ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
שיחות הר"ן - אות ריז - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
... הר"ן - אות ריז - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה אמר: שאיתא בספר אחד שמה שמובא בספרי המחקרים ראיה שצריכין לחקר, מפסוק: "וידעת היום והשבות אל ... לא כן הוא כי באמת העקר לדעת אותו יתברך הוא רק על ידי אמונה שלמה שעל ידי זה דיקא זוכין אחר כך לדעת והשגה גדולה בידיעת רוממותו יתברך שמו וכמו שכתוב: "וארשתיך לי באמונה וידעת את ה'" ובאמת עקר הפרוש הפשוט של פסוקים אלו, המזהירים לדעת אותו יתברך כגון "וידעת היום ...
איך לתקן את החטא של אדם הראשון?
... לחיות חיים נצחיים, בשביל זה צריך "לדעת" את השי"ת. ולשם כך צריך דעת מזוככת. ולכן נאסר עליו לאכול מעץ הדעת. כי דעת מזוככת היא האמונה הקדושה שהיא מעל לשכל האנושי. שעל ידי האמונה הזאת, על ידי נכלל בא"ס, ועל ידי חי חיים נצחיים בגן עדן, ועל ידי מזונותיו הם ללא טורח וכולי. ואדם הראשון נצטווה שלא להשתמש בשכלו נגד האמונה. היינו שהוא הוזהר שלא להשתמש בשכלו ולעשות הפרדה בין טוב ... את עצמו מהשי"ת. וסוד העניין הוא, כי לפני הנסיון שהתנסה אדם הראשון הוא לעבור בשאלות של החלל הפנוי בשלום. כי שם צריך אך ורק אמונה תמימה ושלמה, אמונה כ"כ חזקה שאינה מבדילה בין טוב לבין רע, שזה נגד השכל האנושי. ורק על ידי אמונה חזקה כזאת יכול האדם לזכות לאכול מעץ החיים ולחיות לעולם. אך אדם הראשון במקום להתחזק באמונה הזאת שהכל טוב והכל אחד, במקום זה הוא בחר לאכול מעץ הדעת, ... בין טוב לרע. ולזה אפשר לזכות אך ורק על ידי שכולל את הבריאה בבחינת לפני הבריאה. וזה נעשה אך ורק על ידי אמת. שעל ידי אמת זוכה לאמונה וזוכה לעבור בחלל הפנוי, ועובר את החרב המתהפכת, ואוכל מעץ ...
ספר המידות - שבועה
... המידות - שבועה חלק א' א. עיר שיש בה שבועות תחרב ותהרס חס ושלום. ב. על ידי שבועות שקר נופלים מאמונה. ג. למוד מסכת שבועות מסגל לירידת הגשם. ד. על ידי שבועת ...
חיי מוהר"ן - תעג - עבודת השם
... תעז מכבר קדם ארץ ישראל בקש אחד אותו על בנים ואמר לו שיתן צדקה והשיב שאין ביכלתו ואמר לו שיהיה לו אמונה, כי אמונה חשוב כצדקה. כמו שכתוב באברהם: "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה". ואמר: שעל ידי אמונה זוכה לבנים כי אמונה בגימטריא בנים וכן הוה שנפקד זה האיש והיו לו ...
שיחות הר"ן - אות רפב - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
... ושלום אחר שהוא אל אחר כפירות כי עקר אמונת היחוד הוא על ידי הצדיקים האמתיים שהם קוצא דאות ד' דאחד וכנ"ל וכן מבאר ענין זה בכמה מקומות בדברי רבנו זכרונו לברכה שעקר האמונה תולה בהתקרבות לצדיקים האמתיים ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קפו - מַה שֶּׁמְּסַפְּרִין מוֹפְתִים מֵהַצַּדִּיקִים
... ח"א - תורה קפו - מה שמספרין מופתים מהצדיקים מה שמספרין מופתים מהצדיקים שבמדינות קיר"ה הוא מחמת שאנשיהם הם אנשים כשרים ומאמינים בהצדיקים כי על ידי אמונה שהם מאמינים בדברי הצדיק על ידי זה נתגלין ...
שיחות הר"ן - אות רכה - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה
... הר"ן - אות רכה - להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה רבנו, זכרונו לברכה, כשהיה באומאן שאל אותו אחד אם אפשר לידע חכמת הקבלה בלי תעניתים ומקואות כי אחד אמר ...
