ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
תאוות. שבירת התאוות. איך למה וכמה? חלק 3
... האותיות של ל"ב אלהים שבמעשה בראשית שיש בכל דבר ... ומשם צריכין שתהיה עקר האכילה ושתיה ושאר התענוגים כנ"ל עיין שם באורך. כי אחרי שהאדם חוזר בתשובה שלמה, שאז הגוף שלו קדוש בקדושת הנשמה, אז הוא בבחינה של מ"ש כאן ...
ספר המידות - צדיק
... לבניו להתגדל בו. ב. פעמים שבטולה של תורה זהו יסודה. ג. מקבלים מתנות מרשעים, כדי שיחזרו בתשובה. ד. צדיקים מהני זכותיהו אעלמא, אדידהו לא. ה. מצינו שצדיק אחד עושה דבר, כדי שיהיה רבו לצדיק אחר. ... שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיק כן העשירים סומכים אותו ולפי סמיכתם אותו כן יכל להחזיר הרשעים בתשובה. קנט. היסורין שבאין על הצדיקים. בשביל כדי שלא יהרהרו הרשעים לעולם הבא על הטוב. שיתן הקדוש ברוך ... שיתחבר עם המתנגדים שחולקים על הצדיק. קצד. לפעמים הצרעת פורח לצדיק, כי מקרוב קרב איזה אדם בתשובה. קצה. מי שאומר על הצדיק שהוא רשע ועל הרשע שהוא צדיק על ידי זה יפל לחלשה גם על ידי זה חמה ולבנה ... נחלש כחו, שאין יכל לעשות רצון קונו כמקדם, ידע, שאין הקדוש ברוך הוא רוצה עוד, שיורה דרך תשובה לרשעים. יא. עקר כח הצדיקים הוא כשהדין נמתק, הינו: על ידי אחדות השם יתברך. יב. כשהצדיקים נתפרסמים ... אלו המקרבים ליראי השם גם הם זוכים ליראה ולדעת. טז. כשהצדיק נתעשר על ידי זה הרשעים חוזרים בתשובה. יז. כשהקדוש ברוך הוא רואה איזה צדיק שיש כח בידו לקרב בני אדם לעבודתו, אזי מעמיד עליו שונאים כדי ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה יד - לְהַמְשִׁיךְ שָׁלוֹם בָּעוֹלָם
... מקרבין את עצמן לפנים מהקדשה הן גרים שמגירין הן בעלי תשובה שגם הם היו מבחוץ וכשמקרבין ומכניסים אותם לפנים זהו כבודו ועכשו הכבוד בגלות כי עקר הכבוד אצל העכו"ם ואנחנו ... האירה מכבודו" ג. ואי אפשר לקרב את הגרים עם בעלי התשובה אלא על ידי תורה כמו שכתוב: "יפוצו מעינותיך חוצה" שצריך להשקות אותם שהם מבחוץ להודיע להם הדרך ילכו בה וזהו ... אזי נתעלה הכבוד מהחשך ואי אפשר לבוא להתעוררות התשובה הן לרשעי ישראל, הן לגרים אלא על ידי התורה שמאירין להם אל מקום שהם שם כמו שכתוב: "יפוצו וכו' חוצה" 'חוצה' ... לזה הפושעי ישראל משרש נשמתו ועל ידי הארה הזאת חוזר בתשובה ד. וזה שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה 'מפני מה תלמידי חכמים אין בניהם תלמידי חכמים ? מפני שלא ברכו בתורה תחלה' ... שהנשמות מתנוצצין ומאירין ומעוררין את הפושעי ישראל בתשובה ומולידין נשמות גרים זה מכנה בשם פלגא כי עדין הם רחוקים מהקדשה מאד ויכול להיות להם מניעות רבות וצריך להם ... כבוד השם יתברך "אם תוציא יקר מזולל" להחזיר בני אדם בתשובה ולהמשיך נשמות הגרים וגרים שמתגירין הם באים תחת כנפי השכינה ובשביל זה נקרא גר צדק וזה שמובא בזוהר 'כסות נקי, ... חדש הינו התעלות כבודו על ידי התקרבות הגרים או בעלי תשובה בכסא זה בחינת יראה שהוא שרש הכבוד וכסא לשון התכסיא שזה בחינת: 'דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך' שזה הדבר ... ליראה כנ"ל ואימתי עולה הכבוד ? כשמחזירין בני אדם בתשובה ועושין בעלי תשובה וגרים שזה עקר כבודו כנ"ל וזהו שזמן הדלקת נר חנוכה שהוא הארת הכבוד הוא 'משעת יציאת הכוכבים, עד שתכלה רגל מן ... הרבים ככוכבים" דהינו שהם מצדיקי הרבים ועושין בעלי תשובה וגרים שעל ידי זה מאיר הכבוד וחוזר לשרשו שהוא היראה כנ"ל ועל ידי זה זוכין לשלום ונתבטל המחלקת כנ"ל וזהו: 'עד ... כמבאר לעיל שעקר התעלות הכבוד הוא על ידי גרים ובעלי תשובה שעושין וזה זוכין על ידי תורת חסד וכו' ולתורה אי אפשר לזכות כי אם על ידי ענווה וכו', כמבאר לעיל נמצא שאי ... אל הלב ושלום הכללי ושלום הפרטי להחזיר בני אדם בתשובה שזה בחינת אם תוציא יקר מזולל כנ"ל הוא תקון קרי אתון דדין כאתון דדין ...
