ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
כיצד תהיה חלוקת השכר לעתיד לבוא?
... יהיה הפרש גדול בין כל צדיק וצדיק מכל שכן בין צדיק לרשע כי מה שיהיה מקיף לזה יהיה פנימי לזה כנ"ל: 'כל צדיק נכוה מחפתו של חברו' כנ"ל, עין שם וכמובא פרוש הפסוק: "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" כי בהשכל המשתף יהיו כלם שוים שהכל ידעו את ...
שבחי הר"ן - אות ג
... אות ג אחר כך נתגדל יותר וכשנעשה בר מצוה קרא אותו דודו הרב הקדוש מורנו הרב אפרים זכר צדיק לברכה אב בית דין דקהלת קדש סידילקוב ואמר לו הפסוק: "אני היום ילדתיך" [כי זה נאמר על היום שהאדם נעשה בר מצוה כמובא בספרים] ואמר לו קצת מעט דברי מוסר והיה יקר ...
סיפורי מעשיות - מעשה ג - מעשה מחיגר
... אותו ענתה החמה. את זה אתה דואג? [בלשון תמה] אגיד לך רפואה באשר שיש דרך ומאותו הדרך מתפצלים כמה דרכים דרך אחד של צדיקים אפילו הצדיק שהוא בכאן מפזרים תחתיו אותו האבק שבאותו הדרך ... מאותו האבק כנ"ל ויש דרך של משגעים אפילו משגע שבכאן, מפזרים תחתיו כנ"ל וכן יש כמה דרכים ויש דרך אחר באשר שיש צדיקים, שמקבלים על עצמם יסורים ומוליכים אותם ... ונתן רגליו באותו הדרך שהאבק רפואה לרגלים ונתרפא מיד והלך ונטל האבק מכל הדרכים ועשה לו אגדות שאגד הפול של הדרך של צדיקים לבדו וכן הפול של שאר הדרכים אגד כל אחד לבדו ... והלך לאותו היער שגזלו אותו שם כשבא לשם, בחר לו אילן גבוה שהוא סמוך להדרך שיוצאים שם הגזלנים לגזל ולקח הפול של צדיקים והפול של משגעים וערבם יחד ופזר אותם על הדרך ... והיו יוצאים שם גזלנים ששלח אותן הגזלן הגדול שבהם הנ"ל לצאת ולגזל וכשבאו לאותו הדרך, תכף כשדרכו על הפול הנ"ל נעשו צדיקים והתחילו לצעק על נפשם על שגזלו עד הנה והרגו כמה נפשות אבל מחמת שהיה מערב שם פול של משגעים, נעשו צדיקים משגעים והתחילו להתקוטט זה עם זה זה אמר: ... הנ"ל ולא נשאר כי אם הגזלן הגדול בעצמו עם עוד אחד] וירד מהאילן, וכבד משם את הפול הנ"ל מן הדרך ופזר את הפול של צדיקים בעצמו והלך וישב על האילן ואותו הגזלן [הינו ... הגזלנים ואין אחד מהם שב אליו והלך הוא בעצמו עם האחד שנשאר אצלו ותכף כשבא על אותו הדרך [שפזר שם הבן הנ"ל הפול של צדיקים לבדו] נעשה צדיק והתחיל לצעק לחברו על נפשו על שהרג כל כך נפשות ... האילן כלו ולא נשאר מהם כלל, ונעשו כלא היו אמן סוד מעשה זו מרמז בקפיטל א' שבתהלים אשרי האיש וכו', דרך רשעים דרך צדיקים וכו' הינו בחינת הדרכים הנ"ל שיש בהם האבק ...
חיי מוהר"ן - צב - סיפורים חדשים
... זאת המעשה] [אמר המעתיק שמעתי שספר הרב רבי ניסן קאוליר, אחד מגדולי המקרבים של הרב הצדיק הקדוש רבי ברוך זכר צדיק לברכה, לפני המגיד מטירהאוויצע זכר צדיק לברכה אשר פעם אחת בא אל הרב הקדוש רבי ברוך זכר צדיק לברכה וראה אותו נעצב מאד ושאל אותו מה זאת והשיב לו שזה כמה זמנים שלא ראה את הבעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה וכל אימת שבא על קברו אינו מוצא אותו ועתה ראיתי אותו ושאלתי אותו מה זה ...
שיחות הר"ן - אות רצ - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
... הר"ן - אות רצ - שיחות מורנו הרב רבי נחמן שמעתי בשמו, שהצדיק הגדול בהדבור שהוא מדבר, נכללין בו כל הדבורים הצריכין אל כל ישראל וכל הדברים שצריך כל אחד ...
האם רבי נחמן לא טעם טעם חטא?
