ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הבית   •   ליקוטי מוהר"ן חלק א   •   ליקוטי מוהר"ן חלק ב   •   סיפורי מעשיות   •   שבחי הר"ן   •   שיחות הר"ן   •   חיי מוהר"ן   •   ספר המידות   •   לימוד


נושאים בתורת ברסלב
באפשרותך להשתמש בטקסט שבדף, בתנאי שתשים קישור ישיר לכתובת של הדף הזה! תודה.

[הוספות לתורות מכתב יד רבנו ז"ל]
[זה מצאתי מכתיבת ידו הקדושה
מהתורה אר"ע כשתגיעו לאבני שיש טהור הנדפס בסי' נ"א
אך לא מצאתי ההתחלה ומה שמצאתי העתקתי וזהו]
כי אם אין טומאה אין צריך טהרה
כי אל טומאה שייך טהרה כ"ש וטהרתם מכל טומאותיכם
ודרך הטהרה יכולה לתקן את עצמה
והטומאה שהיא השקר היא מחמת הריחוק מאחד
כי עיקר הרע הוא מחמת הריחוק מאחד
כי הרע הוא נגדיות הוא נגד רצונו של אדם
ונגדיות אין שייך באחד אלא בשנים
שאחד מתנגד לשני
אבל באחד אין שייך נגדיות
נמצא שאחד הוא טוב
וזה שאמרו חז"ל ביום ההוא יהי' ה' אחד
אטו האידנא לאו הוא אחד
אלא לעתיד [כולא] [*כולו] הטוב עיין שם
ואחד הוא אמת
כי אמת הוא אחד
למשל כשאומרים על כסף שהוא כסף הוא אמת
והשקר הם רבים
כי כשאומרים על כסף שהוא זהב הוא שקר
גם כשאומרים שהוא נחושת הוא שקר
גם כשאומרים עליו שאר דברים זה כולו שקר
נמצא שהאמת הוא אחד והוא טוב
ובשביל זה שפת אמת תכון לעתיד
כי אז יהי' ה' אחד
ואז יתבטל הרע היינו ההתנגדיית
כ"ש לא ירעו ולא ישחיתו וכו' וגר זאב עם [גדי] [כבש]
וזה בחי' מי יתן טהור מטמא [הלא] [*לא] אחד
כי יומתק הטומאה בשורשה שהיא הטהרה
וקודם הבריאה כשהיו ישראל בכח אצל הקב"ה
באחדות עם הקב"ה כביכול
כמו הבן שהוא בכח אצל האב קודם ההזרעה
והוא באחדות עם אביו
ואז בוודאי אין רע ואין שקר ואין טומאה
ואז כולא טוב וכולא אמת וכולא אחד וכולא קודש
כי אפילו טהרה אין שייך
כי לשון טהרה שייך כשיש טומאה
וכשהוציא את ישראל מכח אל הפועל
אזי יצאו מבחי' אחד כי נתפסים במנין
כי שייך לומר שם שניים
והם נחשבים במספר בפני עצמם
ומפעולה הזאת שהוא הוציא אל הפועל נעשה הבחירה
כי הבחירה שייך בשני דברים
ועכשיו שהם שניים אב ובן שייך בחירה
וזה בחי' טהור
כי הטהרה היא בין הקדושה ובין הטומאה
ויכולין לעלות ע"י הטהרה מטומאה לקדושה
ע"י שהוא בוחר בטוב
וגם ח"ו להיפך להיפך
וזה בחי' כעצם השמים לטוהר
כי הטהרה היא בחי' שנעשה מספר בפני עצמו
שהוציא אותנו מכח אל הפועל
ודע שע"י השגחה שהקב"ה משגיח עלינו
עי"ז אנחנו באחדות עמו בבחי' כוח
אבל כשמסיר השגחתו ח"ו
היינו ע"י שקר כ"ש דובר שקרים לא יכון לנגד עיני
עי"ז האדם יורד לתוך הרע הגמור
הרחוק מאמת הרחוק מאחד בתכלית הריחוק
וזה בחי' אבני שיש טהור
אבן זה בחי' כוח אב ובן כחדא
כתרגומו משם רועה אבן ישראל
ושיש טהור הוא בחי' ישות בחי' פועל
ומשם הטהרה שהיא הבחירה
ומי שרוצה להגיע ולהמשיך האחדות לתוך הישות
שיהי' עכשיו [*אחר] הפעולה כמו קודם הפעולה
עצה על זה שישמור עצמו משקר שהוא בחי' מים מים כנ"ל
כי ע"י השקר מסיר השגחתו
ואז הוא רחוק מאחד
ואז הוא בעצמו בחי' פועל
וזה שמא תסכנו בעצמיכם בעצמיכם דייקא
וזה מה רב טובך אשר צפנת ליראיך
מחמת זה זוכים לטוב הגנוז
מחמת פעלת לחוסים בך
שהוא הוציא אותם מכח אל הפועל
ומחמת הפעולה נתהווה ונשתלשל הנגדיית כנ"ל
וזה נגד בני אדם
ואלו היראים בחרו בטוב ולא ברע
מחמת זה נכללו באחד בטוב
וזוכים לרב טוב הצפון
הצפון דייקא
כי באחד שהוא הטוב אין שני שישיג אותותכנים נוספים שיכולים לעניין אותך ועוד...
