ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
מפני מה כשהאדם מבקש פרנסה, אין נותנין לו תכף?
... מהשפע הזה שקיים תמיד. ומדוע האדם לא זוכה לכך? משום שהוא לא רואה את המלך עם הכתר שלו. דהיינו מחמת זה שהאדם לא ממליך את השי"ת בשלמות. ז"א אילו היה ממליך האדם את השי"ת בשלמות, הרי שהוא תמיד היה רואה את המלך עם הכתר, ותמיד היה מקבל פרנסה בלי שום התערותא דלתתא כלל. כי המלך בוודאי שמצידו אין אצלו שינוי והוא תמיד עם כתר וכולי. אלא שכל השינויים האלו, הם רק מצד תפיסת והשגת האדם את המלך. וכל דברי רבי נחמן מברסלב ... האדם, על ידי זה האדם עצמו עושה בירורים מסויימים, ועל ידי זה לבסוף הוא רואה את הכתר של המלך שכבר נמצא שם כל הזמן, ואז הוא מקבל את פרנסתו. כמו כן יש להבין, כי עניין הפרנסה שרבי ... אין פירושו פרנסה של ממון כפשוטו, כי לזה יכול לזכות האדם גם בלי לראות את המלך עם הכתר. רבי נחמן מברסלב מדבר על פרנסת הנשמה ורפואתה, שזה כמובן העיקר והתכלית של האדם. ולזה זוכה האדם רק כאשר הוא עושה את כל הבירורים וזוכה לראות את המלך עם הכתר. ועניין הכתר של המלך, הוא השגת האין סוף דרך הכתר. וכעין העניין של מעשה ממלך עניו וכולי. כי השגת הכתר, היינו השגת האין סוף וכולי. ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה עב - לִּרְאוֹת אֶת עַצְמוֹ עִם הַצַּדִּיק הָאֱמֶת
... חס ושלום וגם אפילו 'לבלתי תחטאו' לבלי לעשות עברה צריך שיהיה גם כן יראתו על פניו, דהינו בושה כי אפילו כשעושין מצוה, צריך שיהיה לו גם כן בושה גדולה כנ"ל כי איך באים לחטף התפילין שהם כתרי דמלכא ולהניחם פתאם על הראש בודאי ראוי שיהיה לו בושה גדולה ...
סיפורי מעשיות - מעשה ז - מעשה מזבוב ועכביש
... והיה מסתכל בו והיו יוצאין ממנו גזמות אנשים והשליך מידו האבן טוב והדרך אצל המלכים שתולה על גביהם התמונת דיוקן שלו ועל גבי התמונת דיוקן תולה הכתר והיו אותן האנשים, היוצאין מן האבן טוב לוקחין את התמונת דיוקן וחתכו את ראשו ואחר כך לקחו את הכתר והשליכו לתוך הרפש [כל זה חלם לו] והיו אותן האנשים רצים אליו להרגו והרים עצמו דף מן הספר הנ"ל, שהיה שוכב עליו, והגן לפניו ולא יכלו לעשות לו מאומה והלכו ממנו ואחר כך חזר הדף ... כל השנים והיו מנחים שם חמרים חמרים של שנים כמו הרים הרים אחר כך לקחו אותן האנשים הנ"ל וחזרו והעמידו יחד את התמונת דיוקן כבראשונה ואת הכתר לקחו ורחצו אותו וחזרו ותלאום במקומם והקיץ המלך והסתכל תכף על הדף שהגן עליו מאיזה נמוס של איזה אמה הוא וראה שכתוב בו הנמוס של ישראל והתחיל להסתכל [על הדף] בדרך אמת והבין ...
גשר צר מאוד - לא לפחד כלל - חלק 1
... * וסוד העניין מרמז על השגת האין סוף שהיא מעבר לכתר. כי הכתר הוא כמחיצה פרוסה בין המוחין והשכל של האדם דהיינו הנאצלים, לבין ... מוהר"ן ח"א - תורה כד - אמצעותא דעלמא היכא והכתר הזה הוא הגשר הצר שעליו צריך לעבור האדם. וסוד הכתר מרמז על המפריד בין החלל הפנוי לבין האין סוף. כי השי"ת הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. והכתר שהוא הגשר הצר מאוד מאוד, הוא מפריד בין בחינת הממלא כל עלמין לבין ... להשיג את האור אין סוף הזה, הוא חייב לעבור את הכתר ואת הגשר הזה שהוא צר מאוד מאוד... ובפועל זה אומר, שמצד האמת באמת, ... הם בחינה אחת עם המקיפים של השכל, והם גם בחינת הכתר. כי הכתר הוא החומה הדמיונית שיש בין השכל של האדם לבין השי"ת. ובאמת הוא גשר ...
