ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
חיי מוהר"ן - של - מעלת המתקרבים אליו
... אמר אני יכול לעשות מכלכם צדיקים גמורים נוראים אבל מה יהיה אם כן יעבד השם יתברך בעצמו את עצמו [כלומר שרצונו הוא שאנחנו בעצמנו נתיגע בכחו ועצותיו הקדושים להשיג עבודת השם. אבל לא שהוא יתן הכל לגמרי]. וכן שמעתי עוד בכמה לשונות שאמר אני יכול לתן יראה להאדם עד שיצא מחייו ויתבטל במציאות. ופעם אחת בקש מאתו אחד מאנשי ... שיקרבהו לעבודתו אבל לא שהשם יתברך יעשה הכל בעצמו]. גם אמר לי אתה בלעדי אינך יכול לעשות [הינו שאיני יכול לעשות ולעסק בעבודת השם בלעדי כחו ועצותיו] אבל אני בלעדיך גם כן איני יכול לעשות כלל. [כלומר לעשות לי טובה כל זמן שלא אשתדל בעצמי לקבלה כי מה שאני צריך לעשות הוא בעצמו אינו יכול לעשות הכל בלעדי, אף על פי שבאמת הכל ...
לימוד ליקוטי מוהר"ן! איך ללמוד ולהבין את הספר ליקוטי מוהר"ן? - חלק 1
... של רבנו נובע ונובעים ממנו שאר הדיבורים של רבנו. הבנה של כל דיבור של רבנו, מאירה את כל שאר דברי רבנו. ובנוסף, כל התורה של רבנו היא כולה הקדמות, דהיינו הקדמות ועצות טובות איך האדם יכול לזכות להגיע לשלמות הנפשית שלו וכולי. ולכן ברמה המעשית כאשר קוראים את ספרי רבנו בכלל ואת הספר ליקוטי מוהר"ן בפרט, הדבר היחיד שצריך לשים אליו לב, הוא העצות המעשיות שהאדם צריך ויכול לקחת לעצמו לחיים האישיים שלו. התכלית שלשמה רבנו אמר את תורותיו הוא למען תיקון נשמת ... אחרי פסקה, גם אם לא מבינים כלום פשוט להמשיך ולקרוא בלי לנסות ולהבין, כי בתוך כל מה שלא מבינים, בתוך הדברים האלו טמונים יהלומים יקרים שמתנוצצים לאדם ונותנים לו עצות טובות וכולי. ולכן הדבר העיקרי שצריך לשים אליו לב כאשר קוראים את ספרי רבנו, הוא אל העצות המעשיות שרבנו מגלה לנו שניתן להתגבר עליהן על כל הדברים... ולזכות לשלמות ולתכלית וכולי. אחת הטעויות הכי גדולות ...
הצדיק האמת הגדול במעלה - מה מיוחד בו?
... האדם עצמו. כך שאם אינך מוצא מאמן אישי טוב, חפש את האמת שבתוכך, והכל יסתדר מעצמו. בעניין זה שרק הצדיק האמת יודע להתאים את עצמו לכל אחד ואחד. כי יש עצות שאינן מתאימות לכל אחד. אך כל העצות של הצדיק האמת, כולן מתאימות עבור כל אחד. וכל התורות של רבי נחמן מברסלב, מתאימות הן לאדם הגדול במעלה והן לקטנים וכולי. והעצות של הצדיק האמת הן פשוטות ליישום, כגון העצה של ההתבודדות ושל הרצונות וכולי, כי אלו עצות השוות לכל נפש וכולי. וכל העניין של תמימות ופשיטות ולהיות בשמחה שהוא מתאים לכל אחד וכולי. וגם בשבח הפשטות שהיא מעלה עליונה ... מולידים עצבות וניאוף אצל השומע. וגם בעניין להתקרב לצדיק האמת הגדול במעלה שהוא כבר תיקן את עצמו בשלמות שאין שלמות אחריה באמת. יעוץ אישי. אימון אישי. עצות. ממי כדאי לקבל עצה? מהי עצה? עצה = צמצום השכל של האדם אל תוך רעיון כלשהו. היועץ מצמצם את שכלו / ידיעותיו אל תוך רעיון כלשהו ... העצה שלו יש לבחון היטב היטב. לעומת זאת, אם היועץ הוא אדם מאושר, הרי שזה אומר שהעצה מגיעה מאדם חכם, וממילא יישום נכון שלה אמור לעזור לאדם. אל תקבל עצות של מי שלא היית רוצה להרגיש כמוהו. הרגש הוא העיקר. הרגש הוא השורה התחתונה ומבחן התוצאה של האם השכל עובד. שכל טוב = רגש טוב. חוסר שימוש בשכל = רגש רע. חפש לקבל עצה ממישהו שהיית רוצה להרגיש כמו מה שנראה לך שהוא מרגיש. בעניין זה שהעצות של הצדיק האמת מתאימות לכל תחום בחיי האדם. ובעניין מ"ש רבי נחמן מברסלב כי כל עצה שלו טובה לאדם על כל מה שעבר עובר ויעבור בכל העולמות. ובעניין זה שהעצות של רבי נחמן מברסלב הם כלליות גדול, והן כוללות את הכל וכיו"ב. אימון אישי כולל, הוא אימון אישי שמלמד את האדם גישת חיים כוללת ...