קושיות וסתירות בספרי רבי נחמן מברסלב
...היכן הוא מביא עניין זה? ומה פשר עניין זה? דבר נוסף, איך כל זה קשור לעניין של רבי נחמן מברסלב כאן breslev.eip.co.il/?key=324 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נג - עקר הולדה תלוי בה"א לגבי ה' הדעת, שבו תלוי ההולדה. ואיך זה קשור לשאלות שבאות מהחלל הפנוי, כאן breslev.eip.co.il/?key=335 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סד - ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה תשובה: רבי נחמן מברסלב מביא כי על הצדיק מוכרח שיהיו קושיות, כי הצדיק דומה לבורא שגם עליו יש קושיות. ופשר העניין... לחץ להמשך...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה קג - כָּל זְמַן שֶׁהָאָדָם שׁוֹמֵעַ עוֹד אֵיזֶה אָדָם, הוּא לא טוֹב
...לא טוב בשעת התפילה כל זמן שהאדם שומע עוד אז איזה אדם דהינו ששומע ומרגיש, שעומד עוד אדם אחד בשעת תפילתו הוא לא טוב כי צריך כל אדם בשעת תפילתו שיציר בדעתו, שאין שם אלא אני והשם יתברך לבד ובמאמר אבא שאול וכו' פעם אחת רצתי אחר צבי וכו' [בסימן נה] שם מבאר ביטול גדול יותר בשעת התפילה שמחיב האדם לבטל עצמו כל כך בשעת התפילה עד שלא ירגיש אפילו את עצמו כלל בשעת תפילתו רק את השם יתברך לבדו כי אז, בשעת התפילה, האדם עומד בהיכל המלך וכו' עין שם מה שכתוב שם . "מי... לחץ להמשך...
שיחות הר"ן - אות קלג
שיחות הר"ן - אות קלג מה שכתוב בהתורה המדברת מגדל אסור גזלה וחמדה אפילו במחשבה [בסימן ס"ט חלק ראשון] פרוש על הגוזל את חברו, שפרש: 'יוליכנו אחריו אפילו למדי' דהינו למודי ה', הינו הבנים וכו' עין שם שמעתי מפיו הקדוש שאמר שכך שמע שהיו לומדים כן הגמרא הנ"ל במקום ששמע... לחץ להמשך...
