ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ח - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר
... ישראל שהם בחינת שבעים נפש בבחינת: "בשבעים נפש ירדו אבותיך" ראשי תבות נביא ושרש הנפשות הוא בחינת כבוד בבחינת: "בסדם אל תבא נפשי, ובקהלם אל תחד כבדי" ועל כן על ידי התגלות הכבוד שהוא בחינת שרש הנפשות על ידי זה בא התפשטות הנבואה וזה בחינת: 'אין הנבואה שורה אלא על 'חכם', 'גבור' ו'עשיר' כי כל בחינות אלו הם בבחינת ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה לז - דִּרְשׁוּ יְיָ וְעֻזּוֹ בַּקְּשׁוּ פָנָיו תָּמִיד
... הוא בחינת מיתה, וסכלות, מחמת שכחה 'והזהיר רבי יהודה לכבדו' שעל ידי הכבוד יתבטל ממנו השכחה ויתגלה הנפש, הינו זכרון התורה כי שרש התורה היא כבוד השם יתברך, כמו שכתוב "לכבודי בראתיו" וכו' וכמו שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה: 'אין כבוד אלא תורה' ו. ... בבחינת מיין נוקבין, בבחינת: 'חזי במאי ברא קאתינא' ובשביל זה צריך לכבדם כי על ידי הכבוד יתגלה ביותר התורה מהתעלמותה הינו הנפש כי שרש הכל הוא הכבוד, כמו שכתוב "לכבודי בראתיו" וכו' והנפש משתוקקת להכלל בו בשרשו וזה. 'הזהרו בבני עמי הארץ לכבדם' כדי ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רסו - מִּיתוֹת בְּהֵמוֹת וְחַיּוֹת בְּלא זְמַנָּן
... לו בית" כנ"ל וזהו בחינת סיון [רצונו לומר: בפסוק זה מרומז ענין סיון שני פעמים כי ויעקב נסע סוכותה ר"ת סיון היינו הוי"ו יוד של ויעקב כי הואו אינה משרש התיבה ע"כ צריכין לצרף עמה גם היוד וכן נסע סוכותה ויבן ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה א - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר בַּכֶּסֶא לְיוֹם חַגֵּנוּ
... והשרים מקבלים מהעליונים מהם, גבוה מעל גבוה עד שכלם מקבלים משרש הכל, שהוא דבר ה' כמו שכתוב: "בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם" ועל כן כשזוכין לתפילה אין צריכין לרפואת העשבים כי התפילה היא בחינת דבר ה', שהוא שרש הכל וזה בחינת נביא, ראשי תבות: בדבר יי שמים נעשו כי האלף הוא רקיע, המבדיל בין מים למים [פרוש ועל כן תבת שמים היא במקום הא' ... מחלה" וכו' הינו שיהיה לך רפואה על ידי לחם ומים על ידי שיתברכו מן שרש הכל, דהינו דבר ה' בחינת תפילה ויהיה ללחם ומים כח לרפאות כמו עשבים כי התחלקות הכחות שזה העשב יש לו כח לרפאות חולאת פלוני וזה חולאת פלוני וכיוצא בזה כל חלוקי כחותם הוא רק למטה אבל למעלה בשרש הכל, דהינו דבר ה' הכל אחד ואין חלוק בין לחם ומים ובין עשבים וכשאוחזין בהשרש, דהינו דבר ה' בחינת תפילה יכולין להמשיך כחות הרפואה ... אחד ואחד נדמה לו כאמתו כי זה הבעל תפילה הוא בבחינת דבר ה' שהוא השרש העליון, שכל הכחות וכל צבא השמים כלם מקבלים ממנו ועל כן כל צבא השמים וכל השרים העליונים, כל אחד ואחד נדמה לו כאמתו הינו שהוא ... עזות, כי עזותם נופל לפניו כי כשזוכה לתפילה שהיא בחינת דבר ה' שהוא השרש העליון, שכל השרים העליונים וכל צבא השמים כלם מקבלים כחם ממנו אזי הם כלם בחינת לווין אצלו בבחינת: כל כוכביא לווין דא מן דא וכו' נמצא שכלם הם בחינות לווים עד השרש העליון, שהיא דבר ה' שהוא בחינת הבעל תפילה, שהוא המלוה הגדול שכל צבא השמים וכל הכחות כלם הם בחינת לווין ממנו בבחינת: "וצבא השמים ... המלוה הגדול, שהוא בחינת הבעל תפילה שהוא המלוה הגדול כי הוא בבחינת השרש העליון, שהוא דבר ה' כנ"ל ועל כן יכול להכיר בהמפרסמים שהם רק על ידי עזות כי אין אדם מעז פנים בפני בעל חובו ועל כן עזותם נופל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה יב - כְּשֶׁאָדָם הוֹלֵך אַחַר שִׂכְלוֹ וְחָכְמָתוֹ
