ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
סודות התורה / סתרי תורה בעמקי הקליפות. מה הם?
... האנושי של עצמו. אך באמת מצד האמת, רק מי שנכלל בא"ס ויש לו את השכל הנקנה, רק הוא באמת מבין את השכל של השי"ת. כפי שרבי נחמן מברסלב באר במספר מקומות, הצדיק האמת מקשר את החוכמה התתאה לחוכמה העילאה, היינו שהצדיק יודע לקשר כל מחשבה דיבור ומעשה שיש בעולם, אל החוכמה התתאה שלהם, ואת החוכמה התתאה הזאת יודע הצדיק לקשר אל ... בחינת אין סוף. והצדיק האמת שזוכה להשיג את השכל הזה של האין סוף, דהיינו להשיג את השכל של השי"ת עצמו, שזה כמובן כרוך בכך שהאדם משיג בשכלו את מה שהיה לפני הבריאה וכולי... על ידי זה הוא ... שיש בעולם. והצדיק האמת, יודע לקשר כל מחשבה דיבור ומעשה שיש בעולם, מראשית המחשבה של האין סוף לפני הבריאה, ועד הלבוש הגשמי כאן בעולם המעשה. וכל זמן שהאדם אינו יודע כיצד האין סוף מתלבש ... הרי שהוא אינו צדיק אמת כלל. כי הצדיק האמת הוא זה שנכלל באין סוף, והוא יודע כיצד כל דבר בעולם, כיצד הוא שבח של המלך. כי באמת, כל הבריאה כולה היא השבחים של המלך דהיינו השי"ת. והצדיק האמת יודע כיצד כל מחשבה דיבור ומעשה שיש בעולם, כיצד הם שבחים של המלך. כי בשכל של העולם הזה, אין מי שיודע כיצד כל מחשבה דיבור ומעשה שיש בעולם, כיצד ובאיזה אופן ... כל הדברים. אך הצדיק האמת שזוכה לשכל הזה, זו בחינת גן עדן ממש, כי הצדיק יש לו כבר בעולם הזה את השכל של העולם הבא. והוא רואה בעיני שכל את כל ההשתלשלות של כל דברים בעולם, החל מהאין סוף, ... מרמזים... **** והצדיק האמת, על ידי זה שהוא יודע איזה שכל מלובש ואיך הוא מלובש בכל דבר ועניין, על יד זה יש לו גם את היכולת להלביש את החוכמה העילאה הזאת בכל דבר ועניין, דהיינו בעיקר ... חוכמה תתאה. והצדיק האמת מלביש את השכל של החוכמה העילאה בכל דיבור ודיבור שלו עם העולם בכל עניין ועניין. וזו הבחינה של הקבצן האילם, שכל הדיבורים שלו הם רק שבחים של המלך. כי באמת, הצדיק האמת עוסק תמיד בתורה ללא הפסקה. והצדיק האמת לא נצרך להבטל מהתורה, גם לא לענייני העולם הזה, אלא הוא דבוק בתורה תמיד. משום שהוא בכל דבר ועניין מקבל את חיותו מהתורה שמלובשת באותו העניין. והצדיק האמת הוא דייקא יכול להנות מכל ענייני העולם הזה ממש, משום שהוא נהנה מהאותיות שיש בכל דבר, דהיינו הצמצומים של השכל של השי"ת שיש בכל דבר ודבר בעולם וכולי... ***** ...
