ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ספר המידות - גנבה וגזלה
... שיגזל ממון. טז. מי שיש לו בטחון מנעוריו, הוא נצול מגזלנים. יז. על ידי שמיעת דברי שטות, הגנבים באים. יח. על ידי שקר גנבים באים. חלק שני א. על ידי גנבת דעת בא, חס ושלום, חלי הראה וחזה. ב. ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נד - וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים
... "ויתנבא וכו' ויפל ערם" ופרש רש"י: 'לשון משגע' כי היה מערב ברוח שטות, עצבות רוח וזה שמנגן ביד על הכלי הוא מקבץ ומלקט ביד את הרוח טובה, רוח נבואה מתוך ... נבואה כנ"ל וכל זה הוא בחינת הכנעת המדמה שהוא בחינת הרוח רעה, רוח שטות שרוצה לפגם ולבלבל את בחינת הרוח טובה, רוח נבואה והוא נכנע ונתבטל, על ידי השמחה ...
חיי מוהר"ן - נא - שיחות השיכים להתורות
... עם אנשים הבקיאים בספרים ובספורים כאלה ואמרו לי שהוא דבר מפרסם שאמר כך בעל המחבר הנ"ל. גם שמעתי שבספר שאלות ותשובות ב"ע מביא שטות סברא רעה וכוזבת הנ"ל, וכבר מחו לו במאה עוכלי כל צדיקי ...
שיחות הר"ן - אות פג
... עצמו ויראה האמת שכל היראות והפחדים שהיה מתירא מאיזה בני אדם שעמדו כנגדו היה הכל שטות והבל ובחנם היה לו יראות ופחדים מהם כי מה יעשה לו אדם וכן לענין התאוות כי אז יראה היטב אשר בחנם כלה בהבל ימיו ובשטותים ובלבולים כאלו ומי הכריח אותו לזה וכו' כי רק אז יראה האמת היטב היטב ובאמת יש בזה דברים בגו כי יש דבר ... הוא מתפחד כמו שאנו רואין שנמצאים כמה בני אדם שהם פחדנים גדולים שיש להם פחדים של שטות והם בעצמן יודעים שזה הדבר אינו כלום ואף על פי כן הם מתפחדים מאד וכן אנו רואים שכשמפחידין את האדם מאחריו ... הוא מתפחד וכן בענין התאוות הוא גם כן כך ממש שאף על פי שהאדם יודע שהתאוה הזאת הוא שטות והבל אף על פי כן יש דבר אצל האדם שהוא מתאוה התאוה אף על פי שהאדם יודע שהוא הבל גמור ועל כן בודאי אם ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עח - וְיִתֶּן עז לְמַלְכּוֹ וְיָרֵם קֶרֶן מְשִׁיחוֹ
... חיים, שהוא רוח הקדש ממדת מלכות שהוא שרשו . כי מחמת שנפסק מחבל דקדשה מאין יהיה לו חיות ושואב רוח של שטות כי דבוק אל "מלך זקן וכסיל" וזהו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה . 'אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות' אבל להפך, נכנס בו רוח הקדש ורוח הקדש הוא בחינות מלכות כמו שאמר הכתוב "ותלבש אסתר מלכות" ודרשו רבותינו, זכרונם לברכה . 'שלבשתה רוח הקדש' ובחינת ...
שיחות הר"ן - אות ריח - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
... הר"ן - אות ריח - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה והתלוצץ מאד מהמחקרים שאומרים שיש בהלבנה ישוב כמו על הארץ הזאת על שרואין שם בתוכה כמו אילנות ושאר ברואים שבזו הארץ והיה מתלוצץ מזה ואמר שהוא שטות גדול כי הלבנה הוא כמו אספקלריא שכל דבר שעומד כנגדו נראה בתוכו ועל כן נראה בתוך הלבנה דברים שבזאת הארץ אבל באמת אין שם דבר מאלו הברואים והבל ...
הר של זהב ומבצר של מרגליות
... וגם: וספר לו כל המעשה הנ"ל ושהוא מבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות אמר לו: בודאי אינו בנמצא כלל ודחה אותו ואמר לו, שהשיאו את דעתו בדבר שטות כי בודאי אינו נמצא כלל והתחיל לבכות מאד [הינו השני למלכות בכה מאד ואמר] כי בודאי בהכרח הוא נמצא באיזה ...
