ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.
🖶 💎 ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - כי איש הישראלי אם צריך לעצה
[הוספות לתורות מכתב יד רבינו ז"ל] [שמעתי מהרב וכו' יום ב' עקב תקס"ו לפ"ק] כי איש הישראלי אם צריך לעצה אזי ישאל עצה מבנים קטנים או מבני הצדיקים וכו' הן בגשמי והן ברוחני כי שם גמר העצה ועל פיהם יהי' כל דבר שבעולם ועל ידם נמתקו הדינים דהנה ידוע כי מקור העצה הוא בהחכמה המתפשט ומתהווה ע"י הדעת ונגמר ע"י הכליות כ"ש שהכליות יועצות כי הכליות הם כלי ההולדה להוציא מכח אל הפועל וע"כ ישאל להצדיק בעצמו או לתלמידי הצדיקים זולת לתלמידים של צדיקי אמת כי האדם אינו שואל בעצה אא"כ צר לו דהיינו כשהוא שרוי בצער ואינו יודע מה לעשות אם כך ואם כך ופעם הוא במקום דחוק יותר אשר אין יכול לנטות ימין ושמאל וכשהוא שואל בעצה להצדיק אז הצדיק יתן לו עצה או ישאל לבני הצדיקים כי שם נמתקה העצה כי הדינים הם למטה ונקראים צמצומים וזה הוא מקום צר והצדיק נותן לו עצה וממשיך חסד אל לאברהם להכליות היועצות והם נקראים בני הצדיקים כ"ש וכל בניך לימודי ה' ונאמר ה' צבאות יעץ וממתיק לו הדין ההוא ומרחיב לו המקום צר ואפי' מבני הצדיקים וזהו שמובא בזוה"ק כי חסד אל היא נהירו דחכמתא היינו שהצדיק או בני הצדיקים על ידם נגמר העצה ונמתק הדין ומרחיבין לו המקום צר ויודע באיזה דרך להלוך ואפי' כשנותן לו עצה ואחר כך אינה טובה העצה הזאת אעפי"כ ישאל כי כבר נודע כי היסורים אשר המה צמצומים גדולים ודינים והם שורין למטה בבחי' רגלין הנקראים בחי' ארץ כ"ש הארץ הדום רגלי והיסורים הם התגלות אלקותו כ"ש יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו וארץ היינו דינא דמלכותא נוקמת ממנו נקם ברית וזהו והארץ הדום רגלי אך יש שני מיני המתקת היסורים המתקה אחת קודם ביאת היסורין עליו להמתיק הדין שלא יבוא עליו והמתקה שניה להגביהם ולקבלם בשמחה בכדי שלא יצאו לריק וזה אם שואל בעצה להצדיק ואעפי"כ באו עליו היסורים ידע שמהשי"ת הם הייסורים ויקבלם ויגביהם למעלה ואם אינו שואל בעצה להצדיק אזי יוכל להיות מאותם שכתוב בהם אוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו ועיקר הגבהת היסורים לקבלם ברוב שמחה וזהו המתקתם כי היסורים הם טובה גדולה ומתוקים מאד אחר אשר כבר עברו ובאו עליו כי השי"ת מצמצם שכינתו בתוך הייסורים כי השי"ת אוהב כל נפש ונפש מישראל באהבה רבה ובאהבה עזה כשבאו יסורים על נפש ישראל אזי נפש שלו אינו עריבה לו וכאלו נטלו היסורים את נפשו והשי"ת מצמצם א"ע בתוך היסורים האלה ונותן לו כוח לקבל היסורים באהבה ובחיבה כדי שיגיע לו לרוב טוב ולדבר גדול מתוק וכן יחשוב בדעתו כי הלא כל היסורים שלי הם כלולים ותלויים בהבלי עולם וזמניהם אשר לע"ע הוא חסר מהם ואין זה חשוב