מיהו מנהיג אמיתי? ומיהו מפורסם של שקר? - חלק 1
... העולם ורוצה בהנהגתו ובאמת זהו הרודף אחר הכבוד ותולה רדיפתו ברחמנות ובאמת הוא רחוק מרחמנות הזה כי כל זמן שאין לאדם אמונה בשלמות שאין שלמות אחריו בודאי אין לו לקבל המלוכה וההנהגה ואפילו מי שמאמין באיזה דבר שהוא מדרכי האמרי אף על פי שהוא ... ה' אלקיו" אז הרחמנות באמת ולו ראוי להנהיג אבל מי שאין לו אמונה בשלמות ונדמה שיש לו רחמנות על העולם ורוצה להנהיג את העולם זה בחינת: והמלכות תהפך למינות כי מעט המינות פוגם במלכות בבחינת ... לראות את עצמו עם הצדיק האמת זה המנהיג צריך שיהיה פרוש גדול בקדשה גדולה ואז דוקא הוא יכול להיות מנהיג ישראל כי על ידי פרישותו וקדשתו הגדולה הוא יכול לחזות ולהסתכל בכל אחד מישראל ולחלק הגדלה ... מנהיג ומשגיח כזה באמת כל העולם מערב ומבלבל וכל הרוצה לטל את השם, נוטל כמו שמתנהג עכשו בעוונותינו הרבים כי ישראל צריכין שיהיה עליהם משגיח שישגיח ויראה בהם שיעמד כל אחד על מקומו הראוי לו באמת והמשגיח הזה יהיה פרוש וקדוש גדול בבחינת קדשת ופרישות משה ואז יכול להנהיג את ישראל לתן לכל אחד גדלה כראוי לו על ידי ההסתכלות לבד כנ"ל **** מי אינו צדיק כלל?! ... חכמים שדין יהודאין ובאמת אין להם על מה שיסמכו והוי כאלו רוצים לבנות בית באוירא ואין להם על מה שיסמכו כמו השדין שפורחים באויר * מיהו מנהיג אמיתי ? ומיהו מפורסם של שקר ? - חלק 2. ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עד - רוּמָה עַל הַשָּׁמַיִם אֱלהִים עַל כָּל הָאָרֶץ כְּבוֹדֶך
... הם נראין כהתרחקות כאלו רוצים להרחיקו מעבודתו, חס ושלום ובאמת זה ההתרחקות הוא עקר ההתקרבות כי אלו הדינים וההתרחקות הם ... בחינת יצחק הוא נולד ונמשך מאברהם, שהוא בחינת חסד כי באמת בזה הדין מלבש חסד גדול, כי הוא לטובתו בחינת "את אשר יאהב ... כנ"ל וזהו בחינת "כי גבר עלינו חסדו" שהגבורות הם חסדים באמת כנ"ל כדי שיתקרב על ידי זה יותר להשם יתברך כנ"ל אבל צריך ...
שיחות הר"ן - אות קכד
... יכול לומר מוסר בפרוש ובתחלה היה אצלנו קצת תמיהה מה שאמר שאינו אומר מוסר כי לפי דעתנו כל דבריו הם דברי מוסר גדול מאד מאד כאש בוערת ממש אך באמת לא היה רגיל לומר דברי מוסר בפרוש כדרך המוכיחים אבל אף על פי כן כל דבריו וכל שיחותיו היה רק מענין ... כשהיה מדבר בעבודת השם או כשהיה אומר ומגלה תורה היה כל דבור ודבור מאיר ומזהיר ומתלהב כאש לוהט רשפי רשפי שלהבת ומי שהיה מאזין ומקשיב לדבריו באמת ובתמימות היה כל דבור ודבור שלו פורח ונכנס בקרבו כלבת אש ממש עד שכל אחד מהשומעים היו נמשכין על ידי דבוריו להשם יתברך בהתקשרות נפלא והתלהבות גדולה להשם יתברך באמת ועל פי רב היה נדמה לנו באותו שעה שעמדנו לפני הדרת קדשתו הנורא שבודאי לא יהיה לנו עוד שום בחירה כי ... להשם יתברך על ידי דבוריו הקדושים אשר אי אפשר לשער ולערך גם עכשו כל מי שיעסק בספרי רבנו הקדוש והנורא זכר צדיק וקדוש לברכה ויעין ויסתכל בהם באמת ובתמימות ודאי יתלהב לבו מאד להשם יתברך כי כל דבריו כגחלי אש ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה סה - וַיּאמֶר בּעַז אֶל רוּת
... שיש בינינו כי אתה רואה את יקר יפיי וזיוי והדרי ותפארתי ואיך תוכל לנתק עצמך ממני ולפרד מאתי הן אמת, שאתה צריך לילך יותר כדי ללקט עוד סגלות יקרות וחמודות גדולות אבל איך תוכל לפרד ממני ... שכן כשגומר תבה אחת אזי כל התבה מבקשת כל הנ"ל ומלפפת ומחבקת אותו ואינה מנחת אותו לילך מאתה כנ"ל ובאמת הוא צריך ומכרח לדבר עוד הרבה דבורים וכמה ברכות וענינים עד גמר התפילה על כן הכלל ... על פסוק זה "ביום ההוא יהיה ה' אחד" וכו', 'אטו האדנא לאו אחד הוא אלא האדנא מברכין על הרעה: 'דין אמת', ועל הטובה: 'הטוב והמיטיב' אבל לעתיד יברכו על הכל הטוב והמיטיב' נמצא, שבחינת אחד ... אדרבא יתמלא שמחה, מגדל רב הטובה שיסתכל בתכלית היסורים הללו כי התכלית הוא כלו טוב כלו אחד כנ"ל ובאמת אין שום רע בעולם, רק כלו טוב אך עקר הצער שיש לאדם מהיסורים שעוברים עליו, חס ושלום ... לתוך המח ואז יודע מה שרואה ועל כן, כשמעבירין דבר לפני אדם במהירות גדול אינו יודע מהות הדבר אף שבאמת ראה הדבר בעיניו ממש עם כל זה מחמת המהירות לא היה פנאי להביא הדבר לתוך המח ועל כן ... כלום מה הוא עושה אף על פי כן הנפש יודעת הכל ועל כן מטבעה לסתם העינים בשעת יסורים כנ"ל. ד. והנה באמת, בשעת ביטול שנתבטל אל התכלית שהוא כלו טוב כלו אחד אזי באמת נתבטלין היסורים כנ"ל אך אי אפשר להיות תמיד קבוע בבחינות הביטול כי אם כן יצא מגדר ...