... שכר וענש נברא בעשרה מאמרות' ובכל מאמר ומאמר יש בו בחינת כבוד מיחד, שהוא שרשו כי הכבוד הוא שרש הכל כנ"ל וזה בחינת: "ובהיכלו כלו אמר כבוד" שבכל מאמר מלבש בו כבודו יתברך שעל ידי זה נברא העולם כי 'מלא כל הארץ כבודו' ואפילו בעברות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ד - וּבְיוֹם הַבִּכּוּרִים
... השמים לאותות שאומרים שהכל רק על פי אותות השמים כפי חיוב הטבע, חס ושלום ז. והכנעתם של אלו החיות רעות, חכמי הטבע הוא על ידי חכם גדול שבקדשה שיכול לקשר כל הרצונות בשרש הרצון ששם הוא בחינת הסתלקות משה, כידוע והוא בחינת מצח הרצון, בחינת "והיה על מצחו לרצון" וצריך לקשר כל הרצונות שיש בעולם לשרש הרצון ועל ידי זה הוא מתגבר ומכניע וסותר דעות חכמי הטבע, שכופרים ברצון אך כנגד זה יש בחינת מצח הנחש שהוא שרש חכמת הטבע כי כל דבר יש לו שרש ושרש חכמת הטבע ... ויש שנכנס בחינת מצח הנחש, שרש חכמת הטבע בתוך החכם שבקדשה וחכמה זו של מצח הנחש מתחלת לכנס עמו מעיון לעיון עד שנכנס בעיון דק מאד עד שרוצה להטיל פגם, חס ושלום, בשרש הרצון ולכפר שם, חס ושלום, כאלו אין רצון כלל, חס ושלום. ח. ודע, שזה המצח הנחש יניקתו מזקני הדור ממאריכי ימים שבדור, כשאין בהם שלמות מזה יונק מצח הנחש הנ"ל ... אתא ההוא פושקנצא וקטלה, ואזל בר אמוראי ושקלה לההוא אבן טבא ותלינהו להנהו צפרי, לנסות אם יחיו וחיו: ופרחו להו בהדי ההוא אבן זמנא חדא אזלינא בספינתא, זה בחינת שרש הרצון ששם קבורת משה, שנסתלק בשרש הרצון כנ"ל וזה בחינת ספינתא בחינת: "כי שם חלקת מחקק ספון" וחזינא ההוא אבן טבא דהדר לה תנינא הינו בחינת: אבן שלמה רצונו, בחינת הרצון הנ"ל דהדר לה תנינא זה מצח הנחש, שמסבב ומתגבר על הרצון כנ"ל ונחת בר אמוראי לאתויה הינו בחינת החכם שבקדשה, בחינת: "אמר לחכמה אחותי את" שהחכם שבקדשה רצה להתגבר ולהעלות הרצון לקשרו לשרש הרצון כנ"ל אתא תנינא קא בעי בלע לספינתא הינו שבא בחינת מצח הנחש, שרש חכמת הטבע ורצה לבלע הספינה, בחינת שרש הרצון בחינת: "כי שם חלקת מחקק ספון" כי מצח הנחש רצה להתגבר גם בשרש הרצון להטיל פגם וכפירה שם, חס ושלום כנ"ל אתא פושקנצא, הינו עורב, פסקה לרישה פרוש, שבא בחינת עורב, דהינו צדקה כנ"ל כי עקר עבודת הצדקה בבחינת עורב בחינת: ... שחזר וחיה חכמת הטבע, מצח הנחש כי חכמת הטבע חזרה ונתגברה על ידי שהיה ספק ברצון כנ"ל וזהו: הדר אתי קא בעי בלעה לספינתא שחזר ובא התנין מצח הנחש לבלע הספינה בחינת שרש הרצון, חס ושלום, כנ"ל הדר אתי צפרא פושקנצא פסקה לרישה הינו שחזר ובא העורב בחינת צדקה כנ"ל, ופסקה לרישה שהרג את מצח הנחש והכניעו כי תמיד מכניעין את מצח ... כנ"ל ושקלה לההוא אבן טבא ושדיה לספינתא כי אחר שהכניע את מצח הנחש, חכמת הטבע, לגמרי אזי נטל את האבן טוב בחינת הרצון, בחינת: אבן שלמה רצונו ושדיה לספינתא שהשליכו לשרש הרצון, ששם מקשרין כל הרצונות כנ"ל הוה צפרי מליחי בהדן, אותבינהו עליהו, שקלוהו ופרחו להו פרוש, שהיה עמנו צפרי מליחי הינו נפשות ישראל מבני עמנו שטעו ...
