ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה מט - לַשֶּׁמֶשׁ שָׂם אהֶל בָּהֶם וְהוּא כְּחָתָן יצֵא מֵחֻפָּתוֹ וְכוּ'
... זכרונם לברכה: 'עד שלא שקעה שמשו של עלי' וכו', "וזרח השמש ובא השמש" וזריחתו של הצדיק, הינו השגתו, אינו אלא על ידי ישראל כמאמר: "לך רד כי שחת עמך" 'כלום נתתי לך גדלה אלא בשביל ישראל' וזהו: "אהל בהם" 'אהל' לשון זריחתו, כמו: "בהלו נרו" וזהו: "בהם", על ידי ישראל ...
ספר המידות - תשובה
... ונותן באמונה, מוחלין לו על כל עוונותיו. כח. תחלת המחשבה עוזרת לאדם לאמצע וסוף המעשה, שימשך בקדשה, ואם לא חשב בקדשה בתחלה, אז יארע תקלה באמצע ובסוף. כט. שלחן בהכנסת אורחים מכפרת. ל. הגדלה מכפרת. לא. לפעמים כשמתחיל לעשות תשובה, באין לו יסורים, זה מפני ששהה מלעשות תשובה. לב. על ידי אנחה שנאנח, נעשה בריה חדשה. לג. על ידי אהבת ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נח - בְּאֵר וְעָנָן וּמָן, כֻּלָּם חָזְרוּ בִּזְכוּת משֶׁה
... שכבר השפיע חכם הדור ביום השבת "לחם משנה" הנ"ל כי כל אחד ואחד לפי כשרותו כן מקבל יפי והדר ונתגדל כן בעיני הבריות והיפי והגדלה היא ציון וסימן ורשימה על משנה תורה הנ"ל בבחינת: "הר ציון ירכתי צפון" 'הר', זה בחינת גדלה כמאמר חכמינו, זכרונם לברכה: על "נודי הרכם צפור" 'זה מלכות וגדלה' שהגדלה הוא ציון וסימן "על ירכתי צפון" "על חמוקי ירכיך" 'תורה הצפונה' וזהו: "אם תשוב משבת רגלך" על ידי תשובה הבאה מבחינת שבת נמשך ירכתי צפון וזהו 'רגלך'. וכל אחד לפי כשרותו, כן נתצין ונתסמן אצלו כדי לקבל אחר כך בתוך הציונים של הגדלה, את ירכתי צפון הנ"ל כי הגדלה של הכשרי דור היא בחינת כלי אל התחדשות התורה בבחינת* [עיין לעיל אחר המאמר בסי' נ"ח בד"ה שייך לעיל] י. ואלו הכשרי הדור צריך להם להתבונן מאד בההוד והדר והגדלה הבאה להם שלא יכשלו בגאוה כי לפעמים כשהדור אינם שומרים את פיהם אזי אין יכלת בידם לקבל בחינת שבת הנ"ל כי שבת תלוי בשמירת הדבור ... כשאינם שומרים את פיהם אזי אף על פי שפקחי הדור משפיעים את השבת, את התשובה הנ"ל נתקלקל אצלם הארת התשובה ואז נתקלקל ההוד והדר והגדלה הבאה לכשרי הדור ונתגאים "חטאת פימו דבר שפתימו וילכדו בגאונם" על ידי חטא הדבור, נלכדים בעון גאוה וזהו גלות השכינה הינו הגדלה, שהוא בחינת מלכות, בחינת שכינה נפגם ונעשה גאוה וזהו פרוש: 'מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות מפני שאין להם חיות פקחות' ... הדבור כנ"ל אבל הדור שהם בחינת בבליים כנ"ל שאין מקבלין חיות שבת כנ"ל על ידי זה, 'ראשיהם', שהם כשרי הדור 'סגל גלות' ההוד והגדלה אצלם בגלות הינו שנפגם בחינת מלכות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ק - צַדִּיקִים אֲשֶׁר מִזְגָּם וְטִבְעָם
... התורה ומעשיו גם כן בשוים לפי השגתו בתורה אזי צדקתו ותורתו שניהם מתישבים בשובה ונחת לפיכך דעתו נוחה עם הבריות והצדיק אשר אור חכמת התורה שהשיג גדלה מאד ממעשיו אזי התורה מרתחת בו האש הקדושה של התורה ואי אפשר שתהא דעתו נוחה עם הבריות, ומעורבת עם המון עם כמו הצדיק הנ"ל וזה שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה: 'האי צורבא מרבנן דרתח אוריתא דקא מרתחא בה לפי שגדלה תורתו מאד כנ"ל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רלו - מִי שֶׁנּוֹהֵג רַבָּנוּת בְּכַשְׁרוּת וּבִתְמִימוּת כָּרָאוּי
... מוהר"ן ח"א - תורה רלו - מי שנוהג רבנות בכשרות ובתמימות כראוי מי שנוהג רבנות בכשרות ובתמימות כראוי על ידי זה זוכה שיעלה לגדלה לסוף ימיו וכל מה שנחשב לגדלה באותו הדור, הוא עולה לגדלה זו כגון בדור הזה שעקר הגדלה והכבוד הוא כשמחזיקין אותו לצדיק מפרסם אזי זוכה שיתקבל בסוף ימיו למפרסם גדול אף שבאמת אינו כן, רק ...
