ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
חיי מוהר"ן - לו - שיחות השיכים להתורות
... שנאנח על עוונותיו מתיר את עצמו משרש הטומאה ומקשר את עצמו לשרש הקדשה. וזה בחינת תשובה ששב מהטומאה להקדשה. נמצא שמקבל חיות חדש וגם הגוף נעשה חדש כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה: אנחה שוברת כל גופו של אדם נמצא שנעשה גוף חדש. וזה פרוש: "יש הבל אשר נעשה על הארץ" וכו'. הינו יש צדיקים שעושים עברות גדולות וזה מחמת ההבל הינו שתוהים על מעשיהם הראשונים ונאנחו על מעשיהם הטובים ועל ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות כ
... רוסיא רק הכל ישמעאלים וערביים ואז נפל עליהם פחד גדול ואחזתם רעדה גדולה עד שלא היו יכולים לנוח על המשכב מחמת רעידת הגוף מגדל הפחד כי אז הבינו שהם בספינה של מלחמה שקורין קריג שיף והוא סכנה גדולה בלי ערך ועדין אין ...
חיי מוהר"ן - פו - סיפורים חדשים
... כנ"ל. והיה התרוץ כי באמת הוא צדיק גדול אך יש לו גוף מלקט מכמה מקומות שהוא בחינת מקומות המטנפים אבל הוא בעצמו אדם גדול וקבל על עצמו שהוא יתקן זה הגוף ואין שואלין בשלום חברו במקומות המטנפים על כן לא ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ב - יְמֵי חֲנֻכָּה הֵם יְמֵי הוֹדָאָה
... בדפיקות גדולות בשעת הצרה, חס ושלום ואחר כך כשיוצאין מהצרה אזי חוזרין תהלוכות הדמים לילך כסדר בתוך שבילי הגוף ועל כן התודה, שהיא באה כשיוצאין מהצרה היא מכנה בשם הלכה על ... כנ"ל. [וגמר פרוש הפסוק על פי התורה הנ"ל לא זכינו לשמע] ובשעה שהלב בצרה גם הראה בצרה כי הראה היא קיום הגוף כי הראה מקימת הלחה לבנה וממשכת הלחלוחית להגוף כי הגוף יש לו תנועות שהם מיבשין הגוף כי התנועות מיבשין ועל כן עקר הקיום על ידי הראה שממשכת ... על הלב ואזי הלב דופק בדפיקות גדולות אזי הראה מנשבת נשיבות גדולות, ואזי נתיבש הראה ועל ידי זה נתיבש הגוף, חס ושלום ושמן הוא רפואה להראה, כמו שאומרין העולם כי השמן ...
להיות כמו רבי נחמן מברסלב - מודל לחיקוי
... כמו קוף שעושה מעשה אדם והוא כגוף ללא נשמה. אך חיקוי הפנימיות, דהיינו על ידי שמסתכל בשכל שיש בכל דבר, על ידי זה היודע והידוע מתאחדים לישות אחת ... גם אם המהות טובה, הריהו כגוף ללא נשמה, והריהו כבעל חיים וכקוף המחקה את פעולותיו של בן האדם. לחיצוניות אין משמעות בלי הפנימיות, כשם שלגוף אין משמעות בלי הנשמה. החיקוי צריך להיות של הנשמה דהיינו של המהות הפנימית החיובית ולא של המעטפת החיצונית. נסה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ה - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה
... לתוך גופים על ידי זה נכפל ונתרבה פרנסתו כי כשממשיך רוחניות אלקות לתוך צמצומים, דהינו לתוך גופים זה בחינת בריאה כי נעשה עתה בריאה חדשה על ידי חבור רוחניות אלקות עם הגוף והצמצום, שזה עקר הבריאה ואזי תכף כשנעשה איזה בריאה, אזי השם יתברך נותן פרנסה תכף כי השם יתברך מפרנס 'מקרני ראמים עד ביצי כנים' ותכף שיש בריאה, תכף השם יתברך נותן פרנסה כי הנשמה לבד אינה צריכה פרנסה וכן הגוף לבד אינו צריך גם כן פרנסה ועקר צרך הפרנסה הוא רק כשנתחבר הנשמה עם הגוף דהינו 'שתופא