ברסלב - ספרי רבי נחמן מברסלב / ספרי ברסלב
דף הביתליקוטי מוהר"ן ח"אליקוטי מוהר"ן ח"בסיפורי מעשיותשבחי הר"ןשיחות הר"ןחיי מוהר"ןספר המידותלימוד


ספרי רבי נחמן מברסלב
לחץ על ה 💎 שליד שם הספר, ותעבור לפרק "אקראי" ממנו
💎ליקוטי מוהר"ן חלק א
💎ליקוטי מוהר"ן חלק ב
💎סיפורי מעשיות
💎שבחי הר"ן
💎שיחות הר"ן
💎חיי מוהר"ן
💎ספר המידות
חיפוש בספרי רבי נחמן מברסלב
חיי מוהר"ן - רכט - נסיעתו וישיבתו באומן
... חמדתיו. יגעתיו ומצאתיו שמרתיו ולא אבדתיו למנצח אשר לנצח ינצח. במזמור שיר בנגינות אנצח למנצח למדתו נצח. כאשר פיו פצח. האני לא נצחתי, נצחתי ואנצח על כן נחמן בשם יקרא בפצח. כי מנחם ויניח לנצח. מצורר המחרף ברצח שושנים שפתותיו מעשה רוקח. כקטרת סמים לריח ניחוח. עצת נפש במתק יפצח לבני תמותה יתיר קוח. לאין אונים יתן כח. לדלת עם הארץ היה ... ל"ע"ב אור צח ומצחצח. לחלק גמול לישרים לעת חיי נצח. ידידות אורותיו הופיע והזריח. עלי תלמידו הקדוש נתן והניח. וינח עליו את הרוח רחש לבב אנוש ממנו לא התכחש. בנענוע שפתים הכיר לחש לבי ומצפוניה ממנו ... יפוצו חוצה מעינותיך חיים ארכים חיים טובים חיים נצחיים חיית כל ימיך מדרגא לדרגא עלית בכל פעמי רגליך. כל העולם כלו לכף זכות הכרעת בכל פסיעותיך נטע נעמן נטעת בתוכנו זרע קדש יוצאי חלציך היקרים ... ימלא טוב להציל נפש העשוק משאול תחתיות לחיים נצחיים לזכותם. ורבנו חשב מחשבות לבל ידח ממנו נדח להחזיר למקור נפשותם. ואנחנו לא נדע מה נעשה ומה נעבד עד בואנו שמה אל צדיקי הדור האמתיים, הם יורונו ... לשוב אליו יתברך ולעבדו כי לא כלו רחמיו ולא אפס לנצח חסדו ולשבים פשוטה ימינו ופתוחה ידו, הצופה לרשע וחפץ בהצדקו. כי טוב ה' כי לעולם חסדו. עד כה עזרנו רחמיו והגיע דברינו אלה. כי הציקתני רוחי ועל ה' ...
חיי מוהר"ן - צו - סיפורים חדשים
... ויוציא ממנו כל הקדשות וכל העבודות וכל הטוב שגנב וגזל ממנו, וישוב לעשירותו וטובו הנצחי
רבי נחמן מברסלב - חידוש
... עץ הדעת. לפני החטא, אדם הראשון לא הבדיל בין טוב לבין רע, לא הבדיל בינו לבין אשתו, ולא הבדיל בין גופו לבין נשמתו. וממילא הוא גם היה חי לנצח לפני החטא. ברגע שהוא חטא, הוא עשה הפרדה בין ...
שיחות הר"ן - אות שח - שיחות מורנו הרב רבי נחמן
... בשביל נחת להתענג בו אדרבא מי שרוצה להתענג בזה העולם הוא מלא יסורים וכעס ומכאובות וכנזכר לעיל רק הוא בורח מעמל העולם הזה לעמל התורה אשר הוא חיינו וארך ימינו אז לא די שיזכה לעולם הבא שהוא עולם הנצחי שכל העולם הזה אינו עולה כנגדו אפילו כהרף עין אף גם בעולם הזה אשרי לו אשרי חלקו כי בעולם הזה אין טוב כמו ...
חיי מוהר"ן - תסו - עבודת השם
... שייטב להם מאד אף על פי שאין זה צרך גדול באמת כי העקר הוא טובת העולם הבא הנצחי אף על פי כן הוא רוצה בטובתם מאד גם בעולם הזה שיהיה להם כל טוב, חצרות מצירות וגנות וכיוצא להכעיס להרשעים שיש להם כל זה. מכל ...
ליקוטי מוהר"ן ח"ב - תורה ז - וַיְהִי מִקֵּץ - כִּי מְרַחֲמָם יְנַהֲגֵם
... את עצמן לגמרי, חס ושלום כי נדמה להם שהם רחוקים מאד מהשם יתברך וכבר אבד נצחם ותוחלתם מה' צריך הצדיק שיהיה לו כח לעוררם ולהקיצם שלא ... בזוהר הקדוש: מה שמו, דא חכמה מה שם בנו דא תפארת תלמידים הם למודי ה', דא נצח הוד כל, דא יסוד ומלכות הנ"ל ראה היא איברים הפנימיים ויש ...
איך לזהות מפורסמים של שקר?
