ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
סיפורי מעשיות - מעשה ב - מעשה ממלך וקיסר [ערוך] / מעשה במלך וקיסר
... בים והלכו על הים אחר כך רצו לקרב עצמם אל הספר ספר = ישוב שנמצא על שפת הים ובאו למקום ישוב על שפת הים והיה שם יער והלכו לשם ולקחה הבת קיסר הטבעת ונתנה לו והיא שכבה שם אחר כך ראה הבן מלך, שבסמוך תעמד והניח הטבעת אצלה אחר כך עמדו והלכו אל הספינה בתוך כך נזכרה, ששכחו הטבעת שם ושלחה אותו אחרי הטבעת והלך לשם ולא היה יכול למצוא את המקום שבו היתה הטבעת והלך למקום אחר ולא היה יכול למצוא את הטבעת והיה הולך לבקשה ממקום למקום עד שהלך לאיבוד, ולא היה יכול לחזר והיא בת הקיסר הלכה לחפש את בן המלך והלכה לאיבוד גם כן והיה הוא ...
חיי מוהר"ן - שמה - מעלת תורתו וספריו הקדושים
... שיש לי באמת אין זה ראשות כלל אדרבא זהו חוכא ואטלולא [שחוק וליצנות] ממש. וגם אותו המעט שיש לי הוא רק נגד הטבע שכפיתי את טבעי לזה אשר מחמת זה יכול לבוא איזה דבור ממני בתוך העולם. וכל השיחות והספורים [הינו התורות והמאמרים שהוא אומר] שלנו אם לא היה לי גם זה המעט הראשות גם אלו ...
ספר המידות - ממון
... שום אחד להזיק את חברו אם לא מגאות לבו. קא. נשירה קשה לעניותא. קב. עשיר הוא בחינת זכר, ועני הוא בחינת נוקבא. קג. כאב עינים סימן להזק. קד. לכל הדברים הן חכמה או עשר או בנים, צריך עסק בדרך הטבע, ויבקש רחמים, שיצליח בדבר העסק. חלק שני א. שנה שהיא שנת משא ומתן ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ד - וּבְיוֹם הַבִּכּוּרִים
... שהכל מתנהג ברצונו יתברך כי הוא יתברך ברא הכל ברצונו בלי שום חיוב כלל ומחיה ומקים הכל ברצונו יתברך ואין שום חיוב הטבעי כלל על ידי זה נעשה יראה כי אזי יש שכר וענש, ושיך להתירא מפניו יתברך כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה 'ויירא יעקב מאד אמר: שמא יגרם החטא' אבל כשאין נתגלה הרצון וסוברים שיש חיוב הטבע, חס ושלום וכאלו מתנהג הכל על פי הטבע, חס ושלום אין שיך יראה כלל כי אין שכר וענש כלל, חס ושלום מאחר שהכל מתנהג רק כפי חיוב הטבע, חס ושלום נמצא שעקר היראה על ידי התגלות הרצון. ו. והתגלות הרצון הוא על ידי ימים טובים כי כל אחד מהימים טובים מכריז ... "מקרא קדש" שהיום טוב קדש קורא ומכריז את הרצון כנ"ל כי בכל יום טוב ויום טוב עשה השם יתברך עמנו אותות נוראות שהם הפך הטבע שעל ידי זה נתגלה הרצון שהכל ברצונו, ואין שום חיוב הטבע כלל בפסח יציאת מצרים, שהוציאנו ממצרים באותות נוראות בשבועות מתן תורה, שנתן לנו התורה באותות נוראות בסוכות הקף ענני ... ההכבדות של העכו"ם, שהם מכבידים עלינו על כלם ינקם בהם הוא יתברך ויגאלינו מידם אבל כשסוברים, חס ושלום, שהכל על פי חיוב הטבע אין שיך נקמה בהם מאחר שהכל מתנהג רק על פי סדר הטבע, חס ושלום . "ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע" פעמיו דיקא הינו על ידי "שלש פעמים בשנה", שהם הימים טובים שעל ... מכריז וקורא את הרצון כנ"ל אך לא כל אחד ואחד שומע קול הקריאה הנ"ל של יום טוב כי יש חיות רעות דורסים וטורפים, והם חכמי הטבע שמראין