דנפשא ובשרא' אז צריכין פרנסה ועל כן, על ידי שממשיך רוחניות אלקות לתוך צמצומים וגופים שזה בחינת בריאה, בחינת שתופא דנפשא וגופא על ידי זה נתרבה ונכפל ... על ידי זה נעשה בחינת תפילין, מחין, שהם בחינת חותם דקדשה בחינת: "שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך" כי עקר תקון המחין על ידי שבירת תאוות ניאוף כי עקר המח על ידי לחות הגוף כי המח הוא כמו נר דולק והלחות שבגוף הם עולין להמח ונעשין שמנים אל המח נמצא שעקר המחין על ידי לחות ושמנונית הגוף על כן על ידי שמכניעין תאוות ניאוף ואין יוצאין לחות ושמנונית הגוף לחוץ על ידי זה עולין הלחות אל המח ונעשה שמנים שזה עקר המחין על כן על ידי המגנים הנ"ל שמכניעין תאוה זו על כן הם עושין על ידי זה בחינת תפילין, מחין כנ"ל כי הם מעלין לחות הגוף מבחינת החתים בשרו עושין מזה מחין בחינת תפילין כי תפילין הם התנוצצות המחין ועל כן נקראו התפילין יקר כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה "ויקר" אלו תפילין כי התפילין נעשין ... בא, חס ושלום, החמום והטומאה הנ"ל ועוות המשפט נעשה על ידי בחינת תפילין רעים כי יש בחינת תפילין מחין שיש בהם פסלת כי התפילין מחין נעשין על ידי שמעלין הלחות ושמנונית הגוף מבחינת החתים בשרו לבחינת חותם דקדשה בחינת תפילין מחין כנ"ל ויש לחות שצריכין לצאת בבחינת טפת עשו וישמעאל וכשמעלין בחינת אלו השמנונית מבחינת החתים בשרו אל המח אזי ... מיכאל, ומשמאלי גבריאל וכו' כי על ידי קשור המרכבה נצולין מטומאה הנ"ל. יג. וזה בחינת: תקיעה, תרועה, שברים תקיעה זה בחינת "היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו" בחינת חרדת הגוף בחינת קר רוח בחינת: "וקר רוח איש תבונה" שעל ידי זה הוא תקון האמונה, על ידי 'איש תבונה' כנ"ל תרועה זה בחינת: "ומשה היה רעה" בחינת תפילין הפך רעה זונות כנ"ל שברים זה ... "רתם המרכבה" הינו קשור המרכבה בחינת "מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים", כנ"ל וזהו: "תקעו בחדש שופר" תקעו זה בחינת: "היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו" בחינת חרדת הגוף, בחינת: "וקר רוח איש תבונה" הינו בחינת איש תבונות שעל ידו נתתקן האמונה כנ"ל בחדש שופר הינו בהתפארות חדש דהינו התפארות וגאוה חדשה שנתגלה הינו בחינת גרים שהם מכניסין ...
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 2
... האם רבי נחמן לא טעם טעם חטא? כי מי שמתקן את חטא אדם הראשון, הוא דייקא זוכה לאכול מעץ החיים, והוא זוכה לגוף חדש וקדוש מגן עדן עילאה, גוף שהוא נקי מכל התאוות ראה כאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=140 - פושט את גופו המצורע ולובש גוף קדוש מגן עדן וכאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=89 - איך לתקן את החטא של אדם הראשון? וכאן forum.eip.co.il/forum_posts.asp?TID=136 - האם מי שמסיים את התיקון שלו מת? ****** וכל זמן שהאדם לא זוכה לגוף חדש מגן עדן, הרי שעדיין כל התאוות קשורות בגופו... וגם אם הוא רחוק מהתאוות בפועל, הרי שעדיין כל התאוות קשורות בו בכוח... כנ"ל * ומה היא שבירת התאוות ...
הצדיק האמת הגדול במעלה - מה מיוחד בו?
