ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ארץ ישראל ומשה רבנו
... את הבורא עצמו פנים אל פנים. ולזה התגעגע משה שאמר הראני נא את כבודך, כי רצה להשיג בשלמות את הבורא. אך כפי שאמר לו הבורא, לא תוכל לראות את כבודי, כי לא יראני האדם וחי. וראית את אחורי ופני לא יראו. דהיינו שגם משה עצמו לא זכה להשיג את הבורא עצמו בשלמות, ואכן הוא לא נכנס לארץ. ואז משה היה בבחינת ואתחנן, דהיינו ניסה ...
חיי מוהר"ן - שסב - מעלת תורתו וספריו הקדושים
... הסודות של האר"י זכרונו לברכה הוא רחוק ונשגב מאד מדרכי הפרדס אף על פי שבאמת לאמתו הכל אחד. ואי אפשר להאריך בענין זה כי כבוד אלהים הסתר דבר והמשכילים יבינו [נדפס בשיחות הר"ו סימן קכח] ספר שידע כל דברי העץ חיים ופרי עץ חיים וכל ...
ספר המידות - כבוד
... המידות - כבוד חלק א' א. כשרוצין לדחות איזה אדם מעבודת אלקות, נותנים לו כבוד כדי לטרדו. ב. מי שדובר על צדיק, לסוף שנתבזה בעיני כל. ג. מי שמבזה את עצמו בכל יום בעיני עצמו, על ידי זה יזכה ששמו אינו שכוח מפי הבריות, ובני אדם יקראו את בניהם בשמו. ד. תקון חצות הוא סגלה לכבוד. ה. מי שהקדוש ברוך הוא נתרומם על ידו למעלה, הוא נעשה מפרסם. ו. מי שפוגע בכבוד של צדיקים, על ידי זה נופל לחלשה. ז. חבוק הספר תורה מסגל לכבוד. ח. על ידי ענווה בא כבוד. ט. לפעמים יש לאדם כבוד וגדלה בשביל זכות של אחד מבני ביתו. י. מי שאומר לא חטאתי, הוא מבזה בעיני כל. יא. רב הבזיונות הבאים על האדם הם בשביל חטאות נעורים. יב. צמאון המפלג הוא סימן לירידת הכבוד. יג. מי שמציל ספר תורה משום דבר המאבד אותו, זוכה לכבוד. יד. איש נכבד דבריו קימים. טו. כשאתה נותן כבוד לאדם, תתן כבוד גם למשמשו. טז. כשנחטטים המתים, בידוע שרצה הקדוש ברוך הוא להביא איזה בזיון על החיים, ונתהפך הדבר. יז. מי שעובר על צווי של הצדיק, הוא נופל מחשיבותו. יח. על ידי רדיפת הכבוד בא לידי הרהורי עבודה זרה. יט. אדם שהוא בחשיבות אין צריך לבזותו, אף על פי שהוא רשע. כ. צריך לתן כבוד למלכות, אף על פי שהוא עובד עבודה זרה. כא. על ידי כבוד שמכבדין את התורה, אדם נצול משונאיו. כב. כבוד הנס לבוא בהצנע. כג. מי שהוא מבזה, בידוע שהוא אוהב כזבים. כד. הבגדים של האדם מכבדין את האדם. כה. הכבוד תולה בנפש. כו. הכבוד תולה ברצון הלב. כז. כשאתה נרדף, תזכה לכבוד בעולם הזה. כח. על ידי בקור חולים הכל מתכבדין בו. כט. מתכבד בקלון חברו, לא יזכה לספר, שיקרא על שמו. חלק שני א. בני אדם המכבדין זה את זה, בידוע שהם מהגנים וכן להפך. ב. כל הכבוד של כל המלכיות נכללים בארבע מלכיות, ועל ידי מעשה מנורה וקדוש החדש וקטרת ושמירה מן מאכלים טמאים, כל הארבע מלכיות מחזירים את הכבוד שבתוכם להשם יתברך. ג. בזה שיוצאין לקראת אדם חשוב, נתעוררין עשרה מאמרות, שבהם נברא העולם. גם על ידי קרבת הרחוקים גם כן. ד. צריך לכבד לזה, שהשעה משחקת לו. ...
החסרונות אצל האדם או למעלה?
