ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
סיפורי מעשיות - מעשה י - מעשה מבערגיר [סוחר] ועני
... אשר היו לו, מכל סחורותיו והונו ורכושו ונשאו הכל כאשר לכל אל בית העני הנ"ל ולא השאירו כלום בביתו כי אם דפנות הבית ריקם וחרה לו מאד מאד והקיץ וירא והנה חלום ואף שראה שהוא חלום, וברוך השם, הכל אצלו אף על פי כן היה לבו נוקפו מאד וחרה לו הדבר מאד מאד על דבר החלום ולא היה יכול לצאת מדעתו דבר החלום הנ"ל והעני הנ"ל עם זוגתו, היה רגיל גם מקדם להשגיח עליהם ולתת להם מסת ידו ועכשו, אחר החלום, נתן עליהם השגחה יותר מקדם אך בכל עת שהיו באים לביתו, העני או אשתו, היו משתנים פניו ונבהל מפניהם מחמת החלום שזכר והם העני עם אשתו, היו רגילים לפרקים אצלו והיו אצלו נכנסים ויוצאים פעת אחת באתה אצלו אשת העני הנ"ל, ונתן לה מה שנתן ונשתנה צורתו ונבהל ונשתומם מאד שאלה אותו העניה ... לי מה זאת, שבכל עת אשר אנו באים אצלכם, משתנים פניכם מאד? ספר לה כל אותו הענין, שחלם לו כנ"ל ומאותו היום לבו נוקפו מאד וכו' כנ"ל השיבה לו: האם היה החלום באותו הלילה פלונית שאמרה לו? השיב לה: הן, ומה בזה? השיבה לו: באותו הלילה חלם לי גם כן שאני עשירה גדולה ובאו אנשים לתוך ביתי ועשו חבילות חבילות ושאלתים: להיכן אתם נושאים? השיבו: אל אותו העני, הינו להסוחר הנ"ל, שקראוהו עכשו עני על כן מה אתה משגיח על חלום, הלא אף אני בחלומי? והוא נבהל ונשתומם עכשו יותר ויותר על ששמע עוד את חלומה שהדבר נראה, שישאו עשירותו ורכושו אצל העני ודלות של העני ישאו אצלו, ונבהל מאד מאד ויהי היום, ... מתנות מתנות מחמת חבה והיו נותנים מתנות, עד שנתעשר העני והסוחר הנ"ל נפל בדעתו, שישתדך עם העני הנ"ל מגדל יפיה, שהיה חדוש כזה ויאמר בלבו: אפשר על זה מראה החלום שנושאין שלו להעני ומהעני נושאין אצלו דהינו שישתדכו יחד ויתערבו יחד על ידי השדוך פעם אחת באתה אשת העני אצלו ואמר לה דעתו, שרצונו להשתדך עמה ואפשר בזה יתקים החלום כנ"ל השיבה לו: גם אני חשבתי זאת בדעתי אך לא היה לי העזה לדבר מזה, שאני אשתדך עמכם אך אם אתם רוצים בודאי אני מוכן, ולא אמנע מכם כי כבר נשבעתי, שכל טובי והצלחתי לא ימנע ...
סיפורי מעשיות - מעשה יג - מעשה משבעה קבצנים / מעשה בשבעת הקבצנים / מעשה בשבעה קבצנים
... לתפסה עד אשר עלתה בידו ותפסה פעם אחת חלם לו לאותו המלך, שהיא עמדה עליו והרגה אותו והקיץ ונכנס החלום בלבו וקרא לכל פותרי חלומות ופתרו לו כפשוטו שיתקים החלום כפשוטו, שהיא תהרג אותו ולא יכל המלך לתת עצה לנפשו מה לעשות לה יהרג אותה צר לו ישלחה מעל פניו זה חרה לו, ... כי הוא השתדל אחריה כל כך, ועתה תבוא ליד אחר וגם אם ישלחה ותבוא ליד אחר עתה בודאי יכול להתקים החלום שהיא תהרג אותו, מאחר שהיא אצל אחר יחזיקה אצלו הוא מתירא מחמת החלום כנ"ל ולא ידע המלך מה לעשות לה בין כך נתקלקל האהבה שלה אצלו קצת קצת, מחמת החלום ובכל פעם נתקלקל יותר ויותר וכן היא גם היא נתקלקל גם כן האהבה אצלה בכל פעם יותר ויותר עד שנעשה אצלה שנאה ...
