ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ספר המידות - אמונה
... אותך, ואתה שותק, תזכה להבין תרוץ על קשיותיך ותזכה לרוח בינה. יז. כשיש לאדם מתנגדים לומדים ועשירים גדולים, דע, שזה נעשה מחמת שנפל כמה פעמים מאמונה. יח. ... השקר לא יסכימו עליו רבים. נז. הקדוש ברוך הוא שונא לזה האיש, המדבר אחד בפה ואחד בלב. נח. עשיר מכחש אין הדעת סובלו, וגם הוא נבזה בעיני עצמו. נט. תקון לפה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ב - יְמֵי חֲנֻכָּה הֵם יְמֵי הוֹדָאָה
... 'דבור של תשובה', בחינת: "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" גם מתמול, בחינת דבור של תשובה כמו שכתוב: "ותאמר שובו בני אדם כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול" ויש 'דבור של עשירות' דהינו עשירים קרובים למלכות שהם בחינת: "שלשת השריגים" ודרשו רבותינו, זכרונם לברכה: 'שלשה שרי גאים' דהינו 'עשירים קרובים למלכות' שיש להם בחינת דבור, בבחינת: "חן שפתיו רעהו מלך" הינו הדבור של קרובים למלכות גם משלשם, בחינת שלשת השריגים הנ"ל הינו הדבור של 'עשירים קרובים למלכות' ויש 'דבור של מלכות', בחינת מלכות פה וזה בחינת: גם מאז דברך, בחינת: "נכון כסאך מאז" והאמת מאיר ברבוע ... . 'כי אתא עניא אקדם לה רפתא כי היכי דלקדמו לבניך וכו' גלגל הוא שחוזר בעולם' אמת המים זה בחינת תשובה, בבחינת: "שפכי כמים לבך נכח פני ה'" כתלי בית המדרש זה בחינת עשירים שהם כתל שהכל פונין בו כי "אהבי עשיר רבים", והכל פונים אל העשירים "דרשי ה' לא יחסרו כל טוב" דהינו הצדיקים דורשי ה', שכל טוב נמשך מהם אך 'צדיקים מהני זכותיהו אעלמא, אדידהו לא' כי ... כלום רק ממשיכין כל טוב אל העולם כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, על רבי חנינא בן דוסא 'כל העולם נזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין' וכו' ועל כן העשירים נקראין כתלי בית המדרש שהם כתל שהכל פונין אליו על ידי עשירותם וכל טוב שיש להם נמשך להם מבחינת בית המדרש הינו בחינת: "דורשי ה' לא יחסרו כל טוב" שמהם נמשך כל ההשפעות כנ"ל בת קול זה ...
סיפורי מעשיות - מעשה ב - מעשה ממלך וקיסר [ערוך] / מעשה במלך וקיסר
... בלשונות ובכלי זמר בכן מה בצע כי תהרגו אותנו?! הלא טוב שתשאו אותנו לנשים ויהיה לכם גם את העשירות שלנו והראתה היא להם מה שבספינה והתרצו לדבריה והראו הגזלנים להן גם כן את כל העשירות שלהם והוליכו אותם בכל המקומות שלהם והסכימו ביניהם שלא יהיו נושאים הגזלנים את הנשים הנ"ל בבת אחת כי אם בזה אחר זה הינו שכל הגזלנים הנ"ל לא ... לחברותיה הנ"ל. לכו ושחטו כל אחת את בעלה והלכו [בנות השרים] ושחטו את כל השודדים ומצאו שם עשירות מפלג מאד, שלא היה אצל שום מלך והסכימו שלא לקח נחושת ולא כסף כי אם זהב ואבנים טובות והשליכו מן הספינה שלהם דברים שאינם חשובים כל כך וטענו ... הסחורה שנאבדה ממך כנ"ל הרי לך הספינה שלך עם כל הסחורה ועל זה שנשתהה המעות כל כך יש לך עתה עשירות בספינה בכפלי כפלים ממה שהיה כי הספינה בעצמה עם כל הסחורה של בן הסוחר שהיא ברחה עמה כנ"ל עדין היה אצלה בשלמות כנ"ל ונוסף לזה היה בספינה כל העשירות שלקחה אצל הגזלנים הנ"ל שהיה עשירות מפלג מאד, כפלי כפלים כנ"ל ואתה בן מלך הינו החתן שלה באמת נלכה ונסעה ושבו לביתם ברוך ה' לעולם אמן ואמן ...