בחכמתם המטעית שהכל על פי הטבע וכאלו אין שום רצון, חס ושלום ואפילו האותות נוראות שעשה עמנו השם יתברך משימים הכל בתוך דרך הטבע והחכמים הללו הם בחינת חיות רעות והם דורסים וטורפים רבים מבני עמנו שטועים גם כן אחריהם וסוברים כמותם כאלו הכל על פי חיוב הטבע, חס ושלום וכשהם מתגברים אזי קול שאגתם עולה ומתגבר על קול הקריאה של יום טוב שקורא את הרצון ואזי נשבת שמחת יום טוב, חס ... טוב על ידי התגלות הרצון כנ"ל . שאגו צרריך בקרב מועדך, שמו אותתם אתות ששאגת הצוררים, דהינו קול החיות רעות, שהם חכמי הטבע נכנס בקרב המועדים ממש הינו בתוך קול הקריאה של יום טוב שמכריז וקורא את הרצון כנ"ל ושאגת הצוררים נכנס בתוכם ממש ושואגים בקולם, שהכל רק על פי חיוב הטבע, חס ושלום כפי סדר אותות השמים שמו אותתם אתות שמשימים אותות השמים לאותות שאומרים שהכל רק על פי אותות השמים כפי חיוב הטבע, חס ושלום ז. והכנעתם של אלו החיות רעות, חכמי הטבע הוא על ידי חכם גדול שבקדשה שיכול לקשר כל הרצונות בשרש הרצון ששם הוא בחינת הסתלקות משה, כידוע והוא בחינת מצח הרצון, בחינת "והיה על מצחו לרצון" וצריך לקשר כל הרצונות שיש בעולם לשרש הרצון ועל ידי זה הוא מתגבר ומכניע וסותר דעות חכמי הטבע, שכופרים ברצון אך כנגד זה יש בחינת מצח הנחש שהוא שרש חכמת הטבע כי כל דבר יש לו שרש ושרש חכמת הטבע הוא בחינת מצח הנחש בחינת: "ומצחת נחשת על רגליו", הנאמר בגלית הינו בחינת מצח הנחש הנ"ל כי גלית היה כופר והיה רוצה להראות, שכל הסיבות הכל על פי הטבע חס ושלום שזה בחינת מצח הנחש כנ"ל וזהו: "רגליו", בחינת סיבות כמו שכתוב: "ויברך ה' אותך לרגלי" בסיבותי כי כן הוא הפרוש ... נמצא שרגל הוא בחינת סיבות רק שיעקב תלה כל הסיבות בהשם יתברך כנ"ל וגלית היה תולה כל הסיבות שלו במצח הנחש, דהינו בחיוב הטבע וזהו: "ומצחת נחשת על רגליו" כנ"ל ולפעמים מתגבר בחינת מצח הנחש בפעל דהינו על ידי איש פרטי שיונק חכמתו ממצח הנחש, שהוא שרש חכמת הטבע והוא מראה בחכמתו, שהכל על פי הטבע, חס ושלום ויש שנכנס בחינת מצח הנחש, שרש חכמת הטבע בתוך החכם שבקדשה וחכמה זו של מצח הנחש מתחלת לכנס עמו מעיון לעיון עד שנכנס בעיון דק מאד עד שרוצה להטיל פגם, חס ושלום, ... אבל כשהזקנים, המאריכי ימים שבדור, פוגמים את ימיהם ואין מוסיפין אור קדשה ודעת בכל יום ויום מזה יונק מצח הנחש חכמת הטבע הנ"ל [כי מנפילת הימים של הזקנים, אשר אין דעתם מתישבת כנ"ל מפגם הדעת הזה של אלו הזקנים יונק מצח הנחש שהוא חכמת הטבע] ומתגבר, חס ושלום, דעת חכמת הטבע, שכופרים ברצון על ידי נפילת הדעת והימים שנופלים מהזקנים המאריכי ימים שאינם כראוי כנ"ל "קצר ימים שבע רגז" הינו שתי ... הצדקה מעלין פגם נפילת הדעת של המאריכי ימים שמזה הוא יניקת מצח הנחש כנ"ל ומוציאין כל היניקה והחיות של מצח הנחש, חכמת הטבע ומתגבר בחינת מצח הרצון כי עקר עבודת הצדקה היא בבחינת: ואת הערבים צויתי וכו' כנ"ל דהינו מה שצריכים בהתחלה לשבר האכזריות ... ומשם נשתלשל הרצון למטה ונעשה רצון גם בעשו] יא. וזה בחינת מלחמת דוד וגלית כי גלית היה רוצה להראות בחכמתו, שהכל על פי הטבע כי היה יונק ממצח הנחש, בבחינת: "ומצחת נחשת על רגליו" שתלה כל הסיבות בחיוב הטבע, שהוא בחינת מצח הנחש כנ"ל ועל כן "חרף מערכות אלהים חיים" כי היה רוצה להראות, שהכל על ידי מערכת השמים כפי חיוב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רנב - כְּשֶׁיֵּשׁ אַחְדוּת בֵּין הַצַּדִּיקִים, אֵין הַצְּדָקָה מַזֶּקֶת
