ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
סיפורי מעשיות - מעשה ט - מעשה מחכם ותם / מעשה החכם והתם
... תאוותם בו, שמצאו ממי להתלוצץ כרצונם כי היה נדמה למשגע והיו באים בני אדם, והתחילו בכונה לדבר עמו בשביל להתלוצץ והיה אותו התם אומר: רק בלי ליצנות! ותכף שהשיבו לו בלי ליצנות, קבל דבריהם והתחיל לדבר עמם כי יותר לא היה רוצה להעמיק לחשב חכמות, שגם זה בעצמו ליצנות כי היה איש תם וכשהיה רואה, שכונתם לליצנות, היה אומר. מה יהיה כשתהיה חכם ממני? הלא אזי תהיה שוטה, כי מה אני נחשב?! וכשתהיה חכם ממני, אדרבא, אזי תהיה שוטה! [כל זה היה דרכי התם ועתה נחזר לענין ראשון] בתוך כך נעשה רעש, ... כי היה יודע בעצמו אף שבכאן הוא יפה, כי אינם מבינים על זה אבל אם הייתי בספרד עם הלעפיל הזה הייתי לשחוק והייתי נדמה כמו [יתיר] [אדם שעושים ממנו ליצנות] וכן היה מלא יסורים תמיד והתם היה רץ ובא בכל פעם אל החכם בשמחה ומצאו, שהוא מצר ומלא יסורים ושאלו: הלא חכם ועשיר כמותך, על מה יש לך יסורים תמיד? הלא אני מלא שמחה תמיד והיה ... אמר להתם השליח שהביאו. הלא איני יודע מה כתוב בו, קרא אותו לפני! השיב לו: אני אספר לך בעל פה מה שכתוב בו שהמלך רוצה שתבוא אליו שאל תכף: רק בלי ליצנות! השיב לו: בודאי אמת, בלי ליצנות ונתמלא שמחה תכף ורץ ואמר לאשתו. אשתי, המלך שלח בשבילי! ושאלה אותו: על מה ולמה? ולא היה לו פנאי להשיבה כלל ותכף נזדרז בשמחה והלך ונסע עם השליח תכף ונכנס וישב בתוך העגלות צב ... ויכתירו אותו בהתמנות הזאת שיהיה מושל המחוז וכן עשו ועמדו על השערים ותכף בעברו שם, עכבו אותו ואמרו לו, שהוא נעשה מושל המחוז ושאל ואמר: רק בלי ליצנות! השיבו לו: בודאי בלי שום ליצנות ונעשה התם תכף מושל המחוז בתקף ועז ועתה, שנתרומם מזלו ומזל מחכים ובא לו קצת הבנה אף על פי כן לא השתמש כלל בחכמתו רק נהג בתמימותו כבראשונה והנהיג את המדינה בתמימות, באמת ...
שיחות הר"ן - אות רלז - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
... של רשעות חס ושלום, אפילו בדרך ליצנות דהינו שלא לומר חס ושלום, על עצמו שיהיה רשע חס ושלום או שיעשה עברה חס ושלום אף שאומר זאת בדרך ליצנות ואין בלבו כלל לעשות זאת אף על פי כן זה הדבור מזיק לו מאד ויכול להכריחו חס ושלום, אחר כך לעשות זאת שהוציא ... אף על פי שלא אמרה מלבו רק בדרך ליצנות ועל ידי זה נכשל יהוא המלך על ידי שהוציא מפיו ואמר: "יהוא יעבדנו הרבה" אף על פי שבלבו היה לבלי לעבדו רק אמר זאת בדרך ליצנות כדי להטעות את עובדי הבעל כמבאר שם במקרא אף על פי כן נכשל אחר כך על ידי זה עד שעבד בעצמו עבודה זרה כמו שאמרו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רמה - דַּע שֶׁיֵּשׁ חַדְרֵי תּוֹרָה
... שם הקומדיע יש שם מציר על הטבלא כל הדברים שיעשו שם וגם זה אינו הדבר בעצמו ואפילו כשבאים לשם לפנים, עומד לץ אחד, ועושה כמעשה קוף וכל הדברים שעושה הבעל קומדיע, הוא עושה אחריו בליצנות וגם זה אינו הדבר בעצמו ועקר הוא השחוק בעצמו שעושין שם וכמו כן תבין הנמשל מעצמו כי יש מי שנדמה לו שנכנס לפנים, ולפני ולפנים ועדין עומד בחוץ לגמרי, כי לא התחיל להשיג ...
ספר המידות - תשובה
... על שקרא לתלמיד חכם בלשון גנאי. יא. ישמר אדם את פיו מלומר: אעשה העברה הזאת אפילו בדרך ליצנות, כי דבורו מכריח אותו למעשה. יב. כל הבוכה בלילה, קולו ...