שיחות הר"ן - אות קכב
... וצריכין ללמד עצמו להרגיל את עצמו בזה מאד כי לכל אדם חסר הרבה אפילו בעלי בתים ועשירים גדולים מכל שכן מקבלים אפילו החשובים והגדולים וצריך לזה להסתפק במעוט ולהנהיג ביתו כפי השעה והזמן ואם נדמה לו שצריך מלבוש או לאשתו ובניו אף על פי שמכרח ...
סיפורי מעשיות - מעשה יג - מעשה משבעה קבצנים / מעשה בשבעת הקבצנים / מעשה בשבעה קבצנים
... היה אצלו בחשיבות גדול מאד והיה נותן להם כבוד ועשירות בשביל החכמה, לכל אחד כפי רצונו מי שהיה רוצה ממון, היה נותן לו ממון ומי שהיה רוצה כבוד היה נותן לו כבוד הכל בשביל החכמה ומחמת שהיה חשוב אצלו ... הסכמה על זה שאני חי חיים טובים, מן המדינה של עשירות וחיים טובים שלו הוא, שהיה אוכל לחם ושותה מים [וספר להם] כי יש מדינה שיש בה עשירות גדול, שיש להם אוצרות גדולים פעם אחת נתקבצו והתחיל כל אחד להתפאר עם חיים טובים שלו איך הוא חי חיים טובים וכן ספר כל אחד ואחד מסדר החיים טובים ... הנ"ל של אותו המדינה להזיק לכם גם כן והלכו העשירים הנ"ל אל אותו המדינה וגם אני הלכתי עמהם וגם בדרך הלוכם היו חיים גם כן כל אחד ואחד חיים טובים שלו כי היו להם אוצרות כנ"ל כשבאו סמוך להמדינה ... הטעם וכו' כנ"ל ונתישבו. היות שיש מדינה של עשירות, [הינו אותו המדינה עצמה הנ"ל] ונראה להם שהגנני שלהם שנאבד [שעל ידו היה להם חיים טובים] הוא משרש אחד עם אותן בני המדינה של עשירות שיש להם גם כן חיים טובים על כן היתה עצתם לשלח אל אותו המדינה של עשירות ובודאי יושיעו אותם וכן עשו ושלחו שלוחים אל אותו המדינה של עשירות והלכו השלוחים, ופגעו בהם [הינו שהשלוחים פגעו בבני אותו המדינה עצמה של עשירות כי הם היו רוצים לילך אצלם כנ"ל] ושאלו את השלוחים: להיכן אתם הולכים? השיבו: אנו הולכים אל אותו המדינה של עשירות, שיושיעו אותנו ענו ואמרו: אנחנו בעצמנו הם בני אותה המדינה של עשירות ואנו הולכים אצלכם אמרתי אני להם: [הינו החרש שמספר כל זה אמר להם] הלא אתם צריכים אלי, כי אתם לא תוכלו לילך לשם להושיע להם כנ"ל על כן אתם תשארו ... הזאת] נמצא, שיש לי הסכמה מאותו המדינה של עשירות, שאני חי חיים טובים כי אני תקנתי את המדינה הנ"ל כנ"ל ועתה אני נותן לכם במתנה את החיים טובים שלי! ונעשה שם שמחה גדולה וחדוה רבה מאד [וכן כל ...
