ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כה
... בעולם העליון ואמר אז דבר נפלא להאיש הנ"ל, ואינו רוצה לגלות ונתקבל רבנו, זכרונו לברכה, לפני החכמים, והוטב בעיניהם מאד והחזיקו אותו לחדוש גדול ואחר כך בא רבנו זכרונו לברכה, בעצמו בשמחה, ואמר. ברוך השם יתברך שזכינו להצלה הזאת והיה שם ...
סיפורי מעשיות - מעשה ג - מעשה מחיגר
... תמיד לחפר כנ"ל וכשנעשה מלך בינינו, עושים לפניו כל הליצנות ושמחים זה מתלוצץ איך הזיק תינוק, והיולדת מתאבלת עליו וזה מראה ליצנות אחרות, וכן כמה מיני ליצנות וכשהמלך בא בתוך השמחה הוא הולך ומטיל עם השרי מלוכה שלו ומנסה עצמו לעקר האילן כי אם לא היה האילן כלל, היה ... לנו מאד ומחזק לבו מאד כדי לעקר האילן כלו וכשבא אל האילן אזי האילן צועק מאד ואזי נופל עליו פחד וחוזר לאחוריו פעם אחת נעשה מלך חדש ביניהם ועשו לפניו ליצנות גדולות כנ"ל ובא בשמחה גדולה ועשה לעצמו אבירות לב מאד ואמר לעקר את האילן כלו לגמרי ויצא לטיל עם שריו וחזק ...
שיחות הר"ן - אות יא
... הר"ן - אות יא אשרינו שהשם יתברך היטיב עמנו מאד שזכינו לקדשת ישראל ואמר שיש לו שמחה גדולה על שזכה להיות בארץ ישראל כי כמה מניעות וכמה בלבולים וכמה מחשבות וכמה עכובים וסכסוכים היה לו על ענין הנסיעה לארץ ישראל, ומניעות מחמת ממון והוא קפץ על כלם וגמר העבדה ...
שיחות הר"ן - אות רצט - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
... תורה אם אני מרגיש שמחה בלבי אז או על כל פנים פעם אחר בשנה אם אני מרגיש שמחה בלבי [וברוך ה' שעזרני בחסדו הגדול לשמח בכל לב כמה פעמים בשנה והרגשתי השמחה בלבי מה שאי אפשר לספר לחברו כלל כי שמחת יהדותנו, מה שזכינו להיות מזרע ישראל ולהאמין בו יתברך הוא לכל חד כפום ... שמרגישין בשעת השמחה אפילו הפחות שבישראל זה אי אפשר לספר כלל] כי חפצו ורצונו היה מאד שנהיה שמחים בכל השנה כלה בפרט בשמחת תורה ...
ספר המידות - לימוד
... להפך, תדרש הפסוק שהוא לזכות ולטוב. סא. מי שאין לו הבנה בלמודו, ישבת אצל צדיק, גם על ידי זה יזכה ללמד תורה לשמה. או ישתדל לעשות איזה תענוג לצדיק או ילמד בשמחה או יקבל את השבת בשמחה או יקבל הצדיק בשמחה. סב. על ידי למוד בעיון יוכל להתפלל. סג. מי שאינו יכול ללמד מחמת מניעות, יפרש ממשקה המשכר. סד. על ידי ביטול תורה יבוא לביטול תפילה והוא הדין להפך. סה. מי שאין ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כה - אַחֲוֵי לָן מָנָא דְּלָא שָׁוְיָא לְחַבָּלָא
... עד כאן לשון רבנו ז"ל] ה. גם דע שכדי להכניע הקלפה המסבבת שבכל מדרגה כנ"ל על זה צריך שיעורר שמחה של מצוה על עצמו הינו שישמח על ידי שיזכר שזכה להתקרב להשם יתברך וזכה להתקרב לצדיקים המקרבין אותו להשם יתברך ועל ידי השמחה זו הוא משבר הקלפה ונכנס למדרגה שניה [שיך לאות א] זבחי אלהים רוח נשברה ששבירת הדמיון הם הקרבנות וכו' עין שם וזה בחינת סמיכה על הקרבנות כי ...
