ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
לראות את המלך / ולא יראני האדם וחי?!
... השר: הלא אני בעצמי ראיתי את המלך! השיב לו החכם בשחוק אתה יודע בעצמך, שזה היה המלך? אתה מכיר אותו ואת אביו ואת זקנו שהיו מלכים? מאין אתה יודע שזה מלך? אנשים הגידו לך שזה מלך, ורמו אותך בשקר וחרה להתם מאד מאד על דבר המלך על שהוא כופר במלך שהחכם שהיה פילוסוף, הוא כפר בקיומו של המלך. ולכולם הוא היה יכול למכור את סיפוריו, משום ...
סיפורי מעשיות - מעשה שיחות שאחר סיפורי המעשיות
... שרצה לילך והנה מושיט שוב הסוס את ראשו מן הפלומפ והתחיל לצעק עוד כנ"ל ונתקבצו שוב אליו והכוהו כנ"ל כך הסטרא אחרא מטעה את האדם בכל פעם על לא דבר, בשקר גמור שאין בו ממש והוא נסת אחריה, והולך אחריה ונדמה לו בכל פעם שירויח יותר וימלא תאוותו יותר ורץ ... בית מדור לאמת, שהוא בחינת יעקב כמו שכתוב: "תתן אמת ליעקב" אבל דע, שיש כנגד זה קשר של רשעים שמתקשרין יחד הרבה נפשות של רשעים ונעשה מהם בית ומדור לשקר ועל זה הזהיר הנביא: "לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר" כי קשר רשעים אינו מן המנין ועל זה כתיב: "לא תהיה אחרי רבים לרעת" והנה, בין שני הבתים הנ"ל אפשר לטעות הינו, בין האמת והשקר כי השקר מדמה עצמו להאמת כי גם שם יש קשר מנפשות רבים ואפשר לאדם לטעות ואינו יודע היכן האמת ולהיכן יקרב עצמו ודע, שעל ידי מצות פדיון שבויים זוכה להבין בין שני הבתים הנ"ל בין אמת לשקר בין מלך לעבד כי השקר הוא בחינת עבד, בחינת ארור, בחינת: "ארור כנען עבד עבדים" וכו' ודע שיש שני שכליות והם בחינת אחור וקדם ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ריט - בִּצַּע אֶמְרָתוֹ
... השם יתברך את גאותו וגאונו ולא רצה להלבישו ולצמצמו עוד וממילא נחרב הבית המקדש כי לא היה יכול לסבלו כנ"ל וזה "בצע אמרתו" 'בזע פורפירא דילה' שקרע את הלבוש שלו, הינו שקרע את הלבוש והצמצום הנ"ל בחינת "גאות לבש" הנ"ל וממילא נחרב הבית המקדש כי מאחר שקרע ובטל את הצמצום והלבוש שוב אין הבית המקדש יכול לסבל גאותו וגאונו כי "הן השמים ושמי השמים לא יכלכלוך" כנ"ל עוד שמעתי ...
איך לזהות מפורסמים של שקר?
... לזהות מפורסמים של שקר? שאלה: ראיתי כי הבאתם כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=65 ציטוטים רבים של רבי נחמן מברסלב על העניין של מפורסמים של שקר ומנהיגים שאינם ראויים להנהיג. השאלה שלי היא, מה רבי נחמן מברסלב אומר לגבי כיצד ניתן לזהות את המפורסמים של שקר האלו? כיצד ניתן לדעת מיהו מפורסם של שקר ומיהו מפורסם של אמת? תודה תשובה: הדרך לגלות מי הם המפורסמים של שקר, היא אך ורק על ידי זה שהאדם מחפש תמיד את האמת. ולא רק את האמת, אלא את האמת לאמיתה וכולי. מצד האמת, הדרך היחידה לדעת מיהו מפורסם של שקר באמת, היא אך ורק על ידי זה ... לחלקו וכשמקשר עצמו עם המפרסמים הוא מקשר עם כל פרטי נשמות ישראל אך צריך לידע ולהכיר את המפרסמים כי יש כמה מפרסמים שהם בשקר והם רק על ידי עזות כמו ... בין הפלטין של מלך לפלטין של עבד רק אף על פי כן, אפשר לטעות ביניהם ... והנה, בין שני הבתים הנ"ל אפשר לטעות הינו, בין האמת והשקר כי השקר מדמה עצמו להאמת כי גם שם יש ... לאדם