סיפורי מעשיות - מעשה מנימוס המדינה והבעטלירס שהמליכו
... מזמרים, התפלא מאוד אם זה חלום. הלוא הוא זוכר שהיה מטל באשפה. והכה באצבעו, שיכיר אם זה חלום או לא, וראה שאין זה חלום. על כן חשב שהוא באמת מלך, ורק שהוא בעטליר, היה חלום. אבל הוא זכר, שהוא התקוטט עם בעטליר אחר ונעשתה לו חבורה. ראה שעכשו יש החבורה, וראה ששניהם אינו חלום, ונתבלבל מזה. ובא על המצאה חדשה, שילך לבית האחר שיש שם ספרים, ויראה אם מבין בספרים זה סימן שהמלך הוא אמת והבעטליר הוא חלום, ואם לא אינו יודע מה הוא. ולקח הספרים, ולא הבין הכתוב בהם. ונתישב בדעתו ואמר: אמת הוא שאני מלך, ומה שאינני מבין מפני שהכל אינם מבינים, והספרים אינם אלא ... אם באמת הם מפורסמים או זה חלום. ואם אמת הוא כך, מדוע אינם משיגים שום דבר? ומתישבים בדוחק, שבאמת הם צדיקים, ומה שאינם משיגים מפני ששום צדיק אינו משיג ויודע. ובזה פוגמים באמונת חכמים. ...
סיפורי מעשיות - מעשה יא - מעשה מבן מלך ובן השפחה שנתחלפו
... אותו העבדות אף אם אינו לפי כבודו והקיץ והחלום הזה נכנס לו מאד במחשבתו כי לפעמים עובר הדבר תכף מן המחשבה אך דבר החלום הזה נכנס הרבה במחשבתו אך אף על פי כן היה קשה ... לעשות זאת והלך יותר אל השתיה וחלם לו יותר החלום הנ"ל כמה פעמים, ובלבל אותו מאד פעם אחת היו אומרים לו בחלום אם אתה רוצה לחוס על עצמך תעשה כנ"ל! והכרח לקים את החלום והלך ונתן מותר המעות שהיה לו עדין על האכסניא ... והוא לא היה לו פנאי לישב את עצמו בזה, מחמת החלום הנ"ל וענה ואמר תכף, הן! והסוחר שכרו תכף ותכף ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ה - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה
... רועים שעל ידי זה נעשה שבעה משיבי טעם כנ"ל וזהו: מזקק שבעתים, כנ"ל ט. וזה בחינת חלום על ידי מלאך כי אלו המאמרות טהורות הם בחינת מלאך בחינת חלום על ידי מלאך כי הדבור הוא הרשימה של המח כי מה שנרשם ונעלם במח נחקק ונרשם בהדבור וכשהמחין זכים, שעל ידי זה נעשין אמרות טהורות כנ"ל אזי גם כשנסתלק המח בשעת שנה ואין נשאר רק הרשימה של המח שהוא בחינת דבור אזי גם הרשימה זכה, בבחינת חלום על ידי מלאך וזה בחינת שאחר הסתלקות משה בא שר צבא ה' ואמר: "עתה באתי" הסתלקות משה זה בחינת הסתלקות הדעת בחינת שנה שאז הדעת מסתלק, ואין נשאר רק הרשימו אזי הוא בחינת: "ויאמר וכו' אני שר צבא ה'", דהינו מלאך "עתה באתי", כי אז נשאר הרשימו בבחינת מלאך בחינת חלום על ידי מלאך כנ"ל וזה בחינת: "ה' יתן אמר המבשרות צבא רב" ה' יתן אמר זה בחינת אמרות טהורות הנ"ל בחינת הרשימה של המח שזה בחינת מלאך כנ"ל המבשרות צבא רב הינו מלאכים כנ"ל וזה ... אבל כשאין המחין נקיים וזכים אזי נעשה מבחינת שערות בחינת: "ושעירים ירקדו שם" בחינת חלום על ידי שד וזה בחינת אדם ובהמה בחינת חלום על ידי מלאך וחלום על ידי שד כי חלום על ידי מלאך זה בחינת אדם בחינת: "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" 'כדמותנו' זה כח המדמה, שהוא בצלמנו בבחינת מלאך, בחינת חלום על ידי מלאך כי בשעת שנה המח מסתלק ואין נשאר רק בחינת כח המדמה וכשהמחין זכים, אזי גם הכח המדמה שנשאר הוא בבחינת מלאך בחינת: כדמותנו בצלמנו שהכח המדמה הוא בצלמנו, בבחינת מלאך כנ"ל בחינת חלום על ידי מלאך וזה בחינת אדם, כמו שכתוב: "נעשה אדם" וכו' אבל חלום על ידי שד זה בחינת בהמה בבחינת "ושד בהמות יחיתן" וזה בחינת: אדם ביקר בל ילין הינו כשאינו לן וישן ביקר בבחינת תפילין כנ"ל הינו שאינו מזכך המחין בבחינת תפילין אזי: נמשל כבהמות נדמו הינו אז הכח המדמה בבחינת בהמה בחינת חלום על ידי שד שזה בחינת בהמה כנ"ל וזה אותיות מלאך ראשי תבות: "כי לאלהים מגני ארץ" כי על ידי מגני ארץ נעשה