סיפורי מעשיות - מעשה ג - מעשה מחיגר
... אשה אינו יושב על כסא כזו וראה אותם שעושים ליצנות. זה מספר שהזיק לזה תינוק וזה אומר שהזיק לזה יד וזה מספר שהזיק רגל, וכן שאר ליצנות בתוך כך נסתכל וראה אב ואם הולכים ובוכים ושאלו אותם: למה אתם בוכים? והשיבו שיש להם בן והיה דרכו לילך לדרכו, והיה שב באותו הזמן ועכשיו הוא זמן רב ועדין ... כנ"ל וכשנעשה מלך בינינו, עושים לפניו כל הליצנות ושמחים זה מתלוצץ איך הזיק תינוק, והיולדת מתאבלת עליו וזה מראה ליצנות אחרות, וכן כמה מיני ליצנות וכשהמלך בא בתוך השמחה הוא הולך ומטיל עם השרי מלוכה שלו ומנסה עצמו לעקר האילן כי אם לא היה האילן כלל, היה טוב לנו מאד ומחזק לבו מאד כדי לעקר האילן כלו ... פעם אחת נעשה מלך חדש ביניהם ועשו לפניו ליצנות גדולות כנ"ל ובא בשמחה גדולה ועשה לעצמו אבירות לב מאד ואמר לעקר את האילן כלו לגמרי ויצא לטיל עם שריו וחזק לבו מאד ורץ לעקר האילן לגמרי וכשבא אליו, נתן ... כן. ובמושב לצים הינו מושב לצים הנ"ל שעושין ליצנות וכו' כנ"ל. כמוץ אשר תדפנו רוח, הינו הרוח שנושא הפול הנ"ל. וכל זה הוא רק רמזים בעלמא שהאיר עינינו קצת למען נבין ונשכיל קצת עד היכן הדברים מגיעים אבל ...
ספר המידות - ליצנות
... המידות - ליצנות חלק א' א. על ידי ליצנות יהיה לו נושים הרבה והם ימשלו בו. גם נכשל בניאוף, גם אשתו מושלת בו. ב. על ידי ליצנות הולך ונופל. גם בא למדת שקר, ונע ונד ממקום למקום. ג. על ידי חנפה בא ליצנות. ד. על ידי ליצנות באים יסורים. ה. על ידי ליצנות אין לו חכמה. ו. הליצנות היא מתעבת את האדם על הקדוש ברוך הוא ועל הבריות. ז. על ידי ליצנות בא שרפה. ח. הלועג על דברי חכמים, נדון בצואה רותחת. ט. כל ליצנותא אסירא חוץ מליצנותא דעבודה זרה. י. קשה ליצנות, שתחלתו יסורים וסופו כליה. יא. המתלוצץ מזונותיו מתמעטין ונופל בגיהנום ומביא כליה לעולם. ...
ספר המידות - צדיק
... ידי אמונת צדיקים נמתק הדין. קלא. הצדיק הוא מלמד את הקדוש ברוך הוא בתורתו, איך יתנהג עמנו. קלב. התפלה שאדם מתפלל בהתקשרות הצדיקים, הוא נענה. קלג. הקדוש ברוך הוא מוחל עוונות ישראל בשביל הצדיקים. קלד. הליצנות אינו מניח את האדם לילך לצדיקים. קלה. על ידי צדקה זוכה להתקרבות לצדיקים. קלו. אין לך צדיק שאין עליו מחלקת ...
חיי מוהר"ן - שמה - מעלת תורתו וספריו הקדושים
... וראשות [הינו ראש ומנהיג] אין שיך לי כלל כי אין מגיע לי שום ראשות בהעולם של עכשו. וגם מעט הראשות שיש לי באמת אין זה ראשות כלל אדרבא זהו חוכא ואטלולא [שחוק וליצנות] ממש. וגם אותו המעט שיש לי הוא רק נגד הטבע שכפיתי את ...
ספר המידות - קרי
... על ידי עצבות רואה קרי. ד. מי שנזהר לאכל משאלת חכם, הוא נצול מטמאת קרי. ה. אין לו לאדם לאכל על שלחן הצדיק, קדם שטבל לקריו. ו. תשמח בטוב שבא על הצדיקים, וזה תקון לקרי. ז. על ידי הליצנות בא לטמאת קרי. ח. קרי בא מקלות ראש. ט. קרי בא על ידי אכילת שום וביצים. י. גם על ידי דברים בטלים ...
ספר המידות - אהבה
... המידות - אהבה חלק א' א. כשאין אהבה בין בני אדם, על ידי זה הם הולכי רכיל, ועל ידי רכילות באים לליצנות, ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר. ב. על ידי שנאה בא ...
1 2
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1484 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 23:31:15 - wesi2