לכלום אם חושב בשכלו תכלית כל הדברים האלו מה המה ומה תכליתם ובפרט אשר יש בהיסורים ההם התגלות אלקותו ושהשי"ת מצמצם א"ע בהם כנ"ל ובשביל אלקותו מקבלם בשמחה ומגביה היסורים ממתיק הדין בבחי' רגלין והוא כמו העלאת ריקודין היינו ע"י שמקבלם בשמחה אזי יבא שמחה ליסורין שלו אשר הם שורין ברגלין כמ"ש והארץ הדום רגלי וכשמכניס שמחה ליסורין אזי מגביה הרגלין וזהו ריקודין, שמעלה רגלין מתוך שמחה היינו אעפ"י שכבר בא הדין ח"ו הוא מסלק אותו וזהו בחי' ריקודין היינו שהרגלין ישמעו השמחה ויקבלו בשמחה ויגביהו א"ע וירקידון ואז יגיע להתגלות אלקותו וזה פירוש, והי' עקב תשמעון את המשפטים האלה כל מקום שנאמר והי' אינו אלא שמחה היינו שבחי' עקב בחי' דין בחי' ארץ בחי' רגלין ישמעו שמחה מאת המשפטים האלה היינו מאת הדינים האלה מאת היסורים ואז ע"י השמחה יזכה להיות צדיק כי צדיק נקרא מאן דנטר ברית כמ"ש בזוה"ק ומאן דנטר ברית זכי למלכות ואז אין צריך לשמור א"ע בשמירת הברית כי השי"ת ישמור אותו כי פגם הברית ח"ו במקרה הוא עפ"י רוב ע"י מרה שחורה אשר נמשך מטחול לילית הרשעה מיסוד העפר אשר שם שורש המרה שחורה וכשמקבל היסורים בשמחה אזי הוא תמיד בשמחה זהו ושמר ה' אלקיך לך את הברית היינו שהשי"ת בעצמו ינטור ברית שלו ואת החסד שיתגלה אלקותו שינהיר חסד אל כל היום כמ"ש בזוה"ק כי טפת חסד מתגלה בפומא דאמה וע"י עצה של הצדיק יכולין לבא לשמחה זו ואז יומתק הדין מקודם בוא היסורין עליו... להצדיק ליתן שמחה לרגלין
[הוספות לתורות מכתב יד רבינו ז"ל]
[שמעתי מהרב וכו' יום ב' עקב תקס"ו לפ"ק]
כי איש הישראלי אם צריך לעצה
אזי ישאל עצה מבנים קטנים או מבני הצדיקים וכו'
הן בגשמי והן ברוחני
כי שם גמר העצה
ועל פיהם יהי' כל דבר שבעולם
ועל ידם נמתקו הדינים
דהנה ידוע כי מקור העצה הוא
בהחכמה המתפשט ומתהווה ע"י הדעת ונגמר ע"י הכליות
כ"ש שהכליות יועצות
כי הכליות הם כלי ההולדה להוציא מכח אל הפועל
וע"כ ישאל להצדיק בעצמו או לתלמידי הצדיקים
זולת לתלמידים של צדיקי אמת
כי האדם אינו שואל בעצה אא"כ צר לו
דהיינו כשהוא שרוי בצער ואינו יודע מה לעשות
אם כך ואם כך
ופעם הוא במקום דחוק יותר
אשר אין יכול לנטות ימין ושמאל
וכשהוא שואל בעצה להצדיק
אז הצדיק יתן לו עצה
או ישאל לבני הצדיקים כי שם נמתקה העצה
כי הדינים הם למטה ונקראים צמצומים
וזה הוא מקום צר
והצדיק נותן לו עצה
וממשיך חסד אל לאברהם להכליות היועצות
והם נקראים בני הצדיקים
כ"ש וכל בניך לימודי ה' ונאמר ה' צבאות יעץ
וממתיק לו הדין ההוא ומרחיב לו המקום צר
ואפי' מבני הצדיקים
וזהו שמובא בזוה"ק כי חסד אל היא נהירו דחכמתא
היינו שהצדיק או בני הצדיקים על ידם נגמר העצה
ונמתק הדין ומרחיבין לו המקום צר ויודע באיזה דרך להלוך
ואפי' כשנותן לו עצה ואחר כך אינה טובה העצה הזאת
אעפי"כ ישאל