... רבי נחמן לא טעם טעם חטא? שאלה: שמעתי שרבי נחמן לא טעם טעם חטא. והשאלה שלי היא: 1 - האם זה נכון? ומה המקור לכך? 2 - הרי כתוב "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", אז כיצד מסתדר עניין זה? תודה תשובה: לא ידוע לי על מקור כלשהו לכך שרבי נחמן אמר ... כאלו שאם היה מגלה סוד אחד היו הכל רצים אחריו ואף על פי כן עמד בנסיון כזה ולא גלה דבר על כן מגיע לו שכר יותר מכולם [והנמשל מובן קצת מעט למבינים] והנמשל הוא על הצדיק האמת, שהוא דייקא עבר בכל ענייני ותאוות העולם הזה, ונתפס בידם, ועינו אותו וכולי, אך הוא לא עזב את האמת ... התורה, כנ"ל והעניין הוא, כי רבי נחמן דייקא זכה לעשות תשובה שלמה מאהבה בשלמות שאין שלמות אחריה. ועל ידי זה כל העוונות שלו התהפכו לזכויות ממש. כנ"ל. ובעניין אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, זה אכן כפשוטו ממש... יחד עם זאת, מי שזוכה לתקן את עצמו לגמרי בשלמות, הוא כבר לא נחשב בבחינת צדיק בארץ, כי הוא כבר נחשב בן העולם הבא. ואצלו היצר הרע הופך ליצר הטוב. והוא אכן שמור מכל דבר עבירה. כי אין לו ... את אשתו של ישי (אשר שמה הוא "ניצבת בת עדיאל") ולמעשה יוצא שישי חשב שזו אשה אחרת, ולכן דוד הוא "בן תמורה". לא מצאתי תשובה לזה עדיין) התוס' שם הקשו מהפסוק "אין צדיק בארץ אשר לא יחטא", ותירצו שמדבר ברוב בני האדם אך בודדים - יכול להיות שלא יחטאו. כשנפטר הרמ"ק הספידו האריז"ל ... שעובר אדם רגיל ממש. ולחלוטין לא ברור לי, למה אנשים מנסים להכחיש את העניין הזה. להבנתי זה נובע ממה שנקרא "גאוות יחידה", דהיינו שאנשים רוצים לחשוב שהרב שלהם כ"כ צדיק וכולי. ולכן הם אומרים על רבי נחמן מברסלב את מה שהוא לא אמר על עצמו. אך זה מיותר לגמרי, וזה אינו שבח בכלל. כי רק מי שלא נולד בכלל, רק הוא לא חטא בכלל... ואפילו הנשמות בעולם האצילות, גם הן יש להן בחינת חטא, מאחר שהן נמוכות מבחינת אדם קדמון שהיא מעל האצילות. ואדרבה, צדיק אמיתי הוא זה שעבר את כל העברות וחזר בתשובה מאהבה. ואין בכך שום פגם. ואדרבה זה שבח גדול וכולי. לגבי נשמות ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קנב - כְּשֶׁבָּא נְשָׁמָה קְדוֹשָׁה לָעוֹלָם עִם הָעֲנָפִים הַשַּׁיָּכִים לָהּ
... על הפתח מחמת הירא שמים שעומד שם ועל ידי מסירת נפש דהינו שמוסר נפשו בשביל לנסע ולהתקרב להצדיק על ידי זה אפשר לדבק עצמו אליו אך אי אפשר שיאיר אליו חכמה דהינו המח בעצמו. והשם יתברך ימהר הגאלה בכלל ובפרט עין בזוהר ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קט - יֵשׁ הֶבֶל אֲשֶׁר נַעֲשָׂה עַל הָאָרֶץ
... מוהר"ן ח"א - תורה קט - יש הבל אשר נעשה על הארץ יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה וכו' פרוש, 'הבל', הינו הבל פה היוצא מהגרון מגנוחי דקגנח, כל אחד לפי ערכו "צדיקים ילכו ופושעים יכשלו" יש רשע כל ימיו, ומתאנח ונה על העבר ויש, חס ושלום, צדיק מעקרו ותוהא על הראשונות, ונה ומתאנח גם כן והנה יש שני חבלים, חבל דקדשה, וכנגדו דטמאה והבחירה חפשית מי שמקדש עצמו מקשר עצמו בחבל דקדשה ולהפך, ... מי שנה ומתאנח על הטוב שבידו, ורוצה לדבק עצמו בטמאה אזי נגוע ונאסף רוחו דקדשה ונדבק אל הטומאה וזהו יש הבל, הינו ההבל פה מהנה והאנחה שהוא נה ומתאנח יש צדיקים שתוהין על הראשונות, ויוצא הבל מפיהם מהאנחה ומגיע אליהם כמעשה הרשעים כי נדבקין אל הסטרא אחרא והטומאה ויש רשעים שנוהים ומאנחים ומההבל שיוצא מפיהם, מגיע אליהם כמעשה הצדיקים כי נפסקין מהטומאה ונדבקין אל הקדשה והכלל כי את זה לעמת זה וצריך להיות לו חיות מחבל מאחד שבשניהם ותכף שהוא נפסק מחבל זה, הוא נדבק בחבל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה ע - וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי קָרָא משֶׁה
