ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קנה - עַצְבוּת הוּא מִדָּה רָעָה מְאד
... את השם יתברך כי ארך אפים הוא תלוי בבחינת אמונה כי 'כל זמן שיש עבודה זרה בעולם חרון אף בעולם' אבל על ידי אמונה שהוא הפך עבודה זרה נתבטל החרון אף וזוכין לאריכת אפים, שהוא הפך החרון אף הינו שזוכה על ידי אמונה לאריכת אפים שיאריך אפו על כל דבר בלבול ומניעה שעובר עליו בתפילתו ועבודתו שיסבל הכל, ולא יתעצב ולא ...
שבחי הר"ן - אות כב
... בארץ ישראל כנ"ל וכבר מבאר בספריו הקדושים תורה על זה שדיקא בארץ ישראל זוכין לבחינת זו שהוא בחינת ארך אפים הפך כעס וחרון אף ושבשביל זה נתאוה משה רבנו לארץ ישראל וכו' ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - ע"י צדקה מקררין חמימות תאוות ממון
... וזה בחי' רוח אפינו משיח ה' וכל זמן שיש עבודה הזרה הזאת של ממון בעולם חרון אף בעולם וכפי הביטול של ע"ז הזאת כן יתמשך חסד בעולם וזה בחי' ועושה חסד למשיחו וכשיתגלה חסד הזה יתמשך הדעת שהוא בנין הבית כ"ש בזוהר וימינא זמין למיבנא בי מקדשא בבחי' ואני ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רטו - דַּע שֶׁיֵּשׁ עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה מִינֵי פִּדְיוֹנוֹת
... משתמשים עמה לצרך דבר אחר דהינו שעל ידי זה הפדיון וההמתקה, נעשין גרים כי 'כל זמן שיש עכו"ם בעולם חרון אף בעולם' וכשממתיקין הדין והחרון אף, נמתק העכו"ם ונעשין גרים וזה היה עבודת משה רבנו, עליו השלום, כל ימי חייו, וגם לאחר מותו כי השתדל לקרב הערב רב כדי לעשות גרים וגם ... הוא עת רצון כדי להמתיק כל העשרים וארבעה בתי דינים כנ"ל כדי לעשות גרים כי כל עבודת משה, להמתיק החרון אף של העכו"ם לרצון ועל כן משה עומד בין שמד לרצון כי מספר משה הוא ממצע, בין מספר שמד למספר רצון כי הוא עומד תמיד להמתיק השמד להפכה לרצון ...
להוציא מכח אל הפועל. כן או לא?
... הבריאה ואז נפתחין הידים ונכר בין ימין לשמאל בבחינת: "אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים" כי אז יש הפרש והכר בין הכח והפעל שהם בחינת שתי הידים, שתי הרוחות כנ"ל וכל זה נעשה על ידי המתקת החרון אף כנ"ל ... ולהוציא מכח אל הפעל הוא על ידי שלמות הדבור וצריך שיהיו אותיות הדבור בשלמות וזה נעשה על ידי בחינות עלמא דאתי שעל ידי זה נשלמין אותיות הדבור וכיו"ב בעוד ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סו - וִיהִי נָא פִּי שְׁנַיִם בְּרוּחֲך אֵלָי
... הנ"ל, נעשין על ידי המתקת חרון אף כי יש בחינת חרון אף אצל השם יתברך כביכול ואצל בני אדם וכשיש חרון אף, חס ושלום הוא בחינות עשן שיוצא מנחיריו: "עלה עשן ... נ"ט] וצריך לשבר ולהמתיק החרון אף דהינו להמתיק העשן ולבררו עד שיהיה נעשה ממנו בחינת ... הרוח שהוא המתקת העשן של החרון אף הוא בחינת משיח, בחינת: "רוח אפינו משיח ה'" וכל ... זה נעשה על ידי המתקת החרון אף כנ"ל וזה בחינת 'אף ידי', אף דיקא כנ"ל וזה בחינת: ... זה נעשה על ידי המתקות החרון אף בבחינת 'רוח אפינו משיח ה'' כנ"ל אפי, הינו בחינת ... 'שהקניטתו', זה בחינת החרון אף 'שתי רוחות' זה בחינת שתי רוחות הנ"ל הנעשין על ידי המתקת החרון אף דהינו כשמוציאין מכח אל הפעל כנ"ל וזה תלוי בבחינת ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יג - לְהַמְשִׁיךְ הַשְׁגָּחָה שְׁלֵמָה