דמותו של ר' נחמן מברסלב
... של ר' נחמן מברסלב שאלה: מצד אחד הגותו נסובה סביב העניין של השמחה והביחד. הוא גם אמר שאדם ללא חברים טוב לו שימות וכולי. מצד שני הוא בעצמו היה די בודד. הוא ... לברר את הציטוט המקורי ואת הלשון המקורית ואת ההקשר המקורי שבו נאמרו הדברים. דהיינו אכן רבי נחמן דיבר על השמחה, אך על עניין הביחד הוא לא דיבר אלא על ההפך שהוא ההתבודדות שהוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. ... ללמד הינו אף על פי שכפי שאתם רואין ממני נדמה לכם שאני על פי רב בעצבות אין אתם צריכים ללמד מזה, רק להיות בשמחה תמיד. כי האם אתם מדמים עצמכם אלי בכל הדברים לעשות כמוני. גם באמת אני בשמחה רק מחמת שאני צריך תמיד לפנות הדרך במקום שהיה תהו ומדבר לעשות שם דרך לקצץ משם כל המעכבים ... הנ"ל של רבי נחמן לא הובנו, הרי שכן ניתן להבין שהוא אכן היה מודע לשאלה הנ"ל. ועכשיו נבהיר את העניין. השמחה היא בלב. והיא לא חיצונית. אדם יכול להראות עצוב ובכלל להיות בשמחה. נכון, קשה להכיל את הדבר הזה בשכל אנושי, כיצד אדם יכול להיות עצוב כלפי חוץ ממש, ובכל זאת ... ועצבות. ובכל זאת השי"ת הוא שלמות. כך שהפרדוקס הנ"ל שורשו גבוה יותר. ובשורה התחתונה, הצדיק תמיד נמצא בשמחה. כי הוא חווה את העצבות בצורה שונה ממה שמוכר לנו. ז"א הצדיק מכיל בתוכו את כל הרגשות בצורה ... כולם, ואז יש אחדות מלאה וכולי. וראה גם כאן - להיות לבד - בריא או לא? לסיכום: בתוך תוכו אצל רבי נחמן היתה שמחה תמידית שרק מתחזקת כל הזמן. וגם אם הוא היה נראה עצוב, הרי שבתוכו הוא היה שמח. והצדיק האמת ... שהשכל של הצדיק האמת הוא מאוד גדול. והוא לא ממש נתפס בשכל אנושי. הראתי לך קודם את אותה האנלוגיה ממש של השמחה והעצבות על הבורא והבריאה. בנוסף, הבורא הוא גם נמצא כל הזמן בהתבודדות, כי הוא כביכול הכי ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ה - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה
... המלאך הוא על ידי שמחה בבחינת לב שמח ייטב פנים זה בחינת המלאך, בחינת "ומלאך פניו הושיעם" שנתחזק על ידי לב שמח ועל כן מקום המלאכים נקרא שחקים על שם שחוק ושמחה כי עקר חזוק המלאכים על ידי שמחה כנ"ל וזה בחינת השמחה של תפילין, כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, [שרב] הוה בדח טובא, ואמר תפילין קא מנחנא הינו, כי על ידי תפילין מחין נעשה בחינת המלאך כנ"ל ועל כן צריך שמחה כדי לתן חזוק להמלאך כנ"ל ועל כן כשחלם לאדם חלום לא טוב, התקון הוא תענית כי תענית הוא בחינת שמחה, כמו שכתוב: "שמחנו כימות עניתנו" שעל ידי תענית נעשה שמחה ועל ידי השמחה נותנין חזוק להמלאך ומתקנין ומכניעין את בחינת החלום רע שהוא בחינת חלום על ידי ש"ד שבא על ידי שאין חזוק בהמלאך כנ"ל ועל כן מי שאין רוצה להתענות על החלום אומרים לו המיטיבין: "לך אכל בשמחה לחמך" הינו שיהיה אכילתו בבחינת שמחה שעל ידי זה מחזק את המלאך ומכניע את השדים שעל ידם נתקלקל החלום על ידי המאכלים כנ"ל ועקר חזוק המלאך הוא בניסן כי ניסן ראש השנה למלכים ואז נתחדש כל ההתמנות של כל ... ואז יש להמלאכים שמחה ונתחזקין כי אז, בניסן, הוא זמן הגאלה, כי 'בניסן נגאלו' וזה ידוע, שעקר גלות מצרים היה לתקן חטא אדם הראשון שהיו שדים מחממין אותו והוליד שדין וכו' והחמום הוא על ידי ... לחדש הרצון על ידי השמחה כי על ידי השמחה נותנין חזוק בהמלאכים כנ"ל ואזי נתעורר שמחה בהמלאכים כאלו נתחדש הרצון בחינת "וכמצביה עבד בחיל שמיא", באותו היום כאלו קבלו ההתמנות שלהם באותו היום אבל עקר התחדשות הרצון הוא בניסן ואזי הוא עקר חזוק שלהם ואזי ... זמן שמחתנו, בחינת שמחה של תפילין לתן חזוק להמלאך כדי שלא יזיקו המאכלים לקלקל את החלום כנ"ל כי סוכות הוא חג