ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה פא - עֲלוּ זֶה בַנֶּגֶב וַעֲלִיתֶם אֶת הָהָר
... עם בשיחת חלין הוא נקרא פסלת ארץ ישראל ולמה מדבר שיחת חלין כדי לקשר את המון עם אל הדעת, שהוא בחינת הר דאיתא בגמרא אין הר לבנון אלא בית המקדש, שנאמר: "ההר הטוב הזה והלבנון" ובית המקדש הוא בחינת דעת דאיתא בגמרא: 'כל מי שיש בו דעת כאלו נבנה בית המקדש בימיו' שבית המקדש נתן בין שתי אותיות, ודעת נתן בין שתי אותיות כי על ידי תורה ותפילה אי אפשר לקשרם אל שרשם, מחמת שהם רחוקים מן האמת כדאיתא בתלמי המלך 'כשהושיב ע"ב זקנים לכתב לו ספר ... הינו פסלת ארץ ישראל, הינו שיחת חלין ועל ידי זה יכול לקשר אתכם ועליתם את ההר, הינו הדעת הנ"ל. ועוד, כי לפעמים הצדיק נופל ממדרגתו וכשבא אחד מן המון עם ומדבר עמו דברים של הבלי העולם והצדיק נהנה ממנו אז הוא מחיה להצדיק והצדיק בא למדרגתו ואחר כך יכול הצדיק להעלותם לבחינת הדעת עלו זה, הינו כשהצדיק צריך לעלות למדרגתו צריך אתה להיות בנגב הינו לדבר עמו שיחת חלין כדי להחיותו ועל ידי זה ועליתם את ההר שיוכל אז הצדיק לקשר אתכם לבחינת דעת הנקרא הר כנ"ל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קצא - דַּע שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁיֵּשֵׁב אֶחָד אֵצֶל חֲבֵרוֹ בְּמָקוֹם אֶחָד בְּגַן עֵדֶן
... אחד מאלפי אלפים מהשגחת הבורא ברוך הוא כמה גדול ערכו, שיכול לתפס במקומו המועט, עולמות אין מספר ואפילו על עכו"ם נאמר: "ולב מלכים אין חקר" על שנותן לב לכל מדינה ומדינה, ותופס ומשער בדעתו כל המדינות שתחתיו עם כל האדם אשר עליו, וכל הנמצא בה ומעתה הוי דן אלפי אלפים קל וחמר, לשער בדעתו מגדלות הבורא ברוך הוא נמצא שעקר גדלות המלך ותענוגו וממשלתו הוא רק בלב שיודע בלבו שהוא מלך על כל המדינות האלה ומושל בכלם כרצון לבו וחפצו ומעתה תבין ...
חיי מוהר"ן - של - מעלת המתקרבים אליו
... ועובד השם באמת יהיה זהיר וזריז להתקרב להרב הקדוש רבי נחמן מברסלב אך ידעתי נאמנה כי לא די לי שלא ישמעו בקולי אף גם יתעורר על ... לברכה ממעלת המתקרבים אליו זכרונו לברכה שאפילו כשנשתבש ונתבלבל לאחד דעתו קצת רחמנא לצלן אף על פי כן הם חזקים באמונה שלמה בו ... ובעדו, הינו בעד האיש הזה, אני ערב שבודאי לא יחטא. ויהי היום ונתבלבל דעת האיש הנ"ל קצת וגברה עליו המרה שחורה מאד והביאו אותו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה קנד - דַּע כִּי יֵשׁ יִרְאוֹת נְפוּלוֹת
... היראות הנפולות, לשרשם למקומם ומקום היראה היא בלב כמו שפרש רש"י: דבר המסור ללבו של אדם נאמר בו "ויראת" והיראה צריכה להיות עם דעת כי בלא דעת נאמר: "הלא יראתך כסלתך" והדעת צריך להיות בלב כי גם עכו"ם יש לו דעת, אך הוא בלא לב "וידעת היום והשבות אל לבבך" כמו שכתוב: "ולא נתן לכם לב לדעת" דיקא וכשמחבר הדעת שבלב עם היראה ששרשה ומקומה בלב אזי נאמר: "אז תבין יראת ה' ודעת אלהים תמצא". והנה כתיב: "מלך במשפט יעמיד ארץ" הינו על ידי משפט מעמיד ומעלה היראה, שהיא בחינת ארץ כמו שכתוב: "ארץ יראה" ...