המלאך על ידי שמתקנין המחין והתפילין כנ"ל שעל ידי זה נעשה בחינת חלום על ידי מלאך כנ"ל י. אבל יש גם להמאכלים חלק בחלום כי מן המאכלים עולים עשנים אל המח ונצטירין מהם חלומות בשנה על כן צריכין לחזק את המלאך כדי שלא יהיה נפגם החלום על ידי המאכלים כי כשאין חזוק בהמלאך אזי נפגם החלום על ידי המאכלים בבחינת חלום על ידי שד, חס ושלום כי יש שבעה אקלימים ועל כל אקלים יש מלאך ממנה בחינת: "שבעה עיני ה' המה משוטטים בכל הארץ" ועל כן בכל אקלים גדלים פרות אחרים, כפי הממנה ועל כן הם נחלקים ... כשגדלים המאכלים, הם גדלים על ידי תערבת כח הש"ד וכשאוכלין אלו המאכלים, נעשה מהם חלום על ידי שד, חס ושלום ולא זו אף זו כי גם הם יכולין לטמא את האדם, חס ושלום, בשנה בטומאה הידוע, חס ושלום כי המלאך הוא בחינת אש, כמו שכתוב: "מראיהם כגחלי אש בוערות כמראה הלפידים" ... נעשה בחינת המלאך כנ"ל ועל כן צריך שמחה כדי לתן חזוק להמלאך כנ"ל ועל כן כשחלם לאדם חלום לא טוב, התקון הוא תענית כי תענית הוא בחינת שמחה, כמו שכתוב: "שמחנו כימות עניתנו" שעל ידי תענית נעשה שמחה ועל ידי השמחה נותנין חזוק להמלאך ומתקנין ומכניעין את בחינת החלום רע שהוא בחינת חלום על ידי ש"ד שבא על ידי שאין חזוק בהמלאך כנ"ל ועל כן מי שאין רוצה להתענות על החלום אומרים לו המיטיבין: "לך אכל בשמחה לחמך" הינו שיהיה אכילתו בבחינת שמחה שעל ידי זה מחזק את המלאך ומכניע את השדים שעל ידם נתקלקל החלום על ידי המאכלים כנ"ל ועקר חזוק המלאך הוא בניסן כי ניסן ראש השנה למלכים ואז נתחדש כל ההתמנות של כל אחד ואחד ואז נותנין לכל המלאכים ההתמנות שלהם ואזי נתחדש הרצון של השם יתברך, ... כי טמאה הנ"ל, שהיא טמאת עמלק היא באה על ידי גרים, ככל המבאר למעלה וזה בחינת מראה בחלום [כמו שקורין זאת הטומאה מראין] מראה ראשי תבות: רשע מכתיר את הצדיק שעל ידי זה בא טמאה זו כנ"ל, על ידי שנעשה עוות המשפט כנ"ל יב. ואזי כשבא טמאה הנ"ל על ידי עוות המשפט אין תקון ... תפילין הפך רעה זונות כנ"ל שברים זה בחינת חלומות צודקים ואמתיים בחינת: "את מספר החלום ואת שברו" דהינו חלומות צודקים ואמתיים גם שברים הוא בחינת תקון המשפט, בחינת: "לב נשבר" דהינו מה שהלב נשקה לכבות חמום הלב, שהוא כמו נור דלוק בחינת: "ישברו פראים צמאם" כי על ... דקדשה, שהוא בחינת תפילין כנ"ל סכה זה בחינת תקון המלאך כי סוכה בגימטריא מלאך בחינת חלום על ידי מלאך, שנעשה על ידי תקון המחין והתפילין כנ"ל ועל כן סוכות הוא זמן שמחתנו, בחינת שמחה של תפילין לתן חזוק להמלאך כדי שלא יזיקו המאכלים לקלקל את החלום כנ"ל כי סוכות הוא חג האסיף, שאוסף כל מיני מאכל ועל כן אז צריכין שמחה לחזק את המלאך, שזהו תקון המאכלים כנ"ל ועל כן הוא זמן שמחתנו כנ"ל שמיני עצרת זה בחינת מלכות בחינת: "זה ... שנת העובד" כנ"ל כי על ידי תקון המחין בבחינת משה על ידי זה הוא תקון השנה, בבחינת חלום על ידי מלאך כנ"ל וזהו: "מתוקה שנת העובד" 'מתוקה' דיקא בחינת מין מתיקין בחינת תקון הברית שהוא בחינת מין מתיקין [כמובא בלקוטי הראשון בסימן נ'] הפך פגם הברית, שהוא בחינת מין ... 'אם מעט ואם הרבה יאכל' הינו שאין מזיק לו האכילה שעל ידה בא, חס ושלום, טמאה הנ"ל בחלום בשנה כנ"ל כי נתתקן בחינת השנה על ידי תקון המחין כנ"ל כי על ידי תקון המחין גם השנה שהיא בחינת הסתלקות הדעת היא גם כן טובה ומתוקה מאד כנ"ל כי באמת צריכין דיקא לסלק את המח כי ... כנ"ל הנחנו עצמנו אעשבא, הינו על המאכלים לתקן את המאכלים, שלא יזיקו ויפגמו את החלום חס ושלום ותקון זה, הינו תקון המאכלים נעשה על ידי חזוק המלאך שנתחזק על ידי התחדשות הרצון, על ידי השמחה כנ"ל וזהו: 'אדמיתינן ציבי' זה בחינת: "וכמצביה עבד בחיל שמיא" בחינת ...