כי כבר נודע כי היסורים אשר המה צמצומים גדולים ודינים
והם שורין למטה בבחי' רגלין הנקראים בחי' ארץ
כ"ש הארץ הדום רגלי
והיסורים הם התגלות אלקותו
כ"ש יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו
וארץ היינו דינא דמלכותא נוקמת ממנו נקם ברית
וזהו והארץ הדום רגלי
אך יש שני מיני המתקת היסורים
המתקה אחת קודם ביאת היסורין עליו
להמתיק הדין שלא יבוא עליו
והמתקה שניה
להגביהם ולקבלם בשמחה בכדי שלא יצאו לריק
וזה אם שואל בעצה להצדיק
ואעפי"כ באו עליו היסורים
ידע שמהשי"ת הם הייסורים
ויקבלם ויגביהם למעלה
ואם אינו שואל בעצה להצדיק
אזי יוכל להיות מאותם שכתוב בהם
אוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו
ועיקר הגבהת היסורים לקבלם ברוב שמחה
וזהו המתקתם
כי היסורים הם טובה גדולה ומתוקים מאד
אחר אשר כבר עברו ובאו עליו
כי השי"ת מצמצם שכינתו בתוך הייסורים
כי השי"ת אוהב כל נפש ונפש מישראל
באהבה רבה ובאהבה עזה
כשבאו יסורים על נפש ישראל אזי נפש שלו אינו עריבה לו
וכאלו נטלו היסורים את נפשו
והשי"ת מצמצם א"ע בתוך היסורים האלה
ונותן לו כוח לקבל היסורים באהבה ובחיבה
כדי שיגיע לו לרוב טוב ולדבר גדול מתוק
וכן יחשוב בדעתו
כי הלא כל היסורים שלי הם כלולים ותלויים בהבלי עולם וזמניהם
אשר לע"ע הוא חסר מהם
ואין זה חשוב לכלום
אם חושב בשכלו תכלית כל הדברים האלו
מה המה ומה תכליתם
ובפרט אשר יש בהיסורים ההם התגלות אלקותו
ושהשי"ת מצמצם א"ע בהם כנ"ל
ובשביל אלקותו מקבלם בשמחה
ומגביה היסורים ממתיק הדין בבחי' רגלין
והוא כמו העלאת ריקודין
היינו ע"י שמקבלם בשמחה
אזי יבא שמחה ליסורין שלו
אשר הם שורין ברגלין
כמ"ש והארץ הדום רגלי
וכשמכניס שמחה ליסורין אזי מגביה הרגלין
וזהו ריקודין, שמעלה רגלין מתוך שמחה
היינו אעפ"י שכבר בא הדין ח"ו הוא מסלק אותו
וזהו בחי' ריקודין
היינו שהרגלין ישמעו השמחה ויקבלו בשמחה ויגביהו א"ע וירקידון
ואז יגיע להתגלות אלקותו
וזה פירוש, והי' עקב תשמעון את המשפטים האלה
כל מקום שנאמר והי' אינו אלא שמחה
היינו שבחי' עקב בחי' דין בחי' ארץ בחי' רגלין
ישמעו שמחה מאת המשפטים האלה
היינו מאת הדינים האלה מאת היסורים
ואז ע"י השמחה יזכה להיות צדיק
כי צדיק נקרא מאן דנטר ברית כמ"ש בזוה"ק
ומאן דנטר ברית זכי למלכות
ואז אין צריך לשמור א"ע בשמירת הברית
כי השי"ת ישמור אותו
כי פגם הברית ח"ו במקרה
הוא עפ"י רוב ע"י מרה שחורה
אשר נמשך מטחול לילית הרשעה מיסוד העפר
אשר שם שורש המרה שחורה
וכשמקבל היסורים בשמחה
אזי הוא תמיד בשמחה
זהו ושמר ה' אלקיך לך את הברית
היינו שהשי"ת בעצמו ינטור ברית שלו
ואת החסד שיתגלה אלקותו
שינהיר חסד אל כל היום
כמ"ש בזוה"ק כי טפת חסד מתגלה בפומא דאמה
וע"י עצה של הצדיק יכולין לבא לשמחה זו
ואז יומתק הדין מקודם בוא היסורין עליו...
