים, משביעין עליהם שלא ילכו אלא ביום פלוני ולא יצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ועל ידי סם פלוני. אבל "תשובה תפילה וצדקה" מבטלין השבועה. ב. חלישות הדעת, הינו עצבות על ידי זה בא רע מזל, ועל ידי רע מזל מדת הדין שולט. ג. פרשת חשן תקון לדינים. ד. כשיש לאדם צער, יתן צדקה, והצדקה הוי כמו שנותן שכר לדון, ועל ידי זה הדינים נמתקים, כי הנוטל שכר לדון דיניו בטלים. ה. עד היכן תכלית היסורים. ו. כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורים,...
שיחות הר"ן - אות רטו - לענין המחלוקת שעליו
שיחות הר"ן - אות רטו - לענין המחלוקת שעליו אמר: אצלי העקר הוא ראש השנה ותכף כשחולף ועובר ראש השנה אני מטה אזני ושומע אם מכין בכתל לעורר לסליחות לשנה הבאה כי אין שום זמן כלל כי כל השנה חולף ועובר כהרף עין...
אילנות בסיפורי מעשיות
...המשנה למלך שפגש איש שנושא אילן... גם בסיפור על החיגר מסופר על האילן שהשדים ניסו לעקור. גם בסיפור על הקבצנים, מסופר על זה שיש אילן שתחתיו נמצאים כל הציפורים והחיות וכולי בשלום. מה הקשר בין האילנות האלו? מהו הנמשל של האילן? תשובה: אילן פירושו שכל. כגודל וכעומק השכל, כך חוזקו וכולי של האילן. ראה כאן breslev.eip.co.il/?key=44 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה טו - מי שרוצה לטעם טעם אור הגנוז והעניין הוא: כאשר המשנה למלך באבידת בת המלך פגש אדם שנושא אילן, הנמשל...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמז - כְּשֵׁם שֶׁמִּי שֶׁהוּא עַזּוּת פָּנִים אֵין לוֹ חֵלֶק בַּתּוֹרָה
...חלק בתורה כשם שמי שהוא עזות פנים אין לו חלק בתורה כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה: 'דבר צוה לאלף דור, שבקש הקדוש ברוך הוא לתן התורה לאלף דורות, ראה שאין העולם מתקים ונתנה לעשרים וששה דורות, ועמד ושתלן וכו', והן הן עזי פנים שבדור' נמצא שהעזי פנים אינם בכלל קבלת התורה כי הם מהתתקע"ד דורות שלא היו ראויים לקבל התורה וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה: 'מי שיש בו עזות בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני' נמצא שהעזות פנים אין לו חלק בתורה כמו כן מי שהוא איש...
שיחות הר"ן - אות קל
...שמלך אחד היו לו שני בנים אחד היה חכם ואחד שוטה ועשה את השוטה ממנה על האוצרות ולהחכם לא היה שום התמנות רק ישב אצל המלך תמיד והיה קשה להעולם מאד שזה שאינו חכם יש לו כל ההתמנות והכל באים ונכנסים אצלו להכניס או להוציא מן האוצרות וזה החכם אין לו שום התמנות כלל והשיב להם המלך. וכי זה הוא מעלה מה שהוא לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם להעולם ?! כי זה החכם יושב אצלי וחושב מחשבות ובא על עצות חדשות שאיני יכול לבוא עליהם ועל ידי אלו העצות אני כובש מדינות שלא הייתי...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0469 שניות - עכשיו 02_12_2020 השעה 20:07:38 - wesi2