סיפורי מעשיות - מעשה יב - מעשה מבעל תפילה / מעשה בבעל תפילה
... וגם על מקום שלך [הינו שהבעל תפילה עבר גם על מקום הגבור] כי הייתי עובר במקום אחד וראיתי שעומד כתר המלך והבנתי שכאן יש בודאי המלך אך לא הייתי יכול לבקשו ולמצאו וכן הלכתי יותר ועברתי על ים של דם והבנתי שזה הים נעשה בודאי ... שהם בחרו להם למלך איש מכבד אחד כי אצלם עקר התכלית הוא כבוד אחר כך מצאו שהיה יושב בשדה זקן אחד וכתר על ראשו והוטב בעיניהם כי הוא מכבד גדול מאחר שהוא יושב בשדה מכתר בכתר וקבלו אותו למלך והבינו כי בודאי זה הוא המלך, [הינו המלך שלהם הנ"ל] ובקשו גם כן אם אפשר להתראות עמו והלכו, וקבלו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה פב - כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה
... הוא אף על פי כן צריך אני שנהיה יחדו צריך ליחד ולקשר עמו, כמו שעשה משה כי יש בחינת אלקות אפילו בדיוטא התחתונה אפילו בעשרה כתרי דמסאבותא לקים: "ומלכותו בכל משלה" וזה בחינת חיריק, כמו שכתוב: 'ובחיריק לאנחתא לה לתתא, להמליך לה על תתאין' נמצא שבפחות מישראל יש בו בודאי ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קמה - אֵין אָדָם מֵת וַחֲצִי וְכוּ'
... מוהר"ן ח"א - תורה קמה - אין אדם מת וחצי וכו' [לשון רבנו, זכרונו לברכה] אין אדם מת וחצי וכו' זה בחינת מחלקת, כתרגומו "ורבו בעלי חצים", 'בעלי פלגתא' ומי שאוחז ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה טז - הַאי כַּוְרָא דְּאַפִּיק רֵישֵׁהּ מִמַּיָּא
... זכרונו לברכה] רבי יוחנן משתעי: זמנא חדא הוה קאזלינן בספינתא, וחזינא האי כורא דאפיק רישה ממיא, ודמיא עינה כתרי סהרי, ונפיץ מיא מתרתי אוסיא כתרי מברי דסורא רשב"ם: ונפיץ ושפך. אוסיא נחיריו. מברי דסורא נהרות שבסורא וחזינא האי כורא שהוא הצדיק, המכנה בשם דג, כידוע דאפיק רישה ממיא, ודמיא עינה כתרי סהרי, ונפיץ מיא מתרי אוסיא כתרי מברי דסורא כי אי אפשר לצדיק להיות מחשבתו ... 'פעמים ביטולה של תורה זו היא קיומה' וכד אפיק רישא ממיא הינו כד מפיק את עצמו מחכמות עליונות אזי: ודמיא עינה כתרי סהרי כי פקיחת עינים מכנים על שם החכמה כמו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קעג - עַל יְדֵי הַכְּתָב יָכוֹל הַצַּדִּיק הָאֱמֶת לְהַכִּיר הַנֶּפֶשׁ
... על בחינת שכינתא פנימיות וכן איתא ב"עץ חיים" לענין התלבשות העולמות שהכתר היא פנימיות הנפש והכ"ף היא בחינת כתר כמובא לעיל [בסי' ו' אות ב] כי השכינה היא בחינת נפש כידוע נמצא שעל ידי הכתב שהוא ...
סיפורי מעשיות - מעשה ממלך אחד שהלך לצוד חיות
... עם פשוטי ישראל שאומרים תהלים בפשיטות וכו' ועל כן כשיבא משיח הם יתנו הכתר מלוכה בראשו. ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1563 שניות - עכשיו 14_04_2024 השעה 22:55:30 - wesi2