ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ספר המידות - בנים
... שהיא כעסנית. סו. מי שהוא מקטין את עצמו בפני רבו ושואל ממנו כל הספקות, אף על פי שרבו מביש אותו, על ידי זה זוכה, שיוצא ממנו בן שהוא גדול בתורה יותר מרבו. סז. מי שמקבל את היסורים באהבה, זוכה לזרע שיאריכו ימיהם. סח. פעלות השם נמשכין אחר ...
חיי מוהר"ן - כה - שיחות השיכים להתורות
... לברכה עם עוד אחד על העליה שהיה לאדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה על ביתו. ואדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה ספר עמם מגדל צערו ויסורים שלו הגדולים שיש לו מכל צד ומצדי צדדים והאריך בזה קצת כי היה מלא יסורים רבים ועצומים מאד מבית ומחוץ בכל עת תמיד. ובתוך דבריו ענה ואמר מה אתם יודעים מה גדול ועצום השבר הזה שהיה בעולם ענין הסתלקות הילד הנ"ל, ... אל רות הנ"ל המדבר מענין תקון הנשמות ומה שצריכין מאד לבעל השדה שישגיח עליהם ויתקנם וזה שחוגר מתניו להיות בעל השדה עוברין עליו יסורים הרבה בלי שעור רחמנא לצלן. והוא בגדל כחו עובר על כלם ועושה פעלות השדה כמו שצריך, עין שם במאמר הזה וזה היה שיך לענין הספור מהיסורים העוברים עליו שספר לפניהם ביום שלפניו כנ"ל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה תורות מכת"י - כי איש הישראלי אם צריך לעצה
... צר ויודע באיזה דרך להלוך ואפי' כשנותן לו עצה ואחר כך אינה טובה העצה הזאת אעפי"כ ישאל כי כבר נודע כי היסורים אשר המה צמצומים גדולים ודינים והם שורין למטה בבחי' רגלין הנקראים בחי' ארץ כ"ש הארץ הדום רגלי והיסורים הם התגלות אלקותו כ"ש יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו וארץ היינו דינא דמלכותא נוקמת ממנו נקם ברית וזהו והארץ הדום רגלי אך יש שני מיני המתקת היסורים המתקה אחת קודם ביאת היסורין עליו ... יבוא עליו והמתקה שניה להגביהם ולקבלם בשמחה בכדי שלא יצאו לריק וזה אם שואל בעצה להצדיק ואעפי"כ באו עליו היסורים ידע שמהשי"ת הם הייסורים ויקבלם ויגביהם למעלה ואם אינו שואל בעצה להצדיק אזי יוכל להיות מאותם שכתוב בהם אוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו ועיקר הגבהת היסורים לקבלם ברוב שמחה וזהו המתקתם כי היסורים הם טובה גדולה ומתוקים מאד אחר אשר כבר עברו ובאו עליו כי השי"ת מצמצם שכינתו בתוך הייסורים כי השי"ת אוהב כל נפש ונפש מישראל באהבה רבה ובאהבה עזה כשבאו יסורים על נפש ישראל אזי נפש שלו אינו עריבה לו וכאלו נטלו היסורים את נפשו והשי"ת מצמצם א"ע בתוך היסורים האלה ונותן לו כוח לקבל היסורים באהבה ובחיבה כדי שיגיע לו לרוב טוב ולדבר גדול מתוק וכן יחשוב בדעתו כי הלא כל היסורים שלי הם כלולים ותלויים בהבלי עולם ... לע"ע הוא חסר מהם ואין זה חשוב לכלום אם חושב בשכלו תכלית כל הדברים האלו מה המה ומה תכליתם ובפרט אשר יש בהיסורים ההם התגלות אלקותו ושהשי"ת מצמצם א"ע בהם כנ"ל ובשביל אלקותו מקבלם בשמחה ומגביה היסורים ממתיק הדין בבחי' רגלין והוא כמו העלאת ... שמחה היינו שבחי' עקב בחי' דין בחי' ארץ בחי' רגלין ישמעו שמחה מאת המשפטים האלה היינו מאת הדינים האלה מאת היסורים ואז ע"י השמחה יזכה להיות צדיק כי צדיק ... במקרה הוא עפ"י רוב ע"י מרה שחורה אשר נמשך מטחול לילית הרשעה מיסוד העפר אשר שם שורש המרה שחורה וכשמקבל היסורים בשמחה אזי הוא תמיד בשמחה זהו ושמר ה' ...