לטעות ואינו יודע היכן האמת ולהיכן יקרב עצמו ודע, שעל ידי מצות פדיון שבויים זוכה להבין בין שני הבתים הנ"ל בין אמת לשקר בין מלך לעבד כי השקר הוא בחינת עבד, בחינת ארור, ... לא תיקן את החטא של עץ הדעת, הרי שהדעת שלו פגומה ללא מקום לפרשנות נוספת. האדם משתמש בשכלו כדי להבדיל בין טוב לרע ובין אמת לשקר. ומשום שהאדם משתמש בשכלו, משום כך נדמה לו שכאילו שכלו הוא אכן באמת יודע להבדיל בין טוב לבין רע ובין אמת לבין שקר. אך לא כן הוא הדבר. זה שהאדם בחיי היום יום שלו מבדיל בין אמת לשקר ובין טוב לרע, אין בכך להעיד בשום דרך ובשום צורה על כך שהאדם באמת יודע להבדיל בין אמת לבין שקר. וכפי שהתבאר כמה פעמים, כי מה שנקרא אצל האדם אמת / שקר / טוב / רע, זה הכל באופן ... שכולו טוב. אך מיד ברגע שחטא אדם הראשון, מיד באותו הרגע נפגמה דעתו והוא נזרק מגן עדן אל הגהנום שנקרא העולם הזה, שהוא עולם השקר ועולם התמורות וכולי וכולי. ... עץ הדעת ולא זכה לאכול מעץ החיים שהוא השכל הנקנה שהוא חיים לנצח, עד אז האדם הזה יהיה אשר יהיה, הוא חי בעולם הדמיונות, בעולם השקר, בגהנום, בהיכלי התמורות, ... האדם פגום בחטא עץ הדעת, הרי שהוא רואה את המציאות בשונה ממה שהשי"ת רואה אותה, וממילא השכל שלו לא באמת יודע להבדיל בין אמת לשקר ובין טוב לרע. וכל זמן שאין ... לא הגיע לתכלית הידיעה, הרי שעליו לזכור שבכל רגע הוא פתאום יכול לגלות שכל מה שנדמה לו כטוב הוא רע וכל מה שנדמה לו כאמת הוא שקר ולהפך. כי באמת, בשכל של ...
האם אתה מפורסם של שקר?
... אתה מפורסם של שקר? כידוע דיבר רבי נחמן מברסלב רבות על עניין המפורסמים של שקר. ועניין זה התבאר בהרחבה כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=77 - איך לזהות מפורסמים של שקר? וגם כאן: forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=65 - מיהו מנהיג אמיתי? ומיהו מפורסם של שקר? ובהמשך לכך, יש להוסיף ולבאר כי עניין המפורסם של שקר, חל כמובן גם על האדם עצמו ביחס לעצמו! כי כל העניין של מפורסמים / רבנים / מנהיגים של שקר, הוא רק מקרה פרטי של עניין אחר, והוא כי היצר הרע לדוגמא גם הוא מפורסם של שקר. והשכל האנושי של האדם, גם הוא מפורסם של שקר, מחמת שהוא נפגם בחטא עץ הדעת של אדם הראשון, והוא מעורב טוב ורע וכולי. ומצד האמת, כל הנהגה וכל שכל שיש לאדם שהאדם הולך אחריו, הרי שהוא בבחינת מנהיג / רב / מפורסם. והעניין של רבי נחמן מברסלב לגבי מפורסמים של שקר צריך להתרחק מהם, זה כמובן הולך על האדם עצמו, שעליו להזהר מהשכל הפגום של עצמו, כי השכל מטעה את האדם וכולי... וכל ... ההנהגות שלו ולבדוק אותן אחת לאחת ולגלות את שורשן. והעניין של לבדוק את שורש הנשמות של המפורסמים כדי לדעת מי מהם הוא שקר ומי מהם הוא אמת, הוא בחינה אחת עם העניין של להסתכל בשכל שיש בכל דבר. כי השכל מנהיג את האדם. וכאשר האדם הולך אחרי הרע שיש בשכלו, הרי שהוא מקושר למפורסם של שקר. וגם אם נדמה לאדם לדוגמא שהוא מקורב לרבי נחמן מברסלב, הרי שבאמת מצד האמת הוא בכלל בבחינת חולק על הצדיק. כי כל זמן ... לא זכה עדיין להבין אותם בשורשם ולדעת שהם אמת אלא הוא רק מאמין בהם, הרי שהוא בעצם מקורב לשכל של עצמו שהוא מפורסם של שקר, והרי שהוא