אשרי תמימי דרך - ליקוטי מוהר"ן ח"א - חלק 2
...2 * אשרי תמימי דרך - ליקוטי מוהר"ן ח"א - חלק 1. ועל ידי מה נותן כח למלכות דקדשה? על ידי התורה, שהוא עוסק בכח כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, שם: 'לעולם ירגיז וכו' אי אזיל מוטב, ואם לאו יעסק בתורה'. וכמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה: 'אם פגע בך מנול זה, משכהו לבית המדרש'. כי על ידי התורה נותן כח למלכות דקדשה. = היינו על ידי שמעמיק את שכלו בתורה דהיינו בחוכמת השי"ת. דהיינו מחפש וחוקר להבין את רצון השי"ת בכל דבר, מפני מה השי"ת עשה דווקא כך ולא אחרת... לחץ להמשך...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות טו
...- סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות טו ואחר יום או יומים נשארה הספינה, בלי מים שראויין לשתיה כי פסקו אצלם המים של שתיה שהיה על הספינה ולא נשאר להם, כי אם כלי אחת של מים סרוחים ועכורים ותולעים היו מרחשין בהם ואלו המים חלקו לאנשי הספינה במדה לאיש אקי [מדה קטנה] אחת והיה להם סכנה גדולה מהצמאון יותר מכל הסכנות ואזי התפללו אנשים ונשים וטף מקירות לבם ונתעורר עוד הפעם רוח סערה גדולה, והביא הספינה אחר שני מעת לעת לארץ הקדושה לספר ירושלים, לעיר הקדש יפו ורצה... לחץ להמשך...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה פה - אֱגוֹזִים הַנִּקְרָאִים לוּזִים
...לבחינת לאה שהיא בערף שהיא נקבא ראשונה ואחר כך נכנסין לבית המקדש שהוא בחינת: יעקב קראו בית אל וזהו שפרש רש"י, שדרך לוז, נכנסין לבית אל וזהו:"נחמו נחמו" נחמו גימטריא קדקד שהוא בחינת ערף, שעל ידה נכנסין לבית אל וזהו שלשה שבועות שהם עשרים ואחד יום שבין המצרים וכנגדו באילן לוז בשביל זה נוהגין לאכל ביצה בסעדה המפסקת בתשעה באב כי הביצה נגמרת בעשרים ואחד יום כמאמר חכמינו, זכרונם לברכה . תרנגלת מולדת לעשרים ואחד יום וכו', וכנגדו באילן לוז וזהו העצם לוז שיש... לחץ להמשך...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה צח - נָתַן בּוֹ עֵינָיו וְנַעֲשָׂה גַּל שֶׁל עֲצָמוֹת
...- תורה צח - נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות [לשון החברים] הענין מה שנאמר בגמרא כמה פעמים נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות מה הלשון נתן עיניו בו, ומה נעשה גל של עצמות אך, הנה האדם אינו רואה עד היכן הפגם מגיע, אם עבר עברה והצדיק רואה, כי הצדיק יש לו עיני ה' כמו שכתוב: "עיני ה' אל צדיקים" שהצדיק יש לו עיני ה' "ועיני ה' המה משוטטות בכל הארץ" נמצא הצדיק רואה עד היכן הפגם מגיע נתן עיניו בו, כלומר שיהיה רואה בעיניהם של צדיקים ונעשה גל של עצמות גל מלשון התגלות... לחץ להמשך...
ספר המידות - טבע
ספר המידות - טבע חלק שני א. בריאות הגוף וחייו וטבעו של אדם, הכל הולך לפי טבע וחיי ובריאות אביו ואמו. ב. מי ששערותיו מרבין שלא על פי הטבע, זה עלול לנזקים הרבה ולפגעים רעים מהסטרא אחרא, סגלתו שיקרא הפרשה שקורין ביום כפור.... לחץ להמשך...
שיחות הר"ן - אות רכד - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
...ולהתחזק באמונה בענין מה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה שאסור להסתכל מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור אמר רבנו זכרונו לברכה, שכל אדם ואדם יש לו בחינת מה למעלה מה למטה וכו' לפי מדרגתו שאסור לו להסתכל בהם כי אצל קצת, מסתים שכלו אצל הגלגלים ורקיעים ואסור לו להסתכל להלן יותר וגם כל הפילוסופים והמחקרים, כל שכלם וחקירתם הוא רק עד הגלגלים ולמעלה מזה אין יודעים כלום וגם במה שתחת הגלגלים טעו הרבה בכמה דברים עד שנפל ביניהם מחלוקות גדולות בכל דבר וכבר מבאר שאסור... לחץ להמשך...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קסב - בִּימֵי הַמַּגִּיד, הָיָה אִישׁ עָשִׁיר וּמְיֻחָס
...- תורה קסב - בימי המגיד, היה איש עשיר ומיחס בימי המגיד, זכרונו לברכה, היה איש עשיר ומיחס, והיה מתנגד לאנשי המגיד וספרו לו אנשיו מזה האיש ואמר להם שיראו לקרב אותו אליו ולהשתדל בזה מאד ולהתפלל להשם יתברך שיעזר להם וכן עשו עד שעזרם ה' שהביאו אותו להמגיד, זכרונו לברכה ונעשה איש כשר ירא שמים אך התחיל לירד מנכסיו ואמר המגיד, זכרונו לברכה שאלו שניהם אי אפשר שיהיו במקום אחד, הינו תורה וגדלה כי 'הרוצה להחכים ידרים להעשיר יצפין' נמצא כשרוצה להחכים עומד לדרום... לחץ להמשך...
👈 1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן
האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב

© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.

דף זה הופיע ב 0.0469 שניות - עכשיו 29_03_2020 השעה 08:46:45 - wesi2