חיי מוהר"ן - תמז - עבודת השם
... פנים עם הגביר ולספר לו כל לבו, באשר שהוא אנוס בדבר וכו'. ובא אצל הגביר והתחיל לספר לפניו לבו באשר שאיך שקבל אצלו מעות בהלואה והגיע זמן פרעון ואין לו ממה לשלם כי הפסיד המעות ואינו יודע כלל לשית עצות בנפשו מה לעשות בזה. וענה הגביר ואמר לו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קסג - לִפְעָמִים מֻנָּח הַדִּבּוּר וּמוּכָן לָצֵאת
... עד שאפילו אם נותנין לה דבר מאכל, אינה יכולה לקבל לאכל כמו החולה שמטל זמן רב בחליו, עד שנתעלף כל כך, שאי אפשר לו לקבל שום מאכל וכשנותנין לו, הוא דוחה ואינו יכול לקבל ומה נעשה, ואנחנו גרמנו לעצמנו, שלא שמענו לעצות טובות שנתן לנו השם יתברך [כי פנו אלי ערף, ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - כי איש הישראלי אם צריך לעצה
... שם גמר העצה ועל פיהם יהי' כל דבר שבעולם ועל ידם נמתקו הדינים דהנה ידוע כי מקור העצה הוא בהחכמה המתפשט ומתהווה ע"י הדעת ונגמר ע"י הכליות כ"ש שהכליות יועצות כי הכליות הם כלי ההולדה להוציא מכח אל הפועל וע"כ ישאל להצדיק בעצמו או לתלמידי ... יתן לו עצה או ישאל לבני הצדיקים כי שם נמתקה העצה כי הדינים הם למטה ונקראים צמצומים וזה הוא מקום צר והצדיק נותן לו עצה וממשיך חסד אל לאברהם להכליות היועצות והם נקראים בני הצדיקים כ"ש וכל בניך לימודי ה' ונאמר ה' צבאות יעץ וממתיק לו ...
שיחות הר"ן - אות עו
... עליו טרחא דצבורא שהיה עוסק הרבה עמנו ועם כל אנשיו לקרבם לעבודת ה' ולתן לנו עצות בכל עסקינו וכו' וכו' וגם מחו היה משוטט תמיד בהשגות גבוהות ונוראות תמיד וכו' וכו' אף על פי כן היה עוסק בלמוד התורה בפשיטות הרבה בכל יום ויום ולא היה טרוד כלל, רק ...
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 1
... (שיח שרפי קודש) אמר לענין שצריך רק תפלה בכדי לבטל את התאוות ואין מועיל על זה עצות אחרות. כששוברין תאוה נהיה ממנה שתים, "אז מ'ברעכט א תאוה ווערט צוויי" רצה לומר שאת התאוות צריך לבטל לגמרי כי אם רק ...
בגדים - חשוב או לא חשוב?
... בוודאי שאלו רק צמצומים בלבד. כי מצד האמת וכי זה באמת משנה איזה בגדים לובשים, הרי אין עוד מלבדו, והכל טוב והכל אחד וכולי. אלא שהצדיק מלביש את השכל שלו בעצות מעשיות ממש, כי גם התורה היא בחינת "תריג עטין דאורייתא", דהיינו עצות של התורה איך להתקרב אל הבורא. כי עבודת ה של הצדיק עצמו, היא מעל התורה, כפי שרבי ...
איך ללמוד ליקוטי מוהר"ן לעומק?
... שלו. היינו כי גם בתורה של הצדיק יש את הבחינה של תורתו ותורת ה ממש כמובא. וכל אדם בכל דרגה ובכל עולם יכול להוציא עצות עבור עצמו כיצד לנהוג וכולי. ועל ידי 3 הדברים האלו שהם: 1 - לימוד בבקיאות ובעיון של ליקוטי מוהרן עצמו בלבד. 2 - התבודדות. 3 - קיום של העצות של רבי נחמן מברסלב לפי דרגת השגתו של האדם. על ידי 3 הדברים ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1250 שניות - עכשיו 15_04_2024 השעה 00:15:47 - wesi2