מיהו מנהיג אמיתי? ומיהו מפורסם של שקר? - חלק 2
... - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סא - על ידי אמונת חכמים ויש מנהיגים שנקראים בשם רבי שלמודם מאלו המותרות ולא די שאינם יכולים אפילו להנהיג את עצמן כנ"ל ומכל שכן שאינם יכולים להנהיג את אחרים והם נוטלים גדלה לעצמן, להנהיג העולם צריך לראות שלא ...
סיפורי מעשיות - מעשה ט - מעשה מחכם ותם / מעשה החכם והתם
... כלא וישב עצמו לעשות לו תכלית ולשא אשה ואמר בדעתו: אם אשא אשה בכאן, מי ידע מה שנעשה ממני? אלך ואשוב לביתי למען יראו מה שנהיה ממני שהייתי נער קטן, ועכשו באתי לגדלה כזו! והלך ונסע לביתו והיה לו יסורים גדולים בדרך כי מחמת חכמתו לא היה לו עם מי לדבר ולא היה מוצא אכסניא ... אזי תהיה שוטה, כי מה אני נחשב?! וכשתהיה חכם ממני, אדרבא, אזי תהיה שוטה! [כל זה היה דרכי התם ועתה נחזר לענין ראשון] בתוך כך נעשה רעש, שהחכם הנ"ל נוסע ובא לכאן בגדלה וחכמה גדולה ורץ התם גם כן לקראתו בשמחה גדולה והיה אומר לאשתו: תן לי מהר היופא [בגד מכובד] אלך לקראת חברי ידידי לראותו ונתנה לו המעיל הפשוט והיה רץ לקראתו והחכם היה נוסע בעגלות צב בגדלה ובא לקראתו התם הזה והיה שואל בשלומו באהבה, בשמחה אחי חביבי! מה אתה עושה? ברוך המקום שהביאך, ואני זוכה ... ישיבתו וצוה, שיבנה לו חומות נאות ומפארות כראוי ונתן לו כתב על התמנות הזאת, שיהיה מיניסטר כנ"ל וכן היה, שבנו לו בנינים כנ"ל, באותו המקום שצוה המלך והלך וקבל הגדלה בתקף והחכם הנ"ל, כשבא אליו האגרת מהמלך כנ"ל השיב להחכם שהביאה: המתן ולין פה, ונדבר ונתישב לערב עשה ... גדולה בתוך סעדתו נתחכם החכם בחכמתו ופילוסופיה שלו וענה ואמר מה זאת, שהמלך כזה ישלח אחרי, עבור שפל ברך כמוני ומה אני, שהמלך ישלח אחרי?! הלא מלך כזה שיש לו ממשלה וגדלה כזו ואני שפל ונבזה כנגד מלך גדול ונורא כזה ואיך יתישב זאת בדעת, שמלך כזה ישלח עבור שפל כמוני? אם אמר ... [דהינו שומרים] והודיעו להשר התם, שאיש אחד צריך אליו וצוה שיכנס ובא אותו החכם לפני השר התם ותכף בבואו הכירו השר התם שזהו החכם חברו כנ"ל והחכם לא הכירו מחמת שהיה בגדלה כזו ותכף התחיל השר התם ודבר אליו ראה תמימותי למה שהביא אותי, לגדלה כזו ואל מה חכמתך הביאה אותך? ענה החכם ואמר מאחר שאתה הוא חברי התם, מזה נספר אחר כך לעת עתה תן לי משפט ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כה - אַחֲוֵי לָן מָנָא דְּלָא שָׁוְיָא לְחַבָּלָא
... היצירה עולה לבריאה, ופנימיות עשיה עולה ומלביש לחיצוניות יצירה' עין שם וההתגלות גדלות הבורא הוא על ידי צדקה שנותנין לעני הגון כי עקר הגדלה והפאר הוא התגלות הגונין וכסף וזהב הן הן הגונין כי גונין עלאין בהם וגונין עלאין המלבשים בכסף וזהב אין מאירין אלא כשבאים לאיש הישראלי כי שם מקומם ונכללים זה בזה ...
שיחות הר"ן - אות קלז
... התחיל זה שעבר העברה כנ"ל לעלות מעלה מעלה עד שנעשה עשיר גדול והשני הנ"ל נעשה עני גדול והיה זה בדעתו מתרעם תמיד על מדותיו של השם יתברך כי אמר בלבו: הלא אני יודע בעצמי שזה עבר עברה ומדוע יתנו לו גדלה כל כך ?! פעם אחת ראה במקום אחד שהיו עומדים כת אחת ומשמיעין קול ומקשקשין במעות הרבה ונתקרב ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נז - אֵימָתַי יָבוֹא בֶּן דָּוִד
... הצום, נכנע הכבד לפני המח כי ביום שאדם אוכל אז הכבד נזון תחלה ואחר כך הוא שולח להמח נמצא ביום האכילה, הגדלה והממשלה להכבד וכשמתענה, אזי נזון המח תחלה, והמח שולח מזון אחר כך להכבד נמצא ביום הצום, נכנע הכבד לפני המח, והגדלה והממשלה להמח וזהו תקון למה ... כפי מה שהיה יודע על פי השגתו העצומה, שאין צריכין לגלות זאת. ועין בסמוך בסימן נ"ח אות ט, מה שכתוב שם כי הגדלה של הכשרי הדור היא בחינת כלי ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0781 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 23:44:21 - wesi2