חיי מוהר"ן - נא - שיחות השיכים להתורות
... שבספר שאלות ותשובות ב"ע מביא שטות סברא רעה וכוזבת הנ"ל, וכבר מחו לו במאה עוכלי כל צדיקי וחכמי אמת. ובזה יכולים לראות איך דעת האדם כוזבת ואיך שאסור לסמוך על שכלו כנגד תורת משה שבכתב ובעל פה אפילו כחוט השערה. מכל שכן בדבר כזה שמפרש בתורה אסור גלוח הזקן. ורבותינו זכרונם לברכה ... על חמשה לאוין וכבר הלכה פסוקה שכל דבר שהוא חובת הגוף אין חלוק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ כלל. ויוכל למצא אחד שעל ידי חכמתו ודעתו יאמר סברא שאינה אמתית, שיתגלגל על ידי זה שיבואו להתיר חס ושלום אסור כזה חמשה לאוין בתורה, ולחזק על ידי זה עוברי עברה. אשר ראוי לכל מחבר ספר לצעק על זה ...
מדוע בסוף השקר נמצאת האמת?
... - ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה רעד - יש רשעים שעובדים ויגעים כל ימיהם דע שיש רשעים שעובדים ויגעים כל ימיהם כדי לעקר עצמן מהשם יתברך ומתורתו לגמרי ... על כן הם מתאוים ויגעים כדי שיגיעו לכפירה גמורה בדעתם, חס ושלום באפן שלא יהיה להם עוד צד ספק לנטות אל האמת אבל צריכים לזה יגיעה גדולה מאד מאד כמה וכמה שנים ...
רבי נחמן מברסלב הוא האלוהים?
... שרבי נחמן מברסלב רימז יותר מפעם אחת שהוא השי"ת. כיצד? אמר רבי נחמן מברסלב, אילו ידעתיו הייתיו. וביותר ממקום אחר, אמר רבי נחמן מברסלב, שהוא יודע את השי"ת. כגון לגבי העניין שאין הבדל בין דעתו של האדם לבין דעתו של השי"ת, והצדיק זוכה לשכל הנקנה הזה וכולי. וכיו"ב שכל הדברים חסרים מלבד השי"ת, ומי שנכלל בו על ידי הדעת גם הוא יש לו שלמות. דהיינו שהאדם עצמו הופך להיות השי"ת עצמו ועל ידי זה זוכה לשלמות. וכיו"ב שאמר רבי נחמן מברסלב שהוא נכלל בבחינת לפני הבריאה ומחוייב המציאות, שזה ... השתלשלה כל הטעות הנ"ל. ועכשיו נסביר את העניין. אצל השי"ת, הכל אחד, ואין חילוק בין דעתו לבין מהותו. ומי שיש לו את השכל של השי"ת, שזה בחינת עיני הצדיק, הרי שהוא כמו השי"ת עצמו. ומצד האמת רבי נחמן מברסלב ברא את העולם. ונסביר. לעולם יש 2 טעויות ... זה לא מישהו, אלא זה שכל כלשהו. וגם השי"ת זה לא מישהו, אלא זה שכל. כי השי"ת הוא הדעת וכולי (ולא נרחיב כאן). ובעולם הבא יחזרו בתשובה, על שהגשימו את השי"ת כמובא בח"א תורה ו. וכאשר נדמה לאדם שרבי נחמן מברסלב זה מישהו גשמי, וכאשר נדמה לאדם שהשי"ת זה ... שכל כלשהו שכשיש אותו לאדם, אז הוא נכלל בבורא. כי להכלל בבורא, זה רק על ידי השכל והדעת וכולי. והדברים האלו מאוד מופשטים. וקשה לאדם להבין שרבי נחמן מברסלב זה לא בן אדם, ולא מלאך, אלא זה שכל ורעיון רוחני, שבא לידי ביטוי בצורה גשמית. ובנוסף, האדם גם לא ... אחת עם מה שהיה לפני הבריאה. וכמובן שיש כאן עוד מה להרחיב, אך המסר הכללי הוא, שהדעת של רבי נחמן מברסלב, היא אחת עם השי"ת עצמו. ומי שמגשים את רבי נחמן מברסלב, ועובר על לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, שעושה את התורה לממשית (כפי שביאר רבי נחמן מברסלב ...