שיחות הר"ן - אות עא
... הר"ן - אות עא בענין מה שכתוב בזוהר הקדוש שעל פגם הברית בפרט מאן דאושיד זרעא בריקניא, חס ושלום וכו' אין מועיל תשובה אמר רבנו, זכרונו לברכה שאין הדבר כן רק על הכל מועיל תשובה ואמר שבזה המאמר זוהר אין שום אדם מבין הפשט רק הוא לבד והכלל שבאמת מועיל תשובה בודאי על חטא זה אפילו אם הרבה לפשע, חס ושלום בזה וכבר מבאר בספרים הנדפסים כבר שעקר התשובה הוא לבל יעשה עוד מכאן ולהבא והוא מכרח לעבר באלו המקומות והענינים שהיה בתחלה ולהתנסות שם וכשמרחם על עצמו עכשו ואינו עושה עוד מה שעשה מקדם ומשבר תאוותו זהו עקר התשובה
חיי מוהר"ן - רצא - מעלת המתקרבים אליו
... מדבר עם אנשי שלומנו דשם ואמר מה אתם יכולים לעשות תשובה וכי מספיקים ימיכם וכחכם כלכם לתקן פגם אחד ממה שקלקלתם. רק אני עושה תשובה בשבילכם ויש לאל ידי לתקן הכל כל מה ...
חיי מוהר"ן - תרז - עבודת השם
... רבי נחמן זכרונו לברכה ושאלתי אותו מה שכבר שאלתי לכמה צדיקים ולא השיבו לי תשובה נכונה והוא השיב לי תשובה נכונה וברורה כי שאלתי אותו באשר שהאבות ושאר הצדיקים הקדמונים בודאי חברו ספרים הרבה, ...
מעלת המתקרבים אליו - חיי מוהר"ן
... דם. אפילו כשתהיו אנשים כשרים צריך לכם זכיה גדולה שתדעו עצם היצר הרע שלכם שהיה לכם רק אני ידעתי אותו כשאדם זוכה לעשות תשובה שלמה, אז הוא זוכה לבחינת שהקב"ה שוחטו ליצר הרע. ורק מי שנכלל בבחינת לפני הבריאה, רק הוא זוכה לדעת את עוצם ...
שבחי הר"ן - סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל - אות לג
... עדין כלל ובאמת אפילו מי שעבר על כל התורה כלה, חס ושלום, כמה וכמה פעמים וכשזה האיש נתעורר בתשובה באמת שאז בודאי כשמסתכל בעצמו ... וכו' ואין צריך להאריך בזה בדבר המובן מעצמו אף על פי כן אפילו זאת הרחמנות והלב נשבר של הבעל תשובה הנ"ל לא יגיע לחלק מאלף ורבבה של ...
ילד וילדה הלכו לאיבוד ביער - סיפורי מעשיות
... מברסלב מסביר על ילדים בכלל? מהו הנמשל של הילד ושל הילדה שהלכו לאיבוד ביער? ואיך זה קשור לבן המלך שירד מהמלוכה בהתחלת הסיפור? * תשובה: רבי נחמן מברסלב מבאר כי: בנות = שכל קטן. בנים = שכל גדול ביחס לבנות. כמו כן רבי נחמן מברסלב מבאר עוד, כי בן = שכל ... הלכו לאיבוד בבחינת יער, ששם יש חיות טורפות וכולי. ומדוע דווקא ילד וילדה מדוע לא 2 ילדים או 2 ילדות? ומדוע לא ילד 1 או ילדה אחת? תשובה: העניין הוא כי לכל אדם יש בתוכו 2 דעות שמנוגדות זו לזו. והאדם בוחר את הבחירות שלו, לפי השכל שחזק יותר ושמתגבר אצלו ...
חיי מוהר"ן - רסא - גדולת נוראות השגתו
... גדלתו בלי שעור כי אין כאן ממצע כנ"ל והבן היטב האמת לאמתו אות רסג בשנת תקס"ג שהוא ראש השנה הראשון שהיה בכאן בברסלב אז הייתי אצלו על ראש השנה וכל עשרת ימי תשובה עד אחר יום כפור. ואחר יום כפור ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0630 שניות - עכשיו 15_04_2024 השעה 00:32:07 - wesi2