... כמו שכתוב: "ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואלילי זהבו" וזהו: "רוח אפינו משיח ה'" 'וכל זמן שיש עבודה זרה זאת של ממון בעולם חרון אף בעולם' וכפי הביטול של עבודה זרה זאת כן נתבטל החרון אף בבחינת "רוח אפינו משיח ה'" ונתמשך חסד בעולם בבחינת: "ועושה חסד למשיחו" ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יח - קַרְטָלִיתָא
... חס ושלום כן הסתרת פני השם ואין רוצה להנהיג אותם וההסתרה הזאת היא בחינות כעסו וחרון אפו הבא על ידי עבודת אלילים כמאמר: 'כל זמן שיש עבודת אלילים בעולם, חרון אף בעולם' ואפילו כשאין עבודת אלילים בעולם אלא שהאמונה אין כל כך בשלמות אז גם כן החרון אף והסתרתו לפי התמעטות האמונה ומחמת שחרון אפו כרגע כמו שכתוב: "כי רגע באפו" על ידי זה אין נרגש אלא כשיש עבודת אלילים בעולם אבל בלא עבודת אלילים אלא בחסרון משלמות אמונה אזי בודאי אינו נרגש מעט החרון אף שבחלק הרגע ואין נכר הסתרת פני השם אבל ההשתלשלות של החרון אף כשבא להצדיקים אזי מסתירים פניהם מהעולם ואינם רוצים להנהיג את העולם ומחמת שהחרון אף הוא מעט מן המעט מחלק הרגע על ידי זה אינם תולים הסתרת פניהם ברגז אלא תולים הסתרת פניהם בקטנותם ועושים עצמן כשירים ואומרים שאינם ראויין להנהיג העולם ובאמת גם הם אינם יודעים ומרגישים את החרון אף כי הוא מעט מן המעט וזהו: כשהקטין משה את עצמו מלילך למצרים ולהיות מנהיג אמר: "מי אנכי כי אלך אל פרעה", ושאר דבריו כתוב: "ויחר אף ה' במשה" פרוש: זאת ההקטנה שלא רצה להיות מנהיג זה מחמת שנשתלשל בו חרון אף ה' כנ"ל אבל על ידי שנמתק הרגז והחרון אף על ידי רחמנות כנ"ל אז נמתק החרון אף שיש בתוך הצדיקים על ידי הרחמנות ואז הרחמנות גובר עליהם ומרחמים על העולם ...
לדון לכף זכות - מהו שורש העניין?
... קפדה וכעס כלל רק כלו טוב וזה זכה בארץ ישראל כנ"ל וכבר מבאר בספריו הקדושים תורה על זה שדיקא בארץ ישראל זוכין לבחינת זו שהוא בחינת ארך אפים הפך כעס וחרון אף ושבשביל זה נתאוה משה רבנו לארץ ישראל וכו' כמו שכתוב: "וימהר משה ויקד ארצה" ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה סב - אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל
... זרה וכמו שמובא על פסוק: "וסרתם ועבדתם אלהים אחרים" שתכף כשסרים מהשם יתברך, הוא בחינת עבודה זרה ועל ידי הנסיעות של ישראל נתכפר 'וכל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם' נמצא כשנתכפר פגם עבודה זרה כנ"ל נמתק החרון אף, ונמשך רחמנות ועקר רחמנות הוא בבחינת: "ואל שדי יתן לכם רחמים" 'לכם' דיקא הינו שהשם יתברך יתן לנו הרחמנות, שימסר את ...
1 2
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0780 שניות - עכשיו 15_04_2024 השעה 00:31:33 - wesi2