האסיף, שאוסף כל מיני מאכל ועל כן אז צריכין שמחה לחזק את המלאך, שזהו תקון המאכלים כנ"ל ועל כן הוא זמן שמחתנו כנ"ל שמיני עצרת זה בחינת מלכות בחינת: "זה יעצר בעמי", הנאמר במלך שזה בחינת תקון המשפט, בבחינת: ... הינו בחינת תקון השמחה, שהוא חזוק המלאך כנ"ל גם הראה בשלמות זה בחינת תקון המשפט כי מקום המשפט הוא בלב כמו שכתוב "ונשא אהרון את משפט בני ישראל על לבו" ועל ידי קלקול המשפט שעל ידי זה ... הרצון, על ידי השמחה כנ"ל וזהו: 'אדמיתינן ציבי' זה בחינת: "וכמצביה עבד בחיל שמיא" בחינת התחדשות הרצון הינו שהיינו רוצים להביא הרצון, בחינת התחדשות הרצון שזהו חזוק המלאך, שעל ידי זה ... כי התענית מביא שמחה שהוא תקון החלום כנ"ל כי הדרן לבתר תריסר ירחי שתא הינו כשחזרנו ובאנו לחדש ניסן שהוא אחר שנים עשר חדשי השנה כי ניסן תחלת החדשים והוא ראש השנה למלכים ואז הוא חזוק ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לב
... ממדינת ליטא והן ממדינת פולין, כלם כאחד גדולים וקטנים והיה להם שמחה גדולה ובתוך הסעדה דברו דברי תורה ביניהם וראש המדברים היה זה הגדול הנ"ל ... מקומה במסכת זבחים בדף זה על ראש העמוד וכן היה והיה להם לששון ולשמחה ונמשכה סעדה זו מזמן מנחה גדולה עד אור היום ונעשה התקשרות ביניהם אך אחר ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כד - מִצְוָה גְּדוֹלָה לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה תָּמִיד
... מוהר"ן ח"ב - תורה כד - מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחרה בכל כחו וכל החולאת הבאין על האדם, כלם באין רק מקלקול השמחה כי יש עשרה מיני נגינה שהם בחינת שמחה כמו שכתוב: "עלי עשור וכו' כי שמחתני ה' בפעלך" וכו' ואלו יוד מיני נגינה באין בתוך עשרה מיני דפקין והם מחיין אותן ועל כן כשיש קלקול ופגם בהשמחה שהיא בחינת יוד מיני נגינה על ידי זה באין חולאת מן היוד מיני דפקין שנתקלקלין על ידי קלקול היוד מיני נגינה שהם השמחה כנ"ל כי כל מיני חולאת כלולים ביוד מיני דפקין וכן כל מיני נגונים כלולים ביוד מיני נגינה וכפי קלקול השמחה והנגון, כן בא חולאת כנ"ל וגם חכמי הרופאים האריכו בזה שכל החולאת על ידי מרה שחרה ועצבות והשמחה היא רפואה גדולה ולעתיד תתגדל השמחה מאד ועל כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה . 'עתיד הקדוש ברוך הוא להיות ראש חולה לצדיקים לעתיד לבוא' דהינו שיעשה מחול לצדיקים, ... יהיה ראש חולה כי שכינה למעלה מראשותיו של חולה כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה, שנאמר: "ה' יסעדנו על ערש דוי" כי אין להחולה שום חיות, רק השכינה מחיה אותו ולעתיד על ידי השמחה יתתקן כל החולאת כנ"ל ואז יהיה השם יתברך ראש חולה, דהינו ראש המחול כנ"ל כי השמחה היא בחינת תקון החולה כנ"ל ובשביל זה נקראין השמחה והרקודין חולה כנ"ל כי הם תקון החולאת כנ"ל. והכלל, שצריך להתגבר מאד בכל הכחות להיות אך שמח תמיד כי טבע האדם למשך עצמו למרה שחרה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן וכל אדם מלא יסורים על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל ואפילו במלי דשטותא אף שגם לב נשבר הוא טוב מאד עם כל זה הוא רק באיזו שעה וראוי לקבע לו איזה שעה ביום לשבר לבו ולפרש שיחתו לפניו יתברך, כמובא אצלנו אבל כל היום כלו צריך להיות בשמחה כי מלב נשבר בקל יכולין לבוא למרה שחרה יותר מאשר יכולין לכשל על ידי שמחה, חס ושלום לבוא לאיזה הוללות, חס ושלום כי זה קרוב יותר לבוא מלב נשבר למרה שחרה על כן צריך שיהיה בשמחה תמיד רק בשעה מיחדת יהיה לו לב נשבר ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0625 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 07:44:34 - wesi2