בכלל חולק על הצדיק ועליו לעשות על כך תשובה וכולי, עד שהוא יזכה לשכל של רבי נחמן מברסלב עצמו. ראה כאן: ... דהיינו להבין את הסיבה ואת השורש של השכל של השי"ת עצמו שיש בכל דבר ודבר בעולם, הרי שהאדם הזה הוא מקורב למפורסם של שקר, שהוא מלכות בלא כתר שהיא רק על ידי עזות. כי כל הגאווה של האדם היא על ידי עזות. וכל זמן שהאדם לא זכה לשלמות הענווה ... את השי"ת עצמו, הרי שהמלכות שלו היא מלכות הרשעה על ידי עזות ועליו לעשות תשובה וכולי. לסיכום: עניין המפורסמים של שקר רלוונטי לכל אדם בכל דבר ועניין כלפי עצמו! כי השכל שמנהיג את האדם הוא בבחינת רבי / מפורסם / מנהיג כי הוא הרי מוביל את האדם. והיצר הרע של האדם הוא לדוגמא מפורסם של שקר שאליו מקושר האדם, כל זמן שהאדם לא תיקן עדיין את היצר הרע שלו בשלמות. והדרך להתרחק מהמפורסמים של שקר, דהיינו להתרחק מהשקרים של השכל שיש לאדם עצמו, היא רק על ידי זה שהאדם מסתכל תמיד בשכל של כל דבר, וכך הוא עולה מדרגה לדרגה, עד שהוא זוכה לשכל הנקנה, ורק אז הוא באמת זוכה להתרחק בשלמות ממפורסם של שקר, וזוכה לענווה בשלמות, ואז הוא עצמו הופך להיות מנהיג אמיתי וכולי... * איך מסתכלים בשכל של כל דבר? איזה סוג של ... מדרגה לדרגה וכולי... * יש להבין כי כל אדם שלא תיקן את עצמו בשלמות, הרי שהוא לא צריך רק לחשוש שמא הוא מפורסם של שקר, אלא הוא בוודאי יש בו בחינת מפורסם של שקר. כי הגאווה של האדם שמובילה אותו בעולם, היא לדוגמא מפורסם של שקר... כך שבכל אדם יש בחינת מפורסם של שקר... אא"כ הוא תיקן את עצמו וכולי. ...
חיי מוהר"ן - תקלא - עבודת השם
... ונאמנים ראוי לומר בכונה גדולה. כי חס ושלום וכו' אותנו הצלתנו אות תקלז אמר לענין המפרסמים של שקר כי על הבעל דבר קשה מאד לטרח עם כל העולם להטעותם מדרך הישר על כן העמיד מפרסם אחד במקום ...
ספר המידות - בנים
... כשנמסר אדם ביד שונאיו, הוי כמו שכול בנים. מא. מי שבא על הכותית או זכר, או הרהר בעבודה זרה, לא יהיה לו בן תלמיד חכם, ואם ילמד בנו תורה יהיה שכחן. מב. בנים הטובים רפואה גדולה לאבות. מג. על ידי שקר הבנים מתים. מד. כל שאינו פורש מאשתו סמוך לוסתה, אפילו הוי לה בנים כבני אהרון מתים. וכל הפורש, הוין לה בנים זכרים וראויין ...
ספר המידות - שכרות
... המידות - שכרות חלק א' א. על ידי שכרות נופל ממדרגתו. ב. על ידי שתית יין, לסוף שמקבל שחד. ג. השכרות מביא לידי כפירה באמת ולהודות לשקר. ד. הקדוש ברוך הוא אוהב מי שאינו משתכר. ה. השמן מבטל השכרות. ו. הראיה משכרת ביותר. ז. על ידי שכרות נופל להרהורי ניאוף. ח. השכור אין יכלת בידו להמתיק דינים. ט. השכור ...
ארץ ישראל - איזה טעם יש לה?
... האלו, או שהוא לא הבין את הקושיות האלו לעומקן, או שהוא לא הבין את התשובות של עצמו לעומקן, או שהוא משקר. אך אין שום דרך בשכל אנושי לתרץ את הקושיות האלו, כי בחלל ...
ספר המידות - נפילה
... היתה טהורה. י. אדם נופל מחמת תאוות ממון. יא. כשתשמר את עצמך מגזלות ומשבועות ומשקר, לא תפל ממדרגתך. יב. כשאדם מתפלל במנין, שיש שם רשעים, לפעמים הם משליכין אותו למטה והסגלה לזה שיגביה ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0780 שניות - עכשיו 15_04_2024 השעה 00:20:54 - wesi2