... מוהר"ן ח"א - תורה רנב - כשיש אחדות בין הצדיקים, אין הצדקה מזקת כשיש אחדות בין הצדיקים, אין הצדקה מזקת כי על פי הטבע כשנותנין צדקה נחסר מאתו מה שנתן אבל על ידי האחדות שבין הצדיקים יוכל לתן צדקה ולא יחסר כלל וכן על ידי זה יכולים שיהיה להאדם מסירת נפש ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נה - אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר קוֹבֵר מֵתִים הָיִיתִי
... על צרכיו כי עקר התפילה היא על ידי אמונה שמאמין שהכל ברשות הקדוש ברוך הוא, אפילו לשנות הטבע ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה, כי צדיק ה' "אודך בישר לבב", על ידי ישרת לב, שהיא בחינת אמונה נעשה בחינת תפילה וזהו בחינת פרה אדמה, כמאמר הזוהר ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כא
... זה לא היו מספיקים לשאב ואז ראה האיש שאי אפשר עוד על פי דרך הטבע להנצל ובא אל החדר שלהם ומחמת גדל הצער והפחד לא היה יכול לדבר כמעט ואמר לו רבנו ... אתה בעצמך מתפחד כל כך ?! והשיב לו ששוב אין סברא על פי דרך הטבע להנצל כי המים מתרבים והולכים בספינה ואין ביכלתם לשאב הכל, כי כשל כח הסבל כי זה קרוב ...
ספר המידות - סגולה
... ת'שתה מ'ים. ה. סגלה להחזיר לאשה וסתה על ידי הכנסת אורחים. ו. מי ששערותיו מרבים שלא על פי הטבע, זה עלול לנזקים הרבה ולפגעים רעים מהסטרא אחרא, סגלתו שיקרא הפרשה שקורין ביום כפורים. ז. מי ...
חיי מוהר"ן - ריח - נסיעתו וישיבתו באומן
... תורה. והתחלתי לדבר עמו הלא גם כשבאתם מלמברג היה גם כן בלתי דרך הטבע שתאמרו אז תורה, כי גם אז היה חלש מאד ואף על פי כן ... כך אמר תורה נפלאה הנ"ל בקול נמך. וכשהתחיל לומר לא היה שום דרך הטבע שיוכל לסים כי כמעט לא היה אפשר לו לדבר אפילו דבור ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - כשרואה אדם שהקליפות והתאות גוברים עליו
... יש בורא ומנהיג וכן עכשיו כשרואים כשהצדיק בתפילתו משדד המערכה והטבע אז מודים שלד' הארץ ומלואה וזה כמוך כפרעה מה פרעה גוזר ואינו מקיים היינו כשרואים שידוד מערכת השמים הגלוים לכל טבעם וגזירתם ורואים שגזירתם ... מקיים מחמת הצדיק שהקב"ה גוזר והצדיק מבטל היינו שיודעים עי"ז שגם הטבע של מערכת השמים היא ברצון השי"ת היתה עד עכשיו ועכשיו בטל הקב"ה גזירתו ורצונו מחמת תפילת הצדיק מחמת [*זה] נתבטל טבע של מערכת השמים הגלוים לכל אבל כל זמן שאין רואים ביטול הטבע בגלוי אין יודעין שיש בורא ועי"ז טועה כל אחד לפי שכלו העכור כי אינם יודעין אלא מן הגלוי אל הסתום בשביל זה לעתיד שיתבטלו כל האמונות כוזביות ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0781 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 23:23:58 - wesi2