חיי מוהר"ן - לו - שיחות השיכים להתורות
... ידי אנחה שנאנח על עוונותיו מתיר את עצמו משרש הטומאה ומקשר את עצמו לשרש הקדשה. וזה בחינת תשובה ששב מהטומאה להקדשה. נמצא שמקבל חיות חדש וגם הגוף נעשה חדש כי ... על מעשיהם הטובים ועל ידי אנחותיהם נפסקו משרש הבל הטהור ונתקשרו להבל הטמא והבל הזה החטיאם. והוא הדין להפך מה שרשעים עושים מצוות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה מא - רִקּוּדִין
... לתוך הברכים, הגבורות משרש הבינה וכשממשיך שרש הגבורות מבינה, אז החיצונים בורחים משם, והוא לוקח הבכורה והברכה, שזה בחינת ברכים ושרש הבכורות, נקרא יין כידוע וזה יין המשמח וזה שכתוב ביעקב, כשראה שהוא בחינת ברכים במקום דין כי ... גימטריא יעקב אזי המשיך שרש הגבורות, בחינת יין המשמח כמו שכתוב: "ויבא לו יין וישת" שרש של הברכה נמצא על ידי רקודין, ששותה יין המשמח, שהם שרש הגבורות שבבינה ונמשכין למטה בתוך הרגלין, הינו שמרקד בזה מגרש החיצונים משם וזאת התלהבות של ... ואין דין נמתק אלא בשרשו ושרש הדינים בבינה, כמו שכתוב: 'בינה דינין מתערין מנה', "אני בינה לי גבורה" ושם מ"ב בבינה נמצא ... וכו' יין, זה בחינת בינה, שרש הבכורה יין המשמח 'מזבח' זה בחינת דינים 'תלמידי חכמים', הם בחינת נצח הוד וזהו פרושו: הרוצה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעז - כְּשֶׁיֵּשׁ מַחֲלקֶת עַל הָאָדָם, אֵין לַעֲמד עַצְמוֹ כְּנֶגֶד הַשּׂוֹנְאִים
... כמובא ועל כן נקרא תמר לשון תמורה הינו הסטרא אחרא שהיא נקראת תמורה כי תמורת חכמה אולת, תמורת חיים וכו' כמובא ושרש הדינים והסטרא אחרא הוא מחלקת שבקדשה כי הסטרא אחרא הוא בחינת מחלקת ושרשם ...
איך לזהות מפורסמים של שקר?
... התלויה בלב ... ואזי יכול להכיר המפרסמים שהם על ידי עזות, כי עזותם נופל לפניו כי כשזוכה לתפילה שהיא בחינת דבר ה' שהוא השרש העליון, שכל השרים העליונים וכל צבא השמים כלם מקבלים כחם ממנו אזי הם כלם בחינת לווין אצלו בבחינת: כל כוכביא לווין דא מן דא וכו' נמצא שכלם הם בחינות לווים עד השרש העליון, שהיא דבר ה' שהוא בחינת הבעל תפילה, שהוא המלוה הגדול ... תבות מלוה כי כלם הם בחינת לווין זה מזה וזה מזה עד המלוה הגדול, שהוא בחינת הבעל תפילה שהוא המלוה הגדול כי הוא בבחינת השרש העליון, שהוא דבר ה' כנ"ל ועל כן יכול להכיר בהמפרסמים שהם רק ...
1 2 3 4
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0625 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 23:41:18 - wesi2