שיחות הר"ן - אות קצד - גדולות נוראות השגתו
... הר"ן - אות קצד - גדולות נוראות השגתו אמר. אחר כל היסורים, אף על פי כן השם יתברך מטיב עמנו רק שאין אנו רוצים להקטין את היסורים וגם באמת בודאי אינם יסורים קטנים אבל נגד דבקות אחד להשם יתברך מה שזוכין לאיזה בחינה של דבקות במחשבה או בבחינה אחרת כל היסורים אינם כלום נגד זה ועל ידם בעצמם מתקרבים ומתדבקים אליו יתברך כי נוטלין ממני הבריאות גופי מי נוטל ממני הבריאות ? השם יתברך ! אם כן אני נדבק בו יתברך וכן כשלוקח חס ושלום, ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה כד - מִצְוָה גְּדוֹלָה לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה תָּמִיד
... והכלל, שצריך להתגבר מאד בכל הכחות להיות אך שמח תמיד כי טבע האדם למשך עצמו למרה שחרה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן וכל אדם מלא יסורים על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל ואפילו במלי דשטותא אף שגם לב נשבר הוא טוב מאד עם כל זה הוא רק ...
סיפורי מעשיות - מעשה ט - מעשה מחכם ותם / מעשה החכם והתם
... תכלית ולשא אשה ואמר בדעתו: אם אשא אשה בכאן, מי ידע מה שנעשה ממני? אלך ואשוב לביתי למען יראו מה שנהיה ממני שהייתי נער קטן, ועכשו באתי לגדלה כזו! והלך ונסע לביתו והיה לו יסורים גדולים בדרך כי מחמת חכמתו לא היה לו עם מי לדבר ולא היה מוצא אכסניא כרצונו והיה לו יסורים הרבה והנה נשליך כעת את מעשה החכם, ונתחיל לספר במעשה התם התם הנ"ל למד מלאכת סנדלרות ומחמת שהיה תם למד הרבה עד שקבל ולא היה בקי בהאמנות בשלמות ונשא אשה, והיה ... לבית אביו וירשו והחכם, שהיה במדינות, לא היה מי לקבל הבית ונעשה כלה ואבוד בית החכם, ולא נשאר ממנו כלום ולא היה להחכם מקום לכנס בו בבואו ונסע לתוך אכסניא אחת והיה לו שם יסורים, כי לא היתה האכסניא כרצונו והתם הנ"ל מצא לו עתה עבדא חדשה [עיסוק חדש] והיה רץ ובא בכל פעם מביתו להחכם באהבה, בשמחה והיה רואה, שיש לו יסורים מהאכסניא ואמר התם להחכם אחי, עול לביתי ותעמד אצלי ואני אקבץ כל מה שיש לי בקמץ אחד וכל ביתי הכל לפניך כרצונך וישר בעיני החכם, ונכנס לביתו ועמד אצלו והחכם היה מלא יסורים תמיד כי הניח שם, שהוא חכם מפלג ואמן ודוקטור גדול מאד והיה בא שר אחד, וצוה לו, שיעשה לו טבעת של זהב ועשה לו טבעת נפלא מאד וחקק שם ציורים בדרכים נפלאים מאד וחקק שם אילן, שהיה נפלא מאד ובא השר, ולא ישר בעיניו כלל הטבעת והיה לו יסורים גדולים מאד כי היה יודע בעצמו שאלו היה הטבעת עם האילן הזה בספרד, היה חשוב ונפלא מאד וכן, פעם אחד בא שר גדול והביא אבן טוב יקר, שבא ממרחקים והביא לו עוד אבן טוב עם ... שיציר כציור הזה על האבן טוב שהביא וציר ממש כאותו הציור רק ששגה בדבר אחד, שלא היה שום אדם מבין על זה, רק הוא לבדו ובא השר וקבל האבן טוב, וישר בעיניו והיה לו להחכם הזה יסורים גדולים מן השגיאה הלא עד היכן מגיע חכמתי, ועתה יזדמן לי שגיאה! וגם בענין הרפואה היה לו יסורים כשהיה בא לחולה והיה נותן לו רפואה שהיה יודע בברור, שאם ילך לו להחולה לחיים, בודאי מחיב בברור להתרפאות מזה כי היא רפואה נפלאה מאד ואחר כך מת החולה והיו אומרים העולם, שמת על ידו והיה לו יסורים גדולים מזה וכן לפעמים נתן רפואה לחולה ונתרפא והיו אומרים העולם: מקרה הוא והיה מלא יסורים תמיד וכן היה