גדולת נוראות השגתו - חיי מוהר"ן - חלק 2
... קדם הברית מילה של בנו של מה אפרים זכרונו לברכה אז ישב עמנו הרבה ודבר עמנו הרבה מענין גדלתו ואמתת הפלגת מעלתו ושמענו אז כמה דברים. ואמר אז שקשה להכניס בלב ענין גדלתו ואי אפשר לדבר מזה כי גם אחרים אומרים כך לשונות כאלו. וכל מה שהפה יכול לדבר אומר השני גם כן כך אבל רק כל חד כפום מה דמשער בלבה יכול להבין קצת היכן נקדות האמת לאמתו והבן כיו"ב לגבי השי"ת, שלמרות שהוא בתכלית ההסתרה, אף על פי כן הוא המלך באמת. וכיו"ב מובא שיש פלטין של עבד ופלטין של מלך, ואי אפשר להבדיל ביניהם וכולי... והכל זה אותו העניין... ובשורשו העניין הוא, כי בחינת אפשרי המציאות מדמה את עצמה לבחינת מחוייב המציאות, אך באמת מצד האמת, כל אחד לפי מה שמשער בליבו וכולי... כמה פעמים חזר בעצמו דברי העולם שאומרים עליו שאין כאן ממצע, רק או שהוא חס ושלום כמו שהמתנגדים בודים עליו וכו' הדוברים על צדיק עתק רחמנא לצלן וכו' או אם הוא להפך שהוא צדיק אמתי, אזי הוא חדוש נפלא ונורא ונשגב שאי אפשר לשער במח אנושי כלל. כי כך היו רגילים רב העולם לומר עליו זכרונו לברכה. והוא זכרונו לברכה חזר בעצמו דבורים אלו כמה פעמים ורמז לנו שהאמת הוא כן שאין כאן ממצע. והבוחר יבחר לו האמת כי האמת הוא אחד. [ועין בסימן נ"א בלקוטי א] ומזאת השיחה בעצמה יוכל להבין מעט גדלתו כי על ידי עצם ההתנגדות והמחלקת יוכל להבין האמת בהפך ממש ויתפלא על עצם גדלתו בלי שעור כי אין כאן ממצע כנ"ל והבן היטב האמת לאמתו כיו"ב לגבי כל שאר הדברים שבעולם, שאין ממוצע, ואו שהוא הכל X או שהוא הכל ההפך הגמור של X. אך אין ממוצע, כי האמת הוא כולו אחד בלבד. ********* ומה אעשה ששני רוצחים עומדים עלי ואומרים אף על פי כן שאני מנהיג והראה בידו על רבי יודל ורבי שמואל אייזיק בעת שאמר שני רוצחים יש לרמוז ע"פ מ"ש ... צרופים שהוא רוצה. כי למדן רגיל יכול ליצור רק את הצירוף ששייך אליו בעת ההיא לפי מדרגתו. אך הצדיק האמת יכול ליצור בכל רגע ורגע את כל הצירופים האפשריים וכולי. **** ועין במקום אחר שאמר שבנגלה קל יותר לחדש וכו' כי בנגלה הוא הכל מינה וביה, ובאמת מצד האמת בחידושי נגלה כמעט ולא מתחדש שום שכל חדש כלל מצד השורש. כי בשורש האדם נשאר באותה המדרגה. אך בהשגות הרוחניות של הצדיק, שם תמיד מתחדשים חידושים אמיתיים של האין סוף, ושם עולים ... והצרה חס ושלום כשהוא עדין בשרש ואחר כך מגיע הדבר לשאר הצדיקים. ואמר שזה מחמת שאני יודע שפלותי באמת ומחמת זה אני יודע גדל מעלת קדשת ישראל כמה הם יקרים וגבוהים מאד כי הם נמשכים ונלקחים ממקום עליון ונורא ונשגב מאד. על כן אני יודע הכל מקדם כנ"ל השם יתברך ירחם עלינו בזכותו ויבטל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה לז - עִקָּר הַתַּכְלִית הוּא רַק לַעֲבד וְלֵילֵך בְּדַרְכֵי ה' לִשְׁמוֹ יִתְבָּרַך
... הזה וזה בעולם הבא רק שזה הבוחר בעולם הבא הוא חכם יותר שבוחר בעולם עומד, הקים והנצחי, וממאס עולם הזה, שהוא עובר וכלה וגם באמת בודאי טוב יותר הרבה לעבד ה' אפילו אם עובד בשביל עולם הבא אך אף ... זה נקרא בחינת מלוי בטן כנ"ל וזהו: 'ישבעו בנים' שהשביעה שלהם הוא בנים כדרך העולם, שכל עבודתם הוא כדי להשאיר ירשה לבניו ובאמת מי שאינו איש קדוש ורודף אחר תאוות ומניח ממונו לבניו הוא כמו מי שמלכלך עצמו בטנוף ולוקח טנוף ומכסה על הטנוף כי באמת ממון דקדשה הוא גבוה מאד ויש בו כמה בחינות גבוהות וקדושות עליונות ... הבא וגם טוב להשאיר זכותו לבניו, כמובא שאין לאדם לקבל כל שכרו רק ישאיר מזכותו לבניו אחריו רק שהצדיקים השלמים, אוהבי ה' באמת, כגון דוד וכיוצא אין בוחרים בכל זה כלל ואין רוצים לא בעולם הזה ...