חיי מוהר"ן - קצא - נסיעתו וישיבתו באומן
... וגם בהיותו בברסלב זמן רב קדם שנסע לאומין רק שדבר מזה גם אז היה אוחז בלמוד זה ברחוק מקום מאד. מכל שכן עתה שכבר נכנס לשם ואי אפשר לציר מזה אפילו מה שנתנוצץ בדעתנו בזה כי מאד עמקו מחשבותיו בכל מה שעשה בפרט בענין נסיעתו לאומין להסתלק שם עמק עמק מי ... בעלמא לפני הצדיק האמת. מזה נעשה תקון גדול מאד כי ישראל אומרים בכל יום כמה פעמים כי גדול ה' מכל אל הים ולא נעשה מזה רעש גדול כל כך. וכשבא יתרו ואמר כי עתה ידעתי כי גדול ד' כדין אתיקר ואסתלק שמא דקדשא בריך הוא עלא ותתא כי דיקא כשבא מרוחק כזה מעמקי ... דיקא להמציא חדשות כגון איזה דין חדש או איזה הנהגה חדשה וכונתם אינה על האמת לאמתו רק להמציא חדשות. ואמר שהיא תאוה אצל הגדולים להמציא חדשות דיקא ולא היה דעתו מסכים על זה כלל כי אין אנו צריכין להמציא חדשות רק העקר שיהיו כונתו אל האמת לאמתו ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה לז - עִקָּר הַתַּכְלִית הוּא רַק לַעֲבד וְלֵילֵך בְּדַרְכֵי ה' לִשְׁמוֹ יִתְבָּרַך
... וכו' אני בצדק אחזה פניך" וכו' הכלל שעקר התכלית הוא רק לעבד ולילך בדרכי ה' לשמו יתברך כדי לזכות להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך שזהו עקר התכלית וזהו רצונו יתברך שאנחנו נכיר אותו יתברך ואין ראוי לאדם שיהיה לו כונה אחרת בעבודתו יתברך כי אם למלאות ...
ראש השנה / התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל?
... התבודדות, כי הוא כל הזמן כלול בא"ס, בגלל שלמות דעתו. וזה כמובן עניין ראש השנה של רבי נחמן מברסלב, כי כאן breslev.eip.co.il/?key=178 - ליקוטי מוהר"ן ח"ב - ... בשורש פנימיות כוונתו היא שעל האדם להגיע לשלמות הדעת ולהיות צדיק כמוהו ממש, ועל ידי זה יש את בחינת אילו ידעתיו הייתיו, ואז האדם באמת נמצא אצל רבי נחמן מברסלב בבחינת ראש השנה. כי כל העניין של רבי נחמן מברסלב הוא ... אצל רבי נחמן מברסלב בראש השנה, על האדם להשלים את דעתו, ועל ידי זה לזכות להכלל בא"ס כמבואר. ועל ידי זה גם הוא זוכה להיות בשורש הנשמות כמו רבי נחמן מברסלב, ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.1094 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 08:26:03 - wesi2