... הרעים עושה צל לעצמו שאין מגיע עליו אור השם יתברך אך כאן לעומת זאת breslev.eip.co.il/?key=363 - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פט - ותחסרהו מעט מאלקים וכבוד והדר תעטרהו ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו הנה ידוע כי כל מה שחסר לאדם הן ברוחני הן בגשמי החסרון הוא בהשכינה, שהוא בחינת אלהים וזהו ... ולמטה בודאי יהיה לו צער גדול ועצבות, ולא יוכל לעבד השם יתברך בשמחה לכך צריך להשיב לעצמו, מה אני ומה חיי כי המלך בעצמו מספר לי החסרון שלו וכי יש כבוד גדול מזה מתוך כך בא לשמחה גדולה, ונתחדשו המחין שלו וכבוד והדר תעטרהו הינו על ידי כבוד והדר שיש לו שהמלך בעצמו מספר לו החסרון תעטרהו במחין חדשים והשאלה היא האם החסרון הוא למטה או למעלה או ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כט
... אותי ברבים ויגיע לי מזה בושה גדולה ויהיה נחשב כמו מיתה ואחר כך יקחו את הגזלן החיב מיתה בלא זה וימיתוהו כדינו והעולם יהיו סוברים שבשביל שבזה עבד המלך החביב נהרג ולא יתחלל כבוד המלכות והעבד שלו כך לפעמים אחד מבזה את הצדיק ובאמת הוא עושה טובה גדולה להצדיק כי מכפר לו על זה מה שהיה חיב להסתלק ונתחלף על בושה זו אך אף על פי כן אין זה כבוד שמים שלא לקח נקמה מזה שבזה עבד המלך ... מתהפך ומעמיד על הצדיק איש כזה שהוא חיב מיתה וענש מכבר ומזמנם שניהם לפנדק אחד, וזה מבזה את הצדיק והצדיק נפטר בזה מן דינו כנ"ל וזה האיש נענש אחר כך ונתקדש שם שמים שבשביל כבוד הצדיק נענש ובאמת 'גברא קטילא קטל' כי ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קנט - דַּע שֶׁיֵּשׁ אֶמְצָעִי וְהִיא הַשְּׁכִינָה
... ולכל המלאכים ושרפים וכו' וזה הוא שפע רוחניות וכח המים נעשה מזה שפע גשמיות, ויורד לזה העולם וזה הוא בחינת ימין ושמאל שיש בהתורה, הינו "ארך ימים בימינה ובשמאלה עשר וכבוד" כי ארך ימים הוא לעולם שכלו ארך כמו שאמרו רבותינו, זכרונו לברכה והוא בחינת שפע רוחניות שהיא בחינת ימין שזאת השפע היא לעולם שכלו ארך, שהם עולמות העליונים ועשר וכבוד שהוא שפע גשמיות היא בחינת שמאל אך לא כל אדם זוכה ...
סיפורי מעשיות - מעשה מעני אחד שהיה מתפרנס מטיט
... מבית לבית לאסוף נדבות עד שהספיק לו ליסע עד הים ורצה לעלות על הספינה אולם לא היו לו מספיק מעות והלך להקאפיטאן והראה לו המרגלית כשראה הקאפיטאן את האבן הבין שאדם עשיר הוא ולקחו על הספינה בכבוד גדול ונתן לו חדר מיוחד ...
סיפורי מעשיות - מעשה יג - מעשה משבעה קבצנים / מעשה בשבעת הקבצנים / מעשה בשבעה קבצנים
... היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו כי הוא כבוד גדול למלך והיה שם שמחה גדולה מאד והיה שם כל מיני שמחה מקהלות זמר ומשחקי הצגות וכיוצא מזה, כל מיני שמחה, הכל היה שם על המשתה וכשנעשו שמחים מאד ... דבר חכמה היה אצלו בחשיבות גדול מאד והיה נותן להם כבוד ועשירות בשביל החכמה, לכל אחד כפי רצונו מי שהיה רוצה ממון, היה נותן לו ממון ומי שהיה רוצה כבוד היה נותן לו כבוד הכל בשביל החכמה ומחמת שהיה חשוב אצלו החכמה כל כך היו כלם לוקחין עצמן אל החכמה ועסקו כל המדינה בחכמות כי זה היה רוצה ממון, כדי שיקבל ממון על ידי זה וזה היה רוצה חשיבות וכבוד ומחמת שכלם עסקו רק בחכמות על כן שכחו שם באותה המדינה טכסיסי מלחמה כי היו כלם עוסקין בחכמות עד שהיו כל בני המדינה חכמים גדולים עד שהקטן שבאותה ...
שיחות הר"ן - אות קמד
... שם כדי לעלות ולכנס בתוך תפילתו כפי המבאר בתורה הנ"ל גם התורה של איה מקום כבודו על פסוק "ואיה השה לעולה" בסימן י"ב. והתורה על מאמר מאי טעמא גמלא ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קעב - כָּל הַחֶסְרוֹנוֹת שֶׁיֵּשׁ לָאָדָם
... עצמו ואינו כלל מזה העולם אזי אינו עושה צל ומקבל אור השם יתברך ועקר אור השם יתברך הוא הכבוד כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו כמו שכתוב: "לכבודי בראתיו" וכו' הינו אם הוא "מלא כל הארץ", שאינו כלל מזה העולם אזי מקבל אור השם יתברך שהוא הכבוד וזה "כבוד חכמים ינחלו" כי "החכמה מאין תמצא" ועל כן החכמים שהם אין, זוכים לכבוד על ידי שאינם עושים צל להפסיק, כי אין ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1250 שניות - עכשיו 15_04_2024 השעה 00:30:21 - wesi2