סיפורי מעשיות - מעשה א - מעשה מאבידת בת מלך [ערוך] / מעשה מאבדת בת המלך / מעשה בבת מלך שאבדה
... של מרגליות אמר לו הענק למשנה למלך: בודאי אינו בנמצא כלל ודחה אותו הענק את המשנה למלך ואמר לו, שהשיאו את דעתו בדבר שטות הטעו אותו כי בודאי אינו נמצא כלל והתחיל לבכות מאד הינו המשנה למלך בכה מאד ואמר כי ... נמצא באיזה מקום והוא דחה אותו הינו האדם המשנה הענק דחה אותו בדבריו ואמר לו הענק המוזר למשנה למלך כי בודאי דבר שטות אמרו לפניו והוא הינו המשנה למלך אמר שבודאי יש הר של זהב ומבצר של מרגליות אמר לו האדם המשנה למשנה למלך לדעתי היא שטות אך מחמת שאתה מתעקש הנה אני ממנה על כל החיות, אעשה למענך ואקרא לכל החיות כי הם ... מקטן ועד גדול את כל מיני החיות ושאל אותם האם ראו הר של זהב ומבצר של מרגליות? וכל החיות השיבו, שלא ראו ואמר לו: ראה ששטות ספרו לפניך אם תשמע לי, שוב לאחוריך כי בודאי לא תמצא את ההר של זהב ומבצר של ... אותם, ובאו כל הרוחות, ושאל את כולם ולא ידעו שום אחד מהם מהר ומבצר הנ"ל ואמר לו האדם השלישי למשנה למלך הלא אתה רואה ששטות ספרו לפניך והתחיל לבכות מאד ואמר. אני יודע שישנו בודאי בתוך כך ראה שבא עוד רוח ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה א - אַשְׁרֵי תְמִימֵי דָרֶךְ
... רבותינו, זכרונם לברכה 'אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות' וכמו שהמשגעים צריכים להכותם ולשום עליהם שמות ... שבזה מכין ומכניעין את היצר הרע ומגרשין מן האדם את השגעון והרוח שטות שנכנס בו בחינת 'ומחינן ליה באלותא, דחקיק עליה ...
סיפורי מעשיות - מעשה יב - מעשה מבעל תפילה / מעשה בבעל תפילה
... שלהם כנ"ל והאנשים הנ"ל, דהינו האנשים הכשרים של הבעל תפילה הנ"ל חזרו למקומם וספרו להבעל תפילה מגדל הטעות והשטות של אותה המדינה איך הם נבוכים מאד בתאוות ממון ... שומר אחד והתחיל לדבר עמו מהתכלית. באשר שעקר התכלית הוא רק עבודת ה' תורה ותפילה ומעשים טובים וכו' והממון הוא שטות ואינו תכלית כלל וכו' ולא שמע אליו כלל השומר הנ"ל ... לו השומר ענין הנ"ל שהם רוצים לשלח אל המדינה שהם כלם אלקות וכו' כנ"ל ושחק ממנו מאד הבעל תפילה ואמר לו. הלא הכל שטות גדול כי גם בני אותה המדינה הם כלם רק בני אדם ... מימים רבים וספרו לו מהגבור ושהם רוצים לשלח אל המדינה, שהם כלם אלקות וכו' כנ"ל ושחק מהם גם כן ואמר להם, שהוא שטות, ושכלם רק בני אדם וכו' והם לא יוכלו לעזר לכם כלל ... לחקר אחריו ולתפסו וחפשו אחריו ותפסהו והביאוהו אל השרים והתחילו לדבר עמו ואמר להם גם כן כנ"ל באשר שכלם בטעות ושטות גדול, ואין זה תכלית כלל [הינו שהממון אינו התכלית ... גבור ואם הגבור הנ"ל הוא אותו הגבור, יש לי הכרות עמו ויתר מזה. מה שאתם בטוחים במדינה הנ"ל, שהם כלם אלקות, זהו שטות כי הם לא יוכלו לעזר לכם ולדעתי, אם תהיו בטוחים ... ושום תאוה אצל המת אף על פי כן על כבוד המת מקפידים נמצא שהכבוד הוא העקר התכלית וכיוצא בסברות כאלו [של מבוכה ושטות וכן כל הכתות המבארים למטה, כלם היו להם סברות ... הנ"ל ודבר הבעל תפילה עם הגבור. מה עושים עם האנשים הללו דהינו בני המדינה הנ"ל שנפלו בתאוות ממון כל כך עד שבאו לשטותים כאלו, שבעלי הממון הם אלהות אצלם ושאר עניני שטות שיש לבני מדינה זאת ענה ואמר הגבור להבעל תפילה, ... המלך היה צדיק גדול כי היה מאנשי המלך הנ"ל שהיו כלם צדיקים גדולים מאד ובודאי היה ממאס מאד בכל המנהגים הרעים והשטותים של אותה המדינה אך עדין לא היה יכול להשיב אותם ... והגבור על [מקום] אותם שניהם לא עבר ודברו יחד הממנה עם הגבור אודות המדינה הנ"ל על שנתעו ונבוכו כל כך עד שבאו לשטותים כאלו השיב הגבור להממנה תשובה הנ"ל שהשיב להבעל ... כפי דרך חכמתם עד אשר ברבות הזמן ישיב אותם אל האמת ודברו עם החכם אודות בני המדינה, הנ"ל שנתעו ונבוכו כל כך בשטות ועבודה זרה של ממון, כנ"ל ואמרו אלמלא לא נתבדרנו ... אותם למוטב היה די לנו בזה כי נתטפשו ונתעו כל כך כי באמת כל הכתות הנ"ל כלם נתעו ונבוכו, וצריכים לתקנם להשיבם משטותם, ולהחזירם אל התכלית האמתי כי אפילו הכת שבחרו ... אל המדינות הנ"ל [הינו המדינות של הכתות הנ"ל, שבחרו להם מדות רעות הנ"ל לתכלית] לתקן אותם ולטהר אותם להשיבם משטותם כל מדינה ומדינה משטות וטעות שלה כי כלם תעו ונבוכו כנ"ל ועתה היה בודאי ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0938 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 08:50:58 - wesi2