צריך למלבוש וקרא החיט ויגע עמו, עד שלמדו לעשות המלבוש כרצונו, כמו שהיה יודע וכון החיט ועשה המלבוש כרצונו רק כנף אחד [שקורין לעפיל] שגה בו, ולא כונו ... מאד כי היה יודע בעצמו אף שבכאן הוא יפה, כי אינם מבינים על זה אבל אם הייתי בספרד עם הלעפיל הזה הייתי לשחוק והייתי נדמה כמו [יתיר] [אדם שעושים ממנו ליצנות] וכן היה מלא יסורים תמיד והתם היה רץ ובא בכל פעם אל החכם בשמחה ומצאו, שהוא מצר ומלא יסורים ושאלו: הלא חכם ועשיר כמותך, על מה יש לך יסורים תמיד? הלא אני מלא שמחה תמיד והיה בעיני החכם לשחוק, ונדמה בעיניו למשגע ואמר לו התם הלא סתם בני אדם, שמתלוצצים ממני, הם שוטים כי אם המה חכמים ממני, הלא אדרבה, הם ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה סב - אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל
... שימסר את הרחמנות בידינו כי אצלו יתברך יכול להיות, שגם החולאת הקשה וכל היסורים הם הרחמנות שלו כי בודאי כל מה שהשם יתברך עושה להאדם, אפילו יסורים קשים הכל הוא רק רחמנות אבל אנו מבקשים, שיתן וימסר בידינו את ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עא - קָּשֶׁה מְאד לִהְיוֹת מְפֻרְסָם
... מוהר"ן ח"א - תורה עא - קשה מאד להיות מפרסם דע, שקשה מאד להיות מפרסם כי מה שהוא מפרסם, הוא מזיק לו מאד כי לפעמים צריך לסבל יסורים בשביל רבים, כמה שכתוב: "ובחברתו נרפא לנו" כי מאחר שהוא מפרסם, על כן הוא בבחינות: "לכן אחלק לו ברבים" על כן צריך לסבל יסורים בשביל רבים כי עליו נאמר: "ובחברתו נרפא לנו" רק שיש כמה בני אדם שצריכים להיות מפרסמים ועושים אותם דוקא מפרסמים אבל יש צדיקים שמקבלים מעצמם יסורים עליהם בשביל ישראל ובזה מחליפין השפע כמבאר ...
יראת הרוממות - מהי? חלק 1
... מבדיל בין טוב לרע כמו אדם הראשון לפני החטא, הרי שהיראה הזאת לא הייתה קיימת. וממילא היראה הזאת היא יראה פסולה. וכל הצרות והיסורים שיש לאדם בעולם הזה ובעולם הבא ובכל עולם ועולם ובכל עניין ועניין, שורשם ביראה הזאת. וזה מה שנקרא יראות ... הכללי שלו שהוא יראת הרוממות. ועכשיו נבאר את שורש העניין. העניין של יראת העונש שמגיעים על ידה ליראת הרוממות, הוא בחינה של היסורים שמקרבים את האדם להשי"ת. השורש הגבוה יותר של העניין הזה הוא, שאלמלא היה רע בעולם, הרי שהאדם לא היה מתקרב ... כאשר האדם מתיירא מיתוש שלא יעקוץ אותו, גם זו בחינה של יראת העונש. וכל היראות שיש לאדם בעולם מכל סוג שהוא, כולם הם בחינת יסורים, ובחינת יראת העונש, ובחינת גהנום ממש. כי היראה מאמללת את האדם וכולי. אך היראות הנפולות האלו, הן אלו שדוחפות ...
ספר המידות - לימוד
... אפילו מתנמנם הוא טוב. ז. על ידי קבלת היסורים באהבה אינו משכח תלמודו. ח. כל מה שלמד אדם בעולם הזה והיה נמנע אצלו לעמד על אמתת כונת הלמוד בשלמות, ... זה הולכים למרחקים ללמד. חלק שני א. יש יסורים הבאים על האדם ונקבע להם זמן לפי חיוב סדור הכוכבים, המחיבים כל אלו היסורים, אבל על ידי הרצון והתאוה שנתעורר אצל התלמידים בשעה שהגיע עתם הקבוע להם לילך אצל הרב ללמד, על ידי זה נתבטלים היסורים קדם הזמן הקצוב להם. ב. התורה והמעשר והשבת הם נותנים חיים גשמיים גם כן. ג. על ידי למוד "שלחן ערוך" ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0781 שניות - עכשיו 12_04_2024 השעה 23:01:53 - wesi2