ספר המידות - אמונה
... חכם, זוכה לתחית המתים. נד. מרוח פיו של השקרן נעשה יצר הרע, וכשיבוא משיח אזי לא יהיה שקר, בשביל זה לא יהיה יצר הרע בעולם. נה. מי שהוא איש אמת, הוא יכול להכיר באחר, אם אחר דובר אמת אם לאו. נו. השקר לא יסכימו עליו רבים. נז. הקדוש ברוך הוא שונא לזה האיש, המדבר אחד בפה ואחד בלב. נח. עשיר מכחש אין הדעת סובלו, וגם הוא נבזה בעיני עצמו. נט. תקון לפה שיתן צדקה. ס. על ידי האמת העולם נשמר מכל הזקות. סא. על ידי חנפה בא לשקר. סב. מי שנותן צדקה שכרו שיזכה לאמת. סג. על ידי שקר בודאי תשנא הענוים. סד. אדם נכר על ידי משרתיו, אם הוא אוהב שקר אם לאו. סה. כשאין אמת אין חסד. סו. כשיש לך שקר, אזי כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לך איזה ישועה, אזי השקר מגלה עוונותיך, כדי שלא יושיע לך. סז. על ידי אמת הקדוש ברוך הוא פודה אותך מכל הצרות. סח. טוב לאדם שימות, משיחיה ויהיה שקרן בעיני בני אדם. חלק שני א. לפעמים אדם בא לאיזהו מקום, ויש לו צער בזה המקום, ידע ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רלו - מִי שֶׁנּוֹהֵג רַבָּנוּת בְּכַשְׁרוּת וּבִתְמִימוּת כָּרָאוּי
... וכל מה שנחשב לגדלה באותו הדור, הוא עולה לגדלה זו כגון בדור הזה שעקר הגדלה והכבוד הוא כשמחזיקין אותו לצדיק מפרסם אזי זוכה שיתקבל בסוף ימיו למפרסם גדול אף שבאמת אינו כן, רק שהוא איש כשר פשוט ...
חיי מוהר"ן - תמט - עבודת השם
... לבו וכששותה יין הרבה נעשה שכור ומנח על משכבו. כך הדברים שמספרים אם יש בהם על כל פנים קצת אמת, אף על פי שיש בו צביעות וגדלות אף על פי כן הוא מגביה את לבו אבל כשאין בהדברים שום אמת אלא מלא צביעות וגדלות וכשהולך מאתו עושה כל העברות והתאוות הדברים האלה אינם מגביהין את הלב. כמו היין כששותהו הרבה ... כאלו הוא רוצה לירות את הזאב עם מקלו כדי שיתירא הזאב ממנו. בתוך כך היה מורה אחד עם קני שרפה באמת והרג את הזאב ונדמה לזה שהושיט מקלו שהוא הרגו והוא אינו יודע שנהרג הזאב על ידי זה שהושיט קנה שרפה באמת כי בודאי אינם יכולים להרג את הזאב במקל. כך הוא ממש ענין הנ"ל. כי יש צדיקים אמתיים בעולם בכל דור ודור שהם פועלים הכל בתפילתם וכל הפקדות לטוב וכל הדברים שבעולם הכל על ידם. ואלו המפרסמים של שקר נדמה להם שהם פעלו זאת והוא ממש כמו זה שאומר שהרג את הזאב עם מקלו כנ"ל כי באמת הכל רק על ידי צדיקים אמתיים כי הם פועלים הכל וכו' אות תנו שנת תקס"ט בין המצרים נסעה בתו מרים לארץ ישראל והוה מה דהוה וספר חלום שבא אחד ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0780 שניות - עכשיו 15_04_2024 השעה 00:11:47 - wesi2