... של הארץ על כן נופל במהירות יותר למטה והצדיק הוא בחינת עפר הנ"ל כי הצדיק הוא יסוד עולם כמו שכתוב: "וצדיק יסוד עולם" וכל הדברים עומדים עליו ויש לו כח המושך, להמשיך כל הדברים אליו כי זה הצדיק, הוא רק יחיד בעולם, שהוא יסוד עולם שכל הדברים נמשכים ממנו ואפילו כל הצדיקים הם רק ענפים ממנו, כל אחד לפי בחינתו יש שהוא בחינות ענף, ממנו ויש שהוא בחינות ענף מן הענף כי זה הצדיק היחיד בעולם, הוא ענו ושפל ומשים עצמו כעפר, בבחינות: "ואנכי עפר ואפר" ועל כן הוא יסוד עולם, ... כח המושך, להמשיך הכל אליו כעפר כנ"ל וזה הצדיק, ממשיך כל ההשפעות לעולם בבחינות: "ועפרות זהב" שכל ההשפעות נמשכין מבחינות עפר, מהצדיק הנ"ל ועל כן אם נותנין צדקה לזה הצדיק הוא מתברך מיד כי הוא בחינת זריעה על העפר, שמצמחת כפל כפלים בבחינות: "זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי ... כלל והנה היה ראוי שימשכו כל בני אדם לזה הצדיק שהוא בחינת עפר שיש לו כח המושך כנ"ל אך על ידי כח המכריח, מפסיקין ומרחיקין ממנו הינו, שיש בני ... מכריחים את בני אדם, להפסיקם ולהרחיקם מהצדיק הנ"ל ולפי כח המכריח, כן מרחיק מהצדיק כנ"ל ואחר כך כשיפסיק כח המכריח יחזר וימשיך עצמו ויתקרב להצדיק שהוא בחינת עפר כנ"ל כי כשיפסיק המכריח ישוב להעפר להצדיק הנ"ל שיש לו כח המושך כנ"ל ועל כן יש בני אדם שהם רחוקים מאד מהצדיק מחמת שהם עדין בכח המכריח המרחיק אותם אבל אחר כך כשיפסיק כח המכריח, יחזרו ויתקרבו כנ"ל וזה שאנו רואין כשאדם נוסע להצדיק, כל מה שמתקרב למקום הצדיק יותר יש לו חשק יותר, מחמת שמתקרב יותר להכח המושך כנ"ל וזה בחינת משכן כי משכן היה לו כח המושך ... כנ"ל ועל כן אי אפשר להקים את המשכן אלא הצדיק שהוא בחינת עפר, בחינת משה שהיה ענו מכל האדם, כמו שכתוב: "ויקם משה את המשכן" ואחר לא היה יכול להקימו כי דוקא זה הצדיק, שהוא בחינת עפר, בחינת כח המושך יכול להקים המשכן, שהוא בחינת כח המושך, להמשיך האלקות כנ"ל וזה ... מקטן ועד גדול כלם הם מקבלים רק מזה הצדיק שהוא בחינת עפר, בחינת משכן שממנו נמשך הכל כי כל הכבוד והגדלה, הוא רק אצל זה הצדיק וכלם מקבלים ממנו כמו שכתוב: 'כל מקום שאתה מוצא גדלתו שם אתה מוצא ענותנותו' נמצא, שבמקום השפלות ... כן כל הראשים שבעולם מקבלים כבודם מזה הצדיק, שהוא בחינת עפר וכן התחדשות הכבוד כי בכל פעם נתחדש הכבוד שזה הממנה בא להתמנות אחר, ונתחדש הראשיות והכבוד הוא הכל על ידי זה הצדיק כי כפי הקמתו את המשכן בכל פעם שמשם בא הכבוד בבחינות: "וכבוד ה' מלא את המשכן" כנ"ל כן נתחדש כל ... משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל" כי כשהצדיק צריך לקרות את ראשי העם הוא קורא אותם בזה שהוא מקים את המשכן, ששם הכבוד כנ"ל ועל ידי זה קורא ...
סיפורי מעשיות - מעשה יג - מעשה משבעה קבצנים / מעשה בשבעת הקבצנים / מעשה בשבעה קבצנים
... אמן גם אמר: אלו לא ידעתי שום ענין אחר, כי אם זאת המעשה, היה גם כן חדוש גדול מאד! כך אמר בפרוש כי זאת המעשה היא חדוש נפלא מאד ויש בה מוסר הרבה מאד, ותורה הרבה כי יש בה כמה תורות גם מדברת מהרבה צדיקים קדמונים, מדוד המלך, עליו השלום כי דוד המלך, עליו השלום, עמד ... נפלאים ובגדלת נוראות מעשה זו אי אפשר לדבר כלל, כי היא עולה על כלם אשרי אשרי מי שיזכה אפילו בעולם הבא לידע בה קצת קצת ומי שיש לו מח בקדקדו, תסמר שערות בשרו ויבין קצת גדלת הבורא יתברך וגדלת הצדיקים האמתיים, כשיסתכל היטב במעשה נוראה הזאת אשר לא ישמע כזאת ענין ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0703 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 23:44:45 - wesi2