להצדיק ליתן שמחה לרגלין
חיי מוהר"ן - שסב - מעלת תורתו וספריו הקדושים
...שאתה ממשמש בהם אתה מוצא בהם טעם נפלא וחדש ומתוק לחך ומאיר עינים מאד ויש בהם עמקות גדול בדרך פשט ובדרך סוד ונסתר. כי כל התורות יש בהם סודות נסתרים ונפלאים ונוראים מאד מאד. ואי אפשר לבאר זאת. גם בכל מאמר יש כונות של מצוות שכל מאמר שיך לאיזה כונות המבארים בכתבים ב"עץ חיים" ו"פרי עץ חיים". כגון התורה של מי האיש החפץ חיים [בלקוטי א' סימן ל"ג] יש בו סוד כונת לולב אף על פי שלא נזכר בו דבר ממצות לולב וכן בקרב עלי מרעים כמדמה לי שיש בו כונת קדוש [עין לק...
להתקרב לצדיק / לקרוא מהספר ועוד - חלק 2
...לצדיק / לקרוא מהספר ועוד - חלק 2 להתקרב לצדיק / לקרוא מהספר ועוד - חלק 1. ובזה יתבאר מה שמובא כאן breslev.eip.co.il/?key=205 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כוח - יש חלוקים בין התורות ומי שיודע להבחין ולהכיר בין התורות איזהו נתנה לכתב, ואיזהו לא נתנה לכתב הוא יכול להכיר את איש ישראלי בין האמות ואפילו אם אחד מישראל עומד בין כמה אמות, יכול להכירו ... ויש בכל אחד ואחד מישראל חלק מבחינת תורה שבעל פה, שלא נתן לכתב ועל כן מי שמכיר בין התורות שנתנו לכתב ושלא...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה א - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֶּסֶא לְיוֹם חַגֵּנוּ
...- תורה א - תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו א. כי איש הישראלי נברא, שיהיה לו ממשלה על המלאכים וזה התכלית והסוף של ישראל כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה . 'עתידין צדיקים, שיהיה מחצתן לפנים ממלאכי השרת' שנאמר: "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל" שהמלאכים יצטרכו לשאל מישראל, כשירצו לידע מה פעל אל וצריך כל אחד לראות, שיבוא לזה התכלית, שיהיה לו ממשלה על מלאכים אך צריך לשמר עצמו מאד ולראות, שיהיה לו כח לעמד בממשלה זו שלא יקנאו...
שיחות הר"ן - אות קח
שיחות הר"ן - אות קח ידוע שלמוד הזוהר מסגל מאד מאד ודע שעל ידי למוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני למודם של התורה הקדושה והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאד לעבודת השם יתברך דהינו השבח שמשבח ומפאר את העובד ה' דהינו הלשון הרגיל בזוהר לומר זכאה וכו' על כל מצוה ועבודה ולהפך הצעקה שצועק וי וכו' וי לה וי לנשמתה על הסר מעבודת ה' אלו הלשונות מעוררים מאד את האדם לעבודתו יתברך...
סודות התורה / סתרי תורה בעמקי הקליפות. מה הם?
.../ סתרי תורה בעמקי הקליפות. מה הם? שאלה: אשמח לקבל הסבר על העניין שמובא אצל רבי נחמן מספר פעמים, לגבי סתרי תורה וסודות התורה שמסתתרים בעמקי הקליפות. מה הם הסתרי תורה האלו? ואיך אפשר ללמוד / לדעת אותם? תודה. תשובה: ראשית יש להבין, כי רק מי שנכלל בא"ס לגמרי, רק הוא מבין את העניין הזה בשלמות. כי את העניין הזה א"א להסביר במילים מה הוא ממש, אלא רק ניתן לרמוז אליו, וכל אחד ואחד יבין אותו לפי מה שהוא משער בליבו. והעניין הוא כדלקמן: סתרי התורה שמלובשים בבריאה...