חיי מוהר"ן - פד - סיפורים חדשים
... העת הביא לו השוחט מטעפליק כסא נפלאה. וסמוך לזה ספר זאת שראה במראה או בחלום שהביאו לו כסא, והיה אש סביבה. והלכו כל העולם אנשים ונשים וטף לראותה. וכשחזרו משם אזי תכף ...
ספר המידות - בנים
... כאלו ילדו. כח. ארבעים יום קדם יצירת הולד יתפלל על אשתו, שתלד זכר. כט. מי שמהרהר בזנות, גם אשתו באה לידי הרהורים, וכשאשתו מהרהרת, על ידי זה הקליפות באין עליה בחלום, ועל ידי זה הבנים שלה מתים. ל. מי שמזנה, אשתו ...
ספר המידות - ניאוף
... יג. מי שמחסר עונת אשתו, ויש לה צער מזה, הוא נענש במיתה. יד. לפעמים על ידי שדוכים שאינם הגונים זה לזה, אחד מהם מת. טו. מי שנושא אשה רשעה גרושה קוברתו. טז. ניאוף של אשה מחריב את הבית. יז. כל המזנה, על ידי זה אשתו רואה בחלום טמאות הנקרא מארין. יח. כל הנושא אשה לשם שמים, כאלו ילדה. יט. על ידי ...
חיי מוהר"ן - פו - סיפורים חדשים
... איזה זמן אצל ערל עד שיצמח זקנו. זה הראו לו וכו' אות פז תקס"ד ליל שבת קדש אחר הקדוש וארא בחלום והייתי בתוך עיר ונדמה לי בחלום שהעיר היתה גדולה מאד ובא לשם צדיק גדול מצדיקים הישנים שהיה מחזק לצדיק גדול והלכו הכל אליו. וגם אני הלכתי אליו וראיתי והיו כלם עוברים אצלו בצדו ולא נתנו לו שלום והיה נראה ... זה הגוף ואין שואלין בשלום חברו במקומות המטנפים על כן לא נתנו לו שלום אות פח בחל וארא בחלום והיתה חתנה והיו שם כלות הרבה וכלה אחת היתה ביניהם חשובה מכלם והיתה נראה בעיני העולם חשובה מהם והיו שם קפליעס [מקהלות] הינו כלי שיר שהיו מנגנים. וראיתי שנפתח פתח ונכנסו אל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה נד - וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים
... הם בוראים הכל בדברי תורתם על כן הוא הולך ושורה אצלם כדי שיהיה נברא לו גוף להתלבש בו על ידם וזה שכתוב ועל השנות החלום הינו מה שהחלום שהוא בחינת כח המדמה השתדלותו לשרות על השונה הלכות כי נכון הדבר מעם האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו זה בחינת: "אשר ברא אלהים ... ערב שבת בין השמשות וקדש היום, ומהר אלהים לעשותו בלא גוף ומחמת זה הוא מחזיר תמיד לשרות על השונה הלכות כנ"ל וזה, "חלום פרעה אחד הוא" הינו חלום פרעה, שהוא בחינת כח המדמה כח בטל כמו שכתוב: "תפריעו את העם" הוא בא מאחד הינו מאהבה [כי אחד הוא בחינת אהבה כמבאר במקום ...
1 2 3 4
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0781 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 08:16:39 - wesi2