... שלמה, דהיינו כל זמן שהאדם לא תיקן את חטא אדם הראשון ולא תיקן את חטא עץ הדעת ולא זכה לאכול מעץ החיים שהוא השכל הנקנה שהוא חיים לנצח, עד אז האדם הזה יהיה אשר יהיה, הוא חי בעולם הדמיונות, בעולם השקר, בגהנום, בהיכלי התמורות, ...
היכלי התמורות. מה הם? האם אתה בהיכלי התמורות?
... המציאות והוא לא בבחינת וודאות. וכל מה שהוא סוף וצמצום ובבחינת בריאת העולם, הרי שתמיד יש משהו אחר ששונה ממנו, והרי שקיומו אינו וודאי ונצחי וכולי. ורק ידיעת השי"ת עצמו, שהיא ידיעת האין סוף ... אמיתית. וגם, כל ידיעה שהיא בשכל אנושי, היא לא וודאית, כי היא תלויה בשכל. ורק ידיעה שהיא בשכל הנקנה, רק היא ידיעה אמיתית באמת, מאחר שהיא נצחית באמת. * בהמשך לעניין היכלי התמורות, נשאלת השאלה ...
ליקוטי מוהר"ן ח"א - תורה עב - לִפְעָמִים בָּא לָאָדָם הִרְהוּר תְּשׁוּבָה
... מעכירת ומבלבול הדמים ובאמת מי שיש לו דעת צח כל שהוא היצר הרע הזה, הוא אצלו שטות גדול ושגעון ואין צריך שום התגברות לנצח אותו ואפילו מה שנחשב בעיני ההמון לנסיון גדול כגון הנסיון של תאוות ניאוף הוא אצלו שטות, ולא נחשב לו לשום נסיון ... לנסיון כלל ומה שנאמר בתורה שבח יוסף הצדיק שעמד בנסיון, יש בזה סוד ועקר הנסיון בבחינה הנ"ל בבחינת המתקת הגבורות, לנצח היצר הרע של מעלה אבל לא לנצח היצר הרע הגשמי שזה אינו נסיון כלל וכן מה שפגם שלמה, לא היה רק בבחינה זו כנ"ל ועל כן, מי שיש עליו דינים, חס ...
מהי מלחמת גוג ומגוג? ומה יקרה כשיבוא המשיח?
... כלל, רק הכל טוב והכל אחד תמיד. ועל ידי הדעת הזאת, על ידי זה יכללו בהשי"ת ויחייו חיים נצחיים. וכל עניין תחיית המתים, הוא עניין התגלות הדעת הנ"ל, שבו הדעת שיש לאדם תצא מכוח אל הפועל, ועל ידי זה תהיה תחיית המתים ויחייו לנצח. ואת כל זה יעשה המשיח וכולי. ומלחמת גוג ומגוג, היינו המלחמה שיש לאדם עם עצמו לפני שהוא זוכה לאמונה שלמה. כי כדי לזכות לאמונה שלמה, לשם ... יהפוך להיות שכל על אנושי. שזה נקרא השכל הנקנה, שהוא ורק הוא נקרא שלמות האמונה וחיים נצחיים. והנה, לפני שהאדם זוכה לשכל הנקנה הזה, לפני כן הוא חייב בהכרח לעבור דרך הגהנום ולעבור את מלחמת גוג ומגוג. היינו כי כדי לזכות לשכל ... ויסורי הנפש שהאדם עובר שם, הם יסורי המדור הנמוך ביותר של הגהנום. ותחיית המתים / חיים נצחיים / גן עדן / עולם הבא / משיח וכולי, הם הכל בחינה אחת. כי גן עדן זה כאן ממש. ועולם הבא זה כאן ממש. ותחיית המתים זו תחיית הנשמות. וכל ... כולן עניין אחד, והוא ידיעת ה יתברך, ששם אין שום חסרונות כלל, ורק על ידי זה זוכים לחיים נצחיים. ולהכלל בהשי"ת זו תחיים המתים. ואז כאשר האדם נכלל בא"ס אז הוא חי בגן עדן ובעולם הבא. והכל כאן בגוף הגשמי הזה בעולם הזה ממש. וכל ... מכן המשיח יגאל את העולם. אחרי מלחמת גוג ומגוג יהיה העולם הבא, עולם שכולו טוב, גן העד הנצחי, הגאולה וכולי. כל הנ"ל נכון, כפי שיבואר להלן. כפי שהתבאר בהרחבה (כאן וגם כאן וגם כאן) מהותם של כל ההפכים שבעולם היא אחת. כל ההפכים ... מהותם אחת. ההבדל הוא רק בבגדים השונים שהמציאות לובשת בכל אירוע. אך המהות היא אחת לנצח. כאשר האדם מחובר למהות של המציאות = גן עדן. מלחמת גוג ומגוג, היא המלחמה שמתרחשת בתוך האדם לפני שהוא רואה את האחדות שיש בין כל ההפכים ...
1 2 3 4 ...5
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה בתכנים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן

האתר Breslev.EIP.co.il נותן לך את כל ספרי רבי נחמן מברסלב
פרסם את האתר בכל מקום שאתה יכול!
© כל הזכויות שמורות
מותר לצטט חלקים בלבד מתוכן האתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
דף זה הופיע ב 0.0918 שניות - עכשיו 21_04_2024 השעה 08:37:36 - wesi2