שיחות הר"ן - אות קסז - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה'
שיחות הר"ן - אות קסז - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה' לענין מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'אנחה שוברת גופו של אדם' ספר שאצלו היה כך ממש כי בימי נעוריו בעת שיגע בעבודת ה' היה לפעמים עושה איזה אנחה ואחר כך היה מנסה עצמו אם יוכל להגביה ידיו ולא היה יכול אז להגביה ידיו כי גופו היה משתבר באמת ממש מחמת אנחתו...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רכח - כְּשֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּך הוּא מִסְתַּכֵּל בַּנְּשָׁמָה
...דע שכשהקדוש ברוך הוא מסתכל בנשמה שתוכל להחזיר בני אדם בתשובה ולעשות גרים אזי הוא יתברך בעצמו כביכול מבקש ורואה שיהיה מחלקת עליו כי 'אין מקבלין גרים לימות המשיח ולא בימי שלמה' 'משום שלחן מלכים' כי אז אינן מתגירין מאהבה רק מחמת שרואין גדלת ישראל ועקר הגרים הוא כשמתגירין בעת שישראל סחופים בעני ודחק כמו שכתוב: "מי גר אתך בעניותך" וכו' ועל כן בהכרח שיהיה מחלקת על מי שמחזיר בני אדם למוטב ומגיר גרים כדי שלא יהיה לו שום שלוה כי אז מי שמתקרב אליו הוא באמת...
שיחות הר"ן - אות פא
...בני אדם אחרים למנעו אף על פי שגם אז היו באים על האדם כל הבלבולים וכל המחשבות הטורדות וכל המניעות אף על פי כן בודאי היה מטה עצמו לדרך החיים כי סוף כל סוף היה מטה תמיד לדרך האמת ואפילו אם היה עובר עברה חס ושלום רחמנא לצלן אף על פי כן בודאי היה מתחרט חרטה גדולה מאד בכל פעם וסוף כל דבר היה נשאר אצל האמת אבל כשיש בני אדם המבלבלים דהינו כשהאדם מתחבר חס ושלום לאיזה חכמים בדעתם שיש להם איזה ידיעה בחקירה ופילוסופיא או לכת לצים והם החכמות הנהוגים עכשו שעושים...
חיי מוהר"ן - רל - יגיעתו וטרחתו בעבודת ה'
...ספר רבי נפתלי שאמר רבנו זכרונו לברכה שטוב היה שיהיה לאיש כשר סוסים שיסע בכל פעם עם בני הנעורים לתוך איזה יער וכיוצא ושם ידברו יראת שמים ויהיה להם התבודדות וכו'. כי בשדה ויער טוב מאד להתבודדות. וספר אז מענין הנהגותיו בימי הנעורים שהיה רגיל לקח סוס מבית חותנו ורכב על הסוס לאיזה יער. ושם ירד מהסוס וקשרו לאיזה אילן והוא הלך לתוך היער לעשות את שלו והתבודד שם כדרכו. וכמה פעמים התיר עצמו הסוס וברח למקומו לבית חותנו. וכשראו שם שהסוס בא לבדו היו דואגים ומתפחדים...
לדון לכף זכות - מהו שורש העניין?
...מהו שורש העניין של לדון לכף זכות? תשובה: כידוע כל דיבור של רבי נחמן מברסלב הוא רק לבוש גשמי של עניין אחר. אז כאן נעסוק בשורש העניין של לדון לכף זכות כדלהלן: והעניין הוא, כי קודם הבריאה היה כולו טוב וכולו אחד. ואחרי הבריאה הטוב האין סופי צמצם את עצמו ללבושים שונים, שבהם הוא מצטייר בעיני האדם גם כרע, למרות שהוא כולו טוב ממש. ועיקר עבודת האדם בעולם, היא לדון את כל העולם לכף זכות, היינו לקשר את בחינה הבריאה לבחינת לפני הבריאה, היינו לגלות את שורש הטוב...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0635 שניות - עכשיו 16_08_2022 השעה 03:27:36 - wesi2