מעשה משבעה קבצנים - בן המלך
... האדם מהמלוכה, הוא בגלל חוקי הטבע, שזו בחינת חוזה בכוכבים. ובגלל חוקי הטבע, בגלל זה אתה עתיד לירד מהמלוכה שהיא כולה אמונה בלבד. בכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה רק תהיה בשמחה = כי על ידי השמחה דייקא יהיה נעשה תיקון האמונה ויחזור אל המלוכה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה = כי ... עם השכל חזר ונתחזק אצלו האפיקורסות כנ"ל = כי אין תשובה לשאלות האלו בשכל אנושי, יהיה מה שיהיה. אא"כ האדם מתחזק עם אמונה וזוכה לשכל חדש, שבו השאלות האלו נעלמות מעצמן... ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ה - תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, הָעִקָּר הוּא הָאֱמוּנָה
... מוהר"ן ח"ב - תורה ה - תקעו בחדש שופר, העקר הוא האמונה תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב א. העקר הוא האמונה וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה כי יש סובלי חלאים, שיש להם מכות מפלאות והם סובלים החלאים רק בשביל נפילת האמונה בבחינת: "והפלא ה' את מכתך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים" 'ונאמנים' דיקא כי הם באים על ידי פגם אמונה כי על ידי נפילת האמונה באים מכות מפלאות שאין מועיל להם לא רפואות ולא תפילה ולא זכות אבות כי כל הרפואות הם על ידי עשבים והם גדלים רק על ידי אמונה כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה 'אין הגשמים יורדין אלא בזכות אמונה' שנאמר: "אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף" גשמים וצומחים עשבים, ואזי יש רפואות אבל על ידי נפילת האמונה אין גשמים ואזי אין רפואה גם עקר כח הרפואה שיש בכל עשב ועשב הוא על פי הסדר שיש להזרעים לפי המקום ולפי הזמן כי יש עשב, שעקר כחו לרפאות הוא רק כשקוצרין ... אחר גדלים עשבים אחרים ועקר כחם לרפאות הוא רק על פי הסדר שיש להם לפי הזמן והמקום וסדר הזרעים הוא על ידי אמונה בבחינת: 'אמונה זה סדר זרעים' שעל ידי אמונה נעשה הסדר של הזרעים לפי הזמן והמקום שעל ידי זה יש להם כח לרפאות ועל כן על ידי נפילת האמונה אין מועיל רפואות וכן תפילה הוא גם כן בחינת אמונה כמו שכתוב "ויהי ידיו אמונה", ותרגומו: 'פרישן בצלו' וכן זכות אבות נתגלה גם כן רק על ידי אמונה בבחינת "הנצנים נראו בארץ" 'הנצנים' אלין אבהן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש הם נראין ונתגלין בארץ שהיא בחינת אמונה כמו שכתוב: "שכן ארץ ורעה אמונה" בחינת: 'עפר מאנא דכלהו' על כן על ידי נפילת האמונה אין מועיל לו לא רפואה ולא תפילה ולא זכות אבות כי כל אלו הם בחינת אמונה כנ"ל וגם אין מועיל להחולה קול צעקה של אח וגניחות שלפעמים מועיל להחולה אלו הקולות שמרחמין עליו על ידי קולות הללו אבל על ידי נפילת האמונה גם זה אין מועיל כי הגניחות וצעקת אח הנ"ל הם קול בלא דבור וקול זה בחינת אבהן כי הקול כלול מאש מים רוח, שהם בחינת תלת אבהן והם נראין ונתגלין רק על ידי אמונה, שהיא בחינת עפר מאנא דכלהו ועל כן על ידי נפילת האמונה אין מועיל לו גם הקולות הנ"ל וגם על ידי זה בעצמו אין מועיל לו רפואה כי עקר הרפואה היא על ידי התמזגות היסודות כי יש ארבעה יסודות: אש, מים, רוח, עפר ... לפי קלקול היסוד, שנתקלקל ונחלש אצל זה החולה [גם בהכרעת הקול יש בחינת התמזגות היסודות] ועל כן על ידי פגם אמונה, שעל ידי זה נפגם בחינת הארבעה יסודות כי כלם מתגלין רק על ידי בחינת עפר שהיא מאנא דכלהו על כן אין לו רפואה. ב. והתקון לזה הוא שצריכין לחתר ולמצא המים, שמשם גדלה האמונה ואלו המים הם בחינת עצות שמשם גדלה האמונה בבחינת: "אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחק אמונה אמן" שעל ידי העצות גדלה האמונה ועצות הם בחינת עמק הלב הינו כשנתקלקל ונופל האמונה עד שאין מועיל אפילו קול צעקה, שהוא קול בלא דבור כנ"ל אזי צריכין לצעק מן הלב לבד, בבחינת: "צעק לבם אל ה'" שהוא צעקת הלב לבד, בלי קול בבחינת: "ממעמקים ... מעמקא דלבא ועמק הלב זה בחינת עצות בבחינת "מים עמקים עצה בלב איש" ועל כן כשאין מועיל קול צעקה מחמת נפילת האמונה אזי צריכין לצעק מן הלב לבד בלי קול רק מעמקא דלבא ועל ידי זה נתגלין העצות כנ"ל שהם בחינת "מים עמקים עצה" וכו' ועל ידי העצות שנתגלין בעולם [דהינו ...
סיפורי מעשיות - מעשה ט - מעשה מחכם ותם / מעשה החכם והתם
... לו אשתו לשלח עבור הבעל שם ושלח אחריו ובא הבעל שם ונתן לו קמיעות ושמירות ואמר לו, שעתה לא יפחד כלל והיה לו אמונה גדולה בזה והיו יושבים עוד החכם והתם הנ"ל ושאל החכם אותו: על מה נפחדת כל כך? אמר לו: בשביל הנ"ל, ששלח אחרינו שחק ממנו: ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0625 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 07:27:27 - wesi2