... אישי בינוני, גם לא לתקופה זמנית. על האדם לחפש תמיד את הטוב ביותר עד כמה שידו משגת. מאמן אישי הוא כמו רופא. הרופא מרפא את הגוף, האימון האישי אמור לעזור לאדם לרפואת הנפש. ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה כב - חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם
... ה. וצריך כל אדם לרחם מאד על בשר הגוף להראות לו מכל הארה ומכל השגה שהנשמה משגת שהגוף גם כן ידע מזאת ההשגה בבחינת: "ומבשרך לא תתעלם" 'מבשרך' דיקא שלא תעלים עיניך מלרחם על בשרך הינו בשר גופך כי צריכין לרחם מאד על הגוף לראות לזככו כדי שיוכל להודיע לו מכל ההארות וההשגות שהנשמה משגת כי הנשמה של כל אדם היא רואה ומשגת תמיד דברים עליונים מאד אבל הגוף אינו יודע מהם על כן צריך כל אדם לרחם מאד על בשר הגוף לראות לזכך הגוף עד שתוכל הנשמה להודיע לו מכל מה שהיא רואה ומשגת תמיד כנ"ל וכשהגוף הוא בבחינה זו היא טובה להנשמה שלפעמים נופלת ממדרגתה וכשהגוף צח ואור תוכל הנשמה להתרומם ולחזר למדרגתה על ידי הגוף הינו, על ידי תענוגי הגוף תוכל לזכר ולעלות לתענוגים שלה כי מאחר שהגוף גם כן טוב וכשר אינו נלכד בהתענוגים ועל כן תוכל הנשמה לחזר על ידי תענוגי הגוף למעלתה לתענוגים שלה וכן גם כן על ידי הרשימות שיש בהגוף על ידי הארות שהאירה בו הנשמה מקדם תוכל עתה לזכר ולעלות ולחזר למדרגתה וזה בחינת: "מבשרי אחזה אלוה", 'מבשרי' דיקא הינו על ידי בשר הגוף 'יחזה אלוה', הינו השגות אלקות הינו, שהאדם בגופו יראה ויחזה השגות עליונות שהנשמה משגת תמיד כנ"ל אבל כשיש להגוף עזות מבחינת "והכלבים עזי נפש" אין הנשמה יכולה לסמך עצמה ולהתקרב אל הגוף להודיע לו מההשגות שלה כי תוכל ללכד בתקף ועזות הגוף מה שהגוף עז וחזק בהתאוות וצריך לזה עזות דקדשה הינו קולות הנ"ל שעל ידי זה משבר עזות הגוף כי 'אנחה שוברת גופו של אדם' וכשמשבר עזות ותקיפות הגוף על ידי זה תוכל הנשמה להתקרב עצמה אל הגוף כי לא תהיה נלכדת שם וזה בחינת: "מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי" עצמי היא הנשמה שהיא עצם האדם כי עקר עצמיות האדם מה שנקרא אצל האדם ... שהיא עצם הקים לעד אבל מחמת עזות הגוף בתאוותיו אזי הנשמה שהיא עצם האדם רחוקה מבשרו וגופו ועל ידי קול אנחה שהיא בחינת עזות דקדשה כנ"ל על ידי זה נשבר עזות גופו ואז ... ומתדבקת העצם להבשר הינו הנשמה להגוף וזהו: "מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי" כנ"ל ובחינת קול התקיעות הוא בחינת "מקול אנחתי" והוא משבר גופו של אדם בבחינת: "אם יתקע שופר ... קול עז שברים, שעל ידם נשבר עזות הגוף כנ"ל תרועה, בחינת: "ואתה תרעה את עמי" הנ"ל שהם הרועים דקדשה שאי אפשר להתקרב להם כי אם על ידי עזות דקדשה שהוא בחינת קולות ... בשר וכשהם בבחינת בשר כמו בשר הגוף בעצם האדם הם שומעים הקול אנחה הינו קולו של החכם ושוברת גופם בבחינת 'אנחה שוברת' וכו' ועל ידי זה יוכל לסמך להתקרב אליהם שהם ... דקדשה בעצמו לשבר על ידו עזות הגוף כי אם קול הברה שהוא קול העוונות שנתעוררין נגד קול דקדשה והם צועקים בתוכנו. ה' עשה למען שמך שאתה בעצמך תעשה למען שמך ותרחם ... אינו שומע אם אינו בבחינת בשר שהגוף רחוק כל כך מהעצם הנשמה עד שאינו בבחינת בשר ואזי אינו שומע קול אנחתו וכן קול אנחת החכם אם אינו בבחינת בשר להחכם אינו שומע קולו ... בשר להחכם וכן על ידי שמשמש הגוף להנשמה בעשית מצוות מעשיות נעשה הגוף בחינת בשר להנשמה וכשהבשר בבחינה הזאת אז: "ולירושלים מבשר אתן" מבשר הנמול הנ"ל נשלם ירושלים, שהיא "קריה נאמנה" הינו שזוכין ... עזות דסטרא אחרא שהוא בחינת עזות הגוף וזוכין להתקרב ולהתדבק אליהם ועל ידי זה זוכין לאמונה שלמה שהוא בחינת ירושלים קריה נאמנה כנ"ל ט. ולבוא לעזות דקדשה הנ"ל הוא על ...
שיחות הר"ן - אות קצג - גדולות נוראות השגתו
... אכילה כי יש כמה כחות באדם לענין אכילה כי יש כח המקבל וכח המעכב שלא יצא לחוץ המאכל תכף וכח המעכל וכח המחלק המאכל לכל איברי הגוף להמח המבחר וכן ללב וכן לכל שאר האיברים לכל אחד כראוי ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1641 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 22:48:20 - wesi2