חובות / כסף
... מאד וצריכין ללמד עצמו להרגיל את עצמו בזה מאד כי לכל אדם חסר הרבה אפילו בעלי בתים ועשירים גדולים מכל שכן מקבלים אפילו החשובים והגדולים וצריך לזה להסתפק במעוט ולהנהיג ביתו כפי ...
חיי מוהר"ן - תקכ - עבודת השם
... שנשתנה לבישת המלבוש. ואפילו אם יהיה אותו האדם חכם הגדול שבגדולים ואפילו אם יהיה עשיר מפלג שאין המלבוש חשוב אצלו כל כך ואפילו מלך אף על פי כן בכל עת שלובש מלבוש חדש בהכרח שיהיה בו שנוי שנשתנה פניו ...
ספר המידות - פחד
... מתפחדין מהם. כה. כששוכחים את השם יתברך ואינם נשענים עליו, על ידי זה מתפחדים מאמות. כו. על ידי דאגה בא פחד. כז. על ידי פחד בא כזבים. כח. אור הנר סגלה לפחד. כט. על ידי התפארות בעשירות בא פחד. ל. פחד בא על ידי כעס. לא. על ידי דאגה ופחד נעשה הלב אטום. לב. על ידי למוד תורה על השלחן בשעת סעודה ...
סיפורי מעשיות - מעשה ט - מעשה מחכם ותם / מעשה החכם והתם
... מעשיות - מעשה ט - מחכם ותם מעשה שני בעלי בתים היו בעיר אחת והיו גדולים בעשירות והיה להם בתים גדולים והיו להם שני בנים, ... להביט על התכלית והתחיל לחשב עם פילוסופיא שלו מה לעשות ויישר בעיניו ללמד מלאכת צורף [בזהב] שהיא מלאכה גדולה ונאה, ויש בה חכמה, וגם היא מלאכה עשירה והוא היה בר הבנה ופילוסוף ולא הצרך ללמד ... כמו [יתיר] [אדם שעושים ממנו ליצנות] וכן היה מלא יסורים תמיד והתם היה רץ ובא בכל פעם אל החכם בשמחה ומצאו, שהוא מצר ומלא יסורים ושאלו: הלא חכם ועשיר כמותך, על מה יש לך יסורים תמיד? הלא אני ... רק שהמלך חפץ לראותם ונסעו אלו השלוחים החכם והתם ובאו למושל המחוז ונתנו לו האגרת ושאל מושל המחוז על אלו השני בנים ואמרו לו, שהחכם הוא חכם מפלג ועשיר גדול והתם הוא תם ביותר, ויש לו כל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה מז - וַאֲכַלְתֶּם אָכוֹל וְשָׂבוֹע
... והארת הפנים, הוא תקון ואמת, בחינת יעקב, כמו שכתוב "תתן אמת ליעקב" והוא בחינת תפילין כי יעקב הוא תפארת כלליות הגונין בחינת תפילין הנקראים פאר, כמו שכתוב: "פארך חבוש" ועקר עשירות בא מאמת כמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה: 'קשטא קאי' . "ואת ... לא היה אוכל לחם לבד וזה שבח ארץ ישראל שלא מחמת עניות תאכל לחם אלא מחמת שבור וביטול תאוות אכילה כי היא מקבלת הארה והשפעה מבחינת תפילין, מבחינת יעקב, מבחינת אמת, שמשם בא עשירות נמצא מה שתאכל לחם לבד לא מחמת מסכנות אלא מחמת שבור תאוות ... כמבאר בתקונים וזהו: "כי היא כסותה וכו' היא שמלתו לעורו", 'דא תפילין' הינו שהתפילין הם עקר השמלה המגנת על ענית השכינה וכנסת ישראל כי תפילין מבטלין הדלות כי עקר השפע והעשירות נמשך על ידי בחינת יעקב שהוא בחינת אמת, בחינת תפילין וזה פרוש ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0780 שניות - עכשיו 15_04_2024 השעה 00:18:58 - wesi2